Nr.23 - Faldforebyggelse

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed, Lisbeth Knudsen

Beslutningstema

Drøftelse af faldforebyggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Rådet besluttede på sidste møde at nedsætte en arbejdsgruppe, hvis formål er at beskrive den eksisterende indsats på faldforebyggelse i kommunen samt beskrive behovet for udvikling af området herunder undersøge, hvor der kan ansøges om puljemidler eller fonde. Det ønskes ligeledes, at der arbejdes med et større talgrundlag for fald (omfang og omkostningerne forbundet hermed). Arbejdsgruppen består af Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Benedicte Fenger samt en af kommunens faldforebyggelseskonsulenter. Arbejdsgruppen har afholdt møde og vil orientere om gruppens arbejde.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet drøfter gruppens oplæg og det videre arbejde omkring faldforebyggelse i kommunen.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-11-2018

Rådet drøftede arbejdsgruppens udkast og aftalte, at arbejdsgruppen konkretiserer udkastet i forhold til Rådets bemærkninger således at det kan fremlægges på forebyggelsesrådets møde i januar med henblik på at forelægge Social- og Seniorudvalget udkastet i marts måned. Målsætningen for en veludviklet faldforebyggelses indsats i Fredensborg kommune er at minimere fald og faldskader blandt ældre i Fredensborg Kommune gennem en flersidig forebyggelsesindsats.

 

Rådet fremkom med følgende forslag til arbejdsgruppen:

1. Synliggørelse af fald og faldulykker blandt ældre i Fredensborg kommune ved:

a: stikprøveregistrering af fald hos ældre ved hjemmebesøg i øvrigt af kommunalt personale,

b: indberetning fra borgere via kommunens hjemmeside(jf. ”huller i vejen mv”),

c:. andre statistiske kilder, f.eks. hospitalsstatistik

2. Gennemgang aflitteratur om handlingsplaner i andre kommuner, nationale og lokale anbefalinger, evidens for effekt

3. Udarbejdelse af strategi for faldforebyggelses indsatsen, herunder en mere deltaljeret indsatsplan i Fredensborg Kommune

4. Ansøgning internt og ekstern om finansiering af planlagte indsatser – bistand fra fundraiser

5. Eventuelt regionalt samarbejde om enforskningsindsats om forløb og ressourceanvendelse ved faldulykker samt evaluering af effekter ved faldforebyggende indsats

 

En implementering kunne indeholde følgende elementer:

 

1. Udvidet indsats af kommunens allerede ansatte faldforebyggelses-konsulenter

2. Folkeoplysning om fald og faldforebyggelse bl.a. gennem a. digitalt nyhedsbrev til ældre,  b. pjece til  udlevering af sundhedspersonale mv  om gode råd for at forebygge fald , c. informationsvideoer og balancetræning og om styrketræning hjemme

3. Risikoopsporing bl.a. gennem sundhedspersonale.

4. Fortsat faldregistrering bl.a. gennem det nye omsorgssystem i kommunen

5. Aftale med almen lægepraksis om indsats i praksis

6.Kursusvirksomhed for ældre.  a.  med henblik på at undgå nyt fald,  b. for interesserede i øvrigt, bl.a. gennem et evt. nyetableret kursus for nye pensionister