16-08-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Charlotte Sander (A)

Nr.82 - Træffetid

Charlotte Sander (A)

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

Ingen mødt.

Nr.83 - Godkendelse af dagsorden

Charlotte Sander (A)

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

Dagsordenen blev godkendt. Punkt 86 Helhedsplan for lergravene i Nivå blev fremrykket og behandlet som den første sag på dagsordenen.

Nr.84 - Ansøgning om fast tilskud til Esrum Sø Rundt

Sagsnr.: 18/21067

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om et fast tilskud på 130.000 kr. årligt fra 2019 og frem til afvikling af motionsløbet Esrum Sø Rundt.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Atletik Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om et fast årligt tilskud på 130.000 kr. til medaljer, gratis startgebyr til børn og unge samt trafiksikring i forbindelse med afholdelsen af motionsløbet Esrum Sø Rundt.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 10.933 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 1.925 kr. i medlemstilskud og 2.908 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 167 medlemmer, heraf er 11 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Fredensborg Atletik Klub hvert år siden 1972 har arrangeret motionsløbet Esrum Sø Rundt, som i dag tiltrækker mere end 3.000 deltagende børn og voksne. Endvidere fremgår, at det er vanskeligt at konkurrere på løbsarrangementer, idet der i dag er over 1.500 motionsløb i Danmark sammenlignet med for 5 år siden, hvor der var 500 registrerede motionsløb. Det er vanskeligt at få økonomien til Esrum Sø Rundt til at hænge sammen, fordi Kongeetapen 27 km rundt omkring Esrum Sø i dag kræver store og kostbare trafikmæssige foranstaltninger.

Klubben ansøger derfor om at få udgifter til afvikling af børneløb på 65.000 kr. og til trafiksikring på 65.000 kr. i alt 130.000 kr. dækket årligt fra 2019 og frem.

Se hele ansøgningen i bilag 1.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at klubben siden 2012 har fået bevilliget tilskud til afvikling af Esrum Sø Rundt. Tabel 1 viser en oversigt.

 

Tabel 1. Oversigt bevillinger til Esrum Sø Rundt

År

Beløb

Pulje

Udgift

2012

28.000

 

Medaljer

2013

84.000

Fritidspuljen

Medaljer og gratis startgebyr for børn og toiletfaciliteter

2014

87.000

Fritidspuljen

Medaljer og gratis startgebyr for børn og markedsføring

2015

65.000

Fritidspuljen

Medaljer og gratis startgebyr for børn

2016

65.000

Fritidspuljen

Medaljer og gratis startgebyr for børn

2017

130.000

Halvdelen fra Fritidspuljen og halvdelen fra mindreforbrug 2016

Medaljer og gratis startgebyr for børn + trafiksikring

2018

65.000

Fritidspuljen

Medaljer og gratis startgebyr for børn

 

Klubben ansøgte også i 2018 om tilskud til trafiksikring men fik afslag i lyset af det store beløb i forhold til Fritidspuljens restbudget.

 

Esrum Sø Rundt er et stort løb og administrationen anerkender, at der er behov for trafiksikring og at dette er en tilbagevendende udgift ved løbet.

 

Da midlerne til afvikling af børneløbene gennem flere år er bevilliget fra Fritidspuljen anbefaler administrationen, at der bevilliges et fast årligt beløb på 65.000 kr. til børneløbene finansieret fra Fritidspuljen. Fritidspuljens oprindelige budget i 2018 var 786.000 kr.

 

Der udestår således finansiering af de resterende 65.000 kr. til trafiksikring.

 

Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen om et fast årligt tilskud skal klubben aflevere regnskab for anvendelse af de tildelte midler.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At der bevilliges et fast årligt beløb på 65.000 kr. til børneløbene finansieret fra Fritidspuljen.
 2. At ansøgningen om et fast årligt beløb på 65.000 kr. til trafiksikring ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

1. Udvalget besluttede at bevilge 130.000 kr. til børneløb og trafiksikring i 2019 fra Fritidspuljen.

2. Udvalget vil arbejde for, at der afsættes 130.000 kr. til det ansøgte formål i 2020 og årene frem.

3. Udvalget forventer samtidig, at der foreligger en evaluering af aktiviteten i 2018 som kan behandles på et møde i udvalget.

