08-02-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Charlotte Sander (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Nr.15 - Træffetid

Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Ingen mødt.

Nr.16 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Godkendt.

Nr.17 - Introduktion til Fritids- og Idrætsudvalgets fagområder og økonomi

Sagsnr.: 18/2264

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

For Fritids- og Idrætsudvalget er det:


Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på fritids- og forebyggelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

-      det folkeoplysende arbejde

-      fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne

-      voksenundervisning

-      udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.

-      Idrætscenter Humlebæk

-      Gymnastikkens Hus

-      Foreningshuset Strandlyst

-      Idrætsanlæg og omkringliggende grønne arealer, bortset fra opgaver som er overdraget til Nordsjællands Park og Vej[1]

-      Nivå Havn[2]

-      sundhedsfremmende borgerrettede indsatser, herunder forebyggelsesindsatsen

-      sundhedspolitikken

-      samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

-      aktiviteter i  bygninger på udvalgets område

-      anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg på udvalgets område


Stk.3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

-      politikker og handleplaner inden for de i stk.2 omhandlede områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

-      regler for udlån og leje af lokaler i kommunens ejendomme og for tilskud til foreninger inden for udvalgets område

-      takster for ydelser inden for udvalgets område


samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

-      anlægsplaner og

-      ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.


Stk.4. Udvalget skal inden for fritids- og forebyggelsesområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde:

Stk.4. Udvalget skal inden for fritids- og forebyggelsesområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde:

-      at der skabes gode rammer for den enkelte borgers sundhed

-      at der arbejdes for at fritidstilbuddene gøres rummelige og fysisk tilgængelige for borgere med handicap

-      at borgere med anden etnisk baggrund end dansk får plads og mulighed for at integrere sig i det danske samfund, herunder ved at der skabes fritidsaktiviteter, der understøtter integrationen.


Stk.5. Udvalget skal også være opmærksom på muligheden for at indkalde eksterne aktører til inspirationsmøder i forbindelse med forberedelsen af sager på udvalgets område. I den forbindelse har næstformanden i udvalget en særlig rolle ved tilrettelæggelsen af inspirationsmøderne. 


[1] Med formuleringen i § 14 om, at Infrastruktur og Teknik drifter de grønne områder, er der lagt op til, at Infrastruktur og Teknik forestår fx lednings- og gravearbejder på idrætsanlæg, medens Fritids- og Idrætsudvalget har ansvaret for idrætsbanerne og de omkringliggende grønne områder, i det omfang opgaven ikke er overdraget til Nordsjællands Park og Vej

 

[2]Øvrige havne er privatejede og foreslås lagt i Infrastruktur og Teknik

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

 1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Introduktionen blev taget til efterretning.

Nr.18 - Ansøgning fra Karlebo IF om etablering af køkken i klubhus

Sagsnr.: 18/1230

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo IF om etablering af køkkenfaciliteter i klubhuset, Karlebovej 10.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Karlebo Idrætsforening (herefter kaldet Karlebo IF), godkendt folkeoplysende flerstrenget forening, søger om at få etableret køkkenfaciliteter i klubhuset på idrætsanlægget, Karlebovej 10, Karlebo. Karlebo IF har i dag ca. 200 medlemmer og modtager i 2018 ca. 40.000 kr. i tilskud fra Fredensborg Reglerne.


Ansøgningen

Klubhuset blev taget i brug i 1978 og blev bygget uden køkken og vandadgang og der er ikke siden tilføjet køkken. Karlebo IF ønsker, at etablere et anretterkøkken, hvor medbragt mad kan opvarmes og tilberedes af de enkelte afdelinger af foreningen ved møder, aktiviteter, træningslejr og sociale aktiviteter for børnene i Klubhuset. Køkkenet vil blive anvendt året rundt, med varieret intensitet. Fra maj til oktober måned benyttes klubhuset dagligt.

 

Økonomi

Karlebo IF har samarbejdet med administrationen om udarbejdelse af plantegning samt indhentning af tilbud. Det fremgår af indhentet tilbud, at  den samlede pris er 76.285 kr. eks. moms.

Køb af inventar såsom service afholder foreningen selv.

