Nr.52 - Oplæg til ny praksis for fordeling af lokaletilskud - rideklubber

Sagsnr.: 18/5549

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til oplæg til nye regler for fordeling af lokaletilskud til rideklubber.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fritids- og Idrætsudvalget ønskede på møde i januar 2018 at få forelagt en sag med oplæg til ny praksis for fordeling af lokaletilskud for rideklubber.

 

I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 ydes lokaletilskud til lokaler, hvor der foregår tilskudsberettigede foreningsaktiviteter. Kommunen skal yde tilskud med mindst 65 pct. af driftsomkostningerne til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskud skal ydes efter lovens princip om lige tilskudsvilkår for virksomhed med samme funktion og indhold. Derudover kan tilskuddet efter en konkret vurdering nedsættes, hvis driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Fredensborg Reglerne, der er en udmøntning af Folkeoplysningslovens rammer, siger at Fredensborg Kommune yder tilskud til lokaleudgifter med 100 pct., dog maksimalt det af kommunen afsatte budget.

 

Derudover gælder for rideklubber, at 100 pct. lokaletilskud svarer til et fastsat årligt tilskud pr. m2 i tidsrummet kl. 14-22 på hverdage samt hele lørdag/søndag, dog maksimalt det godkendte lejebeløb i henhold til lejekontrakt for samme tidsrum.

Nuværende praksis

Der er til administration af lokaletilskud for 2018 afsat 1.303.000 kr. Fire rideklubber, fem spejdergrupper og seks øvrige foreninger har modtaget lokaletilskud, mens syv foreninger fik afslag, jævnfør sag nr. 10 på udvalgets dagsorden i januar 2018.

Ved administrationens tilskudsberegning af lokaletilskud er der tidligere taget udgangspunkt i følgende praksis:

 • Foreningens forventede driftsudgifter
 • Tidligere godkendte lejeaftaler og tilskud hertil
 • Spejdernes driftsudgifter til egne lokaler
 • Spejdernes hovedaktivitet, herunder lejrplads- og hytteleje

Da der søges om langt mere end det afsatte budget, er der i praksis ingen foreninger, der modtager 100 pct. i lokaletilskud.

 

Lokaletilskud til rideklubber

De fire rideklubbers tilskud udgør ca. 35 pct. af det samlede budget til lokaletilskud. Derudover har praksis for beregning af rideklubbernes lokaletilskud taget udgangspunkt i tidligere godkendte lejebeløb og tilskud hertil, der er politisk godkendt for over ti år over siden. Som følge af at rideklubbernes lokaletilskud udgør en væsentlig andel af det samlede budget til lokaletilskud, bemærkede administrationen i sag nr. 4 på Fritids- og Idrætsudvalgets møde i januar 2017, at administrationen ville gennemgå rideklubbernes driftsudgifter, herunder om udgifterne stod i rimeligt forhold til antallet af deltagere, aktiviteter og til lokalets anvendelse i øvrigt.

 

Derfor har administrationen i første omgang valgt at fokusere på lokaletilskud til rideklubberne med henblik på en eventuel justering af praksis for beregning af lokaletilskud eller en revidering af Fredensborg Reglerne for lokaletilskud til rideklubber.

Analyse af rideklubberne

Administrationen har udarbejdet en analyse af rideklubberne. Administrationen har været på uanmeldt tilsyn, gennemgået hjemmesider, lejekontrakter, ejerforhold og har afholdt strukturerede samtaler med klubberne hver for sig. Desuden har rideklubberne været udtaget til dybdegående revision.

 

Ud over de fire rideklubber er der i 2017 godkendt endnu en rideklub i kommunen. Foreningen har i 2018 fået afslag på lokaletilskud, idet der henvises til Fredensborg Reglerne, hvor kommunen kan undlade at yde tilskud til nye lokaler/lejemål, hvis disse medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

 

Oversigt over rideklubberne og deres faciliteter kan ses i bilag 1 og samlet analyse kan ses i bilag 2.