Nr.85 - Studierejse for Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/15992

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og tage stilling til tema og tidspunkt for studierejse for Fritids- og Idrætsudvalget i byrådsperioden 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen fremlægger på baggrund af aktuelle tendenser i Fredensborg Kommunes fritids- og idrætsliv forslag til temaer for en kommende studierejse. Studierejsen skal have et fagligt og politisk formål og give udvalgsmedlemmerne inspiration og viden til udvalgets arbejds- og ansvarsområde i byrådsperioden.

 

På baggrund af Fritids- og Idrætsudvalgets drøftelser og beslutning om tema vil administrationen tilrettelægge et konkret program, som vil blive forelagt Fritids- og Idrætsudvalget på et senere møde.

 

Forslag til tidspunkt

Administrationen foreslår, at studieturen fastsættes til foråret 2019 med en varighed på tre dage med to overnatninger fra fx onsdag til fredag. Forslag til dato er under forudsætning af endelig godkendelse af mødekalender for Byråd og fagudvalg.

 

Forslag til mulige temaer

Fredensborg Kommunes strategi ”Bevæg dig for livet” viser, at der er vilje til at udvikle og understøtte, at der kommer endnu flere fysisk aktive borgere i kommunen frem mod 2025 både i foreningsregi og i befolkningen generelt. Der er i kommunen et aktivt fritids- og idrætsliv, der er med til at skabe gode oplevelser, livsglæde og fællesskab og borgerne. Og idræt og motion spiller generelt en vigtig rolle for sundheden. Sundhedsprofilen viser, dog at der fortsat en gruppe af borgere i Fredensborg Kommune, der ikke er fysisk aktive eller meget lidt fysisk aktive. Derfor er det relevant at fastholde et højt fokus på fremme af fysisk aktivitet.  

 

Hvordan arbejdes der andre steder med at få flere fysisk aktive borgere og kan udvalget blive inspireret af eksempler fra steder, hvor det er lykkedes med at få flere borgere, herunder socialt udsatte grupper men også travle erhvervsaktive borgere, til at dyrke mere motion og bevægelse? Administrationen peger på tre europæiske byer, hvor der arbejdes målrettet med at fremme fysisk aktivitet i et breddeidrætsperspektiv på forskellige måder. Det er alle byer og byområder, der er meget større end byerne i Fredensborg Kommune, men det giver en vist bredde i de aktiviteter, faciliteter, organiseringer og partnerskaber udvalget kan møde. Det mener administrationen, vil give udvalget en faglig inspiration i forhold til egen kommune.

 

Det første sted er der fokus på at få aktiveret motionsuvante og udsatte borgere, det andet sted er fokus på events og arrangementer og det tredje sted er fokus på planlægning og udvikling af faciliteter.

 

1. Idræt og bevægelse for motionsuvante og udsatte borgere

I Birmingham, England er der stor fokus på at aktivere den store inaktive del af befolkningen. Birmingham har områder, hvor borgerne er motionsuvante og socialt udsatte. Byen arbejder efter en overordnet strategi om at skabe et lykkeligere samfund ved at se på de store potentialer, der er i forbindelse mellem sundhed, velvære og motion.

Kommunen samarbejder med succes med civilsamfundsorganisationer, fx Streetgames.org og virksomheder for at tilbyde aktiviteter med lav barriere for derigennem at nå bredere ud til befolkningen.

 

2. Idræts- og motionsevents og arrangementer for byens borgere

I Barcelona by har de et meget resursestærkt set-up i forhold til området idræt og motion. De afholder mange sportsevents, herunder både internationale og events for byens borgere. Alt lige fra arrangerede ’gå-ture’ til store udendørs fitnessevents.

I Barcelona er der en frivillig organisation, som driver +15 idrætscentre i Barcelona. I de fleste tilfælde på baggrund af aftale med kommunen. En del af deres aktiviteter er i segmentet fitness, men de har også traditionelle holdidrætsaktiviteter.

