18-04-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Charlotte Sander (A)

Per Frost Henriksen (A)

Thomas Elgaard (V)

Carsten Bo Nielsen (V)

Lars Søndergaard (V)

Kristian Hegaard (B)

Afbud

Ingen

Nr.44 - Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Lars Dahl Gulmann, formand for Humlebæk Tennisklub samt Øresund Tennis var mødt frem og redegjorde for synspunkter vedr. sag. nr. 53.

Fraværende: Carsten Bo Nielsen (V) og Thomas Elgaard (V)

Nr.45 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Godkendt.

 

Fraværende: Carsten Bo Nielsen (V)

Nr.46 - Fritidspuljen 2018 - status over tilskud

Sagsnr.: 17/28937

 

Beslutningstema

Der orienteres om oversigt over kontoen for tilskud til foreningsformål – Fritidspuljen 2018 og konkrete ansøgningssager på denne dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et budget på 786.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 515.015 kr. Restbeløb udgør 270.985 kr. før ekstraordinær behandling af ansøgninger på dette møde. Der er tre ansøgningsfrister tilbage i 2018.

 

Konkrete ansøgningssager til Fritids- og Idrætsudvalget 

Tabel 1 viser ansøgninger til ekstraordinær behandling på dette møde.

 

Tabel 1. Ansøgninger til behandling på dette møde

 

Ansøgninger

Projekt/

Aktivitet

Ansøgt beløb (kr.)

Administrationen indstiller 2018 (kr.)

 

1

Danmarks Jægerforbund Fredensborg

Leje af el-minitog

5.000

5.000

 

2

Fredensborg Atletik Klub

Esrum Sø Rundt

180.000

65.000

 

3

Fredensborg Smukkest

Fredensborg Byfest

20.000

12.000

 

 

I alt

 

205.000

82.000

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.47 - Ansøgning fra Danmarks Jægerforbund Fredensborg om tilskud til leje af el-minitog

Sagsnr.: 18/2850

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Danmarks Jægerforbund Fredensborg, der repræsenterer Asminderød Grønholt Jagtforening, om tilskud på 5.000 kr. til leje af el-minitog.

Ansøgningen var indsendt rettidigt til ansøgningsfristen den 1. februar. Ansøgningen blev ved en fejl ikke fremlagt sammen med de øvrige ansøgninger ved behandling på møde i Fritids- og Idrætsudvalget i marts. Derfor fremlægges den nu til beslutning.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Danmarks Jægerforbund Fredensborg (fremover kaldet DJF) søger i samarbejde med Asminderød-Grønholt Jagtforening om tilskud på 5.000 kr. til leje af et el-minitog i forbindelse med den årlige oplevelsesdag i Langstrup Mose 2018. Foreningen er hjemhørende i Fredensborg Kommune, men er ikke en godkendt folkeoplysende forening.

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at DJF og foreningen den 10. juni 2018 afholder den årlige oplevelsesdag i Langstrup Mose for alle kommunens borgere. Det er i år 10. gang arrangementet afvikles. Mosens fritidsbrugere Asminderød-Grønholt Jagtforening, juniorJÆGER-klubben Fredensborg, Schæferhunde klubben kreds 7 og Nordsjællands Fjernstyringsklub går sammen om at fremvise og demonstrere de alsidige aktiviteter, der foregår i Langstrup Mose.

 

Da arrangørerne i år har 10 års jubilæum med Oplevelsesdagen, fremgår det af ansøgningen, at de gerne vil gøre noget nyt og usædvanligt for børnene ved at leje et el-minitog, der kan transportere børnene de ca. 1,5 km mellem parkeringspladsen og festpladsen ved Langstrup Skydebane.

 

Arrangementet afholdes udendørs over en enkelt dag, hvor det forventes, at mellem 1.500 og 2.000 af kommunens borgere i alle aldre deltager. 

 

Budget

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Leje af el-minitog

5.000

I alt

5.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at der er givet tilskud til markedsføring af oplevelsesdagen i 2011-2018. I årene 2015-2017 er der givet 12.000 kr. og i 2018 er der givet 15.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til enkeltstående arrangement i kommunen, der kommer mange borgere til gavn.

 

Administrationen anbefaler, at der bevilliges tilskud på 5.000 kr. til leje af et el-minitog i forbindelse med oplevelsesdagen i Langstrup Mose 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At der bevilliges et tilskud på 5.000 kr. til Danmarks Jægerforbund Fredensborg og Asminderød-Grønholt Jagtforening til leje af el-minitog i forbindelse med oplevelsesdagen i Langstrup Mose.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.48 - Ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud til Esrum sø rundt 2018

Sagsnr.: 18/7504

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning Fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud på i alt 180.000 kr. til afholdelse af Esrum Sø Rundt 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Atletik Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 180.000 kr. til medaljer, gratis startgebyr til børn og unge, markedsføring af Fredensborg Kommune samt trafiksikring i forbindelse med afholdelsen af Esrum Sø Rundt 2018.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 10.933 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 1.925 kr. i medlemstilskud og 2.908 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 167 medlemmer, heraf er 11 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Esrum Sø Rundt bliver afholdt den 26. august 2018. Esrum Sø Rundt har haft et stabilt deltagerantal på ca. 3.000 igennem flere år.

 

Fredensborg Atletik Klub søger om tilskud til fire projekter i forbindelse med afholdelse af løbet.

 

Medaljer og gratis startgebyr til børneløb

Det fremgår af ansøgningen, at der søges om tilskud på 65.000 kr. til, at der ikke skal betales et startgebyr for børn og unge, og at der indkøbes medaljer til de deltagende børn.

  

Profilering af Fredensborg Kommune

Som et nyt tiltag søger foreningen om støtte til at profilere Fredensborg Kommune via markedsføring på sociale medier, annoncer og pressemeddelelser. Foreningen tilbyder at indskrive Fredensborg Kommune i Esrum Sø logoet. Anslåede udgifter til markedsføring er 50.000 kr.

 

Trykning af fælles brochure

Derudover søges i lighed med tidligere år om udarbejdelse af en fælles markedsføringsbrochure for Esrum Sø Rundt, Fredensborg By & Handel og Fredensborg Kommune. Der søges om, at denne brochure trykkes i Fredensborg Kommunes trykkeri i ca. 4.000 eksemplarer.

  

Trafiksikring

Der søges om tilskud på 65.000 kr. til udarbejdelse af en trafikskilteplan for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Udgifterne til at opretholde et højt sikkerhedsniveau dækker udarbejdelse af en skilteplan og skilte. Beløbet kan blive mindre, da den endelig plan for løbet ikke er afklaret endnu.

 

Økonomi

Udgifter

Beløb (kr.)

Udgifter til medaljer, startgebyr, fotos m.m. for 1.000 børn og unge

65.000

Profilering af Fredensborg Kommune

50.000

Udarbejdelse af skilteplan og skilte

65.000

I alt

180.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at der er tale om et betydeligt ansøgt beløb i forhold til Fritidspuljens budget og restbeløb fire måneder inde i 2018.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Atletik Klub i årene 2015-2017 har fået bevilliget 65.000 kr. til medaljer og gratis startgebyr for børn fra Fritidspuljen og i 2017 desuden 65.000 kr. til trafiksikring fra overført mindreforbrug fra 2016.

