Nr.136 - Ansøgning fra Fredensborg Bold- og Idrætsforening om tilskud til opstart af nye aktiviteter

Sagsnr.: 17/17148

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Bold- og Idrætsforening (FBI) om tilskud på 28.500 kr. fra Fritidspuljen til fortsættelse af projekt med opstart af nye aktiviteter i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

FBI, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 28.500 kr. i 2019 fra Fritidspuljen til tredje år af projekt med opstart af nye aktiviteter.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 221.049 kr. fra Fredensborg Reglerne, heraf 10.600 kr. i grundtilskud, 61.250 kr. i medlemstilskud og 149.199 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen havde pr. 31.12.2016 493 medlemmer, heraf 350 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at FBI ønsker at fortsætte projektet ”Nye foreningsaktiviteter i FBI regi”, som klubben startede op i 2017 med tilskud fra Fritidspuljen.

 

FBI ønskede i 2017, i samarbejde med Fredensborg kommune, DGI og DBU, at tilgå visionen 25-50-75 – bevæg dig for livet. Dette for dels at udnytte FBI´s faciliteter yderligere og aktivere marginaliserede grupper, såsom ældre, overvægtige enlige og ensomme uden relationer.

 

Evaluering af projektet

”Ældrebold og hygge” er etableret med 20 deltagende. FBI´s faciliteter er i denne sammenhæng udnyttet hverdage mellem 10-14.

”Fodbold fitness herre” er etableret med 15 deltagende. Her anvendes faciliteterne på ”skæve” tidspunkter.

”Fodbold fitness damer” er etableret med 20 deltagende i aldersgruppen 25-60 år, der ellers ikke dyrkede motion.

FBI vurderer, at de er lykkes med at få aktiveret nye målgrupper i henhold initiativets hensigt.

 

Den fulde beskrivelse af evalueringen fra FBI kan ses bilag 1.

 

FBI ønsker i 2019 at udvikle og fastholde samt tiltrække flere til allerede etablerede grupper. Endvidere ønskes konceptet udvidet med nye målgrupper.

 

Økonomi

Udgifter

Beløb 2017

Beløb 2018

Beløb 2019

Instruktør

 5.000

 3.000

 2.000

Træner

 6.000

 12.000

 12.000

Holdleder

 3.000

 6.000

 6.000

Ekstern konsulent

 2.000

 

 

Tøj

 6.000

 4.000

 3.000

Materialer

 3.000

 3.000

 3.000

Uddannelse

 2.500

 2.500

 2.500

I alt

27.500

30.500

28.500

I alt (2017-2019)

 

 

 86.500 kr.

 

FBI har aflagt regnskab for bevillingen i 2017. Regnskab for bevillingen i 2018 skal forelægge i starten af 2019.

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

FBI ansøgte i august 2017 om tilskud til opstart af nye aktiviteter i årene 2017-2019. Fritids-og Idrætsudvalget bevilligede midler fra Fritidspuljen i 2017 og 2018. Der ud over besluttede udvalget at en eventuel bevilling til FBI for 2019 skulle fremlægges på et senere tidspunkt efter en evaluering af opfyldelse af mål og formål.

 

Administrationen bemærker, at FBI i 2017 tog imod tilbud om et foreningsudviklingsforløb med titlen ”Udnyttelse af faciliteterne om formiddagen/middagen”. Administrationen vurderer, at klubben tilfredsstillende opfylder mål og formål for projektet.

 

Administrationen vurderer, at FBI med fortsættelse af initiativet i 2019 kan bidrage yderligere til opfyldelse af kommunens strategi for ”vision 25-50-75 Bevæg dig for livet” om at få flere aktive borgere, herunder socialt udsatte børn og unge samt idrætssvage grupper. Der ud over vurderer administrationen, at klubben i 2019 kan få forankret aktiviteterne, således at aktiviteterne kan indgå i klubbens almindelige drift fra 2020 uden puljemidler.

 

Administrationen anbefaler, at der gives tilskud på 28.500 kr. fra Fritidspuljen i 2019 til fortsættelse, færdiggørelse og forankring af projektet med opstart af nye aktiviteter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, retningslinjer for Fritidspuljen og Strategi for ”vision 25-50-75 - bevæg dig for livet” i Fredensborg Kommune.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

  1. At der gives en bevilling til Fredensborg Bold- og Idrætsforening på 28.500 kr. fra Fritidspuljen i 2019 til fortsættelse af projekt med opstart af nye aktiviteter i 2019.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Administrationens indstilling godkendt.