Karlebo IF har umiddelbart ingen sponsorer, som kan bidrage til køkkenet.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen anerkender, at initiativet kan komme medlemmerne til gavn samt muliggøre øget social aktivitet før, under og efter idrætsaktivitet.


I tilfælde af salg af matriklen, hvor Karlebo Tennisklub ligger i dag, vil tennisklubben flytte til Karlebo Idrætsanlæg. Derved vil tennisklubben blive bruger af klubhuset. I den forbindelse øges brugerantallet af klubhuset med ca. 100 personer. Den 19. februar slutter udbuddet af Gunderødvej 46.


Administrationen kan ikke umiddelbart pege på finansiering af køkkenfaciliteter indenfor udvalgets ramme.I lyset af det høje beløb anbefaler administrationen, at ansøgningen om etablering af køkkenfaciliteter tages op igen, når resultatet af regnskab 2017 er kendt og indgår i prioriteringen af et eventuelt mindreforbrug.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kultur- og Idrætspolitikken samt Folkeoplysningspolitikken.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At ansøgningen om etablering af køkkenfaciliteter tages op igen, når resultatet af regnskab 2017 er kendt og indgår i prioriteringen af et eventuelt mindreforbrug.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Udvalget anerkender behovet for et nyt køkken og tager sagen op, når resultatet af regnskab 2017 foreligger.

Nr.19 - Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne - 2018

Sagsnr.: 17/15883

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Fordeling af 2018 tilskud vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Fredensborg Reglerne skal foreningerne i januar måned 2018 modtage henholdsvis tilskudstilsagn og tilskudsudbetaling på baggrund af ansøgninger, fremsendt til ansøgningsfristen den 1. oktober 2017.


Tilskudstilsagnet for 2018 vedrørende tilskudstyperne medlems- og grundtilskud samt træner/instruktørtilskud beregnes på baggrund af foreningernes medlems- og regnskabstal pr. 31.12.2016.


Tilskudstilsagnet for 2018 vedrørende lejrtilskud og tilskud til kurser beregnes ud fra de indkomne ansøgninger.


Fordeling af lokaletilskud behandles i anden sag på denne dagsorden.


Budget 2018 

Til administration af 2018 tilskud er der afsat i alt 6.626.000 kr. Budgettet er fordelt på otte tilskudstyper jf. nedenstående tabel 1.


Tabel 1: Basisbudget 2018

Tilskudstyper

Basisbudget 2018 kr.

Medlemstilskud

1.541.000

Grundtilskud

720.000

Træner/instruktørtilskud

2.487.000

 

 

Kurser

247.000

Lejr

256.000

 

 

Lokaler

1.303.000

 

 

Nye foreninger

19.000

Medlemsfremgang

53.000

 

 

Budget i alt

6.626.000


Nedenfor følger en gennemgang af tilskudsfordelingen inden for de enkelte tilskudstyper på baggrund af de indkomne ansøgninger og det afsatte budget. Fælles for alle tilskudstyper er, at der er ansøgt om mere tilskud, end der er afsat i budget 2018.


Grundtilskud, medlemstilskud og træner/instruktørtilskud

Ved beregning af grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud ud fra de gældende takster jf. Fredensborg Reglerne – er der for tilskudsåret 2018 søgt for 1.054.000 kr. mere end budgettet.


Beregning

For at kunne holde foreningstilskuddene inden for den afsatte budgetramme har administrationen i forbindelse med beregning af 2018 tilskuddet foretaget en reduktion i tilskudstaksterne i forhold til regelsæt jf. tabel 2.


Som det ses af nedenstående model reduceres taksterne for

 • Grundtilskud med 400 kr. pr. kategori
 • Medlemstilskud med 25 kr.
 • Træner/instruktørtilskud med 2,9 procent ift. 2017, hvor den delvise dækning udgjorde 47,9 pct.

 

Tabel 2: Reduktion i tilskudssatserne sammenholdt med tilskudssatserne i 2018.

Tilskuds

model

Takster i

regelsæt

Beregning

2018

Grundtilskud

 

5-25 medl. 1.500 kr.

26-50 medl. 3.000 kr.

