07-06-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Charlotte Sander (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Ingen

Nr.70 - Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Ingen mødt.

Nr.71 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Godkendt.

Nr.72 - Fritidspuljen 2018 - status over tilskud

Sagsnr.: 17/28937

 

Beslutningstema

Der orienteres om oversigt over kontoen for tilskud til foreningsformål – Fritidspuljen 2018, om administrativ behandling af ansøgninger til udstyr og redskaber samt konkrete ansøgningssager på denne dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et korrigeret budget på 848.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 616.515 kr. Restbeløb udgør 231.485 kr. før behandling af ansøgninger på dette møde.

 

Der er ved tildelingerne og indstillingerne lagt vægt på, at puljen fordeles til en bred vifte af foreninger, aktiviteter og projekter i kommunen.

 

Administrative bevillinger

Administrationen træffer beslutning om bevillinger til udstyr og redskaber, jævnfør retningslinjer for Fritidspuljen § 3 stk. 2. Tabel 1 viser administrationens afgørelser på ansøgninger ved denne uddelingsrunde.

 

Tabel 1. Oversigt over administrative afgørelser

 

Ansøgninger

Udstyr og redskaber

Ansøgt beløb (kr.)

Bevilling 2018 (kr.)

1

Dansk Arabisk Kvindeforening

Projektor

3.000

1.500

2

Nivå Roklub

Robåd

50.000 

0

 

I alt

 

53.000

1.500

1: Betinget af en egenfinansiering på 50 pct.

2: Afslag på baggrund af prioritering af restbeløb i Fritidspuljen 2018. Ansøgningen tages op ved sidste uddelingsrunde i år, hvis der er midler tilbage i puljen.

 

Konkrete ansøgningssager til Fritids- og Idrætsudvalget 

Tabel 2 viser ansøgninger til behandling på dette møde.

 

Tabel 2. Ansøgninger til behandling på dette møde

 

Ansøgninger

Projekt/

Aktivitet

Ansøgt beløb (kr.)

Administrationen indstiller 2018 (kr.)

 

2

Dansk Arabisk Kvindeforening

Nyt træningsforløb

5.200

5.200

 

3

Fredensborg Bold og Idrætsforening (FBI)

3 dages skoleforløb med Endrup skole

4.500

4.500

 

4

Interessegruppe

Keramik

16.880

 

8.440

 

5

Karlebo IF 

Karlebo Sommerfest

 

7.500

7.500

 

6

Sletten Havkajakklub

Kajakker til projekt ”Den blå hylde”

57.960

28.980

 

 

I alt

 

92.040

54.620

 

4: Der er søgt for både efterårshold 2018 og forårshold 2019. Der reserveres 8.440 kr. fra Fritidspuljen 2019 til forårsholdet.

 

Hvis administrationens indstillinger vedtages, er der 176.865 kr. tilbage i Fritidspuljen 2018. Der er to ansøgningsfrister tilbage i 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.73 - Ansøgning fra Dansk Arabisk Kvindeforening

Sagsnr.: 18/11919

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Dansk Arabisk Kvindeforening om tilskud på 7.500 kr. til træningsforløb i mavedans.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Dansk Arabisk Kvindeforening, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 5.200 kr. til opstart af en ny aktivitet. Foreningen har i 2018 modtaget 1.100 kr. gennem Fredensborg Reglerne. Foreningen har 25 medlemmer, alle over 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Dansk Arabisk Kvindeforening søger om tilskud til opstart af en ny aktivitet. Foreningen ønsker at starte et træningsforløb i mavedans over 12 gange. Der er en egenfinansiering på 100 kr. pr. deltager. Der forventes at være otte deltagere til forløbet. Aktiviteten forventes påbegyndt til august.

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at formålet er at tilbyde foreningens eksisterende medlemmer en aktivitet af kropslig/sportslig karakter. Aktiviteten har endvidere til formål at fastholde nuværende medlemmer i foreningen, idet mavedans er efterspurgt blandt foreningens medlemmer.

 

Budget

Udgifter

Budget (kr.)

