16-01-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Charlotte Sander (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Ingen

Nr.5 - Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Ingen meldt.

Nr.6 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Godkendt.

Nr.7 - Introduktion til udvalgets budget- og fagområder

Sagsnr.: 17/28769

 

Beslutningstema

Orientering om program for introduktion af udvalget til fagområder og budget på udvalgets område.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet er booket til en række seminarer og temamøder med introduktion til kollegaer i byrådet og den overordnede styrelse af kommunen, herunder den økonomiske styring.

 

Som supplement hertil vil der i de enkelte fagudvalg være en grundigere introduktion for fagudvalgets medlemmer.

 

På udvalgets møde i februar vil der være en overordnet præsentation af fagudvalgets ansvarsområder, herunder større aktuelle sager samt perspektiver og udfordringer for den kommende byrådsperiode. Endvidere vil være en introduktion til de budgetter som udvalget har ansvaret for og udvalgets økonomiske handlerum. 

 

På udvalgets efterfølgende møder vil der blive tilrettelagt temadrøftelser af specifikke fagområder og principielle sager inden for udvalgets ansvarsområde med henblik på en grundigere introduktion af udvalgsarbejdet. Drøftelserne vil så vidt muligt blive søgt kædet sammen med aktuelle sager på udvalgets dagsorden.

 

Endvidere vil introduktionsprogrammet omfatte eventuelle institutioner og relevante eksterne samarbejdsparter, råd mv. under udvalgets område – hvor muligt med besøg eller mødeafholdelse på institutionerne.

 

Introduktionsprogrammet vil – med afsæt i udvalgets drøftelser – blive endeligt tilrettelagt af udvalgets formand, næstformand og administrationen.

 

Der lægges således op til, at udvalget på mødet drøfter medlemmernes ideer og ønsker til yderligere indhold i introduktionsprogrammet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.8 - Godkendelse af reviderede lokaleregler

Sagsnr.: 16/31986

 

Beslutningstema

Der skal tages endelig stilling til revidering af kommunens lokaleregler ”Lån af kommunale lokaler til fritidsbrug” med virkning fra 1. januar 2018 efter behandling i Kulturudvalget i december 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 5. december 2017 oplæg til reviderede lokaleregler (sag nr. 134).

 

Udvalget godkendte på mødet, at oplæg til revidering af kommunens lokaleregler fremlægges til endelig beslutning på møde i Fritids- og Idrætsudvalget i januar 2018 efter, at Kulturudvalget har afgivet bemærkninger til oplægget.

 

Derudover anmodede udvalget administrationen om at få udarbejdet oplæg til kommende møde om forventede merudgifter til rengøring m.m. ved åbning af kommunale lokaler i skoleferier på nær i sommerferien.

 

Bemærkninger fra Kulturudvalget

Kulturudvalget tilsluttede sig Fritids- og Idrætsudvalgets bemærkninger uden yderligere bemærkninger til oplægget.

 

Merudgifter ved åbning i skoleferier

Administrationen har udarbejdet oplæg om forventede merudgifter til rengøring, el, vand, varme og åbne/lukkefunktion ved åbning af kommunale lokaler i skoleferier på nær i sommerferien. Se bilag 1.

 

Det drejer sig om efterårsferie (en uge), juleferie (en uge), vinterferie (en uge) og påskeferie (½ uge). I alt 3,5 uges ekstra åbent. Helligdage indgår ikke i beregningerne.

 

Der er beregnet en gennemsnitspris med udgangspunkt i nuværende aktiviteter, forbrug og standard i idrætshaller og gymnastiksale.

 

Medudgifterne er estimeret til ca. 120.000 kr. pr. ekstra åben uge. For alle 3 ½ ferieuger vil udgiften være ca. 420.000 kr. hvis alle faciliteterne holdes åbne.

