Nr.15 - Faldforebyggelse - status og opfølgning

Sagsnr.: 18/2403

 
Benedicte Fenger, Henrik Rømer, Lis Kofoed

Beslutningstema

Status og opfølgning af temaet faldforebyggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

På forebyggelsesrådets møde i april måned, hvor faldforebyggelse var på som tema, blev det blandt andet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Finn Kamper-Jørgensen, Benedicte Fenger, Pia Sølbeck-Nielsen samt Jørgen Simonsen med henblik på at udarbejde et kort oplæg omkring fremtidige perspektiver i faldforebyggelse som anbefaling til det kommende budgetforlig.

 

Gruppen udfærdigede et notat i juni måned, som indgik i høringsmaterialet i forbindelse med budgetforlig 2019-2022. Notatet blev rundsendt pr. mail til orientering til forebyggelsesrådet.

 

I notatet blev der anmodet om en budgetreservation på kr. 250.000 til udarbejdelse af en detaljeret handlingsplan for forebyggelse af faldulykker hos ældre herunder en plan for udvikling af tidlig opsporing, systematisk registrering samt faldudredning.

 

Budgetreservationen blev ikke bevilliget under budgetforliget.

 

Administrationen ser det derfor ikke muligt at udvikle faldforebyggelsesområdet for nuværende. Det kan overvejes, om der er ønsker fra forebyggelsesrådet, der kan ligge indenfor rammen og som kan kobles med de målsætninger, der laves på området årligt – altså om der er noget af det, faldforebyggelseskonsulenterne allerede gør, som skal have et særligt fokus.

 

 

 

 

 

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet følger op på temaet og tager beslutning om evt. nedsættelse af arbejdsgruppe.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 11-10-2018

Seniorrådet og Ældre Sagen er enige om at området er vigtig at prioritere. Formanden orienterede rådet om statistik for ulykker i Fredensborg Kommune fra Statens Institut for Folkesundhed (vedhæftet som bilag).

 

Rådet besluttede derfor at nedsætte en arbejdsgruppe, som beskriver den eksisterende indsats og behovet for udvikling af området herunder undersøge, hvor der kan ansøges om puljemidler eller fonde. Kommunens fundraiser kontaktes mhp. inddragelse. Det ønskes ligeledes, at der arbejdes med et større talgrundlag for fald (omfang og omkostningerne forbundet hermed). Arbejdsgruppen består af Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Benedicte Fenger samt en af kommunens faldforebyggelseskonsulenter.