Aflønning af instruktør

6.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

800

Ansøgt beløb

5.200

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at foreningen i 2015 har fået et tilskud på 12.160 kr. til start- og etableringsomkostninger i forbindelse med opstart af aktiviteter i foreningen. I 2018 har foreningen fået tilskud på 6.000 kr. til afvikling af temaforløb om sundhed fra Fritidspuljen og tilsagn om en projektor til 1.500 kr. betinget af en egenfinansiering på 50 pct.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, idet træningsforløbet er en ny aktivitet i foreningen, der er med til at fastholde aktive deltagere, som ellers kan være svære at få ind i det etablerede fritidsliv.

Administrationen anbefaler derfor, at der bevilliges et tilskud til Dansk Arabisk Kvindeforening på 5.200 kr. til nyt træningsforløb fra Fritidspuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar på ansøgning.

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud til Dansk Arabisk Kvindeforening på 5.200 kr. til nyt træningsforløb fra Fritidspuljen 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.74 - Ansøgning fra FBI om tilskud til skoleforløb

Sagsnr.: 18/7636

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (herefter kaldet FBI) om tilskud på 4.500 kr. til et 3 dages skoleforløb med Endrupskolen.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

FBI, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 4.500 kr. til afvikling af et 3-dages forløb med Endrupskolen.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 221.049 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 10.600 kr. i grundtilskud, 61.250 kr. i medlemstilskud og 149.199 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 493 medlemmer, heraf 350 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at FBI sammen med Endrupskolen ønsker at gennemføre et fælles 3-dages forløb for skole og fodboldklub arrangeret af Dansk Boldspil Union (DBU).

 

Forløbet indledes med en dag på Fredensborg Stadion den 23. maj 2018, hvor eleverne præsenteres for forskellige bevægelsesaktiviteter. De to efterfølgende dage afholdes på skolen, hvor eleverne undervises i alderssvarende materialer fra DBU.

 

Formålet er at:

 • Arbejde med sundhed og trivsel i praksis
 • Øge samarbejdet mellem skole og boldklub
 • Give eleverne oplevelser, der kan få dem til at lyst til at gå til fodbold i deres fritid
 • Lære eleverne om kostråd, gode idrætsvaner og om at være fysisk aktiv
 • For de ældste elever: Lære dem om foreningsliv, frivillighed, træning af yngre børn samt at være instruktør og rollemodel.

 

Forløbet forventes afholdt for ind- og udskolingen på Endrupskolen (i alt cirka 100 elever).

 

Budget

Udgifter

kr.

Gebyr til DBU

4.500

I alt

4.500

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at FBI tidligere har fået bevilget 30.000 kr. i 2011 til fastholdelse af unge, 50.000 kr. i 2015 til multistrandbane og 50.000 kr. i 2015 til mål og hjul til mål. Der ud over har FBI i 2017 og 2018 fået tilskud fra Fritidspuljen på henholdsvis 27.500 kr. og 30.500 kr. til opstart af nye aktiviteter som en del af ”Bevæg dig for livet”. Senest har FBI tidligere i 2018 fået 4.500 kr. til et lignede forløb med Fredensborg Skole, der indledes den 31. maj 2018.

 

Administrationen bemærker, at det fremgår af retningslinjerne for Fritidspuljen at ”ved samarbejder mellem skoler og foreningsliv i forbindelser med aktiviteter i løbet af skoledagen er det hensigten, at der indgås konkrete aftaler mellem den enkelte skole og pågældende forening”.

 

FBI har ikke tidligere haft et samarbejde med skoler. Administrationen vurderer, at ekstern bistand fra DBU til disse to forløb på skolerne i Fredensborg kan være med til at udvikle FBIs kompetencer og muligheder for fremtidige samarbejder med skolerne og eventuelt også andre skoler i kommunen. Administrationen anbefaler derfor, at der gives en bevilling på 4.500 kr. til FBI til afvikling af et 3-dages forløb med Endrupskolen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At der gives en bevilling på 4.500 kr. til FBI til afvikling af et 3-dages skoleforløb med Endrupskolen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.75 - Ansøgning om interessegruppe keramik

Sagsnr.: 18/11347

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Heidi Ølgaard om tilskud til løn og materialer på 16.880 kr. til en interessegruppe i Keramik i efteråret 2018 og foråret 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Heidi Ølgaard, enkeltperson, søger om tilskud på 16.880 kr. til løn og materialer, heraf 8.440 kr. i 2018 og tilsvarende i 2019. Materialer består af fx ler, redskaber, glasurer, gipsforme, pap og blyanter.