 

Konklusionen af administrationens analyse er, at alle rideklubberne opfylder de grundlæggende krav til den folkeoplysende virksomhed ved at være foreninger med demokratisk opbygning, aktivt og åbent medlemskab samt et forpligtende fællesskab. Alle foreningerne er således tilskudsberettigede i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Rideklubberne er lokalemæssigt stillet forskelligt. I henhold til deres lejekontrakter, har nogle store og mange faciliteter til rådighed, mens andre har mindre og færre faciliteter til rådighed. Det er kun leje af ridehal og rytterstue, der er tilskudsberettigede. Der er således driftsudgifter, som klubberne ikke modtager lokaletilskud til, fx til cafeteria, stald og udendørs ridebaner.

 

Rideklubberne udbyder forskellige aktiviteter i de faciliteter, de modtager lokaletilskud til. Administrationen vurderer, at der udbydes aktiviteter, der er tilskudsberettigede, fx rideskoleaktiviteter, kurser og stævner. Men det vurderes også, at der er tidspunkter, hvor der ikke er aktivitet, eller hvor der udbydes aktiviteter, der ikke er tilskudsberettigede fx privatundervisning og hundetræning.

 

Administrationen vurderer derfor, at tilskuddet skal nedsættes i forhold til, hvor meget af den lejede tid der anvendes til ikke-tilskudsberettigede aktiviteter. Hvor meget denne tid udgør, bør afklares i dialog med de enkelte foreninger og bero på tro og loveerklæring, da det vil være administrativt tungt for foreningerne at registrere timer og svært for administrationen at kontrollere. 

Oplæg til ny praksis

På baggrund af administrationens analyse af rideklubberne, vil administrationen foreslå nye principper for fordeling af lokaletilskud til rideklubberne. De nye principper vil betyde en revidering af Fredensborg Reglernes lokaletilskud for rideklubber. Administrationen foreslår, at der tages udgangspunkt i følgende regel ved beregning:

 • Der ydes tilskud med 65 pct. af driftsudgifter til ridehal og rytterstue.
 • Der reduceres fortsat ikke for medlemmer over 25 år.
 • Efter en konkret vurdering nedsættes tilskuddet, hvis driftsudgifterne for ridehal og rytterstue ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til ridehallens og rytterstuens anvendelse i øvrigt. Nedsættelse i tilskuddet sker efter følgende kriterier:
  • Procentvis anvendelse af ridehal og rytterstue til ikke-tilskudsberettigede aktiviteter
  • Normalt lejeniveau for ridehaller og rytterstue på egnen

På sidste side i bilag 2 ses eksempler på, hvordan tilskudsberegningen kan se ud, hvis den foreslåede nye regel og en konkret vurdering havde dannet grundlag for tilskudsberegningen.

 

Ved implementering af en eventuel ny regel for lokaletilskud til rideklubber anbefaler administrationen, at klubberne varsles med et halvt år, det vil sige inden 30. juni 2018 for tilskud for 2019. Administrationen bemærker, at to af rideklubberne har lejekontrakter for mere end et år ad gangen.

Lokaletilskud til øvrige foreninger

Administrationen bemærker, at administrationen på samme måde kan analysere de øvrige foreningers driftsudgifter og aktiviteter med henblik på eventuelt også at forslå ny praksis eller reviderede regler for lokaletilskud til disse.

Folkeoplysningsudvalget

Sagen oversendes til Folkeoplysningsudvalget for bemærkninger. Sagen genbehandles derefter i Fritids- og Idrætsudvalget med henblik på endelig beslutning.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Fredensborg Reglerne og Fredensborg Kommunes Folkeoplysningspolitik.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At oplæg til nye regler for fordeling af lokaletilskud til rideklubber sendes til bemærkninger i Folkeoplysningsudvalget inden endelig godkendelse.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Oplægget drøftet. Udvalget bad om at få suppleret oplægget med forslag til objektive kriterier. Sagen genfremsættes på senere møde, inden oplægget sendes til udtalelse i Folkeoplysningsudvalget. Endvidere skal det endelige oplæg også sendes til udtalelse i de berørte rideklubber.