 

Finansiering skal jævnfør økonomihåndbogen findes indenfor udvalgets  ramme.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen fremlægger forslaget til regelsættet til endelig godkendelse uden yderligere ændringer i oplægget, der blev behandlet i december (bilag 2).

 

Administrationen kan ikke pege på finansiering indenfor den afsatte ramme til udvidelse af åbningstider, hvorfor administrationen i forslag til lokaleregler har fastholdt teksten vedr. lån i skolernes ferieperioder.

 

Administrationen anbefaler, at forslag til kommunens lokaleregler ”Lån af kommunale lokaler til fritidsbrug” godkendes med virkning fra 1. januar 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Kommunalfuldmagtsreglerne, Styrelsesvedtægten og Fredensborg Kommunes lokaleregelsæt ”Lån af kommunale lokaler til fritidsbrug”.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At revidering af kommunens lokaleregler ”Lån af kommunale lokaler til fritidsbrug” med virkning fra 1. januar 2018 godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget og med henvisning til, at det allerede fremgår af regelsættet s. 6, at der ”på enkelte skoler og i enkelte skolehaller vil være mulighed for at søge om lån i ferieperioderne”.Bemærkninger fra Idrætsrådet indgik i behandling af sagen.

Nr.9 - Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne - 2018

Sagsnr.: 17/15883

 

Beslutningstema

Fordeling af 2018 tilskud vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Fredensborg Reglerne skal foreningerne i januar måned 2018 modtage henholdsvis tilskudstilsagn og tilskudsudbetaling på baggrund af ansøgninger, fremsendt til ansøgningsfristen den 1. oktober 2017.


Tilskudstilsagnet for 2018 vedrørende tilskudstyperne medlems- og grundtilskud samt træner/instruktørtilskud beregnes på baggrund af foreningernes medlems- og regnskabstal pr. 31.12.2016.


Tilskudstilsagnet for 2018 vedrørende lejrtilskud og tilskud til kurser beregnes ud fra de indkomne ansøgninger.


Fordeling af lokaletilskud behandles i anden sag på denne dagsorden.


Budget 2018 

Til administration af 2018 tilskud er der afsat i alt 6.626.000 kr. Budgettet er fordelt på otte tilskudstyper jf. nedenstående tabel 1.


Tabel 1: Basisbudget 2018

Tilskudstyper

Basisbudget 2018 kr.

Medlemstilskud

1.541.000

Grundtilskud

720.000

Træner/instruktørtilskud

2.487.000

 

 

Kurser

247.000

Lejr

256.000

 

 

Lokaler

1.303.000

 

 

Nye foreninger

19.000

Medlemsfremgang

53.000

 

 

Budget i alt

6.626.000


Nedenfor følger en gennemgang af tilskudsfordelingen inden for de enkelte tilskudstyper på baggrund af de indkomne ansøgninger og det afsatte budget. Fælles for alle tilskudstyper er, at der er ansøgt om mere tilskud, end der er afsat i budget 2018.


Grundtilskud, medlemstilskud og træner/instruktørtilskud

Ved beregning af grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud ud fra de gældende takster jf. Fredensborg Reglerne – er der for tilskudsåret 2018 søgt for 1.054.000 kr. mere end budgettet.


Beregning

For at kunne holde foreningstilskuddene inden for den afsatte budgetramme har administrationen i forbindelse med beregning af 2018 tilskuddet foretaget en reduktion i tilskudstaksterne i forhold til regelsæt jf. tabel 2.


Som det ses af nedenstående model reduceres taksterne for

 • Grundtilskud med 400 kr. pr. kategori
 • Medlemstilskud med 25 kr.
 • Træner/instruktørtilskud med 2,9 procent ift. 2017, hvor den delvise dækning udgjorde 47,9 pct.

 

Tabel 2: Reduktion i tilskudssatserne sammenholdt med tilskudssatserne i 2018.

Tilskuds

model

Takster i

regelsæt

Beregning

2018

Grundtilskud

 

5-25 medl. 1.500 kr.

