Nr.56 - Sundhedsprofil 2017 for Region Hovedstaden - resultater fra Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 18/9043

 

Beslutningstema

Orientering om Sundhedsprofilen 2017 for Region Hovedstaden vedrørende resultater fra Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedsprofilen 2017 er den fjerde sundhedsprofil for Region Hovedstaden og alle kommuner i regionen. Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det? 2017”. Undersøgelsen belyser sundhed, sundhedsadfærd og sygdom blandt borgere på 16 år eller derover i Region Hovedstaden. Undersøgelsen blev offentliggjort primo marts.

 

Sundhedsprofilen er delt op i to rapporter – en rapport, der tager udgangspunkt i borgere med kronisk sygdom, samt en rapport om borgenes sundhedsadfærd og risikofaktorer. Denne dagsorden vedrører resultaterne for Fredensborg Kommunes borgere i rapporten om borgernes sundhedsadfærd og risikofaktorer. I Fredensborg deltog 1.376 borgere i undersøgelsen svarende til en svarprocent på 56,2 pct.

 

Formålet med sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er at fungere som et planlægningsredskab på sundhedsområdet for kommuner og region. Ved hjælp af sundhedsprofilen kan beslutningstagere se, hvor der er potentiale for forbedringer, og hvilke befolkningsgrupper, der er væsentlige at have fokus på, når der tilrettelægges sundhedsindsatser.

 

Inddeling i kommunesocialgrupper

For at anskueliggøre omfanget af sociale forskelle i sundhed på tværs af kommuner og bydele i Region Hovedstaden, er de 29 kommuner og 10 københavnske bydele inddelt i fire kommunesocialgrupper i Sundhedsprofilen. Kommunesocialgruppe 1 indeholder kommuner og bydele, hvis borgere er socialt bedst stillet, mens kommunesocialgruppe 4 indeholder kommuner og bydele, hvis borgere er socialt dårligst stillet.

Inddelingen i kommunesocialgrupper er baseret på oplysninger om årlig indkomst, uddannelseslængde og erhvervstilknytning fra registre, og er således udregnet fra hele regionens befolkning.

Fredensborg kommune er fra 2013-2017 rykket fra kommunesocialgruppe 1 til 2 (Se bilag 1).

 

Sundhedsprofilen for borgere i Fredensborg Kommune

 

Siden sidste sundhedsprofil fra 2013 er der to områder, hvor borgerne i Fredensborg Kommune har fået en sundere livsstil. Fredensborg Kommunes borgere ryger i gennemsnit mindre tobak og drikker mindre alkohol i forhold til i 2013.

?     Rygning: Antallet af daglige rygere falder fortsat i Fredensborg Kommune. Kun 13 pct. af borgerne i Fredensborg Kommune ryger dagligt mod 16 pct. i Region Hovedstaden.

For Helsingør Kommunes borgere ligger dette tal på 16 pct. og i Hørsholm Kommune er det 10 pct., som ryger dagligt.

?     Alkohol: Antallet af borgere, der indtager alkohol, er faldet. Det gælder både moderat alkoholforbrug, rusdrikkeri samt antal borgere, som udviser tegn på alkoholafhængighed. Der ses desuden et signifikant fald i antallet af borgere med storforbrug af alkohol. Sammenlignet med Helsingør Kommune ligger Fredensborg Kommune stort set på samme niveau. Hørsholm Kommune skiller sig ud ved at ligge højere i alle de nævnte parametre.

I forhold til kost, fysisk aktivitet, overvægt og mental sundhed viser Sundhedsprofilen, at Fredensborg Kommunes borgere siden 2013 spiser mere usund kost, er blevet mere overvægtige og er blevet mere stressede. Derudover ses flere borgere med svage sociale relationer og borgere, der er for fysisk inaktive.

?     Kost: Der ses en stigning i usundt kostmønster særligt i aldersgruppen for 16-34 årige. 13 pct. af Fredensborg Kommunes borgere har et usundt kostmønster, hvilket er statistisk forskellig fra 2013. Til sammenligning ligger vi på niveau med Helsingør Kommune hvorimod Hørsholm Kommune har 10 pct. borgere med usundt kostmønster.

?     Fysisk aktivitet: 32 pct. svarende til 8.900 borgere i Fredensborg Kommune opfylder ikke WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. Det er en signifikant højere procentdel sammenlignet med regionsgennemsnittet. For Helsingør Kommune ligger dette tal på 31 pct. og for Hørsholm Kommune 28 pct.

?     Overvægt: Der ses en stigning i overvægt siden 2013. 36 pct. af Fredensborg Kommunes borgere er moderat overvægtige, hvilket gør det til en statistisk signifikant højere procentdel sammenlignet med regionsgennemsnittet. Dette gør sig gældende for både kvinder og mænd samt i alle aldersgrupper. I Helsingør Kommune er dette tal på 35 pct. og Hørsholm Kommune 29 pct.

?     Mental sundhed: I kategorien, højt stressniveau ligger Fredensborg Kommune på 24 pct. svarende til 7.600 personer i Fredensborg Kommune. Det er en stigning på 3 procentpoint for både kvinder og mænd siden 2013. I Helsingør Kommune er dette tal på 28 pct. og Hørsholm 21 pct. I kategorien, svage relationer, ses en tilsvarende stigning på 3 procentpoint for både kvinder og mænd siden 2013. I aldersgruppen 16-34 årige ses en stigning på 14 procentpoint fra 2013 til 2017, som oplever at have svage sociale relationer i Fredensborg Kommune.

Nærmere uddybning af sundhedsprofilen samt sammenligning af Helsingør Kommune og Hørsholm Kommune se bilag 2 og 3.

 

Administrationens bemærkninger

På baggrund af sundhedsprofilens resultater, der viser en forbedring inden for både rygning og alkohol, vil administrationen på et senere møde fremlægge sag med forslag til prioriterede indsatser. Resultaterne viser, at der er behov for at justere de nuværende tilbud og indsatser, der i dag løftes indenfor den afsatte ramme til sundhedsfremme og forebyggelse under politikområde 5 – Fritid og Idræt. Indsatserne kan ikke løses alene af medarbejdere fra administrationen. Det kræver tværgående indsatser og prioriteringer.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Fritids– og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Der er udsendt pressemeddelelse.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.