Nr.142 - Ansøgning fra Nivå Bådelaug om tilskud til drift af handicapafdeling

Sagsnr.: 18/30161

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Bådelaug om tilskud på 25.000 kr. til drift af handicapafdelingen i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Bådelaug, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 25.000 kr. til drift af foreningens handicapafdeling. Fremadrettet søger foreningen om et årligt driftstilskud til handicapafdelingen.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 94.225 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 13.600 kr. i grundtilskud og 80.625 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2016 714 medlemmer, heraf 215 under 25 år.

 

Ansøger har sendt et følgebrev med til udvalget. Se bilag 1.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Nivå Bådelaug tidligere har ansøgt om støtte til deres handicapafdeling. Endvidere fremgår, at klubben ansøger om et permanent tilskud på 25.000 kr., da de faktuelle forhold, som vedlagte, ikke har ændret sig.

 

Klubben søger om tilskud til vedligeholdelse af de to handicapbåde, lovpligtigt eftersyn og reparation af handicaplift og drift tilskud til Sikkerheds/følgebåd.

 

Sikkerhedsbåde/Følgebåd, bliver kun benyttet af handicapafdelingen og deles ikke med andre afdelinger mandag til torsdag. Følgebåd kan blive benyttet til stævner, et par gang om året, men ikke mere.

 

For at kunne være i stand til at yde nuværende medlemmer en rimelig fleksibel service samt at optage venteliste og nye medlemmer, ansøger klubben om tilskud til drift af handicapafdelingen. Klubben har generelt faldende antal medlemmer og kontingent, hvorimod handicapafdelingen har stigende antal medlemmer, hvis kontingent kun er i stand til at dække en lille fraktion af omkostningerne.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Fritids- og Idrætsudvalget i marts 2017 behandlede en lignende ansøgning fra Nivå Bådelaug om et årligt driftstilskud på 50.000 kr. til drift af klubbens handicapafdeling. Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen om driftstilskud, men bevilligede et engangsbeløb fra fritidspuljen i 2017 på 21.433 kr. til vedligehold af de to handicapbåde og lovpligtigt eftersyn og reparation af handicaplift.

 

Endvidere bemærker administrationen, at Fritids- og Idrætsudvalget på møde i marts 2018 besluttede, at give et et-årigt tilskud til drift af handicapafdelingen i 2018 på 25.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, idet ingen af kriterierne giver mulighed for at yde et årligt driftstilskud til foreninger.

 

Tilskud til foreningsarbejdet gives gennem det politisk vedtagne tilskudsregelsæt Fredensborg Reglerne. Der gives ingen særlige tilskud til handicappede medlemmer.

 

Det er således op til foreningen at prioritere, hvordan tilskuddet anvendes indenfor foreningens samlede foreningsarbejde.

 

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen om et årligt driftstilskud ikke imødekommes.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

  1. At ansøgningen om et årligt driftstilskud ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling godkendt.