Nr.74 - Ansøgning fra FBI om tilskud til skoleforløb

Sagsnr.: 18/7636

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (herefter kaldet FBI) om tilskud på 4.500 kr. til et 3 dages skoleforløb med Endrupskolen.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

FBI, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 4.500 kr. til afvikling af et 3-dages forløb med Endrupskolen.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 221.049 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 10.600 kr. i grundtilskud, 61.250 kr. i medlemstilskud og 149.199 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 493 medlemmer, heraf 350 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at FBI sammen med Endrupskolen ønsker at gennemføre et fælles 3-dages forløb for skole og fodboldklub arrangeret af Dansk Boldspil Union (DBU).

 

Forløbet indledes med en dag på Fredensborg Stadion den 23. maj 2018, hvor eleverne præsenteres for forskellige bevægelsesaktiviteter. De to efterfølgende dage afholdes på skolen, hvor eleverne undervises i alderssvarende materialer fra DBU.

 

Formålet er at:

  • Arbejde med sundhed og trivsel i praksis
  • Øge samarbejdet mellem skole og boldklub
  • Give eleverne oplevelser, der kan få dem til at lyst til at gå til fodbold i deres fritid
  • Lære eleverne om kostråd, gode idrætsvaner og om at være fysisk aktiv
  • For de ældste elever: Lære dem om foreningsliv, frivillighed, træning af yngre børn samt at være instruktør og rollemodel.

 

Forløbet forventes afholdt for ind- og udskolingen på Endrupskolen (i alt cirka 100 elever).

 

Budget

Udgifter

kr.

Gebyr til DBU

4.500

I alt

4.500

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at FBI tidligere har fået bevilget 30.000 kr. i 2011 til fastholdelse af unge, 50.000 kr. i 2015 til multistrandbane og 50.000 kr. i 2015 til mål og hjul til mål. Der ud over har FBI i 2017 og 2018 fået tilskud fra Fritidspuljen på henholdsvis 27.500 kr. og 30.500 kr. til opstart af nye aktiviteter som en del af ”Bevæg dig for livet”. Senest har FBI tidligere i 2018 fået 4.500 kr. til et lignede forløb med Fredensborg Skole, der indledes den 31. maj 2018.

 

Administrationen bemærker, at det fremgår af retningslinjerne for Fritidspuljen at ”ved samarbejder mellem skoler og foreningsliv i forbindelser med aktiviteter i løbet af skoledagen er det hensigten, at der indgås konkrete aftaler mellem den enkelte skole og pågældende forening”.

 

FBI har ikke tidligere haft et samarbejde med skoler. Administrationen vurderer, at ekstern bistand fra DBU til disse to forløb på skolerne i Fredensborg kan være med til at udvikle FBIs kompetencer og muligheder for fremtidige samarbejder med skolerne og eventuelt også andre skoler i kommunen. Administrationen anbefaler derfor, at der gives en bevilling på 4.500 kr. til FBI til afvikling af et 3-dages forløb med Endrupskolen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At der gives en bevilling på 4.500 kr. til FBI til afvikling af et 3-dages skoleforløb med Endrupskolen.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationens indstilling vedtaget.