 

3. Sportsplan

Den tyske foreningshistorie minder om den danske og de har udviklet sig ret parallelt. For at holde borgerne i Hamburg fysisk aktive har byen udviklet en detaljeret masterplan ”Active City Master Plan”. Egnede faciliteter skal være let tilgængelige i hele byen, og folk skal motiveres og aktiveres til at dyrke sport. I Hamborg har de arbejdet med planen en del år og indtil 2024 vil planen løbende forbedre og øge mulighederne for at være fysisk aktiv i Hamburg. 

 

Økonomi

En studierejses maksimale pris pr. deltager er fastsat til 15.000 kr. alt inklusive, herunder rejseomkostninger, overnatning, fortæring, drikkevarer, gaver og eventuelle diæter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At der drøftes og vælges tema for udvalgets studierejse.
 2. At tidspunktet for studieturen fastsættes til foråret 2019 fra den 13. - 15. marts eller den 10. - 12. april.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

 1. Udvalget valgte tema 1: ”Idræt og bevægelse for motionsuvante og udsatte borgere” iBirmingham.
 2. Udvalget foretrækker, at studieturen finder sted 10.-12. april 2019.

Nr.86 - Helhedsplan for lergravene i Nivå

Sagsnr.: 16/10291

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Godkendelse af Forslag til Helhedsplan for Lergravene i Nivå til udsendelse i offentlig høring samt godkendelse af liste til prioritering af anlægsopgaver. Desuden skal der tages stilling til digitalformidling af området.

Sagsfremstilling og økonomi

Forslag til Helhedsplan for Lergravene i Nivå (bilag 1) er skabt i fælleskab af en gruppe på 35 personer, som tilsammen repræsenterer en bred gruppe af borgere, interessenter og kommunen. (Oversigt over involvering i udarbejdelse af helhedsplan bilag 2).

Gruppen har gennem en række møder fra januar til juni 2018 arbejdet ud fra visionen om, at lergravsområdet i 2021 er Nivås grønne hjerte, som understøtter folks gode og aktive liv gennem alle livets faser med den rekreative og vilde natur som ramme.

Det første udkast til en helhedsplan blev præsenteret på et dialogmøde den 19. maj 2018 i Nivå. Der deltog ca. 50 personer, hvoraf ca. 30 deltog i en besigtigelse af området forud for mødet. Der var en overvejende positiv stemning på mødet. Fra den 18. maj til 1. juni 2018 har udkastet desuden været udstillet på Nivå Bibliotek, og ligget på kommunens hjemmeside. Postkasser i lergravsområdet har givet mulighed for at komme med forslag eller bemærkninger til udkastet.

De indkomne bemærkninger, er forelagt arbejdsgruppen og i videst muligt omfang indarbejdet i Forslag til en Helhedsplan. (Bemærkningerne er samlet i bilag 3).

Bemærkninger, der omhandler etablering af en skulpturpark ved sø 3, har ikke ført til ændringer i planen. Skulpturpark i lergravsområdet har været behandlet på Kulturudvalget den 2. maj 2018. Udvalget fandt ikke, at der var anledning til at arbejde videre med en skulpturpark ved Lergravene.

Der er endvidere fremsat ønske om, at området kan afgræsses af f.eks. får eller køer. Afstandsregler mellem boligområder og dyrehold gør, at området desværre ikke er egnet til at bruge dyr til naturpleje.

Planens greb

Arbejdsgruppen har haft stor fokus på at bevare og beskytte naturen i kombination med etablering af nedslag, der sikrer mulighed for at opleve et naturskønt område, skabe læring for børn samt mulighed for leg og ophold. Der arbejdes derfor i helhedsplanen med en zoneinddeling af området. Det sikrer, at store dele af området fortsat kan udvikle sig på naturens præmisser samtidig med, at mindre områder bliver tilgængelige med mulighed for leg, læring, ophold og oplevelse.

Vest for Kystbanen omkring sø 1 og engen er områderne prioriteret til aktivitetsområde for større børn og voksen, legeområde for mindre børn, læring, ophold og endeligt et område, der er specielt planlagt for hunde.

