Nr.9 - Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne - 2018

Sagsnr.: 17/15883

 

Beslutningstema

Fordeling af 2018 tilskud vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Fredensborg Reglerne skal foreningerne i januar måned 2018 modtage henholdsvis tilskudstilsagn og tilskudsudbetaling på baggrund af ansøgninger, fremsendt til ansøgningsfristen den 1. oktober 2017.


Tilskudstilsagnet for 2018 vedrørende tilskudstyperne medlems- og grundtilskud samt træner/instruktørtilskud beregnes på baggrund af foreningernes medlems- og regnskabstal pr. 31.12.2016.


Tilskudstilsagnet for 2018 vedrørende lejrtilskud og tilskud til kurser beregnes ud fra de indkomne ansøgninger.


Fordeling af lokaletilskud behandles i anden sag på denne dagsorden.


Budget 2018 

Til administration af 2018 tilskud er der afsat i alt 6.626.000 kr. Budgettet er fordelt på otte tilskudstyper jf. nedenstående tabel 1.


Tabel 1: Basisbudget 2018

Tilskudstyper

Basisbudget 2018 kr.

Medlemstilskud

1.541.000

Grundtilskud

720.000

Træner/instruktørtilskud

2.487.000

 

 

Kurser

247.000

Lejr

256.000

 

 

Lokaler

1.303.000

 

 

Nye foreninger

19.000

Medlemsfremgang

53.000

 

 

Budget i alt

6.626.000


Nedenfor følger en gennemgang af tilskudsfordelingen inden for de enkelte tilskudstyper på baggrund af de indkomne ansøgninger og det afsatte budget. Fælles for alle tilskudstyper er, at der er ansøgt om mere tilskud, end der er afsat i budget 2018.


Grundtilskud, medlemstilskud og træner/instruktørtilskud

Ved beregning af grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud ud fra de gældende takster jf. Fredensborg Reglerne – er der for tilskudsåret 2018 søgt for 1.054.000 kr. mere end budgettet.


Beregning

For at kunne holde foreningstilskuddene inden for den afsatte budgetramme har administrationen i forbindelse med beregning af 2018 tilskuddet foretaget en reduktion i tilskudstaksterne i forhold til regelsæt jf. tabel 2.


Som det ses af nedenstående model reduceres taksterne for

 • Grundtilskud med 400 kr. pr. kategori
 • Medlemstilskud med 25 kr.
 • Træner/instruktørtilskud med 2,9 procent ift. 2017, hvor den delvise dækning udgjorde 47,9 pct.

 

Tabel 2: Reduktion i tilskudssatserne sammenholdt med tilskudssatserne i 2018.

Tilskuds

model

Takster i

regelsæt

Beregning

2018

Grundtilskud

 

5-25 medl. 1.500 kr.

26-50 medl. 3.000 kr.

51-100 medl. 5.000 kr.

101-200 medl. 6.500 kr.

201-300 medl. 8.000 kr.

301-400 medl. 9.500 kr.

401-500 medl. 11.000 kr.

501-600 medl. 12.500 kr.

601 og derover 14.000 kr.

 

Grundtilskud reduceres med 400 kr. pr. medlems-kategori i forhold regelsæt

Model 1:

Medlemstilskud

og

Træner/

instruktørtilskud

200 kr. pr. medlem u/25 år


Delvis dækning af udgifter til træner/instruktør

175 kr. pr. medlem u/25 år


Delvis dækning af Træner/instruk-tør- tilskud med 45 pct. dækning

 

Model 2:

Medlemstilskud

400 kr. pr. medlem u/25 år

375 kr. pr. medlem u/25 år


Af tilskudsberegningen vedrørende tilskud til grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud er der enkelte foreninger, som i 2018 vil modtage et større tilskud i forhold til 2017 på op til 157.000 kr. og enkelte foreninger vil få et reduceret tilskud i forhold til 2017 på op til 42.000 kr.


Set i forhold til 2017 skyldes de ændrede tilskudsforhold bl.a.

 • Foreninger med stigende medlemstal, kontingentindtægter og/eller træner/instruktørudgifter
 • Foreninger med faldende medlemstal
 • Færre kontingentindtægter og/eller færre udgifter til træner/instruktør

Se bilag 1 for beregning af grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud.


Tilskud til lejr

Til deltagelse i lejre, ture og lignende arrangementer med ophold uden for kommunen og med minimum 2 overnatninger ydes 300 kr. pr. person under 25 år, dog maks. det af kommunen afsatte budget jf. Fredensborg Reglerne.


Ansøgning

Ved ansøgning har den enkelte forening oplyst et forventet deltagerantal og forventet udgift til lejr i 2018. Af de fremsendte ansøgninger for lejr er der for tilskudsåret 2018 søgt for 539.000 kr. mere end budgetteret.


