28-11-2018 kl. 13:00
Store Projektrum, 1. sal

Medlemmer

Finn Kamper-Jørgensen

Jørgen Simonsen

Henrik Nielsen

Hans Bækvang

Trine Zørn

Benedicte Fenger

Line Berg Torsbakke

Pia Sølbeck-Nielsen

Henrik Rømer

Afbud

Lisbeth Knudsen

Lis Kofoed

Nr.22 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed, Lisbeth Knudsen

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet godkender dagsorden.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Forebyggelsesrådet bød velkommen til Henrik Rømer, som er praktiserede læge i Fredensborg by, diplomeret idrætslægeog ny deltager i Rådet. Udover Forebyggelsesrådet sidder Henrik også i Kommunalt Lægeligt Udvalg i Fredensborg Kommune.

 

Formanden havde 4 punkter til orientering, som er bragt under punkt 27. Herefter godkendte rådet dagsorden.

Nr.23 - Faldforebyggelse

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed, Lisbeth Knudsen

Beslutningstema

Drøftelse af faldforebyggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Rådet besluttede på sidste møde at nedsætte en arbejdsgruppe, hvis formål er at beskrive den eksisterende indsats på faldforebyggelse i kommunen samt beskrive behovet for udvikling af området herunder undersøge, hvor der kan ansøges om puljemidler eller fonde. Det ønskes ligeledes, at der arbejdes med et større talgrundlag for fald (omfang og omkostningerne forbundet hermed). Arbejdsgruppen består af Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Benedicte Fenger samt en af kommunens faldforebyggelseskonsulenter. Arbejdsgruppen har afholdt møde og vil orientere om gruppens arbejde.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet drøfter gruppens oplæg og det videre arbejde omkring faldforebyggelse i kommunen.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Rådet drøftede arbejdsgruppens udkast og aftalte, at arbejdsgruppen konkretiserer udkastet i forhold til Rådets bemærkninger således at det kan fremlægges på forebyggelsesrådets møde i januar med henblik på at forelægge Social- og Seniorudvalget udkastet i marts måned. Målsætningen for en veludviklet faldforebyggelses indsats i Fredensborg kommune er at minimere fald og faldskader blandt ældre i Fredensborg Kommune gennem en flersidig forebyggelsesindsats.

 

Rådet fremkom med følgende forslag til arbejdsgruppen:

1. Synliggørelse af fald og faldulykker blandt ældre i Fredensborg kommune ved:

a: stikprøveregistrering af fald hos ældre ved hjemmebesøg i øvrigt af kommunalt personale,

b: indberetning fra borgere via kommunens hjemmeside(jf. ”huller i vejen mv”),

c:. andre statistiske kilder, f.eks. hospitalsstatistik

2. Gennemgang aflitteratur om handlingsplaner i andre kommuner, nationale og lokale anbefalinger, evidens for effekt

3. Udarbejdelse af strategi for faldforebyggelses indsatsen, herunder en mere deltaljeret indsatsplan i Fredensborg Kommune

4. Ansøgning internt og ekstern om finansiering af planlagte indsatser – bistand fra fundraiser

5. Eventuelt regionalt samarbejde om enforskningsindsats om forløb og ressourceanvendelse ved faldulykker samt evaluering af effekter ved faldforebyggende indsats

 

En implementering kunne indeholde følgende elementer:

 

1. Udvidet indsats af kommunens allerede ansatte faldforebyggelses-konsulenter

2. Folkeoplysning om fald og faldforebyggelse bl.a. gennem a. digitalt nyhedsbrev til ældre,  b. pjece til  udlevering af sundhedspersonale mv  om gode råd for at forebygge fald , c. informationsvideoer og balancetræning og om styrketræning hjemme

3. Risikoopsporing bl.a. gennem sundhedspersonale.

4. Fortsat faldregistrering bl.a. gennem det nye omsorgssystem i kommunen

5. Aftale med almen lægepraksis om indsats i praksis

6.Kursusvirksomhed for ældre.  a.  med henblik på at undgå nyt fald,  b. for interesserede i øvrigt, bl.a. gennem et evt. nyetableret kursus for nye pensionister

 

Nr.24 - Samarbejde med almen praksis

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed, Lisbeth Knudsen

Beslutningstema

Drøftelse af kommunens samarbejde med almen praksis og risikoopsporing.

Sagsfremstilling og økonomi

På sidste møde i forebyggelsesrådet blev der udtrykt ønske om, at kommunens samarbejde med almen praksis samt risikoopsporing drøftes, nu hvor praktiserende læge Henrik Rømer er indtrådt i forebyggelsesrådet.

 

Administrationen har udarbejdet et notat vedr. kommunens formelle samarbejde med almen praksis, som er vedlagt som bilag.

Kompetence

Forebyggelsesrådet.

Indstilling

At rådet drøfter kommunens samarbejde med almen praksis samt risikooporing.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Henrik Rømer, der også er medlem af KLU= Det Kommunalt Lægelige Udvalg, fortalte om arbejdsforhold og behandlingstilbud til ældre i almen praksis samt om samarbejdslinjer mellem almen lægepraksis og kommunen.