Øst for Kystbanen ved sø 2, der er beliggende ved Sølyst Alle, er der taget hensyn til det boligområde, der ligger ud til den offentlige sti og søen. De eksisterende parkeringspladser ved tunellen bliver genoprettet, og der bliver etableret et handicapvenligt toilet i tilknytning til parkeringspladsen.

Sø 3, som er beliggende ned til Nivåvej, er prioriteret til ro, fordybelse og naturoplevelse. Der suppleres med enkelte stier, bænke til ophold, små platforme ved søen og et fugletårn med god tilgængelighed.

 

Tilgængelig for alle

Der laves et enkelt sammenhængende stisystem, der sikrer god tilgængelighed for alle rundt om de tre søer. Lergravene er et gammelt industrilandskab, og terrænet er som den dag, den sidste gravemaskine forlod stedet, og naturen fik mulighed for at generobrede området. Det er et spændende terræn, som nogle steder er stort set utilgængeligt. Det er prioriteret at skabe en rute, hvor alle har mulighed for komme rundt om søerne og enkelte steder ned til søerne. Der er mindre stier, hvor det ikke er muligt at skabe fuld tilgængelighed. Ved at prioritere enkelte stier kan færdslen i området delvis styres og andre områder prioriteres til udvikling af flora og fauna i området.

Ved sø 2 er der allerede i dag offentlig adgang mellem søen og boligområdet. Stien kan evt. forlægges ned af søens skråning, så færdslen trækkes væk fra boligerne.

 

Nedslag og design

De største nedslag i helhedsplanen er skovtårn, fugletårn og toiletbygning, som udformes i samme design med en let lodret træbeklædning. Bænke i området udføres i samme design som er benyttet på den nærliggende Islandshøj, så der er en sammenhæng i valg af design på de kommunale arealer. På næsset ved sø 3 er en siddeanordning, som har sit eget design.

Fugletårn

Målgruppen er børn og voksne. Placeringen er i udpeget i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening for at skabe optimale forhold til at betragte og lære om fugle i området, samt give adgang for alle grupper af borgere. Det er et åbent tårn, hvor alle har mulighed for at opleve udsigten.

Skovtårnet

Skovtårnet er samlings- og formidlingspunktet i området. Det er et trappetårn for alle borgere og skoleklasser i særdeleshed. Det skal være sjovt at komme op, men skal ikke indbyde til ophold øverst oppe. Tårnet placeres i lysningen øst for aktivitetskilen. Det placeres med ryggen til beplantningen og i bunden laves et mindre område, hvor eksempelvis daginstitutioner eller skoleklasser kan stå i læ for regn og vind og lave opgaver, familier kan holde børnefødselsdag mm. Skovtårnet bliver udgangspunktet for formidling om områdets naturværdier og historie. Placeringen og højden på tårnet skal betragtes med sammenhæng i området, og når formentlig i en højde omkring 8 -10 meter. På grund af terrænet og beplantningen i området vil det ikke være udsyn til og fra de omkringliggende boligområder.

Det kan evt. udformes, så spejderne har mulighed for at klatre på ydersiden af tårnet. Det skal dog konstrueres, så det ikke er muligt at klatre uden opsyn. Det opføres i en let konstruktion af metal med en træbeklædning i lighed med fugletårnet.

Toilet

Toiletbygningen er en enkelt konstruktion med beklædning i lighed med fugletårn og skovtårn. Toilettet indrettes med elementer, der er nemme at renholde. I tilknytning til bygningen indrettes et mindre rum med mulighed for opbevaring af grejkasser til brug for skoler,  daginstitutioner og eventuelt andre besøgende.

 

Lege- og opholdsområde

Målet er at skabe et område, hvor familier og borgere generelt kan hygge sig og hvor børnene kan lege. Området placeres øst for den tørre lergrav, der vil således ikke være udsigt fra det omkringliggende boligområde.

Legefaciliteterne, der henvender sig til børn op til ca. 8 år, placeres i området omkring den allerede eksisterende halmlabyrint. Området suppleres med flere legeelementer i naturmaterialer samt en bålplads og bord/bænke.

