Nr.55 - Status Fritidsbutik 2018

Sagsnr.: 18/8953

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres en gang årligt om aktiviteter i Fritidsbutik.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritidsbutik – Fredensborg Kommunes fritidsvejledning

Fritidsbutik er en opsøgende og proaktiv indsats med det overordnede formål at skabe mulighed for varige kontakter for alle børn og unge til aktiviteter i fritids- og foreningslivet.

 

Grundlaget for arbejdet i Fritidsbutik er en holdning om, at et aktivt og indholdsrigt fritidsliv betaler sig, og at et indholdsrigt fritidsliv er et meningsfuldt fundament for barnet nu og i fremtiden. Undersøgelser viser, at børn og unge, der inkluderes i sunde interessebårne forpligtende fællesskaber trives bedre, har lettere ved at indgå i sociale relationer og klarer sig bedre i uddannelse og job.

 

Fritidsbutik er betegnelsen for Fredensborg Kommunes fritidsvejledning og varetages af 2 fritidsvejledere svarende til 1,7 årsværk.

 

Fritidsbutiks arbejdsområder og opgaver er støt voksende og udvikles fortløbende i takt med et øget kendskab hos forældre, frivillige og professionelle omkring børnene til Fritidsbutiks muligheder og faglige kompetencer.

 

Arbejdsområder for Fritidsbutik er:

 • Fritidsvejledning samt præsentation af kommunens fritidstilbud gennem klasseundervisning og individuelle samtaler på alle kommunens skoler, samt relevante private skoler
 • Individuel opfølgning og vejledning af det enkelte barn og unge gerne i samarbejde med forældre, klasselærer, AKT –funktionen (Adfærd, Kontakt, Trivsel) m.fl. ved hjemmebesøg, netværksmøder
 • Foreningssamarbejde i form af udvikling af tilbud, sparring og servicering.
 • Administration og sagsbehandling af Fritidspas/tilskud til fritidslivet og administration af timelønnede fritidsmentorer. Fritidspasset er primært til kontingentbetaling, men der kan suppleres med finansiering af udstyr og ture.
 • Udvikling af forenings- og aktivitetstilbud, samt planlægning af ferieaktiviteter og events.
 • Administration og opdatering af www.fritidsbutik.dk og Fritidsbutiks Facebook-side.
 • Samarbejde og netværk med interessenter i forhold til målgruppen; skoler og dagtilbud, AKT, Opsøgende Team, Sundhedsplejen, PPR, sagsbehandlere, familievejledere kontaktpersoner, boligsociale indsatser m.fl.
 • Deltagelse i diverse kommunale udviklingsprojekter, der berører målgruppen.

 

Fritidsbutik er partner i følgende projekter:

 • Sammenslutningen af Unge med Handicap (fremover forkortet SUMH); Projekt: ”Fælles om Fritiden”
 • DGI; projekt: ” Jump4Fun”
 • Red Barnet: ”Plads til Alle”

 

Alle partnerskaber har fokus på at inkludere sårbare børn og børn uden for fællesskaber i foreningslivet

 

Fritidsvejledningen.

I fritidsvejledningen tilbydes vejledninger på:

 • Alle kommunens folkeskoler på 2. til 6. klassetrin
 • Specialklasserækkerne på Kokkedal Skole og Endrupskolen og Ullerødskolen.
 • På kommunens private skoler, samt på den arabiske skole Al Irchad i Helsingør og Helsingør Privatskole, en tyrkisk friskole. Der er skoleåret 17/18 udviklet et tæt samarbejde med ledelse og lærergruppe på Al Irchad om at få inkluderet flere af deres elever i kommunale dagtilbud og foreningsaktiviteter

Fritidsbutikkens metode for vejledningsforløb på skolerne:

