27-02-2019 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Kristian Hegaard (B)

Jesper Tvilde (C)

Lis Grete Møller (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard (V)

Sarah Christensen (Ø)

Lars La Cour (Idrætsrådet) (formand)

Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen)

Susanne Henriksen (Aftenskoleforeningen)

Afbud

Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd)

Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd)

Nr.1 - Træffetid

Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd), Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

Ingen mødt.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd), Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

Dagsordenen godkendt.

Nr.3 - Høring Partnerskab røgfri fremtid

Sagsnr.: 18/28858

 
Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd), Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Beslutningstema

Høring af Folkeoplysningsudvalget vedrørende deltagelse i partnerskab med Kræftens Bekæmpelse - Røgfri Fremtid.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelses lokalforening med forespørgsel om, hvorvidt kommunen vil indtræde i partnerskabet Røgfri Fremtid, der har som mål at ”ingen børn og unge skal ryge i 2030”.

 

En række fagudvalg samt Byrådet har på møder i november 2018 truffet principbeslutning om, at Fredensborg Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid samt vedtaget at der inden endelig stillingtagen i byrådet sker en høring af skolebestyrelser og Folkeoplysningsudvalget med frist for aflevering af høringssvar den 4. marts 2019.

 

Materialet har været fremsendt til høring i Folkeoplysningsudvalget.

 

Videre proces: Sagen behandles igen i Fritids- og Idrætsudvalget på møde den 9. april og i Byrådet den 29. april 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Anbefalingen knytter sig til FN´s verdensmål 3: Sundhed og Trivsel - Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget

Elektroniske bilag

Sagsfremstilling og referat fra Byrådets behandling af sagen den 26. november 2018:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadet-(18-21)/2018/november/26--november-2018--referat/192

Røgfri Fremtid: https://www.roegfrifremtid.dk/

 

Indstilling

 1. At Folkeoplysningsudvalget afgiver høringssvar vedrørende deltagelse i partnerskab med Kræftens Bekæmpelse - Røgfri Fremtid.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

Folkeoplysningsudvalget anbefaler deltagelse i partnerskabet Røgfri Fremtid med Kræftens Bekæmpelse.

Nr.4 - Afvikling af arrangement Kultur som sundhedsfremme

Sagsnr.: 18/34400

 
Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd), Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Beslutningstema

Orientering om afvikling af arrangementet for fritidslivet den 28. februar 2019 kultur som sundhedsfremme.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalget inviterer til arrangement for fritidslivet under temaet ”Kultur som sundhedsfremme” torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.00-19.00. Arrangementet foregår i Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal.

 

Arrangementet er for alle med interesse for emnet. Invitationer er sendt til Kulturudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget, kommunens kultur- og fritidsforeninger, patientforeninger, kulturinstitutioner, frivilligcenter m.fl. pr. e-post og/eller mail. Desuden er der annonceret for arrangementet gennem nyhedsbrev, kommunens hjemmeside og paraplyorganisationerne på det folkeoplysende område.

 

Der er tilmelding til arrangementet. Der er ved udsendelse af denne dagsorden ca. 60 tilmeldte.

 

Program

Arbejdsgruppen bestående af medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget har planlagt arrangementet.

 

Kl. 17.00

Velkomst ved Folkeoplysningsudvalget, ved formand Lars La Cour

 

Kl. 17.05

Hvad kan kunst og kultur i forhold til at forbedre sundhed og skabe trivsel?

Ved oplægsholder Betina Dybbroe, Professor i sundhedsfremme, Roskilde Universitet

 

Kl. 17.30

Inspirationsoplæg ved Karna Vinther, Halsnæs kommune om de praktiske erfaringer ved gennem­førelse af forløb med kunst og kultur som sundhedsfremmende indsats

 

kl. 17.50

Pause og forfriskninger fra foreningen Bæredygtig Mad

 

Kl. 18.05

Refleksion og ideudvikling i grupper

 

Kl. 18.45

Ideerne præsenteres

 

Kl. 18.55

Afrunding og tak for i aften ved Lars La Cour

 

Kl. 19.00

Tak for nu!

 

Formand for Folkeoplysningsudvalget Lars La Cour er ordstyrer for aftenen.

 

Deltagerne placeres ved borde fra start af, således at grupperne er dannes fra start. Medlemmerne af folkeoplysningsudvalget fordeler sig ved bordene.

 

Refleksion og ideudvikling: Gruppearbejdet starter med en individuel refleksion over, hvordan den enkelte kan bruge den nye viden i sin egen forening.  Herefter fælles snak ved bordet. Hvilke ting hæftede I jer ved? Hvad er sundhedsfremmende ved din forenings kulturaktiviteter, Nye ideer og forslag? Arbejdsgruppen udarbejder enkelte hjælpespørgsmål på kort til bordene.