 

Administrationen anbefaler, at der gives et tilskud på 65.000 kr. til medaljer og gratis startgebyr til børn, hvilket svarer til tidligere års bevilling.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen om profilering af Fredensborg Kommune ligger uden for retningslinjerne for Fritidspuljen. Administrationen vurderer endvidere, at beløbet er højt i forhold til udbyttet. Derudover er det uhensigtsmæssigt, at Fredensborg Kommune er en del af et andet logo. Det vil kunne signalere, at Fredensborg Kommune er medarrangør af løbet, hvilket ikke er tilfældet. Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen om tilskud på 50.000 kr. til profilering af Fredensborg Kommune ikke imødekommes.

 

Administrationen er positive overfor praksis om udarbejdelse af en fælles brochure, og der er givet tilladelse til, at den fælles brochure kan trykkes i ca. 4.000 eksemplarer hos Fredensborg Kommunes trykkeri. Layout skal udarbejdes i samarbejde med og godkendes af Fredensborg Kommune.

 

Administrationen anerkender, at der er behov for trafiksikring og at dette er en tilbagevendende udgift ved løbet. Men i lyset af størrelsen på det ansøgte beløb anbefaler administrationen, at ansøgningen ikke imødekommes.

 

Hvis der er et ønske om at imødekomme ansøgningen anbefaler administrationen, at ansøgningen om trafiksikring på 65.000 kr. indgår i prioriteringen af mindreforbruget, der behandles på mødet i maj.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At der gives en bevilling på 65.000 kr. til Fredensborg Atletik Klub til medaljer og gratis startgebyr til børn.
 2. At der meddeles afslag på ansøgning om bevilling af tilskud til profilering af Fredensborg Kommune på 50.000 kr. og trafiksikring via udarbejdelse af skilteplan og skilte på 65.000 kr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 vedtaget.

Nr.49 - Ansøgning fra Fredensborg Smukkest om tilskud til byfest

Sagsnr.: 18/8480

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Smukkest om tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen til afholdelse af Fredensborg Byfest 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Foreningen Fredensborg Smukkest søger om tilskud på 20.000 kr. til udgifter i forbindelse med afholdelse af Fredensborg Byfest 2018.

Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune, men ikke godkendt som en folkeoplysende forening. Foreningen har ca. 50 frivillige og foreningens formål er at skabe mere liv og aktiviteter i Fredensborg By.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Fredensborg smukkest afholder lokal byfest den 16. juni på Store Torv i Fredensborg by til glæde for alle butikker. Målgruppen for byfesten er alle borgere i og omkring Fredensborg. Arrangementet er gratis. Det er et non-profit arrangement, hvor eventuelt overskud reinvesteres i byens kulturelle udvikling, som skøjtebane, loppemarked, fællesspisning, jazz koncert og et julemarked.

 

Det fremgår endvidere, at dagens program er baseret på musiske indslag fra lokale bands, optræden fra Fredensborg Gymnastikforening og den lokale Danseskole.

Der vil være et mindre udvalg af sponsorer, som tilbydes plads til at udstille deres produkter.

 

Derudover forventer foreningen i år aktiv deltagelse af FBI, Roklubben, Atletikklubben, Spejderne, som alle tilbydes uden beregning at gøre gratis reklame for deres virke for og mulighed for at tiltrække nye medlemmer.

 

Det fremgår af ansøgningen, at foreningen vil skabe lokal synlighed ved at vise, at alle køb/råvarer/drikkevarer/madvarer kan produceres lokalt.

Som noget nyt vil foreningen:

Sammen med kommunens erhvervsvejleder etablere samarbejde med flygtninge om en madbod.

Skabe et decideret børne- og ungeområde med hoppeborg og klatrevæg.

Søge et samarbejde med Granbohus.

Udpege ”Fredensborg Ambassadører” – der skal styrke lokal handel.

 

Fredensborg Smukkest søger om tilskud fra Fritidspuljen på 20.000 kr. til kulturelle indslag, herunder bl.a. følgende lokale bands, som optræder:

Asminderød Kirkes junior- og børnekor med orkester

Ultramarin med band (lokalt band fra Fredensborg),

Bedste lokale band i Nordsjælland (konkurrence blandt lokale bands i Nord-FM radio). Vinderen kåres af Uffe Holm og tilbydes at optræde til byfesten)

Andreas Langvad - også kaldet Morty (lokal solist fra Fredensborg),

Anette Lolk Dansestudio (lokal dansetrup fra Fredensborg)

Isabella Lübke, optrådt i X-Factor (lokal solist fra Fredensborg)

Silke (lokal solist fra Fredensborg)

 

Herudover vil der være hovednavnet Back-to-Back, Storskærm til fodboldkamp (Danmark-Peru) og Dan Rachlin, som byder op til disko efter fodbold.    

 

Økonomi

 

Budget

Udgifter

kr.

musik, scene, lyd og lys

51.200

Hovednavn og storskærm

55.700

Diverse

3.500

I alt

110.400

 

 

Indtægter

Kr.

Kulturpulje

25.000

Sponsorat

20.400

Andre indtægter, mad lotteri

25.000

Fog fonden (ikke søgt endnu)

20.000

I alt

90.400

 

 

Ansøgt beløb

20.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at ansøgningen er sendt uden for puljens almindelige ansøgningsfrister. Den behandles ekstraordinært af hensyn til foreningens planlægning af byfesten.

Administrationen bemærker, at foreningen sidste år fik bevilget et tilskud på 12.150 kr. fra Fritidspuljen til forsikringer, skiltning, toiletforhold, el og tryksager i forbindelse med Fredensborg Byfest 2017. Derudover har foreningen fået bevilliget tilskud på 20.000 kr. til opsætning af skøjtebane i 2017/18 og 25.000 kr. i 2018 til udarbejdelse af skitseprojekt for Fredensborg Søbad fra Fritidspuljen.

Administrationen bemærker, at Kulturudvalget på møde den 16. april 2018 behandler ansøgning fra foreningen om tilskud på 25.000 kr. fra Kulturpuljen i forbindelse med Fredensborg Byfest 2018.

Administrationen bemærker, at Fredensborg Gymnastikforening og Fredensborg Danseskole er inddraget i arrangementet, og at Fredensborg Boldklub, Fredensborg Roklub, Fredensborg Atletik Klub og Spejderne tilbydes at være med. Administrationen vurderer, at dette kan være med til at styrke de folkeoplysende foreninger i lokalsamfundet og derved rekrutteringsgrundlaget.

Administrationen vurderer, at ansøgningen om tilskud til kulturelle indslag ikke lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen. Administrationen vurderer derimod, at de medvirkende folkeoplysende foreninger kan få bevilliget tilskud fra Fritidspuljen, hvis de har udgifter i forbindelse med deltagelse i byfesten.