26-50 medl. 3.000 kr.

51-100 medl. 5.000 kr.

101-200 medl. 6.500 kr.

201-300 medl. 8.000 kr.

301-400 medl. 9.500 kr.

401-500 medl. 11.000 kr.

501-600 medl. 12.500 kr.

601 og derover 14.000 kr.

 

Grundtilskud reduceres med 400 kr. pr. medlems-kategori i forhold regelsæt

Model 1:

Medlemstilskud

og

Træner/

instruktørtilskud

200 kr. pr. medlem u/25 år


Delvis dækning af udgifter til træner/instruktør

175 kr. pr. medlem u/25 år


Delvis dækning af Træner/instruk-tør- tilskud med 45 pct. dækning

 

Model 2:

Medlemstilskud

400 kr. pr. medlem u/25 år

375 kr. pr. medlem u/25 år


Af tilskudsberegningen vedrørende tilskud til grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud er der enkelte foreninger, som i 2018 vil modtage et større tilskud i forhold til 2017 på op til 157.000 kr. og enkelte foreninger vil få et reduceret tilskud i forhold til 2017 på op til 42.000 kr.


Set i forhold til 2017 skyldes de ændrede tilskudsforhold bl.a.

 • Foreninger med stigende medlemstal, kontingentindtægter og/eller træner/instruktørudgifter
 • Foreninger med faldende medlemstal
 • Færre kontingentindtægter og/eller færre udgifter til træner/instruktør

Se bilag 1 for beregning af grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud.


Tilskud til lejr

Til deltagelse i lejre, ture og lignende arrangementer med ophold uden for kommunen og med minimum 2 overnatninger ydes 300 kr. pr. person under 25 år, dog maks. det af kommunen afsatte budget jf. Fredensborg Reglerne.


Ansøgning

Ved ansøgning har den enkelte forening oplyst et forventet deltagerantal og forventet udgift til lejr i 2018. Af de fremsendte ansøgninger for lejr er der for tilskudsåret 2018 søgt for 539.000 kr. mere end budgetteret.


Beregning

For at kunne holde lejrtilskuddet inden for den afsatte budgetramme har administrationen foretaget en tilskudsberegning, hvor grundlaget for tilskudstilsagnet til den enkelte forening er beregnet således:


 • Spejderne; samme niveau som 2017 idet lejr anses for en hovedaktivitet for spejderne.
 • Øvrige foreninger beregnes ud fra et takstbeløb, der maksimalt svarer til ansøgt beløb jf. tabel 3.

Tabel 3: Takster for beregning af lejrtilskud

Takstregler 2018

Takst kr.

0-25 medlemmer u/25 år

2.000

26-50 medlemmer u/25 år

3.000

51-75 medlemmer u/25 år

4.000

76-100 medlemmer u/25 år

5.000

101-125 medlemmer u/25 år

6.000

126-150 medlemmer u/25 år

7.000

151-175 medlemmer u/25 år

8.000

176-200 medlemmer u/25 år

9.000

201-225 medlemmer u/25 år

10.000

226-250 medlemmer u/25 år

11.000

251-275 medlemmer u/25 år

12.000

276-300 medlemmer u/25 år

13.000

301-325 medlemmer u/26 år

14.000

326-350 medlemmer u/25 år

16.000


Se bilag 2 for beregning af lejrtilskud.


Tilskud til kurser

Fredensborg Kommune yder 100 pct. tilskud til kursusgebyret samt billigste transportomkostninger i forbindelse med kurser eller lederuddannelse primært vedr. børne- og ungdomsarbejdet, dog maks. det af kommunen afsatte budget jf. Fredensborg Reglerne. Tilskuddet ydes til frivillige ledere og instruktører og udgør maks. 4.000 kr. pr. person pr. år.