 • Fritidsvejledning/undervisning af en lektions varighed på 2. klassetrin på alle kommunens skoler samt Per Gyrum og Humlebæk Lilleskole
 • Alle kommunens 6. klasser. Klasseintroduktion til Ungfredensborgs tilbud samt opfølgende fritidsvejledning
 • Individuelle vejledninger på 3. til 5. klassetrin på samme skoler. Gennemsnitsligt 5-6 elever pr. klasse. I Nivå og Kokkedal sker det i samarbejde med de boligsociale helhedsplaner Nivå Nu og Kokkedal på Vej.
 • Individuelle vejledninger til J. klasse elever på Kokkedal (specialklasser), til elever i Gård4 (specialklasserækken) på Endrupskolen, elever på Skolen på Møllevej, elever på Ullerød Skole, elever på Kejserdal.
 • Individuelle vejledninger til nytilkomne flygtningefamilier og andre nytilkomne familier fx familier fra Østeuropa. Her oplever fritidsbutik en stigende efterspørgsel. For nytilkomne forgår fritidsvejledningen primært ved hjemmebesøg.
 • Individuelle vejledninger til alle børn bosat i Fredensborg Kommune på den Arabiske Skole ”Al Irchad” og den tyrkiske skole i Helsingør. Fritidsbutik deltog på lærermøde på Al Irchad i januar 2018.

.

Fakta. Fritidsvejledningen skoleåret 2017/18

Klassevejledninger (med et gennemsnit på 22 elever pr. klasse):

36 klassevejledninger, samlet:                       Ca. 778 børn,

Individuelle vejledninger:                                 Ca 270 børn

Samlet antal børn der gennem skolen er i kontakt med fritidsvejledningen:

                                                                             Ca. 1048 børn

Individuelle samtaler/familie-hjemme besøg. Gennemsnitslig 5 pr. uge

Daglig vejledning ved telefonsamtaler

 

 

Fokuspunkter for Fritidsbutik i 2018

 • Udbygning af samarbejdet med Red Barnet: etablering af foreningsambassadører og ”plads til alle”-følgere. 
 • Udvikling af UPLOAD – ferieaktiviteter. Fritidsbutik ønsker at sætte fokus på camps og samarbejdet mellem foreninger, fritidshjem/klub og de boligsociale indsatser.
 • Tilrettelæggelse af aktiviteter i forbindelse med ”sammen om Kokkedal”
 • Fokus på økonomi og struktur for fritidspas. Fritidsvejledningen ønsker at gennemgå og udvikle arbejdsgange og muligheder for ansøgerne ifht. både kontingent, udstyr og ture.              
 • Opmærksomhed på pulje – og fondsansøgninger for at få overblik over mulige puljer og fonde, der med fordel kan søges til gavn for de børn og familier, der benytter fritidsvejledningen og Fritidsbutiks tilbud.             
 • Forankring af samarbejdet med SUMH ved at oprette et forældrenetværk for børn med handicaps og diagnoser i samarbejde med Frivilligcenter Fredensborg og andre samarbejdspartnere.
 • Deltagelse i projekt ”Sund i Naturen”, Fredensborg Kommunes deltagelse i projekt som fokuskommune hos Friluftsrådet.
 • Foreningsudvikling for at skabe nye typer af børne – og ungdomshold i samarbejde med kommunens eksisterende foreninger fx Asminderød-Grønholt jagtforening (juniorjagt), Nordsjællands Fjernstyringsklub.
 • Udvikling af familietilbud.

 

Foreningssamarbejde i forhold til børn med fritidspas:

Kommunens frivillige foreninger er generelt yderst positive, samarbejdsvillige og imødekommende overfor børn på fritidspas og deres familier. Disse familier kan være helt ukendte med foreningslivet og dets præmisser, hvilket kan kræve ekstra indsats fra de enkelte hold, trænere og ledere for at børnene bliver inkluderet ordenligt på holdene.

 

Fritidsvejledningen forsøger løbende at indgå konstruktive aftaler og ordninger med de enkelte foreningstilbud, så det enkelte barn kan deltage mest muligt i foreningens aktiviteter indenfor nedenstående økonomiske beskrevne ramme.

 

Fritidspas - ”Tilskud til fritidslivet”

Ved budgetforlig 2013-16 blev der afsat midler til tilskud til medlemskab af foreninger og fritidstilbud for mindrebemidlede samt vanskeligt stillede børn og unge. Bevillingen er videreført.