Administrationen anbefaler derfor, at der reserveres 12.000 kr., hvilket svarer til sidste års bevilling, som de deltagende folkeoplysende foreninger kan søge andel i hos administrationen, hvis de har udgifter i forbindelse med deltagelse i Fredensborg Byfest, fx transport eller indkøb af redskaber. Hvis midlerne ikke ansøges af foreningerne inden byfesten, vil beløbet forblive i Fritidspuljen til uddeling til efterfølgende ansøgninger i 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

 1. At der reserveres 12.000 kr., som deltagende folkeoplysende foreninger kan søge andel i hos administrationen, hvis de har udgifter i forbindelse med deltagelse i Fredensborg Byfest 16. juni 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Udvalget vedtog at bevilge 20.000 kr. til de foreningsbaserede aktiviteter.

Nr.50 - Fejring af frivillige ledere på idrætsområdet

Sagsnr.: 18/2263

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag fra udvalgsformanden om fejring af frivillige ledere på idrætsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget Bo Hilsted (A) har bedt om at få et punkt på dagsordenen om fejring af frivillige ledere på idrætsområdet.

 

Bo Hilsted foreslår, at der afholdes et årligt arrangement om efteråret, hvor kommunen fejrer alle de frivillige ledere fra idrætsområdet i forlængelse af fritidsreceptionen, hvor uddeling af årets fritidsleder- og foreningspris sker.

 

Arrangementet kan afholdes som et aftenarrangement med spisning og underholdning. Formålet er at anderkende den indsats, de frivillige ledere på idrætsområdet har ydet gennem året.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der skal afsættes midler til fejringen indenfor udvalgets samlede ramme udover den ramme, der i dag er afsat i budgettet til uddeling af årets fritidsleder- og foreningspris.

 

Der blev brugt ca. 65.000 kr. til afholdelse af Fritidsreceptionen i 2017 til præmier, medaljer og let forplejning.

 

Hvis der alene er tale om et aftenarrangement med spisning og underholdning med ca. 80-100 frivillige ledere fra kommunens foreninger på fritidsområdet (ca. 80 foreninger), vurderer administrationen, at der er behov for at afsætte yderligere 60.000 - 80.000 kr. til arrangementet. Dette svarer ca. til kuvertprisen ved Kulturkonferencen 2017, hvor 50-60 gæster deltog. Her blev der forbrugt ca. 70.000 kr. for forplejning fra Jacob Ernst Food, danseindslag og diverse.

 

Administrationen kan pege på finansiering til arrangementet fra Fritidspuljen, delvist fra den fælles pulje til foreningsarrangementer og/eller delvist fra midler til fritidsreceptionen, hvis de to arrangementer samtænkes.

 

Fællespuljens samlede budget i 2018 er 72.000 kr. Midler til arrangementer og kurser for fritidslivet finansieres herfra. Administrationen vurderer, at såfremt denne pulje prioriteres anvendt til delvis finansiering af arrangementet, kan der reserveres op til 35.000 kr. fra puljen. De resterende 45.000 kr. kan finansieres fra Fritidspuljen.

 

Såfremt dette skal gentages en gang årligt, anbefales det, at der afsættes særlig finansiering til arrangementet ved at omprioritere inden for rammen.

 

Administrationen anbefaler, at forslaget sendes til udtalelses i Folkeoplysningsudvalget.

 

Siden behandling i Fritids- og Idrætsudvalget

På baggrund af beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget har sagen været fremlagt til videre drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget har drøftet sagen og protokollerede følgende:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler ikke, at der afsættes midler til fejring af de frivillige som beskrevet i dagsordenen.

 

Hvis det skal ske, ser de hellere et arrangement i lighed med Helsingør Kommune, hvor der afsættes økonomi til en festlig fejring af alle foreningsfrivillige og ikke kun én leder pr. forening.

 

Anbefalingen vil blive fremlagt på budgetmødet med de to udvalgsformænd.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen kan oplyse, at et arrangement i lighed med Helsingør Kommune vil fordre, at der afsættes ca. 0,3 mio. kr. årligt samt medarbejderressourcer til en fejring af op til 300 foreningsfrivillige og ikke kun én leder pr. forening.

Hvis udvalget ønsker et bredere og større arrangement i 2018, kan administrationen pege på, at et eventuelt beløb til fejringen kan prioriteres inden for det overførte mindreforbrug fra 2017, der behandles på kommende møde i maj.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kultur- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At sagen oversendes til videre drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Folkeoplysningsudvalget anbefaler ikke, at der afsættes midler til fejring af de frivillige som beskrevet i dagsordenen.

 

Hvis det skal ske, ser de hellere et arrangement i lighed med Helsingør Kommune, hvor der afsættes økonomi til en festlig fejring af alle foreningsfrivillige og ikke kun én leder pr. forening.

 

Anbefalingen vil blive fremlagt på budgetmødet med de to udvalgsformænd.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

På baggrund af anbefalingen fra Folkeoplysningsudvalget anbefaler udvalget den store model med fejring af alle frivillige i kommunen og oversender spørgsmålet om finansiering inden for en ramme på 0,5 mio. kr. til budgetforhandlingerne.

Nr.51 - Lergravene i Nivå - proces for yderligere inddragelse

Sagsnr.: 16/10291

 

Beslutningstema

Udvalget skal godkende processen for yderligere inddragelse af borger og interessenter i forbindelse med udvikling af helhedsplanen for lergravsområdet i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

I december 2017 fremlagde administrationen forslag til en proces for udviklingsarbejdet med en helhedsplan for lergravene i Nivå.

 

Forslaget var, at processen for udviklingsarbejdet sker på baggrund af en indbudt proces med deltagere, der på baggrund af deres faglighed og interesser for området inviteres med i en arbejdsgruppe. Der inviteres bredt til grønne foreninger, naboer til området, andre foreninger, skole, institutioner mm. For at sikre en bred inddragelse af alle borgere etableres der en åben brevkasse, hvor alle har mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til projektet, som løbende opdateres på kommunens hjemmeside og Facebook.

 

Udvalget godkendte forslaget, men anmodede administrationen om at komme med forslag til yderligere borgerinddragelse, der sikrer, at borgere, der ikke er direkte inviteret ind i arbejdsgruppen og som ikke bruger muligheden med den åbne brevkasse, får mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet.

Procesplan som blev godkendt af Fritids- og Idrætsudvalget i december 2017

 

Status for arbejdsgruppens arbejde

Arbejdsgruppen består af 35 deltagere, der repræsenterer en bred gruppe af borgere og interessenter (deltagerliste bilag 1).

 

Arbejdsgruppen har inspireret og bragt viden ind i udviklingen af helhedsplanen. Input fra tidligere inddragelse i forbindelse med udvikling af aktivitetsområdet samt voxpop og fokusgruppe interview udført i efteråret 2017 indgår på lige fod i helhedsplanen.

 

Første udkast til en helhedsplan lå færdig 26. februar 2018 og ligger på kommunens hjemmeside.

 

Forslag til yderligere inddragelse

Den 19. april 2018 vil det reviderede forslag til en helhedsplan og udvalgets beslutning for yderligere inddragelse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og på Facebook.

Arbejdsgruppen har følgende forslag til inddragelse i april og maj:

 1. April / maj – i 14 dage vil forslaget til en helhedsplan være udstillet Nivå Bibliotek. Udstillingen vil være bemandet en time to gange hver uge.
  Målgruppe: borgere der typisk ikke deltager i dialogmøde, men opsøger viden på egen hånd, eller når de støder på den.
   