51-100 medl. 5.000 kr.

101-200 medl. 6.500 kr.

201-300 medl. 8.000 kr.

301-400 medl. 9.500 kr.

401-500 medl. 11.000 kr.

501-600 medl. 12.500 kr.

601 og derover 14.000 kr.

 

Grundtilskud reduceres med 400 kr. pr. medlems-kategori i forhold regelsæt

Model 1:

Medlemstilskud

og

Træner/

instruktørtilskud

200 kr. pr. medlem u/25 år


Delvis dækning af udgifter til træner/instruktør

175 kr. pr. medlem u/25 år


Delvis dækning af Træner/instruk-tør- tilskud med 45 pct. dækning

 

Model 2:

Medlemstilskud

400 kr. pr. medlem u/25 år

375 kr. pr. medlem u/25 år


Af tilskudsberegningen vedrørende tilskud til grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud er der enkelte foreninger, som i 2018 vil modtage et større tilskud i forhold til 2017 på op til 157.000 kr. og enkelte foreninger vil få et reduceret tilskud i forhold til 2017 på op til 42.000 kr.


Set i forhold til 2017 skyldes de ændrede tilskudsforhold bl.a.

 • Foreninger med stigende medlemstal, kontingentindtægter og/eller træner/instruktørudgifter
 • Foreninger med faldende medlemstal
 • Færre kontingentindtægter og/eller færre udgifter til træner/instruktør

Se bilag 1 for beregning af grund-, medlems- og træner/instruktørtilskud.


Tilskud til lejr

Til deltagelse i lejre, ture og lignende arrangementer med ophold uden for kommunen og med minimum 2 overnatninger ydes 300 kr. pr. person under 25 år, dog maks. det af kommunen afsatte budget jf. Fredensborg Reglerne.


Ansøgning

Ved ansøgning har den enkelte forening oplyst et forventet deltagerantal og forventet udgift til lejr i 2018. Af de fremsendte ansøgninger for lejr er der for tilskudsåret 2018 søgt for 539.000 kr. mere end budgetteret.


Beregning

For at kunne holde lejrtilskuddet inden for den afsatte budgetramme har administrationen foretaget en tilskudsberegning, hvor grundlaget for tilskudstilsagnet til den enkelte forening er beregnet således:


 • Spejderne; samme niveau som 2017 idet lejr anses for en hovedaktivitet for spejderne.
 • Øvrige foreninger beregnes ud fra et takstbeløb, der maksimalt svarer til ansøgt beløb jf. tabel 3.

Tabel 3: Takster for beregning af lejrtilskud

Takstregler 2018

Takst kr.

0-25 medlemmer u/25 år

2.000

26-50 medlemmer u/25 år

3.000

51-75 medlemmer u/25 år

4.000

76-100 medlemmer u/25 år

5.000

101-125 medlemmer u/25 år

6.000

126-150 medlemmer u/25 år

7.000

151-175 medlemmer u/25 år

8.000

176-200 medlemmer u/25 år

9.000

201-225 medlemmer u/25 år

10.000

226-250 medlemmer u/25 år

11.000

251-275 medlemmer u/25 år

12.000

276-300 medlemmer u/25 år

13.000

301-325 medlemmer u/26 år

14.000

326-350 medlemmer u/25 år

16.000


Se bilag 2 for beregning af lejrtilskud.


Tilskud til kurser

Fredensborg Kommune yder 100 pct. tilskud til kursusgebyret samt billigste transportomkostninger i forbindelse med kurser eller lederuddannelse primært vedr. børne- og ungdomsarbejdet, dog maks. det af kommunen afsatte budget jf. Fredensborg Reglerne. Tilskuddet ydes til frivillige ledere og instruktører og udgør maks. 4.000 kr. pr. person pr. år.


Ansøgning

Ved ansøgning har den enkelte forening oplyst et forventet deltagerantal og forventet udgift ved kurser i 2018. Af de fremsendte ansøgninger for kurser er der for tilskudsåret 2017 søgt for godt 819.000 kr. mere end budgetteret.


