Nr.5 - Sundhedsaftale 2019-2023 i høring - orientering

Sagsnr.: 19/975

 
Lisbeth Knudsen, Line Berg Torsbakke, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Sundhedsaftale 2019-2023 er den 4. sundhedsaftale siden Sundhedsloven trådte i kraft i 2007. Sundhedsaftalen ”Vores Sundhedsaftale” gældende for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis er sendt i høring med frist den 28. februar 2019. Sundhedsaftalen skal være indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen inden den 1. juli 2019.

 

Høringsversionen kan ses ved at følge dette link.

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/sundhedsaftale_2019-2023/Documents/Høringsudkast.pdf

 

 

Høringsversionen

Visionen for aftalen er:

                Mere sammenhæng i borgerens forløb

                Mere lighed i sundhed

                Mere samspil med borgeren

                Mere sundhed for pengene

 

I aftaleudkastet indgår der 3 fokusområder og i alt 5 mål.

 

Fokusområde: Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

 

Mål:

  • Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
  • Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

 

 

Fokusområde: Sammen om borgere med psykisk sygdom

 

Mål:

  • Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.

 

 

Fokusområde: Sammen om børn og unges sundhed

 

Mål:

  • Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.

 

  • Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

 

 

Den videre proces

Efter endt høring tilrettes udkastet med afsæt i de indkomne høringssvar med forventning om godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. april, med efterfølgende godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 29 kommuner. Aftalen indsendes til godkendelse i Sundhedsministeriet inden den 1. juli 2019.

 

Høring

Fredensborg Kommune er som regionens øvrige kommuner høringspart. Forebyggelsesrådet er ikke formelt høringsberettet.

 

Finn Kamper-Jørgensen har sendt en mail med forebyggelsesrådets bemærkninger vedr. ”Vores sundhedsaftale” til rådets medlemmer den 23.1.2019. Disse bemærkninger er tilført sagsfremstillingen omkring Sundhedsaftale 2019-2023 til Social- og Seniorudvalgets møde den 4. februar.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 31-01-2019

Orienteringen taget til efterretning.