 2. 16. maj – Rundtur i lergravsområdet og efterfølgende dialogmøde for alle interesseret borgere. Annonceres på hjemmeside og Facebook evt. i Ugenyt.
  Målgruppen: borgere der normalt deltager i møder omkring planlægning i kommunen.
   
 3. Pressemeddelelse der beskriver processen for inddragelse i projektet, og som følger op på pressemeddelelsen fra januar 2018, der beskrev processen for udvikling af helhedsplanen for lergravene.

Målgruppe: borgere generelt.

 

Det er ikke alle borgere, der er interesserede i at deltage aktivt i udviklingsarbejdet, derfor anbefaler arbejdsgruppen ovenstående aktiviteter til yderligere inddragelse. Det er aktiviteter, der tilbyder en bred gruppe af borgere information om projektet og giver mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet, for dem der ønsker det.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Processen for udvikling af helhedsplanen for lergravsområdet samt forslag til en helhedsplan findes på kommunens hjemmeside. Facebook linker til hjemmesiden.

Indstilling

At arbejdsgruppens forslag til yderligere inddragelse godkendes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.52 - Oplæg til ny praksis for fordeling af lokaletilskud - rideklubber

Sagsnr.: 18/5549

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til oplæg til nye regler for fordeling af lokaletilskud til rideklubber.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget ønskede på møde i januar 2018 at få forelagt en sag med oplæg til ny praksis for fordeling af lokaletilskud for rideklubber.

 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 ydes lokaletilskud til lokaler, hvor der foregår tilskudsberettigede foreningsaktiviteter. Kommunen skal yde tilskud med mindst 65 pct. af driftsomkostningerne til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskud skal ydes efter lovens princip om lige tilskudsvilkår for virksomhed med samme funktion og indhold. Derudover kan tilskuddet efter en konkret vurdering nedsættes, hvis driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Fredensborg Reglerne, der er en udmøntning af Folkeoplysningslovens rammer, siger at Fredensborg Kommune yder tilskud til lokaleudgifter med 100 pct., dog maksimalt det af kommunen afsatte budget.

 

Derudover gælder for rideklubber, at 100 pct. lokaletilskud svarer til et fastsat årligt tilskud pr. m2 i tidsrummet kl. 14-22 på hverdage samt hele lørdag/søndag, dog maksimalt det godkendte lejebeløb i henhold til lejekontrakt for samme tidsrum.

Nuværende praksis

Der er til administration af lokaletilskud for 2018 afsat 1.303.000 kr. Fire rideklubber, fem spejdergrupper og seks øvrige foreninger har modtaget lokaletilskud, mens syv foreninger fik afslag, jævnfør sag nr. 10 på udvalgets dagsorden i januar 2018.

Ved administrationens tilskudsberegning af lokaletilskud er der tidligere taget udgangspunkt i følgende praksis:

 • Foreningens forventede driftsudgifter
 • Tidligere godkendte lejeaftaler og tilskud hertil
 • Spejdernes driftsudgifter til egne lokaler
 • Spejdernes hovedaktivitet, herunder lejrplads- og hytteleje

Da der søges om langt mere end det afsatte budget, er der i praksis ingen foreninger, der modtager 100 pct. i lokaletilskud.

 

Lokaletilskud til rideklubber

De fire rideklubbers tilskud udgør ca. 35 pct. af det samlede budget til lokaletilskud. Derudover har praksis for beregning af rideklubbernes lokaletilskud taget udgangspunkt i tidligere godkendte lejebeløb og tilskud hertil, der er politisk godkendt for over ti år over siden. Som følge af at rideklubbernes lokaletilskud udgør en væsentlig andel af det samlede budget til lokaletilskud, bemærkede administrationen i sag nr. 4 på Fritids- og Idrætsudvalgets møde i januar 2017, at administrationen ville gennemgå rideklubbernes driftsudgifter, herunder om udgifterne stod i rimeligt forhold til antallet af deltagere, aktiviteter og til lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Derfor har administrationen i første omgang valgt at fokusere på lokaletilskud til rideklubberne med henblik på en eventuel justering af praksis for beregning af lokaletilskud eller en revidering af Fredensborg Reglerne for lokaletilskud til rideklubber.

Analyse af rideklubberne

Administrationen har udarbejdet en analyse af rideklubberne. Administrationen har været på uanmeldt tilsyn, gennemgået hjemmesider, lejekontrakter, ejerforhold og har afholdt strukturerede samtaler med klubberne hver for sig. Desuden har rideklubberne været udtaget til dybdegående revision.

 

Ud over de fire rideklubber er der i 2017 godkendt endnu en rideklub i kommunen. Foreningen har i 2018 fået afslag på lokaletilskud, idet der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

 

Oversigt over rideklubberne og deres faciliteter kan ses i bilag 1 og samlet analyse kan ses i bilag 2.

 

Konklusionen af administrationens analyse er, at alle rideklubberne opfylder de grundlæggende krav til den folkeoplysende virksomhed ved at være foreninger med demokratisk opbygning, aktivt og åbent medlemskab samt et forpligtende fællesskab. Alle foreningerne er således tilskudsberettigede i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Rideklubberne er lokalemæssigt stillet forskelligt. I henhold til deres lejekontrakter, har nogle store og mange faciliteter til rådighed, mens andre har mindre og færre faciliteter til rådighed. Det er kun leje af ridehal og rytterstue, der er tilskudsberettigede. Der er således driftsudgifter, som klubberne ikke modtager lokaletilskud til, fx til cafeteria, stald og udendørs ridebaner.

 

Rideklubberne udbyder forskellige aktiviteter i de faciliteter, de modtager lokaletilskud til. Administrationen vurderer, at der udbydes aktiviteter, der er tilskudsberettigede, fx rideskoleaktiviteter, kurser og stævner. Men det vurderes også, at der er tidspunkter, hvor der ikke er aktivitet, eller hvor der udbydes aktiviteter, der ikke er tilskudsberettigede fx privatundervisning og hundetræning.

 

Administrationen vurderer derfor, at tilskuddet skal nedsættes i forhold til, hvor meget af den lejede tid der anvendes til ikke-tilskudsberettigede aktiviteter. Hvor meget denne tid udgør, bør afklares i dialog med de enkelte foreninger og bero på tro og loveerklæring, da det vil være administrativt tungt for foreningerne at registrere timer og svært for administrationen at kontrollere. 

Oplæg til ny praksis

På baggrund af administrationens analyse af rideklubberne, vil administrationen foreslå nye principper for fordeling af lokaletilskud til rideklubberne. De nye principper vil betyde en revidering af Fredensborg Reglernes lokaletilskud for rideklubber. Administrationen foreslår, at der tages udgangspunkt i følgende regel ved beregning:

 • Der ydes tilskud med 65 pct. af driftsudgifter til ridehal og rytterstue.
 • Der reduceres fortsat ikke for medlemmer over 25 år.
 • Efter en konkret vurdering nedsættes tilskuddet, hvis driftsudgifterne for ridehal og rytterstue ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til ridehallens og rytterstuens anvendelse i øvrigt. Nedsættelse i tilskuddet sker efter følgende kriterier:
  • Procentvis anvendelse af ridehal og rytterstue til ikke-tilskudsberettigede aktiviteter
  • Normalt lejeniveau for ridehaller og rytterstue på egnen

På sidste side i bilag 2 ses eksempler på, hvordan tilskudsberegningen kan se ud, hvis den foreslåede nye regel og en konkret vurdering havde dannet grundlag for tilskudsberegningen.

