Nr.48 - Ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud til Esrum sø rundt 2018

Sagsnr.: 18/7504

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning Fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud på i alt 180.000 kr. til afholdelse af Esrum Sø Rundt 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Atletik Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 180.000 kr. til medaljer, gratis startgebyr til børn og unge, markedsføring af Fredensborg Kommune samt trafiksikring i forbindelse med afholdelsen af Esrum Sø Rundt 2018.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 10.933 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 1.925 kr. i medlemstilskud og 2.908 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 167 medlemmer, heraf er 11 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Esrum Sø Rundt bliver afholdt den 26. august 2018. Esrum Sø Rundt har haft et stabilt deltagerantal på ca. 3.000 igennem flere år.

 

Fredensborg Atletik Klub søger om tilskud til fire projekter i forbindelse med afholdelse af løbet.

 

Medaljer og gratis startgebyr til børneløb

Det fremgår af ansøgningen, at der søges om tilskud på 65.000 kr. til, at der ikke skal betales et startgebyr for børn og unge, og at der indkøbes medaljer til de deltagende børn.

  

Profilering af Fredensborg Kommune

Som et nyt tiltag søger foreningen om støtte til at profilere Fredensborg Kommune via markedsføring på sociale medier, annoncer og pressemeddelelser. Foreningen tilbyder at indskrive Fredensborg Kommune i Esrum Sø logoet. Anslåede udgifter til markedsføring er 50.000 kr.

 

Trykning af fælles brochure

Derudover søges i lighed med tidligere år om udarbejdelse af en fælles markedsføringsbrochure for Esrum Sø Rundt, Fredensborg By & Handel og Fredensborg Kommune. Der søges om, at denne brochure trykkes i Fredensborg Kommunes trykkeri i ca. 4.000 eksemplarer.

  

Trafiksikring

Der søges om tilskud på 65.000 kr. til udarbejdelse af en trafikskilteplan for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Udgifterne til at opretholde et højt sikkerhedsniveau dækker udarbejdelse af en skilteplan og skilte. Beløbet kan blive mindre, da den endelig plan for løbet ikke er afklaret endnu.

 

Økonomi

Udgifter

Beløb (kr.)

Udgifter til medaljer, startgebyr, fotos m.m. for 1.000 børn og unge

65.000

Profilering af Fredensborg Kommune

50.000

Udarbejdelse af skilteplan og skilte

65.000

I alt

180.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at der er tale om et betydeligt ansøgt beløb i forhold til Fritidspuljens budget og restbeløb fire måneder inde i 2018.

 

Administrationen bemærker, at Fredensborg Atletik Klub i årene 2015-2017 har fået bevilliget 65.000 kr. til medaljer og gratis startgebyr for børn fra Fritidspuljen og i 2017 desuden 65.000 kr. til trafiksikring fra overført mindreforbrug fra 2016.

 

Administrationen anbefaler, at der gives et tilskud på 65.000 kr. til medaljer og gratis startgebyr til børn, hvilket svarer til tidligere års bevilling.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen om profilering af Fredensborg Kommune ligger uden for retningslinjerne for Fritidspuljen. Administrationen vurderer endvidere, at beløbet er højt i forhold til udbyttet. Derudover er det uhensigtsmæssigt, at Fredensborg Kommune er en del af et andet logo. Det vil kunne signalere, at Fredensborg Kommune er medarrangør af løbet, hvilket ikke er tilfældet. Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen om tilskud på 50.000 kr. til profilering af Fredensborg Kommune ikke imødekommes.

 

Administrationen er positive overfor praksis om udarbejdelse af en fælles brochure, og der er givet tilladelse til, at den fælles brochure kan trykkes i ca. 4.000 eksemplarer hos Fredensborg Kommunes trykkeri. Layout skal udarbejdes i samarbejde med og godkendes af Fredensborg Kommune.

 

Administrationen anerkender, at der er behov for trafiksikring og at dette er en tilbagevendende udgift ved løbet. Men i lyset af størrelsen på det ansøgte beløb anbefaler administrationen, at ansøgningen ikke imødekommes.

 

Hvis der er et ønske om at imødekomme ansøgningen anbefaler administrationen, at ansøgningen om trafiksikring på 65.000 kr. indgår i prioriteringen af mindreforbruget, der behandles på mødet i maj.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At der gives en bevilling på 65.000 kr. til Fredensborg Atletik Klub til medaljer og gratis startgebyr til børn.
  2. At der meddeles afslag på ansøgning om bevilling af tilskud til profilering af Fredensborg Kommune på 50.000 kr. og trafiksikring via udarbejdelse af skilteplan og skilte på 65.000 kr.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 18-04-2018

Administrationens indstilling punkt 1 og 2 vedtaget.