Nr.19 - Orientering

Sagsnr.: 18/2403

 
Benedicte Fenger, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Der er følgende temaer til orientering:

 

  • Reviderede forebyggelsespakker.

 

  • Indsatser på baggrund af sundhedsprofilen - sag til Fritids- og Idrætsudvalget (vedhæftet som bilag).

 

  • Administrationen orienterer om budgetforlig 2019-2022.

 

  • Som opfølgning til punktet eventuelt fra sidste møde i forebyggelsesrådets kan administrationen oplyse, at Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen har svaret Borgmester Thomas Lykke Pedersen vedr. handlingsplan på gigtområdet (Brevene er vedhæftet som bilag). Det fremgår blandt andet af brevet, at anbefalingen omkring et gigtforløbsprogram er videresendt som input til Sundhedskoordinationsudvalget i forbindelse med det videre arbejde omkring Sundhedsaftale 4.

 

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet tager orienteringen til efterretning og i øvrigt drøfter rådets videre arbejde i forbindelse med budgetreduktionen på området.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 11-10-2018

Administrationen informerede om sagen til Fritids- og Idrætsudvalget omkring sundhedsprofilen. Sundhedsprofilen viser, at der i Fredensborg Kommune er en stigning i forhold til borgere med dårlig mental sundhed og overvægt samt et fald i fysisk aktivitet. Der er i gangsat flere aktiviteter til borgere – både børn og voksne. Blandt andet Sund i naturen,  Gang i Fredensborg samt lær at takle, sidst nævnte i samarbejde med Helsingør Kommune.

 

 

Kommunens tilbud omkring afklarende tilbud til kronisk syge kan ses ved at følge dette link:

 

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-hovedstaden/fredensborg/raadgivning/afklarende-samtale/

 

 

Rådet bemærker, at administrationen i Ældre og Omsorg samt Kultur, Fritid og Sundhed har vurderet, at det er nødvendigt at foretage en afdækning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Forebyggelsespakkerne på tværs af kommunens centre. Administrationen vil undersøge hvorvidt de indsatser, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, ikke er påbegyndt eller er delvist fuldt implementeret.

 

 

I forbindelse med budgetforliget er Forebyggelsesrådets budget blevet halveret. Hans Bækvang orienterede om, at der fra administrationens side vil blive indstillet, at rådets møder reduceres fra 4 til 3 møder årligt. Rådets ikke administrative medlemmer var ikke enige i denne indstilling.           

 

 

Det besluttes, at rådets medlemmer gennemlæser udkastet til ældrepolitikken og sender evt. kommentarer til formanden senest den 18. oktober.