 

Ved implementering af en eventuel ny regel for lokaletilskud til rideklubber anbefaler administrationen, at klubberne varsles med et halvt år, det vil sige inden 30. juni 2018 for tilskud for 2019. Administrationen bemærker, at to af rideklubberne har lejekontrakter for mere end et år ad gangen.

Lokaletilskud til øvrige foreninger

Administrationen bemærker, at administrationen på samme måde kan analysere de øvrige foreningers driftsudgifter og aktiviteter med henblik på eventuelt også at forslå ny praksis eller reviderede regler for lokaletilskud til disse.

Folkeoplysningsudvalget

Sagen oversendes til Folkeoplysningsudvalget for bemærkninger. Sagen genbehandles derefter i Fritids- og Idrætsudvalget med henblik på endelig beslutning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At oplæg til nye regler for fordeling af lokaletilskud til rideklubber sendes til bemærkninger i Folkeoplysningsudvalget inden endelig godkendelse.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Oplægget drøftet. Udvalget bad om at få suppleret oplægget med forslag til objektive kriterier. Sagen genfremsættes på senere møde, inden oplægget sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget. Endvidere skal det endelige oplæg også sendes til udtalelse i de berørte rideklubber.

 

 

Nr.53 - Fordeling af indendørs banetid i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter

Sagsnr.: 18/6185

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til fordeling af indendørs banetid i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Humlebæk Idrætscenter blev indviet i september 2015. Der har siden været gennemført tre sæsonfordelinger siden 2015/16, 2016/17 og 2017/18. Administrationen står nu overfor at skulle fordele for sæsonen 2018/19. Hvert år har Øresund Tennis, som er et samarbejde mellem fire tennisforeninger, og Niverød Tennis søgt tider i tennishallen og hvert år har der været uenighed om fordelingen, som har resulteret i klager over administrationens afgørelse til Fritids- og Idrætsudvalget.

Dialogmøder

Der har været afholdt en dialogrække med den tidligere formand for Fritids- og Idrætsudvalget samt repræsentanter for Øresund Tennis og Niverød Tennis om samarbejdet mellem tennisklubberne i kommunen og om fordeling af indendørstid i Humlebæk Idrætscenter. Formålet var at finde en langsigtet aftale om fordeling af indendørs banetid.

 

Konklusionen efter dialogmøderne er, at det lige nu ikke er lykkedes foreningerne at blive enige om en fordeling af banetider i tennishallen. Kernen i uoverensstemmelsen er, at Niverød Tennis ønsker indendørs banetid på en ugentlig hverdag.

 

Undervejs i dialogen var parterne enige om, at:

 • Den tildelte tid for sæsonen 2017/2018 er gældende med de tider den kommunale administration har fordelt.
 • Det er fortsat i spil, at der på sigt arbejdes på en samlet Øresund Tennis med alle fem tennisklubber, herunder med fællestræninger.
 • Det ikke er muligt at finde en langsigtet løsning for fordeling af indendørs banetider, som begge parter kan tiltræde.

Tilsynet

Parterne er opmærksomme på, at Niverød Tennis har en ubehandlet klage over kommunens afgørelse over fordeling af banetid i sæson 2016/17 liggende i Tilsynet.

 

Administrationen har i februar 2018 kontaktet Tilsynet og fået oplyst, at de fortsat ikke kan sige, hvornår sagen bliver behandlet. Det er således fortsat Fredensborg Kommunes gældende politisk godkendte lokaleregler, der lægger til grund for fordeling for banetider i tennishallen.

 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i sag nr. 136 på møde den 5. december 2017, at en eventuel revidering af grundlaget for regelsættets kriterier for fordeling afventer udtalelse fra Tilsynet.

 

Sæsonfordeling indeværende sæson

Niverød Tennis blev i sæsonfordelingen 2017/2018 imødekommet onsdag formiddag bane 1 kl. 9-11, hele hallen søndag eftermiddag kl. 17-19 og hele hallen en lørdag aften om måneden kl. 17-20.

 

I alt fik foreningen tildelt fem banetimer mere ugentligt i forhold til året før og den fik tildelt det antal månedlige banetimer, foreningen havde ansøgt om. Niverød Tennis blev således sidste år i et vist omfang imødekommet med udvidet ugentlige banetimer i lyset af en vurdering af øget aktivitet.

 

Niverød Tennis blev ikke imødekommet onsdag eftermiddag og lørdag formiddag. Begrundelsen var, at Øresund Tennis’ fællestræninger for de fire klubber på hverdage og afvikling af holdkampe og stævner i weekender blev prioriteret højere.

 

Ansøgninger til sæson 2018/19

Niverød Tennis har til sæsonen 2018/19 søgt om en udvidelse af antal banetimer. Foreningen har søgt følgende tider:

Mandag kl. 6-8 - Bane 1

Tirsdag kl. 14-16 – Bane 1

Tirsdag kl. 20-22 - Bane 1

Onsdag kl. 10-12 - Bane 1

Onsdag kl. 16-20 - Bane 1+2

Torsdag kl. 9-10 – Bane 1

Torsdag kl. 13-14 – Bane 1

Fredag kl. 9-10 – Bane 1

Fredag kl. 13-14 – Bane 1

Lørdag kl. 10-12 – Bane 1+2+3

Søndag kl. 16-18 - Bane 1+2+3

 

Øresund Tennis har til sæsonen 2018/19 søgt følgende timer:

Alle ugens syv dage kl. 6-23

 

Administrationens oplæg til fordeling af indendørs banetider 2018/19

Administrationen fordeler indendørs banetimer i henhold til Folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunes gældende politiske godkendte regler for lån af lokaler til fritidsbrug. Af regelsættet fremgår det, at der først og fremmest fordeles i forhold til den folkeoplysende virksomheds aktiviteter.

 

Det har ikke via dialogmøder været muligt for parterne at opnå enighed om en fremtidig fordeling af indendørs banetider. Det er administrationens vurdering, at der ikke er sket væsentlige ændringer i foreningernes aktivitetsniveau siden sidste sæsonfordeling. Det er desuden administrationens vurdering, at Øresund Tennis har haft tilstrækkelig aktivitet i de tildelte tider set over hele sæsonen. Øresund Tennis har desuden søgt lån af indendørs banetider i tennishaller i andre kommuner, da de tre baner i Humlebæk Idrætscenter ikke er tilstrækkelige til at dække deres aktivitetsniveau.

 

I lyset heraf anbefaler administrationen, at fordelingen af indendørstider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter for sæson 2018/19 er den samme som fordeling i sæsonen 2017/18.

