Nr.17 - Introduktion til Fritids- og Idrætsudvalgets fagområder og økonomi

Sagsnr.: 18/2264

 
Carsten Bo Nielsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

For Fritids- og Idrætsudvalget er det:


Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på fritids- og forebyggelsesområdet, herunder opgaver vedrørende

-      det folkeoplysende arbejde

-      fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne

-      voksenundervisning

-      udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.

-      Idrætscenter Humlebæk

-      Gymnastikkens Hus

-      Foreningshuset Strandlyst

-      Idrætsanlæg og omkringliggende grønne arealer, bortset fra opgaver som er overdraget til Nordsjællands Park og Vej[1]

-      Nivå Havn[2]

-      sundhedsfremmende borgerrettede indsatser, herunder forebyggelsesindsatsen

-      sundhedspolitikken

-      samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område

-      aktiviteter i  bygninger på udvalgets område

-      anskaffelse og vedligeholdelse af inventar i de kommunale bygninger og anlæg på udvalgets område


Stk.3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

-      politikker og handleplaner inden for de i stk.2 omhandlede områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

-      regler for udlån og leje af lokaler i kommunens ejendomme og for tilskud til foreninger inden for udvalgets område

-      takster for ydelser inden for udvalgets område


samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

-      anlægsplaner og

-      ide- /programoplæg, bygge-/anlægsprogram og indstilling vedrørende dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.


Stk.4. Udvalget skal inden for fritids- og forebyggelsesområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde:

Stk.4. Udvalget skal inden for fritids- og forebyggelsesområdet også arbejde for at inddrage en række tværgående temaer i udvalgets arbejde:

-      at der skabes gode rammer for den enkelte borgers sundhed

-      at der arbejdes for at fritidstilbuddene gøres rummelige og fysisk tilgængelige for borgere med handicap

-      at borgere med anden etnisk baggrund end dansk får plads og mulighed for at integrere sig i det danske samfund, herunder ved at der skabes fritidsaktiviteter, der understøtter integrationen.


Stk.5. Udvalget skal også være opmærksom på muligheden for at indkalde eksterne aktører til inspirationsmøder i forbindelse med forberedelsen af sager på udvalgets område. I den forbindelse har næstformanden i udvalget en særlig rolle ved tilrettelæggelsen af inspirationsmøderne. 


[1] Med formuleringen i § 14 om, at Infrastruktur og Teknik drifter de grønne områder, er der lagt op til, at Infrastruktur og Teknik forestår fx lednings- og gravearbejder på idrætsanlæg, medens Fritids- og Idrætsudvalget har ansvaret for idrætsbanerne og de omkringliggende grønne områder, i det omfang opgaven ikke er overdraget til Nordsjællands Park og Vej

 

[2]Øvrige havne er privatejede og foreslås lagt i Infrastruktur og Teknik

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

  1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Introduktionen blev taget til efterretning.