 

Ideerne præsenteres: Arbejdsgruppen har besluttet, at dette programpunkt udgår, idet der er otte borde og det derfor vil tage for lang tid med otte præsentationer. Kortene samles ind og der udarbejdes i stedet en opsamling, som sendes til alle deltagende.

 

Administrationen introducerer kort gruppearbejdet, styrer tiden, skriver ned undervejs og udarbejder opsamling.

 

Udbytte

 • Deltagerne får ny inspirerende viden samt mulighed for at erfarings- og ideudveksle om emnet kultur som sundhedsfremme.
 • Gode ideer og forslag samt nye muligheder for samarbejde mellem foreninger, frivillige og kommunen.

 

Økonomi

Der er reserveret 30.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Midlerne dækker omkostninger til invitation, oplægsholdere og forplejning ved foreningen Bæredygtig Mad.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

Arrangementet knytter sig til FN´s verdensmål 3: Sundhed og Trivsel - Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle.

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

1. At orienteringen om afvikling af arrangementet tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

I stedet for Betina Dybbroe, der har meldt afbud grundet sygdom, holder Charlotte Bech Lau, selvstædig konsulent og forsker inden for området oplæg. Forfriskninger leveres af rådhusets kantine, da foreningen Bæredygtig Mad, grundet det store deltagerantal, springer fra.

 

Derefter taget til efterretning.

Nr.5 - Afstemning og restfordeling 2018 - Aftenskoler

Sagsnr.: 17/26878

 
Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd), Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Beslutningstema

Afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2018 forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har nu udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud for 2018 vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning for så vidt angår undervisningstilskud, lokaletilskud og tilskud til lærerenes videreuddannelse.

 

Nedenfor ses opgørelse over budget contra forbrug 2018 (tabel 1).

 

Tabel 1: opgørelse over budget contra forbrug 2018

 

Budget 2018

kr.

Forbrug pr. 31.12.2018 kr.

Rest pr. 31.12.2018 kr.

Undervisningstilskud

2.404.000

2.237.000

167.000

Tilbagebetaling fra aftenskolerne

 

 

 

201.702

Lærerkurser

12.000

7.425

4.575

Driftstilskud til paraplyorganisationer

 

5.000

 

0

 

5.000

I alt

2.421.000

2.244.425

378.277

 

 

 

Budget 2018

Kr.

Forbrug pr. 31.12.2018 kr.

Rest pr. 31.12.2018

Kr.

Lokaletilskud ex moms

 

380.000

 

307.228

 

72.771

Lokaletilskud inkl. moms

 

436.781

 

353.136

 

83.645

 

Af ovenstående afstemning ses et mindreforbrug på i alt 461.922 kr., heraf 121.311 kr. anvendt ved restfordelingen 2018. Restmidlerne er fordelt jf. Fredensborg Reglerne for den folkeoplysende voksenundervisning efter følgende prioriteringsrækkefølge:

 

 1. Puljebeløb til den folkeoplysende voksenundervisning (undervisningstilskud)
 2. Tilskud til lærernes videreuddannelse
 3. Lokaletilskud
 4. Uforbrugte midler overføres til foreningsområdet

 

Til restfordeling 2018 modtog administrationen ansøgninger på i alt 121.311 kr. (se tabel 2)

 

Alle ansøgninger er godkendt og tilskud er udbetalt (bilag 1).

 

Tabel 2: ansøgninger modtaget til restfordeling

Ansøgning

Ansøgningsbeløb kr.

Bevilget og udbetalt kr.

Undervisningstilskud

34.873

34.873

Tilskud til debatskabende aktiviteter

15.751

15.751

Lokaletilskud

70.687

70.687

I alt

121.311

121.311

 

Efter behandling af ansøgninger ved restfordeling 2018 tilbagestår 338.000 kr. som jf. ovenstående prioriteringsrækkefølge punkt 4 er overført til foreningsområdet jf. anden sag på denne dagsorden.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne samt Folkeoplysningsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål   

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Kommunikation

Aftenskolerne er orienteret om restfordeling 2018

Indstilling

1. At afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

Taget til efterretning.

Nr.6 - Afstemning og restfordeling 2018 - Foreninger

Sagsnr.: 17/15883

 
Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd), Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Beslutningstema

Afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2018 forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har nu udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud for 2018 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde for så vidt angår tilskud til lederuddannelse, lejr, lokaler, grund- og medlemstilskud. Nedenfor ses en opgørelse over budget contra forbrug 2018 (tabel 1).

 

Tabel 1: opgørelse over budget contra forbrug 2018

 

Budget 2018

Forbrug pr. 31.12.2018 kr.

Rest pr. 31.12.2018 kr.