Beregning

For at kunne holde lejrtilskuddet inden for den afsatte budgetramme har administrationen foretaget en tilskudsberegning, hvor grundlaget for tilskudstilsagnet til den enkelte forening er beregnet således:


 • Spejderne; samme niveau som 2017 idet lejr anses for en hovedaktivitet for spejderne.
 • Øvrige foreninger beregnes ud fra et takstbeløb, der maksimalt svarer til ansøgt beløb jf. tabel 3.

Tabel 3: Takster for beregning af lejrtilskud

Takstregler 2018

Takst kr.

0-25 medlemmer u/25 år

2.000

26-50 medlemmer u/25 år

3.000

51-75 medlemmer u/25 år

4.000

76-100 medlemmer u/25 år

5.000

101-125 medlemmer u/25 år

6.000

126-150 medlemmer u/25 år

7.000

151-175 medlemmer u/25 år

8.000

176-200 medlemmer u/25 år

9.000

201-225 medlemmer u/25 år

10.000

226-250 medlemmer u/25 år

11.000

251-275 medlemmer u/25 år

12.000

276-300 medlemmer u/25 år

13.000

301-325 medlemmer u/26 år

14.000

326-350 medlemmer u/25 år

16.000


Se bilag 2 for beregning af lejrtilskud.


Tilskud til kurser

Fredensborg Kommune yder 100 pct. tilskud til kursusgebyret samt billigste transportomkostninger i forbindelse med kurser eller lederuddannelse primært vedr. børne- og ungdomsarbejdet, dog maks. det af kommunen afsatte budget jf. Fredensborg Reglerne. Tilskuddet ydes til frivillige ledere og instruktører og udgør maks. 4.000 kr. pr. person pr. år.


Ansøgning

Ved ansøgning har den enkelte forening oplyst et forventet deltagerantal og forventet udgift ved kurser i 2018. Af de fremsendte ansøgninger for kurser er der for tilskudsåret 2017 søgt for godt 819.000 kr. mere end budgetteret.


Beregning

For at kunne holde kursustilskuddet inden for den afsatte budgetramme har administrationen foretaget en tilskudsberegning, hvor tilskudstilsagnet til den enkelte forening jf. tabel 4 beregnes ud fra:


 • Voksenforening, som ikke har medlemmer under 25 år
 • Foreningens antal medlemmer under 25 år pr. 31.12.2016

 

Tabel 4: Takster for beregning af tilskud til kurser


Takstregler 2018

Tilskudssats kr.

Ren voksenforening

1.000

0-25 medlemmer u/25 år

1.500

26-50 medlemmer u/25 år

2.000

51-75 medlemmer u/25 år

3.000

76-100 medlemmer u/25 år

4.000

101-125 medlemmer u/25 år

5.000

126-150 medlemmer u/25 år

6.000

151-175 medlemmer u/25 år

7.000

176-200 medlemmer u/25 år

8.000

201-225 medlemmer u/25 år

9.000

226-250 medlemmer u/25 år

10.000

251-275 medlemmer u/25 år

11.000

276-300 medlemmer u/25 år

12.000

301-325 medlemmer u/26 år

13.000

326-350 medlemmer u/25 år

14.000

351-375 medlemmer u/25 år

15.000

600 medlemmer og derover

18.000


Se bilag 3 for beregning af tilskud til kurser.


Tilskudstype - Medlemsfremgang

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplæg til beregning af tilskud vedrørende foreningernes medlemsfremgang for perioden 1. januar – 1. oktober 2017. Tilskudsberegningen foretages i oktober 2018, hvor administrationen sammenholder foreningens oplyste medlemsfremgang med medlemsantal oplyst ved 2019 ansøgning, hvorefter eventuelt tilskud udbetales.


Administrationen bemærker

Administrationen bemærker, at der er beregnet tilskud til 128 foreninger. Heraf er der:


 • 3 foreninger med fradrag på 10 pct. af det beregnede 2018 tilskud, da foreningen endnu ikke har fremsendt tilskudsansøgning jf. gældende regler.

Antallet af foreninger, der i 2018 får beregnet fradrag på 10 pct., er væsentligt lavere end i 2017. Denne positive udvikling betyder med andre ord, at stort set alle foreninger har fremsendt ansøgningsmateriale i henhold til regelsættet.

 

Paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.


Administrationens anbefaling

Administrationen bemærker, at såfremt tilskudstaksterne skulle have været på niveau med 2017, vil der være behov for, at tilskudsordningen tilføres yderligere 206.000 kr.


I de seneste tre år har udvalget på baggrund af anbefaling fra det tidligere fritidsforum besluttet at overføre midler fra Fritidspuljen til Fredensborg Reglerne for at fastholde tilskudstaksterne. En tilsvarende model i 2018 med løft af fritidspuljen på 206.000 kr. vil betyde, at budgettet til Fritidspuljen 2018 reduceres fra 786.000 kr. til 580.000 kr.


Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018 godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunens Folkeoplysningspolitik.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2018 pr. digital post.

Indstilling

 1. At tilskudsberegningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018 med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018 godkendes som grundlag for fordeling af tilskud 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Sagen udsættes til næste møde.


Bemærkninger fra Idrætsrådet forelå på mødet.