Nr.77 - Ansøgning fra Sletten Havkajakklub om tilskud til kajakker

Sagsnr.: 18/11922

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sletten Havkajakklub om tilskud på 57.960 kr. til fire havkajakker.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Sletten Havkajakklub er i starten af 2018 blevet godkendt som folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune. Klubben besluttede at etablere sig som selvstændig forening til fortsættelse af kajakaktiviteter, der tidligere foregik i Sletten Bådeklub.

Foreningen har ikke søgt tilskud gennem Fredensborg Reglerne for 2018. Foreningen havde ved godkendelse 36 medlemmer over 25 år og ingen medlemmer under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen ansøger om støtte til anskaffelse af fire havkajakker med tilhørende udstyr i form af årer, spraydeck, redningsveste og våddragter til igangsættelse af projekt ”Den Blå Hylde”. Formålet med projektet er at få flere aktive ældre medlemmer (60+) og deltagere til klubbens frivillige arbejde.

Det fremgår endvidere, at klubben har fået støtte fra Velux Fondene på maks. 75.000 kr. betinget af, at projektet ”Den Blå Hylde” gennemføres, og at der er fuld finansiering af projektet inden det igangsættes. Klubben søger Fritidspuljen om støtte til at supplere med yderligere fire havkajakker med udstyr for at kunne igangsætte projektet ”Den Blå Hylde”.

Projektets mål er at få 20 nye medlemmer i løbet af de næste 3 år. Klubben anfører i deres ansøgning, at de som ny forening med begrænsede midler har brug for at anskaffe et antal klukkajakker, for at gøre adgang til at ro havkajak tilgængeligt også for de, som ikke har mange midler.

 

Budget

Udgifter

Budget (kr.)

Kajakker fire stk.

52.000

Årer fire stk.

4.000

Spraydeck fire stk.

2.000

Redningsveste fire stk.

2.800

Våddragter fire stk.

3.600

Rabat

-6.440

I alt ansøgt

57.960

Indtægter

 

Velux fonden

75.000

Projekt i alt

132.960

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Sletten Havkajakklub er en nystartet forening i Fredensborg Kommune. Foreningen har primært deres aktiviteter på vandet men har også søgt kommunale lokaler til diverse foreningsaktiviteter.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, idet nye folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udgifter i forbindelse med etableringen, herunder fx til engangsanskaffelser. Herudover vurderer administrationen, at projektet ”Den Blå Hylde” er med til at foreningen kan rekruttere aktive deltagere og frivillige og dermed bidrage til opfyldelse af visionen ”Bevæg dig for livet”.

 

I lyset af puljens restbeløb og at der er to ansøgningsrunder tilbage i 2018, anbefaler administrationen, at der bevilges tilskud til indkøb af to havkajakker og udstyr, i alt 28.980 kr., i start- og etableringsomkostninger samt til gennemførelse at projektet ”Den Blå Hylde”. Dette er i tråd med praksis om 50 pct. bevilling til udstyr og redskaber til foreningen selv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At der bevilges tilskud på 28.980 kr. til indkøb af to havkajakker og udstyr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationens indstilling vedtaget.