Nr.130 - Nivå Havn og Strandpark - status på yderligere involvering af foreninger og erhvervsdrivende på havnen

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om status for den yderligere involvering af foreninger og erhvervsdrivende på Nivå Havn, der skal sikre en kvalificering af visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark, inden den sendes i offentlig høring.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget besluttede i oktober 2018 en proces for yderligere involvering af foreninger og erhvervsdrivende på Nivå Havn i arbejdet med en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark. En proces der vægter involvering af de nuværende brugere af havnen endnu højere, end der var lagt op til i det oprindelige tilbud fra rådgiverne.

 

Status for den yderligere inddragelse

Der er afholdt individuelle møder med foreningerne og de erhvervsdrivende den 22. og 23. oktober 2018. Opsamlinger fra møderne ligger som bilag 1 - 7.

De enkelte foreninger og erhvervsdrivende har alle egne ønsker, men fælles ønsker foreningerne

 • at bibeholde egne faciliteter, og hvor de er meget nedslidte eller helt mangelfulde, er der ønske om nye faciliteter i umiddelbar nærhed af foreningens aktiviteter
 • et maritimt fælleshus. Fælleshuset er ikke en erstatning for egne klubhuse, men et hus som kan rumme faciliteter og aktiviteter, der ikke kan rummes i foreningernes egne klubhuse, f.eks. stort fælles mødelokale, hvor der kan holdes generalforsamlinger, foredrag mm, træningslokale, sauna, faciliteter for gæstesejlere mm.

 

De erhvervsdrivende og foreningerne ønsker alle bedre afvikling af den kørende trafik og parkering.

 

Efterfølgende har foreningerne på havnen holdt et fællesmøde, hvor de gjorde status over deres fælles indstilling til en udviklingsplan. Indstillingen fra foreningerne ligger som bilag 8.

 

Foreningerne ønsker at visionsudviklingsplanen afspejler:

 • større fokus på sikkerhed,
 • større hensyn til klubkulturen og det frivillige arbejde,
 • større fokus på det maritime miljø og
 • de trafikale udfordringer med trafikflow og parkering

 

Foreningerne ser følgende muligheder i det første udkast til en visionsudviklingsplan:

 • styrkelse af fællesskabet ved et maritimt fælleshus
 • styrkelse af det maritime ungdomsarbejde
 • bevaring og styrkelse af områdets grønne karakter
 • synergi i udnyttelse af nødvendige fællesfaciliteter
 • bedre forhold for gæstesejlere

 

På baggrund af de input der er kommet fra foreningerne og de erhvervsdrivende, udarbejder rådgiverne SLA et revideret udkast til en visionsudviklingsplan, hvor der er større fokus på de eksisterende foreningernes og de erhvervsdrivendes ønsker til udviklingen.

 

Den 11. december 2018 afholdes et fælles arbejdsmøde, hvor repræsentanter fra de forskellige foreninger og erhvervsdrivende på havnen, samt repræsentanter fra administrationen og politikere deltager. På mødet skal der med baggrund i det reviderede udkast til en visionsudviklingsplan, arbejdes for at finde frem til et egentligt forslag til en visionsudviklingsplan, som kan forelægges til politisk behandling i Fritids- og Idrætsudvalget i februar 2019.

 

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-12-2018

Taget til efterretning.

 

Lars Søndergaard deltager i stedet for Thomas Elgaard ved mødet med foreninger og erhvervsdrivende d. 11. december 2018.