 

Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at Heidi Ølgaard søger om tilskud til opretholdelse af et hold i efterårssæsonen fra september til december 2018 og forårssæsonen fra januar til marts 2019.

 

Formålet med keramikundervisningen er at give børn i alderen fra 9 år mulighed for at udfolde sig kreativt med ler, herunder opleve materialet blive levende i deres hænder, få forståelse for forløbet fra en klump ler i hånden til en brugsgenstand eller et fantasi-dyr, formidle kendskab til hvad keramiske genstande kan bruges til samt fortælle om og vise keramikers værker på internet eller i bøger. Der er 12-15 elever på holdet.

 

Budget

Udgifter

Budget efterår 2018 (kr.)

Løn til undervisning (12 x 3 timer)

5.580

Udgifter til materiale (bøger, ler, redskaber, glasurer, gipsforme, pap og tegnepapir, blyanter)

2.550

Løn til forberedelsestimer (2 timer)

310

I alt

8.440

 

Udgifter

Budget forår 2019 (kr.)

Løn til undervisning (12 x 3 timer)

5.580

Udgifter til materiale (bøger, ler, redskaber, glasurer, gipsforme, pap og tegnepapir, blyanter)

2.550

Løn til forberedelsestimer (2 timer)

310

 

I alt

8.440

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Heidi Ølgaard har modtaget tilskud til løn og materialer til afholdelse af interessegruppe for keramik gennem flere år.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, da interessegrupper kan søge om tilskud til kreative fritidsaktiviteter for børn og unge uden for folkeoplysningsloven. Der ydes tilskud til materialer og til aflønning af instruktører.

 

Administrationen anbefaler, at Heidi Ølgaard modtager tilskud på 8.440 kr. til afholdelse af udgifter til løn og materialer for oprettelsen af et hold i efterårssæsonen 2018.

 

Det anbefales derudover, at der til fortsættelse af holdet i forårssæsonen 2019 reserveres 8.440 kr. fra Fritidspuljen 2019 med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At Heidi Ølgaard modtager et tilskud på 8.440 kr. fra Fritidspuljen 2018 til aflønning og materialer til ét interessegruppehold i efterårssæsonen 2018.
 2. At der reserveres 8.440 kr. fra Fritidspuljen 2019 til aflønning og materialer til ét hold i forårssæsonen 2019 med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2019.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationens indstilling 1-2 vedtaget.

Nr.76 - Ansøgning fra Karlebo IF

Sagsnr.: 18/13892

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo Idrætsforening (herefter kaldet Karlebo IF) om tilskud på 7.500 kr. i forbindelse med afholdelsen af Karlebo Sommerfest.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Karlebo IF, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 7.500 kr. til Karlebo Sommerfest. Foreningen har i 2018 modtaget 40.975 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud og 34.875 kr. i medlemstilskud. Foreningen har 197 medlemmer, heraf er 93 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Karlebo IF søger om tilskud til toiletvogn og kølecontainer i forbindelse med afholdelse af Karlebo Sommerfest den 10.-11. august 2018. Der forventes over de to dage over 1000 besøgende.

Endvidere fremgår af ansøgningen, at formålet er at samle borgerne i hele Fredensborg Kommune til to dage med bankospil, sport, loppemarked, livemusik og hygge. Karlebo Skole og Spejderne i Karlebo er også involveret i sommerfesten med mange forskellige aktiviteter og forældre og børn.

Budget

 

Budget

Udgifter

kr.

Toiletvogn og kølecontainer

15.000

I alt

15.000

 

 

Indtægter

Kr.

Egenfinansiering

7.500

I alt

7.500

 

 

Ansøgt beløb

7.500

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Karlebo IF i 2016 og 2017 fik bevilget henholdsvis 3.250 kr. og 2.800 kr. til udstyr fra Fritidspuljen. Derudover fik Karlebo IF i 2017 tilskud på 5.000 kr. til leje og opsætning af boksering til Karlebo Sommerfest 2017.

 

Administrationen bemærker, at Kulturpuljen har bevilliget 5.000 kr. til Live Musik til Karlebo Sommerfest 2018.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til særlige enkeltstående arrangementer.

