Nr.138 - Ansøgning fra Fredensborg Håndbold om tilskud til skoleforløb

Sagsnr.: 18/29468

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Håndbold 78 om tilskud på 10.000 kr. fra Fritidspuljen til skoleforløb i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Håndbold 78 (herefter kaldet FH78), godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 10.000 kr. fra Fritidspuljen til skoleforløb afholdt i 2018.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 65.260 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 21.000 kr. i medlemstilskud og 38.160 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2016 171 medlemmer, heraf 120 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at FH78 har fokus på at opbygge større årgange i de små årgange (1.-5. klasse) for at sikre levedygtige hold op gennem alle ungdomsårgangene.

 

Det fremgår endvidere, at FH78 derfor har besluttet at igangsætte skolebreddeforløbet med DGI for at skabe øget interesse og forståelse for håndbold blandt 1.-5. klasserne i Fredensborg by (Endrupskolen og Fredensborg Skole).

 

FH78 har i 2018 i samarbejde med DGI afholdt et skolebreddeforløb om håndhold i 1.-5. klasserne på henholdsvis Endrupskolen og Fredensborg Skole.

 

Økonomi

 

Budget

Udgifter

kr.

Honorar til DGI konsulenter

10.000

I alt

10.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at FH78 i 2013 modtog 7.700 kr. til udstyr fra Fritidspuljen og ikke siden har modtaget puljemidler.

 

Administrationen bemærker, at det fremgår af retningslinjerne for Fritidspuljen at ”ved samarbejder mellem skoler og foreningsliv i forbindelser med aktiviteter i løbet af skoledagen er det hensigten, at der indgås konkrete aftaler mellem den enkelte skole og pågældende forening”.

 

FH78 har ikke tidligere haft et samarbejde med skoler. Administrationen vurderer, at ekstern bistand fra DGI til disse to forløb på skolerne i Fredensborg kan være med til at udvikle FH78s kompetencer og muligheder for fremtidige samarbejder med skolerne og skabe interesse for foreningshåndbold blandt deltagerne.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Bold- og Idrætsforening i 2018 også har fået tilskud fra Fritidspuljen til lignende skoleforløb om fodbold på skolerne i Fredensborg.

 

Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling på 10.000 kr. til FH78 til afviklingen af de to skoleforløb.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At der gives en bevilling til Fredensborg Håndbold på 10.000 kr. fra Fritidspuljen 2018 til de to skoleforløb.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling godkendt.