Beregning

For at kunne holde kursustilskuddet inden for den afsatte budgetramme har administrationen foretaget en tilskudsberegning, hvor tilskudstilsagnet til den enkelte forening jf. tabel 4 beregnes ud fra:


 • Voksenforening, som ikke har medlemmer under 25 år
 • Foreningens antal medlemmer under 25 år pr. 31.12.2016

 

Tabel 4: Takster for beregning af tilskud til kurser


Takstregler 2018

Tilskudssats kr.

Ren voksenforening

1.000

0-25 medlemmer u/25 år

1.500

26-50 medlemmer u/25 år

2.000

51-75 medlemmer u/25 år

3.000

76-100 medlemmer u/25 år

4.000

101-125 medlemmer u/25 år

5.000

126-150 medlemmer u/25 år

6.000

151-175 medlemmer u/25 år

7.000

176-200 medlemmer u/25 år

8.000

201-225 medlemmer u/25 år

9.000

226-250 medlemmer u/25 år

10.000

251-275 medlemmer u/25 år

11.000

276-300 medlemmer u/25 år

12.000

301-325 medlemmer u/26 år

13.000

326-350 medlemmer u/25 år

14.000

351-375 medlemmer u/25 år

15.000

600 medlemmer og derover

18.000


Se bilag 3 for beregning af tilskud til kurser.


Tilskudstype - Medlemsfremgang

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke oplæg til beregning af tilskud vedrørende foreningernes medlemsfremgang for perioden 1. januar – 1. oktober 2017. Tilskudsberegningen foretages i oktober 2018, hvor administrationen sammenholder foreningens oplyste medlemsfremgang med medlemsantal oplyst ved 2019 ansøgning, hvorefter eventuelt tilskud udbetales.


Administrationen bemærker

Administrationen bemærker, at der er beregnet tilskud til 128 foreninger. Heraf er der:


 • 3 foreninger med fradrag på 10 pct. af det beregnede 2018 tilskud, da foreningen endnu ikke har fremsendt tilskudsansøgning jf. gældende regler.

Antallet af foreninger, der i 2018 får beregnet fradrag på 10 pct., er væsentligt lavere end i 2017. Denne positive udvikling betyder med andre ord, at stort set alle foreninger har fremsendt ansøgningsmateriale i henhold til regelsættet.

 

Paraplyorganisationerne

Eventuelle bemærkninger fra paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område vil foreligge til mødet.


Administrationens anbefaling

Administrationen bemærker, at såfremt tilskudstaksterne skulle have været på niveau med 2017, vil der være behov for, at tilskudsordningen tilføres yderligere 206.000 kr.


I de seneste tre år har udvalget på baggrund af anbefaling fra det tidligere fritidsforum besluttet at overføre midler fra Fritidspuljen til Fredensborg Reglerne for at fastholde tilskudstaksterne. En tilsvarende model i 2018 med løft af fritidspuljen på 206.000 kr. vil betyde, at budgettet til Fritidspuljen 2018 reduceres fra 786.000 kr. til 580.000 kr.


Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018 godkendes med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018.


Siden sidste behandling

Siden Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 16. januar 2018 har administrationen udarbejdet et nyt oplæg til fordeling af 2018 tilskud vedr. tilskudstyperne grundtilskud, medlemstilskud og træner/instruktørtilskud. Ny fordeling fremgår af bilag 4.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunens Folkeoplysningspolitik.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne orienteres om deres tilskudstilsagn for 2018 pr. digital post.

Indstilling

 1. At tilskudsberegningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2018 med afsæt i det afsatte basisbudget for 2018 godkendes som grundlag for fordeling af tilskud 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Sagen udsættes til næste møde.


Bemærkninger fra Idrætsrådet forelå på mødet.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.20 - Fejring af frivillige ledere på idrætsområdet

Sagsnr.: 18/2263

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag fra udvalgsformanden om fejring af frivillige ledere på idrætsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget Bo Hilsted (A) har bedt om at få et punkt på dagsordenen om fejring af frivillige ledere på idrætsområdet.


Bo Hilsted foreslår, at der afholdes et årligt arrangement om efteråret, hvor kommunen fejrer alle de frivillige ledere fra idrætsområdet i forlængelse af fritidsreceptionen, hvor uddeling af årets fritidsleder- og foreningspris sker.