Ansøgning

Ved ansøgning har den enkelte forening oplyst et forventet deltagerantal og forventet udgift ved kurser i 2018. Af de fremsendte ansøgninger for kurser er der for tilskudsåret 2017 søgt for godt 819.000 kr. mere end budgetteret.


Beregning

For at kunne holde kursustilskuddet inden for den afsatte budgetramme har administrationen foretaget en tilskudsberegning, hvor tilskudstilsagnet til den enkelte forening jf. tabel 4 beregnes ud fra:


 • Voksenforening, som ikke har medlemmer under 25 år
 • Foreningens antal medlemmer under 25 år pr. 31.12.2016

 

Tabel 4: Takster for beregning af tilskud til kurser


Takstregler 2018

Tilskudssats kr.

Ren voksenforening

1.000

0-25 medlemmer u/25 år

1.500

26-50 medlemmer u/25 år

2.000

51-75 medlemmer u/25 år

3.000

76-100 medlemmer u/25 år

4.000

101-125 medlemmer u/25 år

5.000

126-150 medlemmer u/25 år

6.000

151-175 medlemmer u/25 år

7.000

176-200 medlemmer u/25 år

8.000

201-225 medlemmer u/25 år

9.000

226-250 medlemmer u/25 år

10.000

251-275 medlemmer u/25 år

11.000

276-300 medlemmer u/25 år

12.000

301-325 medlemmer u/26 år

13.000

326-350 medlemmer u/25 år

14.000

351-375 medlemmer u/25 år

15.000

600 medlemmer og derover

18.000


Se bilag 3 for beregning af tilskud til kurser.


Tilskudstype - Medlemsfremgang

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplæg til beregning af tilskud vedrørende foreningernes medlemsfremgang for perioden 1. januar – 1. oktober 2017. Tilskudsberegningen foretages i oktober 2018, hvor administrationen sammenholder foreningens oplyste medlemsfremgang med medlemsantal oplyst ved 2019 ansøgning, hvorefter eventuelt tilskud udbetales.


Administrationen bemærker

Administrationen bemærker, at der er beregnet tilskud til 128 foreninger. Heraf er der:


 • 3 foreninger med fradrag på 10 pct. af det beregnede 2018 tilskud, da foreningen endnu ikke har fremsendt tilskudsansøgning jf. gældende regler.

Antallet af foreninger, der i 2018 får beregnet fradrag på 10 pct., er væsentligt lavere end i 2017. Denne positive udvikling betyder med andre ord, at stort set alle foreninger har fremsendt ansøgningsmateriale i henhold til regelsættet.

 

Paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.


Administrationens anbefaling

Administrationen bemærker, at såfremt tilskudstaksterne skulle have været på niveau med 2017, vil der være behov for, at tilskudsordningen tilføres yderligere 206.000 kr.


I de seneste tre år har udvalget på baggrund af anbefaling fra det tidligere fritidsforum besluttet at overføre midler fra Fritidspuljen til Fredensborg Reglerne for at fastholde tilskudstaksterne. En tilsvarende model i 2018 med løft af fritidspuljen på 206.000 kr. vil betyde, at budgettet til Fritidspuljen 2018 reduceres fra 786.000 kr. til 580.000 kr.


Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018 godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunens Folkeoplysningspolitik.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2018 pr. digital post.

Indstilling

 1. At tilskudsberegningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018 med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018 godkendes som grundlag for fordeling af tilskud 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Sagen udsættes til næste møde.


Bemærkninger fra Idrætsrådet forelå på mødet.

Nr.10 - Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne - 2018

Sagsnr.: 17/19484

 

Beslutningstema

Fordeling af lokaletilskud 2018 vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Fredensborg Reglerne skal foreningerne i januar måned modtage et tilskudstilsagn på baggrund af ansøgning, fremsendt inden ansøgningsfristen den 1. oktober i det foregående år.


Der er til administration af lokaletilskud for 2018 afsat 1.303.000 kr.