Legeområdet samles omkring et terrasseret område. Den mindre terrænbearbejdning er med til at give legeområdet et samlingspunkt. Derudover er der indpasset et opholdsområde med bålplads og bord/bænke omkring shelteren.

 

Område for hunde

Hundelegestue

Lergravsområdet er meget brugt til luftning af hunde. Der er en gruppe af borgere, der fortsat ønsker et indhegnet område til hunde, hvor hundeejerne kan lege og socialisere deres hunde i hyggeligt samvær med andre hundeejere. Arbejdsgruppen har også diskuteret, at et område til hunde kan være med til at forhindre utilsigtet hundeleg ved legeområdet for børn, hvor det kan skabe utryghed og uhygiejniske forhold for børnene. Området på ca. 50 x 30 meter er placeret i det lille skovområde tæt på kystbanen. Det ligger umiddelbart op til Naturstyrelsens hundeskov i Lave Skov. Der er en gruppe engagerede borgere, der ønsker at deltage i planlægning og anlæggelse af området.

Hundebadested

Mange hundeejere giver deres vandglade hunde lov til at springe i søerne. Derfor er der rundt i landet udpeget officielle hundebadesteder, hvor det et helt legalt at lege med sin hund. Det er erfaringen, at der kan undgås konflikter, hvis det bliver nemmere for andre brugere af et område at henvise til et officielt hundebadested.

Ved lergravene benyttes blandt andet den ny etableret salamandersø i den tørre lergrav til hundebadested. Det er en dårlig løsning, da vandet bliver grumset til gene for dyrelivet i søen og for dem, der gerne vil iagttage livet i søen. Derfor foreslås det at udpege et officielt hundebadested. Den foreslåede placering er øst for bebyggelsen Øresundshøj. Her er direkte adgang til søen, der bades allerede med hunde, og der er i forvejen ret stor forstyrrelse af fuglelivet. Søen ligger ca. 6-7 meter lavere end boligbebyggelsen.

 

Læring

Der skabes mulighed for læringsmiljøer forskellige steder i området. Der er mulighed for opsætning af grejkasser til brug for undervisning mm. I salamandersøen i den tørre lergrav findes stor vandsalamander, der er en beskyttet dyreart, og som kommunen er forpligtigede til at beskytte og sikre deres levesteder. Det gøres blandt andet ved at skabe mulighed for et læringsmiljø i tilknytning til søen. Fugletårnet og skovtårnet skaber mulighed for læring om naturen i området. Området er et gammelt teglværksområde, men områdets geologiske oprindelse er ikke længere til at se. Det er planen at der blotlægges et profil, så istidens aflejringer kan ses og historien om Nivå som teglværksby kan fortælles.

 

Skiltning og formidling

Arbejdsgruppen ønsker ikke området plastret til med skilte. Der skiltes ved indgangene til lergravsområdet, derudover vil der være skilte ved læringsområder og hundeområdet.

Skiltene ved indgangene nedfældes i jorden, så de ikke virker skæmmende i området. Det er jernplader, hvor der er nedfræset et kort af området med stier, en kort beskrivelse af området og udpegning af udvalgte punkter.  (Eksempel på skilt kan ses i bilag 1). 

Tunnelen, der binder områderne øst og vest for Kystbanen sammen, rummer potentiale for formidling. På væggene fortælles områdets teglværkshistorie i billeder. En kunstner tilknyttes opgaven.  

I arbejdsgruppen er der enighed om at brugen af digitale medier til formidling, vejvisning, læring mv. er en god ide, som også mindsker behovet for fysiske skilte. Der har dog også været fokus på, at digital formidling bør dække mere end lergravsområdet. Teglværkshistorien med tipvognsspor, de øvrige lergrave i Nivå osv. binder jo netop Nivås identitet sammen. Arbejdsgruppen har på den baggrund udtrykt ønske om, at kommunen arbejder videre på en digital formidling af Nivå på tværs af byen, naturområder og de mange udviklingsprojekter. En digital formidling som kan testes af ved lergravene og på sigt omfatte hele Nivå.