Arrangementet kan afholdes som et aftenarrangement med spisning og underholdning. Formålet er at anderkende den indsats, de frivillige ledere på idrætsområdet har ydet gennem året.


Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der skal afsættes midler til fejringen indenfor udvalgets samlede ramme udover den ramme, der i dag er afsat i budgettet til uddeling af årets fritidsleder- og foreningspris.


Der blev brugt ca. 65.000 kr. til afholdelse af Fritidsreceptionen i 2017 til præmier, medaljer og let forplejning.


Hvis der alene er tale om et aftenarrangement med spisning og underholdning med ca. 80-100 frivillige ledere fra kommunens foreninger på fritidsområdet (ca. 80 foreninger), vurderer administrationen, at der er behov for at afsætte yderligere 60.000 - 80.000 kr. til arrangementet. Dette svarer ca. til kuvertprisen ved Kulturkonferencen 2017, hvor 50-60 gæster deltog. Her blev der forbrugt ca. 70.000 kr. for forplejning fra Jacob Ernst Food, danseindslag og diverse.


Administrationen kan pege på finansiering til arrangementet fra Fritidspuljen, delvist fra den fælles pulje til foreningsarrangementer og/eller delvist fra midler til fritidsreceptionen, hvis de to arrangementer samtænkes.


Fællespuljens samlede budget i 2018 er 72.000 kr. Midler til arrangementer og kurser for fritidslivet finansieres herfra. Administrationen vurderer, at såfremt denne pulje prioriteres anvendt til delvis finansiering af arrangementet, kan der reserveres op til 35.000 kr. fra puljen. De resterende 45.000 kr. kan finansieres fra Fritidspuljen.


Såfremt dette skal gentages en gang årligt, anbefales det, at der afsættes særlig finansiering til arrangementet ved at omprioritere inden for rammen.


Administrationen anbefaler, at forslaget sendes til udtalelses i Folkeoplysningsudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kultur- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At sagen oversendes til videre drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.21 - Orientering om afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Sagsnr.: 16/29032

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2017 forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har nu udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud for 2017 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde for så vidt angår tilskud til lederuddannelse, lejr, lokaler og grundtilskud. Nedenfor ses en opgørelse over budget contra forbrug 2017 (tabel 1)


Tabel 1: opgørelse over budget contra forbrug 2017

 

Budget 2017

Forbrug pr. 31.12.2017 kr.

Rest pr. 31.12.2017 kr.

Medlemstilskud

1.800.000

1.713.200

86.800

Grundtilskud

643.000

629.690

13.310

Træner/instruktørtilskud

2.257.000

2.253.792

3.208

Kursustilskud

246.000

118.371

127.629

Lejrtilskud

244.000

140.100

103.900

Tilskud til nye foreninger


16.000


7.517


8.483

Tilskud – medlemsfremgang


47.000


18.340


28.660

Fritidspuljen

 

 

27.000

Driftstilskud til paraplyorganisationer


15.000


10.000


5.000

Lokaletilskud ex. moms

1.374.000

1.268.192

105.808

I alt

6.642.000

6.159.202

509.798


Af ovenstående afstemning ses et mindreforbrug på 509.798 kr. for alle tilskudstyper. Til restfordeling er der tilført yderligere 238.000 kr. fra aftenskoleområdet jf. anden sag på denne dagsorden således, at der i alt er 747.000 kr. til restfordeling (se bilag 1)


Restmidlerne er fordelt jf. Fredensborg Reglerne for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter følgende prioriteringsrækkefølge:


 1. Tilskud til lederuddannelse
 2. Tilskud til lejr
 3. Tilskud til lokaler
 4. Grundtilskud
 5. Medlemstilskud
 6. Træner/instruktørtilskud.

Til restfordeling 2017 modtog administrationen ansøgninger på i alt 685.696 kr.  jf. tabel 2. Alle ansøgninger vedr. tilskud til lederuddannelse, lejr og lokaler er godkendt og tilskud er udbetalt jf. bilag 2.  Af restbeløbet på 86.900 kr. er der anvendt 24.800 kr. til punkt 4 jf. prioriteringsrækkefølgen, hvor der til alle foreninger er udbetalt 200 kr.


