Nr.10 - Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne - 2018

Sagsnr.: 17/19484

 

Beslutningstema

Fordeling af lokaletilskud 2018 vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Fredensborg Reglerne skal foreningerne i januar måned modtage et tilskudstilsagn på baggrund af ansøgning, fremsendt inden ansøgningsfristen den 1. oktober i det foregående år.


Der er til administration af lokaletilskud for 2018 afsat 1.303.000 kr.


Administrationen har for tilskudsåret 2018 modtaget ansøgninger til eksisterende lokaler/lejemål samt ansøgning om tilskud til nye lokaler/lejemål. Der er for tilskudsåret søgt for godt 1.720.000 kr. mere end budgetteret.


Beregning – eksisterende lokaler/lejemål

Ved administrationens tilskudsberegning er der taget udgangspunkt i


  • Foreningens forventede driftsudgifter
  • Tidligere godkendte lejeaftaler og tilskud hertil
  • Spejdernes driftsudgifter til egne lokaler
  • Spejdernes hovedaktivitet, herunder lejrplads- og hytteleje

Tilskudsberegning – se bilag 1


Nye lejemål

Administrationen har for tilskudsåret 2018 modtaget syv ”nye” ansøgninger om tilskud til såvel egne lokaler som lejede lokaler. Nedenfor i tabel 1 ses de fremsendte nye tilskudsansøgninger.


Tabel 1 – Nye tilskudsansøgninger

Forening

Ansøgt

Tilskud kr.

Lejemål/egne

Lokaler

Administrationens bemærkninger

1) Fredensborg Golfklub

587.000

Foreningen ejer nu selv klublokalerne. Udgiften til drift og vedligeholdelse udgjorde 587.006 kr. i 2016.

 

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

2) Fredensborg Tennisklub

50.000

Leje af Hillerød Tenniscenter.

HIC (tennishal) kan ikke alene dække tennisklubbernes behov for indendørsfaciliteter

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

3) Humlebæk Tennisklub

70.000

Leje af Hillerød og Helsingør Tenniscenter.

HIC (tennishal) kan ikke alene dække tennisklubbernes behov for indendørsfaciliteter. Klubben anfører, at det er vigtigt at kunne leje lokaler for at undgå, at afvise børn og unge pga. manglende kapacitet.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

4) Pedal-Atleterne Fredensborg

8.500

Leje af lokale hos Fredensborg Forsyning.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning, idet der kan anvises kommunale lokaler.

5) Søholm Sportsrideklub

18.000

Leje af rytterstue og opbevaringsrum på Toftegård, Fredensborg.

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

6) Sletten Bådeklub

52.038

Leje af Sletten Havn (adgangsleje til klubhus, sejlskur) samt lagerleje på ejendommen Hørsholmvej 32, Kvistgård

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning. Der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

7) Foreningen Råcreme

14.200

Leje af ikke-kommunale lokaler i kommunen – Strandvejskirken, Humlebæk

Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på ansøgning, idet der kan anvises kommunale lokaler.

I alt

799.738

 

 


Paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der jf. Fredensborg Reglerne ydes tilskud med 65 pct. af udgiften til leje af lokaler uden for kommunen.


Administrationen bemærker, at udvalget jf. Fredensborg Reglerne kan undlade at imødekomme ansøgning om tilskud til nye lokaler og lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunen.


Såfremt udvalget ønsker at imødekomme nye ansøgninger jf. tabel 1, skal miderne findes inden for udvalgets eksisterende ramme jf. kommunens økonomihåndbog.


Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen jf. bilag 1  for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018 vedr. lokaletilskud godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2018 pr. digital post.

Indstilling

  1. At tilskudsberegningen vedrørende lokaletilskud for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018 med afsæt i det afsatte basisbudget godkendes som grundlag for fordeling af tilskud 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Administrationens indstilling vedtaget.


Udvalget ønsker at få forelagt en sag på aprilmødet med oplæg til ny praksis.


Bemærkninger fra Idrætsrådet indgik i behandling af sagen.