 

Drift

I budgetforliget 2018-2030 er der i anlægsbevillingen til Udvikling af Lergravssøerne indlagt 0,5 mio kr. til drift af området i perioden 2021-2030. Driften omfatter alle elementer i området inklusiv rengøring af toilet, fugletårn og skovtårn. Den daglige drift af området som beskæring og fældning af træer, slåning af græs, vedligeholde af inventar og installationer samt renhold udføres af NSPV. Der opsættes affaldsbeholdere ved indgangene og ved lege- og opholdsområdet. I takt med at der etableres installationer i området stiger omkostningerne til driften.

 

Fundraising

Lergravsområdet har en natur- og kulturværdi, samt en nærhed og kobling til byen, som gør, at potentialerne for fundraising er gode. Derudover er det lokale ejerskab og hele samskabelsesprocessen noget fondene har stor fokus på. Både Friluftsrådet, Nordeafonden og andre fonde kan med fordel søges til delelementer af projektet. Af speciel interesse er skovtårnet, formidlingen generelt, herunder den digitale og lege/aktivitetsområdet på engen. Administrationen vil, når helhedsplanen er godkendt, arbejde videre med forskellige fundraisingspotentialer.

 

Tidsplan for endelig vedtagelse

Medio august

Politisk behandling. Godkendelse af forslag til udsendelse i offentlig høring

Ultimo august / primo september

Forslag til Helhedsplan for Lergravene i Nivå sendes i høring

Medio september

Tilretning af helhedsplan forud for politisk behandling

Primo oktober

Politisk behandling. Endelig vedtagelse af Helhedsplan for Lergravene i Nivå

Ultimo oktober

Helhedsplan for Lergravene i Nivå er endelig tilrettet.

 

Myndighedsbehandling

Flere af elementerne i helhedsplanen vil kræver tilladelse eller dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, Byggeloven og/eller Planloven. Indhentning af tilladelser og dispensationer påbegyndes, når helhedsplanen er endelig vedtaget.

Tilladelser og dispensationer vil blive politisk behandlet i Plan- Miljø og Klimaudvalget.

 

Økonomi i Forslag til Helhedsplan Lergravene i Nivå

Elementer i Helhedsplan Lergravene i Nivå

Bygherreoverslag i 1000 kr.

Anlæg af ny sti ved sø 3. Renovering af eksisterende hoved- og trampestier, parkeringspladser ved viadukten samt affaldsspande.

725

Legeområde for mindre børn

590

Udsigtskiler, platforme, bænke og siddeanordninger.

385

Brodæk ved sø 2

950

Omlægning af sti ved sø 2 og flydende planteøer

280

Udsigtskiler ved sø 2 inklusiv udsigtsbænk

215

Skilte og information

330

Toiletbygning med diverse installationer

390

Fugletårn

450

Skovtårn

990

Hundelegeområde. Rydning, hegning og indretning

150

Lerstudie

150

Udsmykning af tunnel

230

Byggeplads, landmåler, uforudsigelige udgifter 10 % rådgivning 12 %

1.650

Samlet

7.485

 

Der er på anlægsområdet afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2021-2030 til drift af lergravsområdet. Når anlægsprojektet er fuldt implementeret og driftsudgifterne kendt, vil driftsbudgettet blive flyttet til de relevante politikområder.

Samlet set er der 3.1 mio kr til anlæg ved lergravene. For at realisere alle elementer i helhedsplanen, som er estimeret til 7.5 mio kr., vil det være nødvendigt at fundraise til flere af elementerne.  

 

Administrationens og arbejdsgruppens anbefalinger

Et sammenhængende og godt tilgængeligt stisystem er afgørende for borgernes mulighed for at komme ud og opleve det spændende lergravsområde. Udsigtskiler, platforme, bænke, siddeanordninger og affaldsspande er elementer, der øger muligheden for en god oplevelse. Information og skilte med kort over området øger tilgængeligheden og følelsen af tryghed. Dele af dette arbejde kan sættes i gang umiddelbart efter vedtagelsen af helhedsplanen.

