Nr.26 - Orientering Sundhedsaftale 2019-2023

Sagsnr.: 18/2403

 
Lisbeth Knudsen, Henrik Nielsen, Lis Kofoed

Beslutningstema

Orientering om proces for sundhedsaftale 2019-2023.

Sagsfremstilling og økonomi

Da den nuværende sundhedsaftale udløber medio 2019, er arbejdet omkring næste generation af sundhedsaftalen i fuld gang.

Sundhedsaftale 2019-2023 er den 4. sundhedsaftale siden Sundhedsloven trådte i kraft i 2007. Der udarbejdes én sundhedsaftale i hver region. Sundhedsaftalen udgør den overordnede generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem region og kommuner.

Mandag den 12. november var politikkere, patientrepræsentanter og embedsmænd inviteret til det 2. politiske dialogmøde vedr. den kommende sundhedsaftale i region Hovedstaden. Til mødet blev tre fokusområder drøftet:

  • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom
  • Sammen om borgere med psykisk sygdom
  • Sammen om børn og unges sundhed 

 

Det første udkast til sundhedsaftalen, som dannede baggrund for dialogen er vedlagt som bilag.

 

Den videre proces for sundhedsaftalearbejdet er:

  • Sundhedskoordinationsudvalget drøfter og godkender høringsudkast til sundhedsaftalen.
  • Høring fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019.
  • 23. april - Sundhedsaftalen godkendes Sundhedskoordinationsudvalget.
  • Slut april til slut juni - Sundhedsaftalen godkendes i Region Hovedstaden og de 29 kommuner.
  • Sundhedsaftalen indsendes til Sundhedsstyrelsen og træder i kraft 1. juli 2019.

 

Arbejde og proces vedr. Sundhedsaftale 2019-2023 kan følges her:

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/sundhedsaftale_2019-2023/Sider/Sundhedsaftale_2019-2023.aspx

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Forebyggelsesrådet er ikke høringspart i den kommende sundhedsaftale 2019-2023. Formanden ser det vigtigt, at der sendes et signal om, at begrebet forebyggelse ikke indgår i det 1. udkast. ”Endelig” høringsudkast udsendes ultimo december.

 

Forebyggelsesrådet besluttede at komme med input til Social- og Seniorrådet på høringssvar. Formanden sender forslaget ud til godkendelse i rådet pr. mail, da rådet ikke har møde inden høringsfristen.