 

Administrationen anbefaler, at der bevilges et tilskud på 7.500 kr. til toiletvogn og kølecontainer i forbindelse med afholdelsen af Karlebo Sommerfest 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar på ansøgning

Indstilling

 1. At der bevilges et tilskud på 7.500 kr. til toiletvogn og kølecontainer i forbindelse med afholdelsen af Karlebo Sommerfest 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.77 - Ansøgning fra Sletten Havkajakklub om tilskud til kajakker

Sagsnr.: 18/11922

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sletten Havkajakklub om tilskud på 57.960 kr. til fire havkajakker.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Sletten Havkajakklub er i starten af 2018 blevet godkendt som folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune. Klubben besluttede at etablere sig som selvstændig forening til fortsættelse af kajakaktiviteter, der tidligere foregik i Sletten Bådeklub.

Foreningen har ikke søgt tilskud gennem Fredensborg Reglerne for 2018. Foreningen havde ved godkendelse 36 medlemmer over 25 år og ingen medlemmer under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen ansøger om støtte til anskaffelse af fire havkajakker med tilhørende udstyr i form af årer, spraydeck, redningsveste og våddragter til igangsættelse af projekt ”Den Blå Hylde”. Formålet med projektet er at få flere aktive ældre medlemmer (60+) og deltagere til klubbens frivillige arbejde.

Det fremgår endvidere, at klubben har fået støtte fra Velux Fondene på maks. 75.000 kr. betinget af, at projektet ”Den Blå Hylde” gennemføres, og at der er fuld finansiering af projektet inden det igangsættes. Klubben søger Fritidspuljen om støtte til at supplere med yderligere fire havkajakker med udstyr for at kunne igangsætte projektet ”Den Blå Hylde”.

Projektets mål er at få 20 nye medlemmer i løbet af de næste 3 år. Klubben anfører i deres ansøgning, at de som ny forening med begrænsede midler har brug for at anskaffe et antal klukkajakker, for at gøre adgang til at ro havkajak tilgængeligt også for de, som ikke har mange midler.

 

Budget

Udgifter

Budget (kr.)

Kajakker fire stk.

52.000

Årer fire stk.

4.000

Spraydeck fire stk.

2.000

Redningsveste fire stk.

2.800

Våddragter fire stk.

3.600

Rabat

-6.440

I alt ansøgt

57.960

Indtægter

 

Velux fonden

75.000

Projekt i alt

132.960

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Sletten Havkajakklub er en nystartet forening i Fredensborg Kommune. Foreningen har primært deres aktiviteter på vandet men har også søgt kommunale lokaler til diverse foreningsaktiviteter.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, idet nye folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udgifter i forbindelse med etableringen, herunder fx til engangsanskaffelser. Herudover vurderer administrationen, at projektet ”Den Blå Hylde” er med til at foreningen kan rekruttere aktive deltagere og frivillige og dermed bidrage til opfyldelse af visionen ”Bevæg dig for livet”.

 

I lyset af puljens restbeløb og at der er to ansøgningsrunder tilbage i 2018, anbefaler administrationen, at der bevilges tilskud til indkøb af to havkajakker og udstyr, i alt 28.980 kr., i start- og etableringsomkostninger samt til gennemførelse at projektet ”Den Blå Hylde”. Dette er i tråd med praksis om 50 pct. bevilling til udstyr og redskaber til foreningen selv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At der bevilges tilskud på 28.980 kr. til indkøb af to havkajakker og udstyr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.78 - Udkast til delegationsplan 2018 - 2021

Sagsnr.: 18/5666

 

Beslutningstema

Forslag til opdateret delegationsplan forelægges til godkendelse.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2018, at sagen sendes til de relevante fagudvalg for bemærkninger i forhold til eget udvalg.

De foreslåede ændringer er markeret med rødt i det vedhæftede bilag.

Det indstilles, at fagudvalgene drøfter og anbefaler administrationens indstilling.

Sagen forelægges herefter for Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har udarbejdet et forslag til en opdateret delegationsplan på baggrund af den nye styrelsesvedtægt. Delegationsplanen angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem administrationen, de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af delegationsplanen for 2014 – 2017 og forslaget følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til administrationen, de stående udvalg og Økonomiudvalget. Hvor lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen oftest delegeret til administrationen for en hurtig og smidig sagsbehandling af hensyn til borgerne og erhvervslivet.