Legeområdet for de mindre børn er efterspurgt. Det er, sammen med den allerede etableret aktivitetskile, hjertet i lergravsområdet. Her mødes folk på tværs af  interesse, ælder, køn og etnicitet. I takt med at aktivitets- og legeområdet bliver etableret, er der efterspørgsel om et toilet i umiddelbar nærhed. Det vil øge mulighed for at afholde aktivitetsdage, børnefødselsdag, udflugter med byens daginstitutioner mv.

For at realisere alle elementer i helhedsplanen vil det være nødvendigt at søge midler fra fonde. Fugletårn, Skovtårn, lerstudiet og udsmykning af tunnelen er med til at give lergravsområdet sin helt egen identitet og landmark. Det er også elementer, hvor der er mulighed for at søge medfinansiering fra fonde. Det er tidskrævende, og det giver derfor mening, at søge støtte til disse aktiviteter, mens områdets andre elementer tilvejebringes.

Forslag til prioritering

 1. Stisystemer, (udsigtskiler, platforme, bænke, siddeanordninger, affaldsspand, skilte og information), legeområdet og toiletbygning er estimeret til kr. 3.140 inklusiv rådgivning mm
 2. Toiletbygning, sti, brodæk og udsigtsbænk ved sø 2, Fugletårn, Skovtårn, hundelegeplads, lerstudiet samt udsmykning af tunnelen er i alt estimeret til kr. 4.345 inklusiv rådgivning mm

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Forslag til Helhedsplan for Lergravene i Nivå sendes i offentlig høring. Det annonceres på kommunens hjemmeside og Facebookgruppe. Eventuel navngivning af søerne sendes ud sammen med forslag til helhedsplanen.

Indstilling

 1. Forslag til Helhedsplan for lergravene i Nivå godkendes til udsendelse i offentlig høring.
 2. Prioritering af anlægsopgaver følger administrationens anbefaling
 3. Der arbejdes med en digital formidling af området.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

 1. Administrationens indstilling 1 vedtaget. Udvalget anbefaler, at sagen sendes til orientering i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.
 2. Vedrørende administrationens indstilling 2, ser udvalget gerne, at der arbejdes videre med restfinansiering af det samlede projekt ved fondsmidler og/eller eller kommunale midler.
 3. Administrationens indstilling 3 vedtaget.

Nr.87 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - FIU

Sagsnr.: 18/15852

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene i 2019. Fritids- og Idrætsudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:00.

 

Tirsdag den 15. januar 2019

Torsdag den 7. februar 2019

Tirsdag den 12. marts 2019

Tirsdag den 9. april 2019

Tirsdag den 14. maj 2019

Onsdag den 19. juni 2019

Torsdag den 15. august 2019

Torsdag den 5. september 2019

Mandag den 7. oktober 2019

Onsdag den 6. november 2019

Torsdag den 5. december 2019

 

Øvrige møder i komitéer, råd, mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

 1. At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

Administrationens indstilling godkendt. Dog flyttes mødet den 14. maj 2019 til 21. maj 2019

Nr.88 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

September:

 • Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Forslag til indsatser på baggrund af sundhedsprofilens resultater (beslutning)

Oktober:

 • Nyt oplæg til praksis for fordeling af lokaletilskud til rideklubber (beslutning)
 • Fritidsreception 2018 (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)

November:

 • Temamøde
 • Gymnastikkens Hus

December:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Godkendelse af dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

Orienteringen taget til efterretning. Listen opdateres med sagen ”Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn.”

Nr.89 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

Formanden orienterede om:

Opstart af udlægning af rullegræs på Fredensborg Stadion.

Dato for indvielse af Fredensborg Atletikstadion 12. september 2018.

Boldbanernes tilstand efter tørken.

Interesse for handicapadgang på Nivå Strand.

Orienteringen taget til efterretning

Nr.90 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

Administrationen orienterede om:

Episoder med hærværk på udendørsanlæg.

Henvendelse fra Fredensborg Tennisklub om rengøring. Administrationen undersøger.

Orientering taget til efterretning