28-02-2018 kl. 13:00
stortrommen

Medlemmer

Finn Kamper-Jørgensen

Lisbeth Knudsen

Jørgen Simonsen

Henrik Nielsen

Hans Bækvang

Trine Zørn

Benedicte Fenger

Line Berg Torsbakke

Pia Sølbeck-Nielsen

Afbud

Lis Kofoed

Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet godkender dagsorden.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-02-2018

Dagsorden godkendt.

Nr.2 - Repræsentant fra almen praksis i Forebyggelsesrådet

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed

Beslutningstema

Drøftelse af deltagelse fra almen praksis i Forebyggelsesrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af sagsfremstillingen i punkt 11 på Social- og Seniorudvalgets møde den 15. januar 2018 har Forebyggelsesrådet udtrykt ønske om rådet styrkes fagligt i sin sammensætning, herunder f.eks. deltagelse fra træningsområdet, forebyggelseskoordinator og lægefaglige kompetencer.

 

I forlængelse heraf har administrationen foreslået, at lederen for Træning og Rehabilitering indgår i Forebyggelsesrådet. Administrationen har endvidere forhørt sig i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om interessen for at deltage. PLO har oplyst, at man gerne deltager mod almindelig honorering herfor. Administrationen har derfor anbefalet, at Forebyggelsesrådet på deres første møde drøfter og beslutter eventuel lægefaglig deltagelse enten fast eller emnebaseret – eventuelt i temadrøftelser. Honorering vil kunne prioriteres inden for Forebyggelsesrådets budget. Det vil være muligt at imødekomme ovenstående inden for det eksisterende kommissorium.

 

Sagsfremstilling fra Social- og Seniorudvalgsmødet den 15. januar kan ses ved at følge dette link:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/social--og-seniorudvalget-(18-21)/2018/januar/15--januar-2018--referat/11

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At rådet drøfter og beslutter eventuel lægefaglig deltagelse fra almen praksis enten fast eller emnebaseret – eventuelt i temadrøftelser.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-02-2018

Rådet konkluderede, at der allerede er en bred faglig profil repræsenteret i Rådet men besluttede samtidig, at der skal indgå lægefaglig deltagelse fra almen praksis i Forebyggelsesrådet. Administrationen tager sammen med formanden kontakt til almen praksis i forhold til at indgå samarbejde, herunder afstemme forventninger og formål med samarbejdet. Efter mødet udsendes en orienterende mail ud til rådet omkring samarbejde.

Nr.3 - Perspektiver for Forebyggelsesrådets arbejde i 2018

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed

Beslutningstema

At drøfte og tage beslutning om hvilke perspektiver Forebyggelsesrådets arbejde skal have i 2018, herunder en drøftelse af hvorledes der kan arbejdes med områder, som kræver bevillingsmæssig tilførsel.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af statusdokumentet for Forebyggelsesrådets arbejde fra 2014-2017 er der arbejdet med følgende områder:

 

Fysisk aktivitet

5-årig gigthandlingsplan for ældrebefolkningen

Forebyggelse og mental sundhed

Mad og ernæring

Kronisk sygdom og forebyggende indsats

Forebyggende hjemmebesøg

Ældre og medicinforbrug

 

Det fremgår af statusdokumentet at der er en del af emnerne, hvor en opfølgning bør ske. Der kan blandt andet nævnes (for uddybning se statusdokument vedlagt som bilag):

 

Ad 1) Anbefaling 1 – at fysisk aktivitet indarbejdes i kommuneplanen og relevante politikker på sigt, Anbefaling 4 – at ældre stimuleres til fysisk aktivitet ud fra en alsidig indsats, Anbefaling 5.2 – oversigten omtales i digitalt nyhedsbrev til ældrebefolkningen, Anbefaling 5.5 – at der gøres en særlig indsats om at informere omkring fysisk aktivitet efter en sygehusindlæggelse.

 

Ad 2) Anbefaling 2 – følge op på modeltænkningen i forbindelse med den afklarende samtale, Anbefaling 3 – drøftelse med almen praksis om aktuel håndtering af ældre med slidgigt, Anbefaling 4 – drøftelse med Ældre Sagen og frivillige organisationer om muligheden for at indgå i et samlet forløb, Anbefaling 6 uddybende talmæssig belysning af slidgigt og sygdommens konsekvenser.

 

Ad 3) Anbefaling 1 (1a-1d) – følges op.

 

Ad 4) Anbefaling 1 – fortsat behov for ernæringsscreening, Anbefaling 2 – borgere der træner og er i ernæringsmæssigt truet tilbydes individuel diætbehandling, Anbefaling 3 – fortsat kvalitetssikring af kommunens madservice. – Iværksættelse af arbejdet vil kræve bevillingsmæssig tilførsel eller ansøgning fra puljer/fonde.

 

Ad 5) Generel anbefaling – at der etableres en udviklingsplan for en kvalitetsstandard for forebyggelse ved kronisk sygdom, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger.