 

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttes i kommunen. Det ville være for omfattende, hvis alle områder skulle medtages, men beslutningsniveauet inden for de mest centrale kerneopgaver er taget med.

 

I vedhæftede forslag til en opdateret delegationsplan er de foreslåede ændringer markeret med rødt. I indledningen er også det vedtagne Kodeks for Byrådets samspil og Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter medtaget.

 

Vedrørende Økonomiudvalget:

I midten af juni 2017 trådte en ændring af planloven i kraft, som muliggør differentierede høringsperioder og delegationsniveau for store, mellem og små lokalplaner. På Byrådsmødet den 27. november 2017 besluttede man følgende høringsperioder og delegationsniveau:

 

Igangsættelse af plan

Vedtagelse af forslag til plan

Offentlig høring

Vedtagelse af endelig plan

A-lokalplan

PMK

Byrådet

8 uger

Byrådet

B-lokalplan

PMK

PMK

4 uger

PMK eller Administrationen

C-lokalplan

PMK

Administrationen

2 uger

Administrationen

 

I forhold til B-lokalplaner vedtages disse af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller administrationen. Administrationen vedtager B-lokalplaner, hvis der ikke kommer nogen kritiske høringssvar under den offentlige høring. Indkommer der ét eller flere kritiske høringssvar forelægges sagen for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Byrådets beslutning på mødet den 27. november 2017 indebærer, at A-lokalplaner nævnes under Økonomiudvalgets område, medens B- og C-lokalplaner nævnes i delegationsplanen under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Der er også indføjet bestemmelser vedrørende beredskabsloven og persondataloven, idet Økonomiudvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Brandvæsen, ligesom Økonomiudvalget har den umiddelbare forvaltning af kommunens egne interne IT-forhold, herunder IT-sikkerhedspolitikken.

 

Der er oprettet to tekniske udvalg og følgende områder er lagt i Infrastruktur- og Teknikudvalget: trafik, veje, havne (bortset fra Nivå havn), mobildækning og digital infrastruktur og kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevand, affald, varme og vandforsyningsområdet.

 

Vedrørende Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:

Under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er lagt den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, miljø-, plan-, klima- og naturområdet. Der er indføjet et afsnit om B- og C-lokalplaner, jf. omtale ovenfor, ligesom der er foretaget en lang rette tilføjelser/sletninger som følge af ændret lovgivning, f.eks. et nyt bygningsreglement 2018, ligesom Regionen har overtaget myndighedsbehandlingen af råstoftilladelser, jf. råstofloven.

 

Det foreslås endvidere, at beslutninger om at forbyde fortsat drift eller forlange en virksomhed fjernet i forbindelse med krav om ophør af ulovlige forhold, fremover skal forelægges udvalget til afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, og ikke som nu besluttes af administrationen.

 

Vedrørende Infrastruktur og Teknikudvalget:

Efter styrelsesvedtægten varetager Infrastruktur og Teknikudvalget kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevands-, affalds-, varme- og vandforsyningsområdet. Endvidere varetager udvalget kommunens interesser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, ligesom udvalget varetager kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej.

 

Der er indsat afsnit under udvalget vedrørende beslutninger på Nordsjællands Park og Vejs område og forsyningsområdet vedrørende kommunens interesser i selskaberne.

Hidtil har BBR – Bygnings- og Boligregistret været det officielle adresseregister. Adressedelen er imidlertid nu udskilt og lagt over i et nyt selvstændigt register DAR (Danmarks Adresse Register), jf. ny adresselov.

 

Byrådet er adressemyndighed og fastsætter alle vejnavne og adresser. Adresseloven er i delegationsplanudkastet foreslået placeret under Infrastruktur og Teknikudvalget, hvor blandt andet fastsættelse af vejnavne besluttes af udvalget.  Loven om registrering af ejendomsoplysninger ligger fortsat under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Efter styrelsesvedtægten har Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af ”bortforpagtning af grundarealer og udlejning af kommunens faste ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre”. Efter styrelsesvedtægten har Infrastruktur og Teknikudvalget fået den umiddelbare forvaltning af drift, vedligeholdelse og udlejning af kommunensgrønne områder, bortset fra de opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt under et andet udvalg eller de drifts- og vedligeholdelsesarbejder, som er overdraget til NSPV.

