Nr.145 - Nyt aftaleforhold vedr. lokaletilskud til distriktsforeninger

Sagsnr.: 18/29622

 

Beslutningstema

Der orienteres om nyt aftalegrundlag vedrørende lokaletilskud til distriktsforeninger pr. 1. januar 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune og 11 andre nordsjællandske kommuner yder årligt lokaletilskud til distriktsforeningen DGI Nordsjælland til egne eller lejede lokaler til deres folkeoplysende aktiviteter. Fredensborg Kommunes udgift har årligt været godt 33.000 kr. for ca. 4.500 unge u/25 år. Udgiften afholdes under kontoområdet for lokaletilskud.

 

Aftalegrundlaget har været beregnet på baggrund af distriktsforeningens faktiske udgifter til egne og lejede lokaler og i forhold til antal af børn og unge under 25 år i de respektive kommuner.

 

Administrationen bemærker, at der ikke ydes aktivitetstilskud til foreningsarbejdet for børn og unge. Aftalegrundlaget omfatter kun lokaletilskud til foreningsarbejdet for børn og unge, herunder DGI Nordsjællands udgift til leje af hal og/eller lokaler til foreningsaktiviteter og stævner.

 

Tilskuddet ydes i henhold til Folkeoplysningsloven, idet distriktsforeninger skal støttes af de kommuner, hvor distriktsforeningen har lokalforeninger. Det betyder, at en distriktsforening skal anvises lokaler og udendørsanlæg på samme vilkår, som de enkelte kommuners øvrige foreninger.

 

Nyt aftalegrundlag

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra fem kommuner har arbejdet på et nyt udkast til aftalegrundlag, der har været drøftet med DGI Nordsjælland. Der var fra de deltagende kommuner et ønske om en mere retfærdig fordeling af de kommunale udgifter, en nemmere beregning og at tilskuddet skulle nedsættes med baggrund i at tilskudsandelen til kursusaktiviteter i DGI Nordsjællands administrationsbygning blev vurderet for høj.

 

Der foreligger nu oplæg til nyt aftalegrundlag mellem Distriktsforeningen DGI Nordsjælland og de 11 nordsjællandske kommuner, herunder Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal – gældende fra 1. januar 2019. Aftalegrundlaget kan ses i bilag 1.

 

Det nye aftalegrundlag betyder, at lokaletilskud til Distriktsforeningen DGI Nordsjælland fremover vil blive beregnet med udgangspunkt i medlemstal i DGI foreninger i de deltagende kommuner. Lokaletilskuddet beregnes efter en fast fordelingsnøgle på 5,50 kr. pr. medlem under 25 år opgjort på baggrund af seneste års medlemstal.

 

Den nye beregning betyder en mindre reducering af Fredensborg Kommunes udgifter til lokaletilskud til distriktsforeningen DGI Nordsjælland.

 

Sagen er også til orientering i Folkeoplysningsudvalget på møde den 20. november.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.
  2.  

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 20-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Taget til efterretning.