 

Den ”typiske” ansøger om fritidspas til sit barn/børn er enlig forsørgende, har flere børn og er på overførselsindkomst. Eller begge forældre er på overførselsindkomst og har mere end to børn.

 

Fritidsbutik har ved udgangen af marts 2018 361 bevilgede fritidspas. 129 af disse fritidspas har udover en økonomisk også en socialpædagogisk begrundelse. Hvilket betyder, at en fagperson tæt på barnet har vurderet et skærpet behov. Øvrige fritidspas gives som økonomiske fritidspas.

 

Ca. 252 børn under fritidspasordningen i 2018 er aktive i fritidstilbud

Fritidsvejlederne vurderer, at 70 pct. af alle ansøgere er aktive i fritidstilbud. Det vil sige ca. 252 aktive børn. Familierne skal genansøge 1 gang årligt og kan som udgangspunkt fra 2018 genansøge op til tre gange.

 

Ansøgninger til Fritidspas er gennem perioden steget i takt med, at kendskabet til tilskudsordningen er øget - både i det kommunale netværk og blandt borgere i målgruppen.

 

Nationale undersøgelser viser, at det er af afgørende betydning for en succesfuld inklusion og den varige tilknytning til foreningslivet, at børn/familier på fritidspas får tilbagevendende op følgende fritidsvejledning, hvilket gør, at vejledningsopgaven er vokset i takt med, at flere børn har fået fritidspas.

 

Til dækning af kontingent bevilges der typisk et tilskud på gennemsnitligt 1.500 - 2.000 kr. pr barn. Herudover kan der bevilges midler til ture eller udstyr. Vurdering og bevilling foretages af fritidsvejlederen.

 

Der er i nogle foreninger en stærk tradition for at tage på ture og stævner. Dette er omkostningstungt og ofte langt over fritidspassets mulige økonomiske ramme. Fritidsvejledningen søger dog så vidt muligt at imødekomme behovet for tilskud til ture og stævner inden for den afsatte ramme for at give børn på fritidspas lige muligheder for deltagelse i ture og stævner.

 

På baggrund af de hidtidige års erfaringer med støtte til kontingent, delvist tilskud og hjælp til udstyr og mulighed for at deltage i ture, er det administrationens vurdering, at det gennemsnitlige niveau for støtte reelt er ca. 2.500 - 3.000 kr. årligt pr. barn for at sikre, at barnet samlet set kan deltage på nogenlunde lige fod med andre børn i foreningen.

 

Med en årlig ramme på 3.000 kr. pr. barn vil ca. 116 børn i kommunen kunne bevilliges fritidspas inden for den afsatte ramme til fritidspas svarende til under halvdelen af de aktuelt aktive børn.

 

For at fastholde og styrke den tidlige forebyggende indsats samt sikre at så mange af de aktuelt aktive børn på fritidspas som muligt kan støttes og deltage i foreningslivet på lige fod med andre, vil der være behov for at øge den afsatte økonomiske ramme til fritidspas med ca. 0,4 mio. kr. Det vil sikre, at flere af de aktive børn vil kunne støttes med op til 2.500 – 3.000 kr. årligt, samt sikre at der er den fornødne fritidsvejlederressource svarende til 2,0 årsværk tilknyttet.

 

Fritidsvejlederne Nana Nielsen og Janne Lock Møller deltager under punktet og giver et kort uddybende oplæg om fritidsvejledningen.

 

Bevilling

 

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Alle mennesker uanset social baggrund, etnicitet, fysiske- eller psykiske udfordringer og handicaps, har brug for at inkluderes i sunde og sjove interessebårne, forpligtende fællesskaber. Dette med gensidig respekt og anerkendelse for forskellighed og ressourcer. Derfor skal der skabes rammer og tilbud, der støtter familiers mulighed for deltagelse og samtidig støtte og hjælper fritidslivet og de frivilliges mulighed rumme alle.

 

Kompetence

Fritids-og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.