 

Infrastruktur og Teknikudvalget har således kompetencen til at udleje grønne arealer, i det omfang Økonomiudvalget eller andre udvalg ikke har kompetencen.

 

Administrationen foreslår, at ansvarsfordelingen mellem Økonomiudvalget og Infrastruktur og Teknikudvalget vedrørende udlejning af kommunens grønne arealer tager udgangspunkt i, at lejlighedsudlejninger af grønne arealer (engangsudlejninger eller udlejninger over kort tid) f.eks. til arrangementer på Fredtoften eller Bjerre Strand, eller udleje af arealer som har status af vejarealer, henhører under Infrastruktur og Teknikudvalget. Derimod har Økonomiudvalget ansvaret for udlejning af arealer på lejekontrakter af længere varighed, eller hvor brugen af arealet har en særlig politisk interesse.

 

I den forbindelse foreslås det også, at administrationen får kompetencen til at tage stilling til udlån og udlejning af grønne arealer (som ikke har status af vejarealer), når lejestørrelsen er under 25.000 kr. pr. udlejning/arrangement.

 

Vedrørende Børn og Skoleudvalget:

Det er foreslået, at kompetencen til at indgå aftaler om drift af private fritidshjem, drift af selvejende fritidshjem og drift af selvejende klubtilbud fremadrettet lægges i Børn- og Skoleudvalget. Endvidere at udvalget også fremadrettet får kompetencen til at beslutte revision af eksisterende driftsoverenskomster med selvejende institutioner.

 

Endvidere er der indsat en bestemmelse om, at administrationen behandler klager over skolens håndtering af konkrete klager over mobning.

 

Endelig er det præciseret, at udpegning til ungdomsskolebestyrelsen foretages af Byrådet, jf. udpegningen på Byrådets konstituerende møde.

 

Vedrørende Fritids- og Idrætsudvalget:

Det foreslås, at kompetencen til at inddrage tilladelser til at benytte kommunale lokaler delegeres til administrationen. Omvendt foreslås det, at beslutninger om at undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale, træffes i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Det foreslås også, at bestemmelsen om leje af idrætsfaciliteter slettes og i stedet medtages i et særskilt fastsat regelsæt vedrørende dette.

 

Henvisningerne til pensionisttilskud udgår, at de ikke eksisterer længere. 

 

Vedrørende Kulturudvalget

Der er indsat bestemmelser om, at Kunstrådet foretager indstillinger vedrørende indkøb og placering af kunst i det offentlige rum.

 

Det foreslås, at fastsættelse af standardtakster for rejsetilskud til venskabsbysamarbejdet fremadrettet besluttes i Kulturudvalget.

 

Vedrørende Social- og Seniorudvalget:

Området med særlig støtte til børn og unge, og herunder også PPR, er flyttet til Social- og Seniorudvalget, der i forvejen har det øvrige specialområde.

 

Herudover er det præciseret i en ny bestemmelse, at udvalget fastsætter regler for tilskud efter puljen for frivilligt, sociale arbejde (§ 18-midler).

 

Det foreslås endelig, at Kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger fortsat besluttes i Byrådet, men at administrationen får kompetencen til at forlænge sådanne kommunale anvisnings- og godkendelsesordninger.

 

Vedrørende Udvalget for Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv:

Sociale ydelser til enkeltpersoner er flyttet fra Social- og Seniorudvalget til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Udvalget fastsætter rådighedsbeløb i forbindelse med udbetaling af enkeltydelser, men administrationen tillægges kompetencen vedrørende betalingen af de enkelte ydelser til borgerne.

 

Udvalget har fået den umiddelbare forvaltning af den borgerrettede digitalisering, herunder selvbetjeningsløsninger, ligesom udvalget har ansvaret for indsatsen vedrørende socialt bedrageri og kontrol med udbetaling af rette ydelser. Der er derfor i delegationsplanen under udvalget givet administrationen en kompetence til at fritage borgere fra digital post og undtagelse for digital selvbetjening.

 

Det foreslås, at beslutning om at indgå i et fælleskommunalt callcenter træffes i udvalget.

