Nr.131 - Brev fra Ankestyrelsen om fordeling af tennistider

Sagsnr.: 17/11096

 

Beslutningstema

Der orienteres om brev fra Ankestyrelsen vedr. klage fra Niverød Tennis om blandt andet fordeling af tider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Hvert år siden Humlebæk Idrætscenter blev indviet i september 2015 har Øresund Tennis, som er et samarbejde mellem fire tennisforeninger, og Niverød Tennis søgt tider i tennishallen. Der har hvert år været uenighed om fordelingen af tennistider, som har resulteret i klager fra Niverød Tennis over administrationens afgørelse. Således har der været behandlet klagesager i Byrådet i oktober 2016 og april 2018.

 

Der har været afholdt en dialogrække om samarbejdet mellem tennisklubberne i kommunen og om fordeling af indendørstid i Humlebæk Idrætscenter for at finde en langsigtet aftale om fordelingen. Det er ikke lykkedes foreningerne at blive enige.

 

Formanden for Niverød Tennis har i februar 2017 rettet skriftligt henvendelse til Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn, om Fredensborg Kommunes fordeling af tennistider i Humlebæk Idrætscenter.

 

Kommunen afgav den 31. maj 2017 redegørelse i sagen til Ankestyrelsen.

 

Administrationen har siden gentagne gange henvendt sig til Ankestyrelsen for en status på sagen.

 

Den 5. november 2018 modtog kommunen brev fra Ankestyrelsen, hvori der orienteres om, at Ankestyrelsen har sendt brev til Niverød Tennis vedrørende henvendelsen om Fredensborg Kommune. Ankestyrelsen har vedlagt brevet til Niverød Tennis. Hele brevet kan ses i bilag 1.

 

Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag

Det fremgår af brevet, at Ankestyrelsen har gennemgået henvendelsen fra Niverød Tennis og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag. Endvidere fremgår det, at dette skyldes, at styrelsen ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Fredensborg Kommune har overtrådt den lovgivning, som Ankestyrelsen påser overholdelsen af.

 

Lokaleregler

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i sag nr. 136 på møde den 5. december 2017, at en eventuel revidering af grundlaget for lokalereglernes kriterier for fordeling afventer udtalelse fra Tilsynet.

 

I lyset af Ankestyrelsens beslutning om ikke at rejse en tilsynssag, er der ikke grundlag for en revidering af lokalereglernes fordelingskriterier for nuværende. Det er således fortsat Fredensborg Kommunes gældende politisk godkendte lokaleregler, der ligger til grund for fordeling for banetider i tennishallen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 47, stk. 1. og § 48 om Tilsynet med kommunerne.

Folkeoplysningsloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Byrådet.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Taget til efterretning.

 

Venstre ønsker en sag om revision af lokaleregeler på et kommende møde.