 

Fordeling gældende for flere sæsoner

For at undgå at foreningerne igen næste år står i samme usikre situation anbefaler administrationen, at udvalget træffer beslutning om fordeling, der varer de kommende to sæsoner. Det vil stadig være muligt at ændre fordelingen undervejs, hvis der opstår nye forhold i sagen, fx  hvis en forening opløses eller Tilsynet afgiver udtalelse i sagen.

 

Administrationen opfordrer forsat parterne til dialog om at arbejde for et samlet Øresund Tennis med alle fem tennisklubber, herunder med fællestræninger. Det er administrationens vurdering, at et samarbejde samlet set vil komme kommunens borgere til størst gavn.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunes lokaleregler.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøgere modtager besked om fordelingen. Tiderne bookes ind i kommunens bookingsystem Aktiv Fredensborg.

Indstilling

 1. At fordelingen af indendørstider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter for sæson 2018/19 er den samme som fordeling i sæsonen 2017/18.
 2. At fordelingen er gældende for de kommende to indendørssæsoner.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Indstillingens punkt 1 og 2 kom til afstemning:

For stemte: Bo Hilsted (A), Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Kristian Hegaard (B)

Imod stemte: Thomas Elgaard (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Bo Nielsen (V)

 

Administrationens indstilling hermed vedtaget.

 

Venstre begærede sagen i Byrådet.

Nr.54 - Orientering om reserveret tilskud til Foreningen Lergravene

Sagsnr.: 18/8349

 

Beslutningstema

Der orienteres om, at der er reserveret 30.000 kr. fra Fritidspuljen, som et lån til Foreningen Lergravene.

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Lergravene har fået bevilliget 30.000 kr. af Friluftsrådet til køb af udstyr til deres aktiviteter med formidling af natur til børn og voksne i området omkring Lergravene i Nivå.

 

Pengene kan først blive frigivet fra Friluftsrådet, når der er afholdt og dokumenteret udgifter for de bevilgede 30.000 kr. Foreningen kan ikke selv lægge disse penge ud.

 

Foreningen oplyser, de er presset tidsmæssigt i forhold til indkøb af udstyr for at leve op til kravene fra Friluftsrådet.

 

Derfor orienteres udvalget om, at der den 22. marts 2018 er truffet en formandsbeslutning om at reservere 30.000 kr. fra Fritidspuljen til ”mellemfinansiering” af tilskuddet til Foreningen Lergravene.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.55 - Status Fritidsbutik 2018

Sagsnr.: 18/8953

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres en gang årligt om aktiviteter i Fritidsbutik.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritidsbutik – Fredensborg Kommunes fritidsvejledning

Fritidsbutik er en opsøgende og proaktiv indsats med det overordnede formål at skabe mulighed for varige kontakter for alle børn og unge til aktiviteter i fritids- og foreningslivet.

 

Grundlaget for arbejdet i Fritidsbutik er en holdning om, at et aktivt og indholdsrigt fritidsliv betaler sig, og at et indholdsrigt fritidsliv er et meningsfuldt fundament for barnet nu og i fremtiden. Undersøgelser viser, at børn og unge, der inkluderes i sunde interessebårne forpligtende fællesskaber trives bedre, har lettere ved at indgå i sociale relationer og klarer sig bedre i uddannelse og job.

 

Fritidsbutik er betegnelsen for Fredensborg Kommunes fritidsvejledning og varetages af 2 fritidsvejledere svarende til 1,7 årsværk.

 

Fritidsbutiks arbejdsområder og opgaver er støt voksende og udvikles fortløbende i takt med et øget kendskab hos forældre, frivillige og professionelle omkring børnene til Fritidsbutiks muligheder og faglige kompetencer.

 

Arbejdsområder for Fritidsbutik er:

 • Fritidsvejledning samt præsentation af kommunens fritidstilbud gennem klasseundervisning og individuelle samtaler på alle kommunens skoler, samt relevante private skoler
 • Individuel opfølgning og vejledning af det enkelte barn og unge gerne i samarbejde med forældre, klasselærer, AKT –funktionen (Adfærd, Kontakt, Trivsel) m.fl. ved hjemmebesøg, netværksmøder
 • Foreningssamarbejde i form af udvikling af tilbud, sparring og servicering.
 • Administration og sagsbehandling af Fritidspas/tilskud til fritidslivet og administration af timelønnede fritidsmentorer. Fritidspasset er primært til kontingentbetaling, men der kan suppleres med finansiering af udstyr og ture.
 • Udvikling af forenings- og aktivitetstilbud, samt planlægning af ferieaktiviteter og events.
 • Administration og opdatering af www.fritidsbutik.dk og Fritidsbutiks Facebook-side.
 • Samarbejde og netværk med interessenter i forhold til målgruppen; skoler og dagtilbud, AKT, Opsøgende Team, Sundhedsplejen, PPR, sagsbehandlere, familievejledere kontaktpersoner, boligsociale indsatser m.fl.
 • Deltagelse i diverse kommunale udviklingsprojekter, der berører målgruppen.

 

Fritidsbutik er partner i følgende projekter:

 • Sammenslutningen af Unge med Handicap (fremover forkortet SUMH); Projekt: ”Fælles om Fritiden”
 • DGI; projekt: ” Jump4Fun”
 • Red Barnet: ”Plads til Alle”

 

Alle partnerskaber har fokus på at inkludere sårbare børn og børn uden for fællesskaber i foreningslivet

 

Fritidsvejledningen.

I fritidsvejledningen tilbydes vejledninger på:

 • Alle kommunens folkeskoler på 2. til 6. klassetrin
 • Specialklasserækkerne på Kokkedal Skole og Endrupskolen og Ullerødskolen.
 • På kommunens private skoler, samt på den arabiske skole Al Irchad i Helsingør og Helsingør Privatskole, en tyrkisk friskole. Der er skoleåret 17/18 udviklet et tæt samarbejde med ledelse og lærergruppe på Al Irchad om at få inkluderet flere af deres elever i kommunale dagtilbud og foreningsaktiviteter

Fritidsbutikkens metode for vejledningsforløb på skolerne:

 • Fritidsvejledning/undervisning af en lektions varighed på 2. klassetrin på alle kommunens skoler samt Per Gyrum og Humlebæk Lilleskole
 • Alle kommunens 6. klasser. Klasseintroduktion til Ungfredensborgs tilbud samt opfølgende fritidsvejledning
 • Individuelle vejledninger på 3. til 5. klassetrin på samme skoler. Gennemsnitsligt 5-6 elever pr. klasse. I Nivå og Kokkedal sker det i samarbejde med de boligsociale helhedsplaner Nivå Nu og Kokkedal på Vej.
 • Individuelle vejledninger til J. klasse elever på Kokkedal (specialklasser), til elever i Gård4 (specialklasserækken) på Endrupskolen, elever på Skolen på Møllevej, elever på Ullerød Skole, elever på Kejserdal.
 • Individuelle vejledninger til nytilkomne flygtningefamilier og andre nytilkomne familier fx familier fra Østeuropa. Her oplever fritidsbutik en stigende efterspørgsel. For nytilkomne forgår fritidsvejledningen primært ved hjemmebesøg.
 • Individuelle vejledninger til alle børn bosat i Fredensborg Kommune på den Arabiske Skole ”Al Irchad” og den tyrkiske skole i Helsingør. Fritidsbutik deltog på lærermøde på Al Irchad i januar 2018.