 

Generelt:

Som udgangspunkt skal alle ændringer i delegationsplanen godkendes af Byrådet. Det er imidlertid uhensigtsmæssigt, hvis allerede besluttede delegationer og lovændringer m.v. skal afvente en byrådsbehandling, før delegationsplanen kan ajourføres hermed. Det foreslås derfor, at administrationen igen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer, som ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, styrelsesvedtægten, særlovgivning og almindelige kommunalretlige retsgrundsætninger.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Delegationsplanen 2018 – 2021 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Byrådet godkender forslag til delegationsplan
 2. At Byrådet bemyndiger administrationen til at foretage mindre redaktionelle ændringer i delegationsplanen, forudsat at rettelserne ikke medfører ændringer i Byrådets og udvalgenes kompetenceområder

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Økonomiudvalget besluttede, at sagen sendes til behandling i fagudvalgene.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 29-05-2018

 

Anbefaler administrationens indstilling med følgende ændringer:

 • side 20 (planloven kapitel 6 - planers tilvejebringelse): A-lokalplaner bør medtages, så det kan ses, at BR træffer beslutning om dem (på samme måde som det fremgår at byrådet træffer afgørelse efter lovens kap. 6a)
 • side 22 (naturbeskyttelsesloven kapitel 6 Fredninger): indsigelser mod fredningsforslag bør besluttes i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alt andet om fredninger) 
 • side 29 (vandløbsloven kapitel 2) større eller principielle sager om ændring af vands naturlige afløb bør besluttesi Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (som næsten alle andre større eller principielle sager efter vandløbsloven).
 • side 33 Plan for bekæmpelse af bjørneklo flyttes fra udvalg til administration.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget (18-21) den 29-05-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 30-05-2018

Fraværende: Kristian Hegaard (B), Charlotte Bie (I)

 

Administrationens indstilling blev fulgt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (18-21) den 31-05-2018

Indstillingen godkendt.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Anbefaler den administrative indstilling

Beslutning i Borgerservice -, Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget den 06-06-2018

Anbefaler administrationens indstilling med følgende ændringer:

 

 1. Side 76 ”Andre aktører”: Det anbefales, at der alene skrives ”Inddragelse af andre aktører”, således at tilføjelsen ”hvis retningslinjer er udformet politisk” slettes.
 2. Side 76 ”Andre aktører”: Det anbefales, at der indføjes et nyt punkt ”Udarbejdelse af retningslinjer for inddragelse af andre aktører”, hvor Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget træffer beslutning
 3. Side 76. Det anbefales, at der under overskriften ”Kontaktforløb” indsættes sætningen ”Alle konkrete afgørelser i forhold til den enkelte borger, herunder: ”
 4. Side 76 og 77 ”Klageregler”: Det anbefales, at ”Klage til beskæftigelsesankenævnet” slettes og at ”det sociale nævn” ændres til ”Ankestyrelsen”.
 5. Side 77 ”Klageregler”: Det anbefales, at der indsættes et nyt punkt ” Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget orienteres halvårligt om udviklingen i ankesager”.
 6. Side 77 ”Lov om børnepasningsorlov”: Det anbefales, at det anførte ”I” ud for loven slettes.
 7. Side 78 ”Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge”: Det anbefales, at beslutningskompetencen vedrørende ”Indgå aftaler med udbydere af danskuddannelse” flyttes fra administrationen til Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

 

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Indstillingen godkendt.

Nr.79 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

August:

 • Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 • Godkendelse af helhedsplan for Lergravsområdet i Nivå (beslutning)
 • Forslag til studietur (beslutning)
 • Nyt oplæg til praksis for fordeling af lokaletilskud til rideklubber (beslutning)

September:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Forslag til indsatser på baggrund af sundhedsprofilens resultater (beslutning)

Oktober:

 • Fritidsreception 2018 (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)

November:

 • Gymnastikkens Hus

December:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Godkendelse af dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.80 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalgt

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Formanden orienterede om indslag og interview med TV Lorry vedr. planen for udvikling af området ved Lergravssøerne i Nivå. Orienteringen taget til efterretning.

Nr.81 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationen orienterede om dialogmøde den 18. juni for foreninger i Nivå om Fremtidens Nivå Bymidte.

Administrationen orienterede om status for renovering af opvisningsbanen på Fredensborg Stadion.

Orienteringen taget til efterretning.