Administrationen har for tilskudsåret 2018 modtaget ansøgninger til eksisterende lokaler/lejemål samt ansøgning om tilskud til nye lokaler/lejemål. Der er for tilskudsåret søgt for godt 1.720.000 kr. mere end budgetteret.


Beregning – eksisterende lokaler/lejemål

Ved administrationens tilskudsberegning er der taget udgangspunkt i


 • Foreningens forventede driftsudgifter
 • Tidligere godkendte lejeaftaler og tilskud hertil
 • Spejdernes driftsudgifter til egne lokaler
 • Spejdernes hovedaktivitet, herunder lejrplads- og hytteleje

Tilskudsberegning – se bilag 1


Nye lejemål

Administrationen har for tilskudsåret 2018 modtaget syv ”nye” ansøgninger om tilskud til såvel egne lokaler som lejede lokaler. Nedenfor i tabel 1 ses de fremsendte nye tilskudsansøgninger.


Tabel 1 – Nye tilskudsansøgninger

Forening

Ansøgt

Tilskud kr.

Lejemål/egne

Lokaler

Administrationens bemærkninger

1) Fredensborg Golfklub

587.000

Foreningen ejer nu selv klublokalerne. Udgiften til drift og vedligeholdelse udgjorde 587.006 kr. i 2016.

 

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

2) Fredensborg Tennisklub

50.000

Leje af Hillerød Tenniscenter.

HIC (tennishal) kan ikke alene dække tennisklubbernes behov for indendørsfaciliteter

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

3) Humlebæk Tennisklub

70.000

Leje af Hillerød og Helsingør Tenniscenter.

HIC (tennishal) kan ikke alene dække tennisklubbernes behov for indendørsfaciliteter. Klubben anfører, at det er vigtigt at kunne leje lokaler for at undgå, at afvise børn og unge pga. manglende kapacitet.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

4) Pedal-Atleterne Fredensborg

8.500

Leje af lokale hos Fredensborg Forsyning.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning, idet der kan anvises kommunale lokaler.

5) Søholm Sportsrideklub

18.000

Leje af rytterstue og opbevaringsrum på Toftegård, Fredensborg.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

6) Sletten Bådeklub

52.038

Leje af Sletten Havn (adgangsleje til klubhus, sejlskur) samt lagerleje på ejendommen Hørsholmvej 32, Kvistgård

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

7) Foreningen Råcreme

14.200

Leje af ikke-kommunale lokaler i kommunen – Strandvejskirken, Humlebæk

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning, idet der kan anvises kommunale lokaler.

I alt

799.738

 

 


Paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der jf. Fredensborg Reglerne ydes tilskud med 65 pct. af udgiften til leje af lokaler uden for kommunen.


Administrationen bemærker, at udvalget jf. Fredensborg Reglerne kan undlade at imødekomme ansøgning om tilskud til nye lokaler og lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen.


Såfremt udvalget ønsker at imødekomme nye ansøgninger jf. tabel 1, skal miderne findes inden for udvalgets eksisterende ramme jf. kommunens økonomihåndbog.


Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen jf. bilag 1  for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018 vedr. lokaletilskud godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2018 pr. digital post.

Indstilling

 1. At tilskudsberegningen vedrørende lokaletilskud for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018 med afsæt i det afsatte basisbudget godkendes som grundlag for fordeling af tilskud 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.


Udvalget ønsker at få forelagt en sag på aprilmødet med oplæg til ny praksis.


Bemærkninger fra Idrætsrådet indgik i behandling af sagen.

Nr.11 - Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2018

Sagsnr.: 17/18980

 

Beslutningstema

Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2018 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Tilskud til bådpladsleje

Foreninger, der primært anvender både, optimistjoller mv. til deres foreningsaktivitet kan hvert år søge om tilskud til bådpladsleje.