.

Fakta. Fritidsvejledningen skoleåret 2017/18

Klassevejledninger (med et gennemsnit på 22 elever pr. klasse):

36 klassevejledninger, samlet:                       Ca. 778 børn,

Individuelle vejledninger:                                 Ca 270 børn

Samlet antal børn der gennem skolen er i kontakt med fritidsvejledningen:

                                                                             Ca. 1048 børn

Individuelle samtaler/familie-hjemme besøg. Gennemsnitslig 5 pr. uge

Daglig vejledning ved telefonsamtaler

 

 

Fokuspunkter for Fritidsbutik i 2018

 • Udbygning af samarbejdet med Red Barnet: etablering af foreningsambassadører og ”plads til alle”-følgere. 
 • Udvikling af UPLOAD – ferieaktiviteter. Fritidsbutik ønsker at sætte fokus på camps og samarbejdet mellem foreninger, fritidshjem/klub og de boligsociale indsatser.
 • Tilrettelæggelse af aktiviteter i forbindelse med ”sammen om Kokkedal”
 • Fokus på økonomi og struktur for fritidspas. Fritidsvejledningen ønsker at gennemgå og udvikle arbejdsgange og muligheder for ansøgerne ifht. både kontingent, udstyr og ture.              
 • Opmærksomhed på pulje – og fondsansøgninger for at få overblik over mulige puljer og fonde, der med fordel kan søges til gavn for de børn og familier, der benytter fritidsvejledningen og Fritidsbutiks tilbud.             
 • Forankring af samarbejdet med SUMH ved at oprette et forældrenetværk for børn med handicaps og diagnoser i samarbejde med Frivilligcenter Fredensborg og andre samarbejdspartnere.
 • Deltagelse i projekt ”Sund i Naturen”, Fredensborg Kommunes deltagelse i projekt som fokuskommune hos Friluftsrådet.
 • Foreningsudvikling for at skabe nye typer af børne – og ungdomshold i samarbejde med kommunens eksisterende foreninger fx Asminderød-Grønholt jagtforening (juniorjagt), Nordsjællands Fjernstyringsklub.
 • Udvikling af familietilbud.

 

Foreningssamarbejde i forhold til børn med fritidspas:

Kommunens frivillige foreninger er generelt yderst positive, samarbejdsvillige og imødekommende overfor børn på fritidspas og deres familier. Disse familier kan være helt ukendte med foreningslivet og dets præmisser, hvilket kan kræve ekstra indsats fra de enkelte hold, trænere og ledere for at børnene bliver inkluderet ordenligt på holdene.

 

Fritidsvejledningen forsøger løbende at indgå konstruktive aftaler og ordninger med de enkelte foreningstilbud, så det enkelte barn kan deltage mest muligt i foreningens aktiviteter indenfor nedenstående økonomiske beskrevne ramme.

 

Fritidspas - ”Tilskud til fritidslivet”

Ved budgetforlig 2013-16 blev der afsat midler til tilskud til medlemskab af foreninger og fritidstilbud for mindrebemidlede samt vanskeligt stillede børn og unge. Bevillingen er videreført.

 

Den ”typiske” ansøger om fritidspas til sit barn/børn er enlig forsørgende, har flere børn og er på overførselsindkomst. Eller begge forældre er på overførselsindkomst og har mere end to børn.

 

Fritidsbutik har ved udgangen af marts 2018 361 bevilgede fritidspas. 129 af disse fritidspas har udover en økonomisk også en socialpædagogisk begrundelse. Hvilket betyder, at en fagperson tæt på barnet har vurderet et skærpet behov. Øvrige fritidspas gives som økonomiske fritidspas.

 

Ca. 252 børn under fritidspasordningen i 2018 er aktive i fritidstilbud

Fritidsvejlederne vurderer, at 70 pct. af alle ansøgere er aktive i fritidstilbud. Det vil sige ca. 252 aktive børn. Familierne skal genansøge 1 gang årligt og kan som udgangspunkt fra 2018 genansøge op til tre gange.

 

Ansøgninger til Fritidspas er gennem perioden steget i takt med, at kendskabet til tilskudsordningen er øget - både i det kommunale netværk og blandt borgere i målgruppen.

 

Nationale undersøgelser viser, at det er af afgørende betydning for en succesfuld inklusion og den varige tilknytning til foreningslivet, at børn/familier på fritidspas får tilbagevendende op følgende fritidsvejledning, hvilket gør, at vejledningsopgaven er vokset i takt med, at flere børn har fået fritidspas.

 

Til dækning af kontingent bevilges der typisk et tilskud på gennemsnitligt 1.500 - 2.000 kr. pr barn. Herudover kan der bevilges midler til ture eller udstyr. Vurdering og bevilling foretages af fritidsvejlederen.

 

Der er i nogle foreninger en stærk tradition for at tage på ture og stævner. Dette er omkostningstungt og ofte langt over fritidspassets mulige økonomiske ramme. Fritidsvejledningen søger dog så vidt muligt at imødekomme behovet for tilskud til ture og stævner inden for den afsatte ramme for at give børn på fritidspas lige muligheder for deltagelse i ture og stævner.

 

På baggrund af de hidtidige års erfaringer med støtte til kontingent, delvist tilskud og hjælp til udstyr og mulighed for at deltage i ture, er det administrationens vurdering, at det gennemsnitlige niveau for støtte reelt er ca. 2.500 - 3.000 kr. årligt pr. barn for at sikre, at barnet samlet set kan deltage på nogenlunde lige fod med andre børn i foreningen.

 

Med en årlig ramme på 3.000 kr. pr. barn vil ca. 116 børn i kommunen kunne bevilliges fritidspas inden for den afsatte ramme til fritidspas svarende til under halvdelen af de aktuelt aktive børn.

 

For at fastholde og styrke den tidlige forebyggende indsats samt sikre at så mange af de aktuelt aktive børn på fritidspas som muligt kan støttes og deltage i foreningslivet på lige fod med andre, vil der være behov for at øge den afsatte økonomiske ramme til fritidspas med ca. 0,4 mio. kr. Det vil sikre, at flere af de aktive børn vil kunne støttes med op til 2.500 – 3.000 kr. årligt, samt sikre at der er den fornødne fritidsvejlederressource svarende til 2,0 årsværk tilknyttet.

 

Fritidsvejlederne Nana Nielsen og Janne Lock Møller deltager under punktet og giver et kort uddybende oplæg om fritidsvejledningen.

 

Bevilling

 

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Alle mennesker uanset social baggrund, etnicitet, fysiske- eller psykiske udfordringer og handicaps, har brug for at inkluderes i sunde og sjove interessebårne, forpligtende fællesskaber. Dette med gensidig respekt og anerkendelse for forskellighed og ressourcer. Derfor skal der skabes rammer og tilbud, der støtter familiers mulighed for deltagelse og samtidig støtte og hjælper fritidslivet og de frivilliges mulighed rumme alle.

