Nr.53 - Fordeling af indendørs banetid i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter

Sagsnr.: 18/6185

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til fordeling af indendørs banetid i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Humlebæk Idrætscenter blev indviet i september 2015. Der har siden været gennemført tre sæsonfordelinger siden 2015/16, 2016/17 og 2017/18. Administrationen står nu overfor at skulle fordele for sæsonen 2018/19. Hvert år har Øresund Tennis, som er et samarbejde mellem fire tennisforeninger, og Niverød Tennis søgt tider i tennishallen og hvert år har der været uenighed om fordelingen, som har resulteret i klager over administrationens afgørelse til Fritids- og Idrætsudvalget.

Dialogmøder

Der har været afholdt en dialogrække med den tidligere formand for Fritids- og Idrætsudvalget samt repræsentanter for Øresund Tennis og Niverød Tennis om samarbejdet mellem tennisklubberne i kommunen og om fordeling af indendørstid i Humlebæk Idrætscenter. Formålet var at finde en langsigtet aftale om fordeling af indendørs banetid.

 

Konklusionen efter dialogmøderne er, at det lige nu ikke er lykkedes foreningerne at blive enige om en fordeling af banetider i tennishallen. Kernen i uoverensstemmelsen er, at Niverød Tennis ønsker indendørs banetid på en ugentlig hverdag.

 

Undervejs i dialogen var parterne enige om, at:

  • Den tildelte tid for sæsonen 2017/2018 er gældende med de tider den kommunale administration har fordelt.
  • Det er fortsat i spil, at der på sigt arbejdes på en samlet Øresund Tennis med alle fem tennisklubber, herunder med fællestræninger.
  • Det ikke er muligt at finde en langsigtet løsning for fordeling af indendørs banetider, som begge parter kan tiltræde.

Tilsynet

Parterne er opmærksomme på, at Niverød Tennis har en ubehandlet klage over kommunens afgørelse over fordeling af banetid i sæson 2016/17 liggende i Tilsynet.

 

Administrationen har i februar 2018 kontaktet Tilsynet og fået oplyst, at de fortsat ikke kan sige, hvornår sagen bliver behandlet. Det er således fortsat Fredensborg Kommunes gældende politisk godkendte lokaleregler, der lægger til grund for fordeling for banetider i tennishallen.

 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i sag nr. 136 på møde den 5. december 2017, at en eventuel revidering af grundlaget for regelsættets kriterier for fordeling afventer udtalelse fra Tilsynet.

 

Sæsonfordeling indeværende sæson

Niverød Tennis blev i sæsonfordelingen 2017/2018 imødekommet onsdag formiddag bane 1 kl. 9-11, hele hallen søndag eftermiddag kl. 17-19 og hele hallen en lørdag aften om måneden kl. 17-20.

 

I alt fik foreningen tildelt fem banetimer mere ugentligt i forhold til året før og den fik tildelt det antal månedlige banetimer, foreningen havde ansøgt om. Niverød Tennis blev således sidste år i et vist omfang imødekommet med udvidet ugentlige banetimer i lyset af en vurdering af øget aktivitet.

 

Niverød Tennis blev ikke imødekommet onsdag eftermiddag og lørdag formiddag. Begrundelsen var, at Øresund Tennis’ fællestræninger for de fire klubber på hverdage og afvikling af holdkampe og stævner i weekender blev prioriteret højere.

 

Ansøgninger til sæson 2018/19

Niverød Tennis har til sæsonen 2018/19 søgt om en udvidelse af antal banetimer. Foreningen har søgt følgende tider:

Mandag kl. 6-8 - Bane 1

Tirsdag kl. 14-16 – Bane 1

Tirsdag kl. 20-22 - Bane 1

Onsdag kl. 10-12 - Bane 1

Onsdag kl. 16-20 - Bane 1+2

Torsdag kl. 9-10 – Bane 1

Torsdag kl. 13-14 – Bane 1

Fredag kl. 9-10 – Bane 1

Fredag kl. 13-14 – Bane 1

Lørdag kl. 10-12 – Bane 1+2+3

Søndag kl. 16-18 - Bane 1+2+3

 

Øresund Tennis har til sæsonen 2018/19 søgt følgende timer:

Alle ugens syv dage kl. 6-23

 

Administrationens oplæg til fordeling af indendørs banetider 2018/19

Administrationen fordeler indendørs banetimer i henhold til Folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunes gældende politiske godkendte regler for lån af lokaler til fritidsbrug. Af regelsættet fremgår det, at der først og fremmest fordeles i forhold til den folkeoplysende virksomheds aktiviteter.

 

Det har ikke via dialogmøder været muligt for parterne at opnå enighed om en fremtidig fordeling af indendørs banetider. Det er administrationens vurdering, at der ikke er sket væsentlige ændringer i foreningernes aktivitetsniveau siden sidste sæsonfordeling. Det er desuden administrationens vurdering, at Øresund Tennis har haft tilstrækkelig aktivitet i de tildelte tider set over hele sæsonen. Øresund Tennis har desuden søgt lån af indendørs banetider i tennishaller i andre kommuner, da de tre baner i Humlebæk Idrætscenter ikke er tilstrækkelige til at dække deres aktivitetsniveau.

 

I lyset heraf anbefaler administrationen, at fordelingen af indendørstider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter for sæson 2018/19 er den samme som fordeling i sæsonen 2017/18.

 

Fordeling gældende for flere sæsoner

For at undgå at foreningerne igen næste år står i samme usikre situation anbefaler administrationen, at udvalget træffer beslutning om fordeling, der varer de kommende to sæsoner. Det vil stadig være muligt at ændre fordelingen undervejs, hvis der opstår nye forhold i sagen, fx  hvis en forening opløses eller Tilsynet afgiver udtalelse i sagen.

 

Administrationen opfordrer forsat parterne til dialog om at arbejde for et samlet Øresund Tennis med alle fem tennisklubber, herunder med fællestræninger. Det er administrationens vurdering, at et samarbejde samlet set vil komme kommunens borgere til størst gavn.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Fredensborg Kommunes lokaleregler.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøgere modtager besked om fordelingen. Tiderne bookes ind i kommunens bookingsystem Aktiv Fredensborg.

Indstilling

  1. At fordelingen af indendørstider i tennishallen i Humlebæk Idrætscenter for sæson 2018/19 er den samme som fordeling i sæsonen 2017/18.
  2. At fordelingen er gældende for de kommende to indendørssæsoner.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Indstillingens punkt 1 og 2 kom til afstemning:

For stemte: Bo Hilsted (A), Per Frost Henriksen (A), Charlotte Sander (A), Kristian Hegaard (B)

Imod stemte: Thomas Elgaard (V), Lars Søndergaard (V), Carsten Bo Nielsen (V)

 

Administrationens indstilling hermed vedtaget.

 

Venstre begærede sagen i Byrådet.