Tilbage står 62.000 kr. som tilbageføres til fritidspuljen 2018, da fritidspuljen i 2017 blev reduceret med 150.000 kr. til brug ved beregning af 2017 tilskud til foreningsområdet.


Tabel 2 Ansøgninger ved restfordeling 2017

 

Ansøgningsbeløb kr.

Bevilget og udbetalt kr.

Lederuddannelse

238.659

238.659

Lejr

143.500

143.500

Lokaler (ex. moms)

278.737

278.737

Grundtilskud

24.800

24.800

I alt

685.696

685.696

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne og Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne er orienteret om restfordeling 2017.

Indstilling

 1. At afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling for tilskudsåret 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.22 - Orientering om afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning

Sagsnr.: 17/1205

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2017 forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har nu udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud for 2017 vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning for så vidt angår undervisningstilskud, lokaletilskud og tilskud til lærerenes videreuddannelse.


Nedenfor ses opgørelse over budget contra forbrug 2017 (tabel 1)


Tabel 1: opgørelse over budget contra forbrug 2017

 


Budget 2017

Forbrug pr. 31.12.2017

Rest pr. 31.12.2017

Undervisningstilskud

2.362.000

2.144.751

217.249

Lærerkurser

11.000

11.848

-848

Lokaletilskud ex. moms


372.000


354.465


17.535

Driftstilskud til paraplyorganisationer


5.000


0,00


5.000

I alt

2.750.000

2.511.064

238.936

Der er for budget og tilskudsbeløb foretaget en affrunding.


Af ovenstående afstemning ses et mindreforbrug på 238.000 kr., heraf 98.897 kr. anvendt ved restfordelingen 2017. Restmidlerne er fordelt jf. Fredensborg Reglerne for den folkeoplysende voksenundervisning efter følgende prioriteringsrækkefølge:


 1. Puljebeløb til den folkeoplysende voksenundervisning (undervisningstilskud)
 2. Tilskud til lærernes videre uddannelse
 3. Lokaletilskud
 4. Uforbrugte midler overføres til foreningsområdet.

Til restfordeling 2017 modtog administrationen ansøgninger på i alt 98.897 kr. (se tabel 2)


Alle ansøgninger er godkendt og tilskud er udbetalt (jf. bilag 1)


Tabel 2 ansøgninger modtaget til restfordeling

Ansøgning

Ansøgningsbeløb kr.

Bevilget og udbetalt kr.

Tilskud til debatskabende aktiviteter


58.885


58.885

Tilskud til lærerkurser

1.050

1.050

Lokaletilskud (ex. moms)

38.962

38.962

I alt

98.897

98.897


Efter behandling af ansøgninger ved restfordeling 2017 tilbagestår 238.000 kr. som jf. ovenstående prioriteringsrækkefælge punkt 4 er overført til foreningsområdet jf. anden sag på denne dagsorden.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne samt Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Aftenskolerne er orienteret om restfordeling 2017.

Indstilling

 1. At afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling for tilskudsåret 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.23 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Marts:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Ansøgning om støtte til skitseprojekt for et Fredensborg Søbad (beslutning)

April:

 • Oplæg til ny praksis for lokaletilskud (beslutning)

Maj:

 • Fritidsbutik – status 2017 (orientering)
 • Lergravene - status på inddragelse og samarbejde (orientering)

Juniog frem

 • Gymnastikkens Hus – Projektforslag (Byrådet)
 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Gymnastikkens Hus – godkendelse af totalentreprenør (beslutning)
 • Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 • Godkendelse af helhedsplan for Lergravsområdet i Nivå (beslutning)
 • Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshuset Strandlyst
 • Badeanlæg Bjerre Strand

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Listen suppleres efter Byrådets behandling af regnskab 2017 med sag om overførsler 2017, hvor ansøgning om køkkenfaciliteter fra Karlebo IF medtages.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.24 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Formanden orienterede om inddragelsesprocessen vedr. helhedsplan for Lergravene.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Nr.25 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Der forelå ingen meddelelser.