 

Kompetence

Fritids-og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.56 - Sundhedsprofil 2017 for Region Hovedstaden - resultater fra Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/9043

 

Beslutningstema

Orientering om Sundhedsprofilen 2017 for Region Hovedstaden vedrørende resultater fra Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedsprofilen 2017 er den fjerde sundhedsprofil for Region Hovedstaden og alle kommuner i regionen. Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det? 2017”. Undersøgelsen belyser sundhed, sundhedsadfærd og sygdom blandt borgere på 16 år eller derover i Region Hovedstaden. Undersøgelsen blev offentliggjort primo marts.

 

Sundhedsprofilen er delt op i to rapporter – en rapport, der tager udgangspunkt i borgere med kronisk sygdom, samt en rapport om borgenes sundhedsadfærd og risikofaktorer. Denne dagsorden vedrører resultaterne for Fredensborg Kommunes borgere i rapporten om borgernes sundhedsadfærd og risikofaktorer. I Fredensborg deltog 1.376 borgere i undersøgelsen svarende til en svarprocent på 56,2 pct.

 

Formålet med sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er at fungere som et planlægningsredskab på sundhedsområdet for kommuner og region. Ved hjælp af sundhedsprofilen kan beslutningstagere se, hvor der er potentiale for forbedringer, og hvilke befolkningsgrupper, der er væsentlige at have fokus på, når der tilrettelægges sundhedsindsatser.

 

Inddeling i kommunesocialgrupper

For at anskueliggøre omfanget af sociale forskelle i sundhed på tværs af kommuner og bydele i Region Hovedstaden, er de 29 kommuner og 10 københavnske bydele inddelt i fire kommunesocialgrupper i Sundhedsprofilen. Kommunesocialgruppe 1 indeholder kommuner og bydele, hvis borgere er socialt bedst stillet, mens kommunesocialgruppe 4 indeholder kommuner og bydele, hvis borgere er socialt dårligst stillet.

Inddelingen i kommunesocialgrupper er baseret på oplysninger om årlig indkomst, uddannelseslængde og erhvervstilknytning fra registre, og er således udregnet fra hele regionens befolkning.

Fredensborg kommune er fra 2013-2017 rykket fra kommunesocialgruppe 1 til 2 (Se bilag 1).

 

Sundhedsprofilen for borgere i Fredensborg Kommune

 

Siden sidste sundhedsprofil fra 2013 er der to områder, hvor borgerne i Fredensborg Kommune har fået en sundere livsstil. Fredensborg Kommunes borgere ryger i gennemsnit mindre tobak og drikker mindre alkohol i forhold til i 2013.

?     Rygning: Antallet af daglige rygere falder fortsat i Fredensborg Kommune. Kun 13 pct. af borgerne i Fredensborg Kommune ryger dagligt mod 16 pct. i Region Hovedstaden.

For Helsingør Kommunes borgere ligger dette tal på 16 pct. og i Hørsholm Kommune er det 10 pct., som ryger dagligt.

?     Alkohol: Antallet af borgere, der indtager alkohol, er faldet. Det gælder både moderat alkoholforbrug, rusdrikkeri samt antal borgere, som udviser tegn på alkoholafhængighed. Der ses desuden et signifikant fald i antallet af borgere med storforbrug af alkohol. Sammenlignet med Helsingør Kommune ligger Fredensborg Kommune stort set på samme niveau. Hørsholm Kommune skiller sig ud ved at ligge højere i alle de nævnte parametre.

I forhold til kost, fysisk aktivitet, overvægt og mental sundhed viser Sundhedsprofilen, at Fredensborg Kommunes borgere siden 2013 spiser mere usund kost, er blevet mere overvægtige og er blevet mere stressede. Derudover ses flere borgere med svage sociale relationer og borgere, der er for fysisk inaktive.

?     Kost: Der ses en stigning i usundt kostmønster særligt i aldersgruppen for 16-34 årige. 13 pct. af Fredensborg Kommunes borgere har et usundt kostmønster, hvilket er statistisk forskellig fra 2013. Til sammenligning ligger vi på niveau med Helsingør Kommune hvorimod Hørsholm Kommune har 10 pct. borgere med usundt kostmønster.

?     Fysisk aktivitet: 32 pct. svarende til 8.900 borgere i Fredensborg Kommune opfylder ikke WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. Det er en signifikant højere procentdel sammenlignet med regionsgennemsnittet. For Helsingør Kommune ligger dette tal på 31 pct. og for Hørsholm Kommune 28 pct.

?     Overvægt: Der ses en stigning i overvægt siden 2013. 36 pct. af Fredensborg Kommunes borgere er moderat overvægtige, hvilket gør det til en statistisk signifikant højere procentdel sammenlignet med regionsgennemsnittet. Dette gør sig gældende for både kvinder og mænd samt i alle aldersgrupper. I Helsingør Kommune er dette tal på 35 pct. og Hørsholm Kommune 29 pct.

?     Mental sundhed: I kategorien, højt stressniveau ligger Fredensborg Kommune på 24 pct. svarende til 7.600 personer i Fredensborg Kommune. Det er en stigning på 3 procentpoint for både kvinder og mænd siden 2013. I Helsingør Kommune er dette tal på 28 pct. og Hørsholm 21 pct. I kategorien, svage relationer, ses en tilsvarende stigning på 3 procentpoint for både kvinder og mænd siden 2013. I aldersgruppen 16-34 årige ses en stigning på 14 procentpoint fra 2013 til 2017, som oplever at have svage sociale relationer i Fredensborg Kommune.

Nærmere uddybning af sundhedsprofilen samt sammenligning af Helsingør Kommune og Hørsholm Kommune se bilag 2 og 3.

 

Administrationens bemærkninger

På baggrund af sundhedsprofilens resultater, der viser en forbedring inden for både rygning og alkohol, vil administrationen på et senere møde fremlægge sag med forslag til prioriterede indsatser. Resultaterne viser, at der er behov for at justere de nuværende tilbud og indsatser, der i dag løftes indenfor den afsatte ramme til sundhedsfremme og forebyggelse under politikområde 5 – Fritid og Idræt. Indsatserne kan ikke løses alene af medarbejdere fra administrationen. Det kræver tværgående indsatser og prioriteringer.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Fritids– og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Der er udsendt pressemeddelelse.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.57 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Maj:

Ansøgning om tilskud til ideforslag til badeanstalt i Nivå Strandpark (beslutning)

Nivå Havn og Strandpark Principper for udviklingsplan (beslutning)

Overført mindreforbrug fra 2017 – forslag til disponering (beslutning)

 

Juni:

Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)

Puljeansøgninger (beslutning)

 

August og frem:

Foranalyse om flytning af Humlebæk Stadion

Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)

Godkendelse af helhedsplan for Lergravsområdet i Nivå (beslutning)

Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshuset Strandlyst

Badeanlæg Bjerre Strand

Forslag til studietur

Gymnastikkens Hus – Projektforslag (Byrådet)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Mødet i maj afholdes på Nivå Havn. Orienteringen taget til efterretning.

Nr.58 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Næstformand Thomas Elgaard (V) orienterede om workshop d. 5. april om udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Arrangementet blev omtalt i Frederiksborg Amts Avis. Orienteringen taget til efterretning.

Nr.59 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Administrationen orienterede om, at der er udsendt information til foreningerne om nedlukning af faciliteter under en evt. lockout. Orienteringen taget til efterretning.