Rådet tog orienteringen til efterretning og drøftede efterfølgende samarbejdet med almen praksis

Nr.25 - Møder 2019

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed, Lisbeth Knudsen

Beslutningstema

Orientering

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidste møde har der været udsendt Doodle, hvilket har afstedkommet følgende mødedatoer i 2019:

 

31. januar

9. maj

25. september

27. november

 

Alle møder afholdes i tidsrummet 13-16 på Rådhuset. Rådets medlemmer er inviteret via Outlook.

 

Som det ses af ovenstående har administrationen indstillet, at der også i 2019 afholdes 4 møder i på trods af reduktionen i forebyggelsesrådets budget.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Orientering taget til efterretning.

Nr.26 - Orientering Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsnr.: 18/2403

 
Lisbeth Knudsen, Henrik Nielsen, Lis Kofoed

Beslutningstema

Orientering om proces for sundhedsaftale 2019-2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Da den nuværende sundhedsaftale udløber medio 2019, er arbejdet omkring næste generation af sundhedsaftalen i fuld gang.

Sundhedsaftale 2019-2023 er den 4. sundhedsaftale siden Sundhedsloven trådte i kraft i 2007. Der udarbejdes én sundhedsaftale i hver region. Sundhedsaftalen udgør den overordnede generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem region og kommuner.

Mandag den 12. november var politikkere, patientrepræsentanter og embedsmænd inviteret til det 2. politiske dialogmøde vedr. den kommende sundhedsaftale i region Hovedstaden. Til mødet blev tre fokusområder drøftet:

  • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
  • Sammen om borgere med psykisk sygdom
  • Sammen om børn og unges sundhed 

 

Det første udkast til sundhedsaftalen, som dannede baggrund for dialogen er vedlagt som bilag.

 

Den videre proces for sundhedsaftalearbejdet er:

  • Sundhedskoordinationsudvalget drøfter og godkender høringsudkast til sundhedsaftalen.
  • Høring fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019.
  • 23. april - Sundhedsaftalen godkendes Sundhedskoordinationsudvalget.
  • Slut april til slut juni - Sundhedsaftalen godkendes i Region Hovedstaden og de 29 kommuner.
  • Sundhedsaftalen indsendes til Sundhedsstyrelsen og træder i kraft 1. juli 2019.

 

Arbejde og proces vedr. Sundhedsaftale 2019-2023 kan følges her:

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/sundhedsaftale_2019-2023/Sider/Sundhedsaftale_2019-2023.aspx

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Forebyggelsesrådet er ikke høringspart i den kommende sundhedsaftale 2019-2023. Formanden ser det vigtigt, at der sendes et signal om, at begrebet forebyggelse ikke indgår i det 1. udkast. ”Endelig” høringsudkast udsendes ultimo december.

 

Forebyggelsesrådet besluttede at komme med input til Social- og Seniorrådet på høringssvar. Formanden sender forslaget ud til godkendelse i rådet pr. mail, da rådet ikke har møde inden høringsfristen.

 

Nr.27 - Orientering om høringssvar ældrepolitik

Sagsnr.: 18/2403

 
Lisbeth Knudsen, Henrik Nielsen, Lis Kofoed

Beslutningstema

Orientering om høringssvar på kommunens ældrepolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

På Social- og Seniorudvalgets møde mandag den 12. november blev de indkomne høringssvar på ældrepolitikken behandlet. - Også Forebyggelsesrådet har indgivet høringssvar.

 

Høringssvarene, sagsfremstilling og beslutning kan ses ved at følge dette link:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/social--og-seniorudvalget-(18-21)/2018/november/12--november-2018--referat/127

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Rådet drøftede kort processen omkring ældrepolitikken og tog herefter orienteringen til efterretning. Forebyggelsesrådet finder, at processen har været god og at der kommet et fint produkt.

 

 

Herefter orienterede formanden om følgende:

 

GLAD

Formanden har haft borgmesterkontakt vedr. svar fra Region Hovedstaden, hvor det fremgår at der ikke er planer om at udarbejde en forløbsplan for atrose.

 

Fysisk aktivitet

Temamøde for Fritids- og Idrætsudvalget. Det er planen, at der skal afholdes et inspirationsmøde med repræsentanter fra idrætsforeninger, patientforeninger, forebyggelseskoordinatorer, sundhedsplejen m.fl. Temaet for mødet er inaktivitet i alle aldre.

 

Kroniske smerter

Benedicte fortalte kort om projektet i Træning og Rehabilitering omhandlende ikke diagnosespecifikke smerter. Borgerene udvælges via den afklarende samtale. Fra februar 2019 opstarter der tilbud for projektdeltagerne om at lære at håndtere smerter. Der vil være 4 forløb i alt i 2019. Målet er at blive bedre til at målrette de tilbud, kommunen har inden for eksisterende ramme.

 

Ældredataanalyse

Formanden har foreslået Social- og Seniorudvalget, at ældreanalysen også indeholder forebyggelsesindikatorer i forbindelse med sag i november måned, hvor administrationen forelagde Social- og Seniorrådet eksisterende talmateriale.

 

Nr.28 - Eventuelt

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed, Lisbeth Knudsen

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Intet at berette til dette punkt.