Nr.11 - Temamøde faldforebyggelse

Sagsnr.: 18/2403

 
Henrik Nielsen, Jørgen Simonsen, Lisbeth Knudsen, Lis Kofoed

Beslutningstema

Oplæg og drøftelse af tema omkring faldforebyggelse til ældre.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet besluttede på mødet i februar måned, at der skal holdes et temamøde omkring faldforebyggelse og hvordan Fredensborg Kommune arbejder med faldforebyggelse til ældre. Til dette formål er faldforebyggelseskonsulenterne Ronni Skat Persson og Minnie Erskov Brixen fra Træning og Rehabilitering sammen med Benedicte Fenger inviteret til at fortælle om kommunens indsatser på området kl. 14.00.

 

Fald er den hyppigste ulykkesform blandt ældre mennesker og en af de væsentligste årsager til tab af funktionsevne. Fald sker både i hjemmet og udendørs.

Op mod 1/3 af alle ældre over 65 år i Danmark oplever mindst ét fald om året, mens det samme er tilfældet for ca. 50 % af danskerne over 80 år.

Det anslås, at der er ca. 41.000 kontakter til skadestuen i Danmark, som skyldes fald. Det svarer til ca. 75% af alle skadestuekontakter i landet.

Kilde: Forebyggelse på ældreområdet, håndbog til kommunerne udgivet af Sundhedsstyrelsen, Version 1.0, 20.10.15

 

Som inspiration til dagens oplæg og drøftelser er vedlagt Sund By Netværkets 8 anbefalinger til faldulykker, afsnittet omkring fald i Forebyggelse på ældreområdet, håndbog til kommunerne samt en oversigt over knoglebrud i Fredensborg Kommune fra E-Sundhed.

Kompetence

Forebyggelsesrådet.

Indstilling

At rådet drøfter indholdet i oplægget.

At rådet tager stilling til rådets videre arbejde omkring faldforebyggelse.

Beslutning i Forebyggelsesrådet (18-21) den 17-04-2018

Ronni Skat Persson og Minnie Erskov Brixen holdt oplæg for rådet og besvarede spørgsmål.

 

Målgruppen for faldforebyggelse er hjemmeboende Fredensborg borgere på 65+ år, som har balancemæssige udfordringer og/eller fald. Borgere med alkoholmisbrug, svær demens eller manglende gang/stand-funktion kan ikke tilbydes den faldforebyggende indsats.

Indsatsen består af:

 • Samtale og rådgivning
 • Vurdering af hjem og omgivelser
 • Udredning af balance, - og svimmelhed
 • Hjælpemidler
 • Træning – Individuelt på center eller i hjemmet, samt holdtræning
 • Vestibulær behandling og rehabilitering
 • Viderehenvisning til øvrige tilbud eller yderligere udredning.
 • Opfølgninger

Der blev i 2017 henvist 194 borgere hvoraf 62% var kvinder og 38% var mænd. Der henvises stort set lige mange fra kommunens fire bysamfund. Aldersmæssigt er det de ældste borgere i gruppen af ældrebefolkningen, der modtager indsatsen omkring faldforebyggelse.

Borgerne henvises primært fra kommunens forebyggelseskoordinatorer og kommunens ansatte fysioterapeuter. Der henvises også fra almen praksis, men der kræves en kontinuerlig opmærksomhed på samarbejdet med almen praksis for, at borgerne bliver henvist.

Generelt er der dog et godt flow i henvisningerne og set over et kalenderår også perioder med ventetid.

Der er ikke i faldforebyggelseskonsulenterne nuværende opgave ressourcer til at udvide målgruppen eller til arbejde med nye udviklingstiltag men set i et fremtidsperspektiv, havde faldforebyggelseskonsulenterne følgende input:

 • Indsatsen kan udvides med en ergoterapeut, som i højere grad kan udføre vurderinger i hjemmet
 • Tidligere indsats – 55+ årige
 • Større fokus på borgerens medicin
 • Øget indsats på faldforebyggelse på plejecentre
 • Større fokus på faldforebyggelse i byplanlægning i forbindelse med anlæggelse af gader og fortov
 • Samarbejde med optikere

 

Formanden takkede oplægsholderne for et spændende oplæg som viser, at faldforebyggelseskonsulenterne har fat i en model, der virker. Der var dog fra formandens side særligt interesse for, om faldforebyggelseskonsulenterne når ud til målgruppen.

Forebyggelsesrådet besluttede, at nedsætte en lille arbejdsgruppe bestående af formanden, Benedicte Fenger samt Pia Sølbeck-Nielsen. Herudover vil Jørgen Simonsen blive spurgt om at deltage i gruppen. Gruppens formål er at beskrive et kort oplæg omkring fremtidige perspektiver i faldforebyggelse som anbefaling til det kommende budgetforlig. Formanden indkalder til møde, som forventes afholdt midt juni måned. Herudover havde formanden ønske om, at der udarbejdes en handleplan på området.

 

Det anvendte diasshow vil blive lagt på Forebyggelsesrådets hjemmeside.