Ansøgning om tilskud til bådpladsleje fremsendes 1. oktober i det foregående år og skal indeholde bådtype, lejeaftale/havn, antal både, udgift pr. båd samt deres forventede udgifter hertil.


Tilskudstilsagn og refusion

Foreningen modtager et tilskudstilsagn efter udvalgsbehandling i januar. Ved refusion kan foreningen med afsæt i tilskudstilsagnet få refunderet udgifter til bådpladsleje ved indsendelse af refusionsskema. Refusionsskema skal indsendes senest 31.12 i  budgetåret og dokumentation/kvitteringer skal vedlægges.


Tilskudsberegning 2018

Administrationen har pr. 1. oktober 2017 modtaget ansøgninger fra syv foreninger; Nive Å´s Lystfiskerforening, Sletten Bådeklub, Nivå Vandski Klub, Nivå Bådelaug, Lystfiskerforeningen Fred og Humle, Sejlklubben Esrum Sø og Sletten Fritidsfiskere. Foreningerne har for 2018 søgt om tilskud på i alt 183.532 kr.


Ved beregning af 2018 tilskud har administrationen fordelt tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den enkelte forenings ansøgning contra afsat budget. Se bilag 1 for beregning af tilskud.


Til administration af 2018 tilskud er der afsat 144.000 kr., som jf. tabel 1 er fordelt til foreningerne således:


Tabel 1 fordeling af tilskud til bådpladsleje 2018 jf afsat budget

Ansøger

Tilskud fordelt kr.

Nive Å´s Lystfiskerforening

7.918,22

Sletten Bådeklub

26.782,93

Nivå Vandski Klub

6.264,27

Nivå Bådelaug

25.057,09

Lystfiskerforeningen Fred og Humle

27.213,67

Sejlklubben Esrum Sø

44.251,62

Sletten Fritidsfiskere

6.512,21

I alt

144.000


Paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der er søgt for 39.500 kr. mere end det afsatte budget.


Administrationen bemærker, at 2018 tilskud er beregnet i forhold til de fremsendte ansøgninger samt det afsatte budget.


Administrationen bemærker, at der med fordeling af 2018 tilskuddet er søgt at lave en fordeling, der stiller alle foreninger lige. Fordelingen af tilskud er på denne baggrund tildelt forholdsmæssigt i forhold til den enkelte forenings ansøgning og det afsatte budget.


Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen vedr. bådpladsleje godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018 jf. tabel 1.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningspolitikken og Fredensborg Reglerne.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Elektroniske bilag

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2018 pr. digital post,

Indstilling

 1. At tilskudsberegningen til fordeling af tilskud til bådpladsleje 2018 med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018 godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.


Bemærkninger fra Idrætsrådet indgik i behandling af sagen.

Nr.12 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Februar:

 • Restfordeling 2017 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)
 • Restfordeling 2017 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)

Marts:

 • Gymnastikkens Hus – Projektforslag (Byrådet)
 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Ansøgning fra Karlebo Idrætsforening om etablering af køkken i klubhus (beslutning)
 • Fritidsbutik – status 2017 (orientering)

April:

Maj:

Juni:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)

Sager på vej uden tidsfastsættelse:

 • Gymnastikkens Hus – godkendelse af totalentreprenør (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Listen opdateres med sag om forslag til yderligere borgerinddragelse jf. beslutning i Fritids – og Idrætsudvalget d. 5. december 2017 sag nr. 126 Lergravssøerne – tids – og handleplan.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.13 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Formanden orienterede om


Udsendelse af pressemeddelelse omkring opstart af arbejdsgruppe til udvikling af Lergravsområdet i Nivå.


Deltagelse i Fredensborg Boldklub og Idrætsforenings opstartsworkshop omkring ”Bevæg dig for Livet”.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.14 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Første møde i Folkeoplysningsudvalget er planlagt d. 27. februar 2018.


Orienteringen blev taget til efterretning.