 

Ad 6) Anbefaling 1 – udviklingsarbejde vedr. de nye risikogrupper i alderen 65-79 år, Anbefaling 2 – en målrettet information til ældrebefolkningen, Anbefaling 3 – en målrettet information til professionelle samarbejdspartnere, Anbefaling 4 – statistisk belysning af ordningens målopfyldelse i forskellige aldersgrupper og risikogrupper i årsrapporten for 2017.

 

Ad 7) Forebyggelsesrådet bør arbejde videre med de foreslåede anbefalinger omkring medicin gennemgang og interaktioner fra Frederik Tholstrup oh evt. udarbejde en handlingsplan. Opmærksomhed på at ældre kan informeres omkring medicingennemgang i det digitale nyhedsbrev til ældrebefolkningen, ligesom undervisning/vejledning i interaktioner af personale på plejecentre kan varetages af de læger, som er fasttilknyttet læger på kommunens plejecentre.

 

Udover ovennævnte kan der være andre områder eller temaer, der påkalder sig opmærksom i 2018, ligesom nogle områder kræver bevillingsmæssig tilførsel eller tilførsel af midler f.eks. via ansøgning fra puljer og/eller fonde.

 

Fredensborg Kommune arbejder i øjeblikket på en fundraising strategi som er på vej til politisk behandling. Når denne er vedtaget kan Forebyggelsesrådet drøfte strategien på et efterfølgende møde.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At Forebyggelsesrådet på baggrund af statusdokumentet for Forebyggelsesrådets arbejde i 2014-2017, seneste beretning, præsentationen for Social- og Seniorudvalget i november 2017 samt ønsker for og forslag til fremtidige indsatsområder i 2018 udarbejder en tematiseret liste – gerne prioriteret - for de perspektiver Forebyggelsesrådet har for 2018. 

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-02-2018

Rådet drøftede nogle af anbefalingerne i status dokumentet samt nye tiltag og ønsker for rådets arbejde i 2018 og lidt længere frem.

Følgende emner blev forelagt til prioritering:

-         Opfølgning på statusdokumentet på de anbefalinger, der endnu ikke er afsluttet. Herunder at sekretariatet og formand mødes med kommunens fundraiser, når kommunens fundraising strategi er politisk færdigbehandlet.

-         Faldforebyggelse – fald uheld. Indre og ydre årsager til fald. – Temadrøftelse.

-         Informationsstrategi til både ældre og professionelle om forebyggende tilbud i kommunen. Både til almen praksis og til ældre f.eks. via digitalt nyhedsbrev og små videofilm.

-         Kultur, fritid og sundhed, herunder frivilligsamarbejdet. – fastholdelse af aktivitet efter endt kommunalt tilbud

-         Forebyggelige indlæggelser

 

Herudover drøftede Rådet følgende emner, som endnu ikke prioriteret:

 • risiko – og risikoopsporing,
 • Sundhedsprofil 2017,
 • afklarende samtale ved kronisk sygdom,
 • finansiering af forebyggende indsatser,
 • demografisk udvikling,
 • formidling af kommunens tilbud til almen praksis,
 • samskabelse med frivillige,
 • samarbejde med almen praksis,
 • ministerielle udmeldinger,
 • forebyggelse i det fremtidige nære sundhedsvæsen,
 • stress forebyggelse,
 • pårørende og forebyggelse.

Nr.4 - Konstituering af Forebyggelsesrådet

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed

Beslutningstema

At Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen konstituerer sig i henhold til Forebyggelsesrådet rammer/udpegning og kommissorium.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen har fungeret siden 2014. I forbindelse med budget 2018-2021 har Byrådet vedtaget at videreføre Forebyggelsesrådet.

 

Social- og Seniorudvalget har den 15. januar 2018 godkendt Rådets rammer og sammensætning, herunder kommissoriet.

 

Funktionsperiode:

Rådet nedsættes umiddelbart efter Social- og Seniorudvalgets godkendelse af kommissorium og efterfølgende udpegning af medlemmer.

 

Rådets opgave er at rådgive Social og Seniorudvalg samt Byråd i det forebyggende arbejde og i forbindelse hermed afholder rådet mindst hvert 2. år en temadrøftelse om forebyggelse for byrådet.

 

Kommissoriet fastsætter de centrale principper for Rådets arbejde:

Rådet sammensættes af interessenter på området; Seniorråd og Ældresagen

Rådet skal arbejde med både den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse

Arbejdet skal have fokus på nationale anbefalinger på forebyggelsesområdet

Rådets anbefalinger skal have fokus på den regionale sundhedsprofil for Fredensborg Kommune, befolkningsprognoser og kommunens Sundheds-, Ældre- og Handicappolitikker.

Sekretariatsbetjening af Center for Ældre og Omsorg

Ledelsesmæssig forankring i Center for Ældre og Omsorg


Sammensætningen af rådet:

Rådet består af 9 medlemmer.

To medlemmer udpeget af Seniorrådet

To medlemmer udpeget af Ældresagen

Et medlem fra Danske Handicaporganisationer

Et medlem fra kommunens dagcenter

Et medlem fra Center for Læring, Fritid og Sundhed (borgerrettet forebyggelse)

Et medlem fra Center for Ældre og Omsorg (patientrettet forebyggelse)

Centerchef fra Center for Ældre og Omsorg

 

Forebyggelsesrådet vælger selv sin formand blandt de 4 medlemmer fra Seniorråd/Ældresagen. Formanden vælges for en to årig periode.


