Nr.8 - Godkendelse af reviderede lokaleregler

Sagsnr.: 16/31986

 

Beslutningstema

Der skal tages endelig stilling til revidering af kommunens lokaleregler ”Lån af kommunale lokaler til fritidsbrug” med virkning fra 1. januar 2018 efter behandling i Kulturudvalget i december 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget behandlede på møde den 5. december 2017 oplæg til reviderede lokaleregler (sag nr. 134).

 

Udvalget godkendte på mødet, at oplæg til revidering af kommunens lokaleregler fremlægges til endelig beslutning på møde i Fritids- og Idrætsudvalget i januar 2018 efter, at Kulturudvalget har afgivet bemærkninger til oplægget.

 

Derudover anmodede udvalget administrationen om at få udarbejdet oplæg til kommende møde om forventede merudgifter til rengøring m.m. ved åbning af kommunale lokaler i skoleferier på nær i sommerferien.

 

Bemærkninger fra Kulturudvalget

Kulturudvalget tilsluttede sig Fritids- og Idrætsudvalgets bemærkninger uden yderligere bemærkninger til oplægget.

 

Merudgifter ved åbning i skoleferier

Administrationen har udarbejdet oplæg om forventede merudgifter til rengøring, el, vand, varme og åbne/lukkefunktion ved åbning af kommunale lokaler i skoleferier på nær i sommerferien. Se bilag 1.

 

Det drejer sig om efterårsferie (en uge), juleferie (en uge), vinterferie (en uge) og påskeferie (½ uge). I alt 3,5 uges ekstra åbent. Helligdage indgår ikke i beregningerne.

 

Der er beregnet en gennemsnitspris med udgangspunkt i nuværende aktiviteter, forbrug og standard i idrætshaller og gymnastiksale.

 

Medudgifterne er estimeret til ca. 120.000 kr. pr. ekstra åben uge. For alle 3 ½ ferieuger vil udgiften være ca. 420.000 kr. hvis alle faciliteterne holdes åbne.

 

Finansiering skal jævnfør økonomihåndbogen findes indenfor udvalgets  ramme.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen fremlægger forslaget til regelsættet til endelig godkendelse uden yderligere ændringer i oplægget, der blev behandlet i december (bilag 2).

 

Administrationen kan ikke pege på finansiering indenfor den afsatte ramme til udvidelse af åbningstider, hvorfor administrationen i forslag til lokaleregler har fastholdt teksten vedr. lån i skolernes ferieperioder.

 

Administrationen anbefaler, at forslag til kommunens lokaleregler ”Lån af kommunale lokaler til fritidsbrug” godkendes med virkning fra 1. januar 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Kommunalfuldmagtsreglerne, Styrelsesvedtægten og Fredensborg Kommunes lokaleregelsæt ”Lån af kommunale lokaler til fritidsbrug”.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At revidering af kommunens lokaleregler ”Lån af kommunale lokaler til fritidsbrug” med virkning fra 1. januar 2018 godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget og med henvisning til, at det allerede fremgår af regelsættet s. 6, at der ”på enkelte skoler og i enkelte skolehaller vil være mulighed for at søge om lån i ferieperioderne”.Bemærkninger fra Idrætsrådet indgik i behandling af sagen.