Nr.84 - Ansøgning om fast tilskud til Esrum Sø Rundt

Sagsnr.: 18/21067

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om et fast tilskud på 130.000 kr. årligt fra 2019 og frem til afvikling af motionsløbet Esrum Sø Rundt.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Atletik Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om et fast årligt tilskud på 130.000 kr. til medaljer, gratis startgebyr til børn og unge samt trafiksikring i forbindelse med afholdelsen af motionsløbet Esrum Sø Rundt.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 10.933 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 1.925 kr. i medlemstilskud og 2.908 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 167 medlemmer, heraf er 11 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Fredensborg Atletik Klub hvert år siden 1972 har arrangeret motionsløbet Esrum Sø Rundt, som i dag tiltrækker mere end 3.000 deltagende børn og voksne. Endvidere fremgår, at det er vanskeligt at konkurrere på løbsarrangementer, idet der i dag er over 1.500 motionsløb i Danmark sammenlignet med for 5 år siden, hvor der var 500 registrerede motionsløb. Det er vanskeligt at få økonomien til Esrum Sø Rundt til at hænge sammen, fordi Kongeetapen 27 km rundt omkring Esrum Sø i dag kræver store og kostbare trafikmæssige foranstaltninger.

Klubben ansøger derfor om at få udgifter til afvikling af børneløb på 65.000 kr. og til trafiksikring på 65.000 kr. i alt 130.000 kr. dækket årligt fra 2019 og frem.

Se hele ansøgningen i bilag 1.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at klubben siden 2012 har fået bevilliget tilskud til afvikling af Esrum Sø Rundt. Tabel 1 viser en oversigt.

 

Tabel 1. Oversigt bevillinger til Esrum Sø Rundt

År

Beløb

Pulje

Udgift

2012

28.000

 

Medaljer

2013

84.000

Fritidspuljen

Medaljer og gratis startgebyr for børn og toiletfaciliteter

2014

87.000

Fritidspuljen

Medaljer og gratis startgebyr for børn og markedsføring

2015

65.000

Fritidspuljen

Medaljer og gratis startgebyr for børn

2016

65.000

Fritidspuljen

Medaljer og gratis startgebyr for børn

2017

130.000

Halvdelen fra Fritidspuljen og halvdelen fra mindreforbrug 2016

Medaljer og gratis startgebyr for børn + trafiksikring

2018

65.000

Fritidspuljen

Medaljer og gratis startgebyr for børn

 

Klubben ansøgte også i 2018 om tilskud til trafiksikring men fik afslag i lyset af det store beløb i forhold til Fritidspuljens restbudget.

 

Esrum Sø Rundt er et stort løb og administrationen anerkender, at der er behov for trafiksikring og at dette er en tilbagevendende udgift ved løbet.

 

Da midlerne til afvikling af børneløbene gennem flere år er bevilliget fra Fritidspuljen anbefaler administrationen, at der bevilliges et fast årligt beløb på 65.000 kr. til børneløbene finansieret fra Fritidspuljen. Fritidspuljens oprindelige budget i 2018 var 786.000 kr.

 

Der udestår således finansiering af de resterende 65.000 kr. til trafiksikring.

 

Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen om et fast årligt tilskud skal klubben aflevere regnskab for anvendelse af de tildelte midler.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At der bevilliges et fast årligt beløb på 65.000 kr. til børneløbene finansieret fra Fritidspuljen.
  2. At ansøgningen om et fast årligt beløb på 65.000 kr. til trafiksikring ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-08-2018

1. Udvalget besluttede at bevilge 130.000 kr. til børneløb og trafiksikring i 2019 fra Fritidspuljen.

2. Udvalget vil arbejde for, at der afsættes 130.000 kr. til det ansøgte formål i 2020 og årene frem.

3. Udvalget forventer samtidig, at der foreligger en evaluering af aktiviteten i 2018 som kan behandles på et møde i udvalget.