Nr.75 - Ansøgning om interessegruppe keramik

Sagsnr.: 18/11347

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Heidi Ølgaard om tilskud til løn og materialer på 16.880 kr. til en interessegruppe i Keramik i efteråret 2018 og foråret 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Heidi Ølgaard, enkeltperson, søger om tilskud på 16.880 kr. til løn og materialer, heraf 8.440 kr. i 2018 og tilsvarende i 2019. Materialer består af fx ler, redskaber, glasurer, gipsforme, pap og blyanter.

 

Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at Heidi Ølgaard søger om tilskud til opretholdelse af et hold i efterårssæsonen fra september til december 2018 og forårssæsonen fra januar til marts 2019.

 

Formålet med keramikundervisningen er at give børn i alderen fra 9 år mulighed for at udfolde sig kreativt med ler, herunder opleve materialet blive levende i deres hænder, få forståelse for forløbet fra en klump ler i hånden til en brugsgenstand eller et fantasi-dyr, formidle kendskab til hvad keramiske genstande kan bruges til samt fortælle om og vise keramikers værker på internet eller i bøger. Der er 12-15 elever på holdet.

 

Budget

Udgifter

Budget efterår 2018 (kr.)

Løn til undervisning (12 x 3 timer)

5.580

Udgifter til materiale (bøger, ler, redskaber, glasurer, gipsforme, pap og tegnepapir, blyanter)

2.550

Løn til forberedelsestimer (2 timer)

310

I alt

8.440

 

Udgifter

Budget forår 2019 (kr.)

Løn til undervisning (12 x 3 timer)

5.580

Udgifter til materiale (bøger, ler, redskaber, glasurer, gipsforme, pap og tegnepapir, blyanter)

2.550

Løn til forberedelsestimer (2 timer)

310

 

I alt

8.440

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Heidi Ølgaard har modtaget tilskud til løn og materialer til afholdelse af interessegruppe for keramik gennem flere år.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, da interessegrupper kan søge om tilskud til kreative fritidsaktiviteter for børn og unge uden for folkeoplysningsloven. Der ydes tilskud til materialer og til aflønning af instruktører.

 

Administrationen anbefaler, at Heidi Ølgaard modtager tilskud på 8.440 kr. til afholdelse af udgifter til løn og materialer for oprettelsen af et hold i efterårssæsonen 2018.

 

Det anbefales derudover, at der til fortsættelse af holdet i forårssæsonen 2019 reserveres 8.440 kr. fra Fritidspuljen 2019 med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At Heidi Ølgaard modtager et tilskud på 8.440 kr. fra Fritidspuljen 2018 til aflønning og materialer til ét interessegruppehold i efterårssæsonen 2018.
  2. At der reserveres 8.440 kr. fra Fritidspuljen 2019 til aflønning og materialer til ét hold i forårssæsonen 2019 med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2019.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationens indstilling 1-2 vedtaget.