Økonomi:

Der er afsat 200.000 kr. årligt i perioden 2018-2021, hvoraf kr. 150.000 anvendes til sekretariatsbetjening af Forebyggelsesrådet.

De resterende 50.000 kr. disponerer Forebyggelsesrådet selv over til afholdelse af temamøder, honorar til særligt sagkyndige, jf. ovenfor, diæter, forplejning o.lign.

 

 

Formanden for Social- og Seniorrådet har godkendt indstillingen af de udpegede medlemmer fra henholdsvis Seniorrådet, Ældre Sagen og DH Fredensborg samt orienteret Social- og Seniorudvalget om udpegningen på mødet den 5. februar 2018.

 

De udpegede medlemmer er:

Seniorrådet: Lisbeth E. Knudsen og Finn Kamper-Jørgensen

Ældre Sagen, Fredensborg: Jørgen Simonsen og Henrik Nielsen (mindst indtil Ældre Sagens konstituering i marts måned)

DH, Fredensborg: Lis Kofoed

 

Seniorrådet og Ældre Sagen har peget på Finn Kamper-Jørgensen som formand.

 

Fra administrationen deltager Ældre og Omsorgschef Hans Bækvang, Leder af Træning og Rehabilitering Benedicte Fenger, Leder af Humlebæk dagcenter Trine Zørn samt Sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke fra Center for Læring, Fritid og Sundhed.

Forebyggelsesrådet sekretariatsbetjenes af udviklingskonsulent Pia Sølbeck-Nielsen fra Ældre og Omsorg.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At Forebyggelsesrådet godkender konstituering, herunder udpegning af Rådets formand for en 2-årig periode.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-02-2018

Forebyggelsesrådet konstituerede sig med Finn Kamper-Jørgensen som formand og fik gennemgået kommissoriet.

Rådet besluttede, at følge kommunens linje i forhold til politiske udvalg således, at dagsorden offentliggøres 4 dage før et møde samt at åbne for muligheden om at bede om foretræde til Forebyggelsesrådet.

Nr.5 - Forebyggelsesrådets arbejde de seneste 4 år

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed

Beslutningstema

Kort orientering om Forebyggelsesrådets arbejde de seneste 4 år.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet har i perioden 2014-2017 arbejdet med følgende områder:

Årsberetninger mv.

Fysisk aktivitet

5-årig gigthandlingsplan for ældrebefolkningen

Forebyggelse og mental sundhed

Mad og ernæring

Kronisk sygdom og forebyggende indsats

Forebyggende hjemmebesøg

Ældre og medicinforbrug

Videreførsel af Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen

 

Områderne, som er beskrevet i dokumentet ” Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningens 2014-2017 – status oktober 2017, og Forebyggelsesrådets seneste beretning fra 2017 er vedlagt som bilag.

 

Forebyggelsesrådets arbejde blev præsenteret på Social- og Seniorudvalgsmøde den 13. nov. 2017 under punkt 89. Finn Kamper-Jørgensens præsentation er vedhæftet som bilag. Samlede sagsfremstilling og materiale kan ses ved at følge linket:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/social--og-seniorudvalget/2017/november/13--november-2017--referat/89

 

Der er herudover udarbejdet 2 beretninger i perioden, som kan læses på forebyggelsesrådets hjemmeside under ”Beretninger, handlingsplaner og materiale”: https://www.fredensborg.dk/politik/raad-og-andre-udvalg/forebyggelsesraadet 

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At Rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-02-2018

Orientering taget til efterretning.

Nr.6 - Møderække 2018

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed

Beslutningstema

Drøftelse og godkendelse af møderække i 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgår af kommissoriet at der skal afholdes 4 møder om året.

 

Administrationen foreslår, at der holdes ét møde hvert kvartal.

 

På Forebyggelsesrådets møde i oktober 2017 var der forslag om følgende datoer til møderække i 2018; 17. januar, 23. april, 3. september og den 7. november.

Det har dog efterfølgende vist sig, at disse datoer for flere af forebyggelsesrådets medlemmer, ikke er hensigtsmæssige.

Der skal derfor findes 3 nye datoer i 2018. Administrationen foreslår, at møderne ligges i april/maj, september og november måned, og at der sendes en Doodle ud med flere datoforslag til hvert møde.

Kompetence

Forebyggelsesrådet

Indstilling

At Rådet drøfter muligheder for mødedatoer i 2018.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-02-2018

Rådet besluttede, at administrationen udsender en doodle med forslag for de tre resterende møder i 2018.

Nr.7 - Eventuelt

Sagsnr.: 18/2403

 
Lis Kofoed

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 28-02-2018

Rådet besluttede, at anmode Borgmesteren om at rette henvendelse til Regionsrådsformanden vedr. forløbsprogram for gigt. Forebyggelsesrådets formand retter henvendelse til borgmesteren.

Der var ikke yderligere punkter til eventuelt.