Medlemstilskud

1.808.000

1.755.820

52.180

Grundtilskud

661.000

652.200

8.800

Træner/instruktørtilskud

2.301.000

2.282.292

18.708

Kursustilskud

256.000

122.045

133.955

Lejrtilskud

234.000

130.500

103.500

Tilskud til nye foreninger

16.000

3.558

12.442

Tilskud – medlemsfremgang

47.000

18.475

28.525

Driftstilskud paraplyorganisationer

15.000

10.846

4.154

I alt

5.338.000

4.975.736

362.264

 

 

Budget 2018

Forbrug pr. 31.12.2018 kr.

Rest pr. 31.12.2018 kr.

Lokaletilskud ex. moms

1.303.000

1.205.982

97.018

Lokaletilskud inkl. moms

1.497.701

1.386.186

111.515

 

Af ovenstående afstemning ses et mindreforbrug på 473.779 kr. for alle tilskudstyper. Til restfordeling er der tilført yderligere 338.000 kr. fra aftenskoleområdet jf. anden sag på denne dagsorden således, at der i alt er 811.779 kr. til restfordeling (se bilag 1).

 

Restmidlerne er fordelt jf. Fredensborg Reglerne for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter følgende prioriteringsrækkefølge:

 

 1. Tilskud til lederuddannelse
 2. Tilskud til lejr
 3. Tilskud til lokaler
 4. Grundtilskud
 5. Medlemstilskud
 6. Træner/instruktørtilskud

 

Til restfordeling 2018 modtog administrationen ansøgninger på i alt 571.349 kr. jf. tabel 2. Alle ansøgninger vedr. tilskud til lederuddannelse, lejr og lokaler er godkendt og tilskud er udbetalt jf. bilag 2. Af restbeløbet på 240.430 kr. er der anvendt 48.400 kr. samt 184.625 kr. til punkt 4 og 5 jf. prioriteringsrækkefølgen, hvor der til alle foreninger er udbetalt 400 kr. i grundtilskud samt 25 kr. pr. medlem u/25 år.

 

Den samlede tilskudstakst i 2018 for grundtilskud og medlemstilskud kommer således op på regelsættes maksimale takster.

 

Tabel 2: Ansøgninger ved restfordeling 2018

 

Ansøgningsbeløb

Bevilget og udbetalt

Lederuddannelse

175.947

175.947

Lejrtilskud

187.200

187.200

Lokaletilskud

208.202

208.202

Grundtilskud

 

48.400

Medlemstilskud

 

184.625

I alt

571.349

804.374

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne og Folkeoplysningsloven

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål      

3. Sundhed og trivsel      

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget

Kommunikation

Foreningerne er orienteret om restfordeling 2018

Indstilling

1. At afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

Taget til efterretning.

Nr.7 - Nye og ophørte frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler i 2018

Sagsnr.: 18/30191

 
Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd), Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Beslutningstema

Der orienteres om nye og ophørte frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen godkender, jævnfør delegationsplanen, frivillige folkeoplysende foreninger og folkeoplysende aftenskoler i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Folkeoplysningsudvalget orienteres en gang årligt om nye og ophørte foreninger og aftenskoler.

 

I 2018 har administrationen godkendt fire frivillige folkeoplysende foreninger og ingen aftenskoler. Alle foreningerne lever op til Folkeoplysningslovens krav til den frie folkeoplysende virksomhed.

 

Tabel 1 viser en oversigt over de godkendte foreninger i 2018 samt deres overordnede formål, jævnfør vedtægter.

 

Tabel 1. Godkendte foreninger 2018 samt overordnet formål

Forening

Formål jf. vedtægt

Fredensborg Fitness Forening

Foreningens formål er ved tilbud om udøvelse af grundlæggende konditionstræning og styrketræning og andet kulturelt virke at fremme primært de 15-25 årige og øvrige aldersgruppers sundhed og trivsel som en folkeoplysende indsats.

Sletten Havkajakklub

Blandt andet at understøtte roning i havkajak på alle sportslige niveauer, tilbyde medlemmerne at deltage i et aktivit fælleskab omkring havkajakroning, uddanne nye roere og instruktører samt engagere medlemmerne til at tage medansvar i klubben.

KulturStationen

At arbejde aktivt for at udvikle Humlebæks Centrum til et kreativt- og kulturelt samlingspunkt, som understreger Humlebæks position som kulturby

 

At arbejde aktivt for at den kommunale planlægning af Humlebæks Centrum til stadighed har høj arkitektonisk kvalitet og kulturelt orienteret målsætning

 

At kortlægge viden om ønsker og muligheder for kulturelle aktiviteter og samarbejder i Humlebæk og omegn.

 

At afprøve, udvikle og oplyse om ideer om kulturelle aktiviteter og samarbejder til gavn for foreninger, borgere og gæster i Humlebæk og den øvrige kommune.

 

At varetage kulturelle aktiviteter i det gamle posthus i Humlebæk.
 

Nivå Basketball Klub

At udbrede kendskabet til basketball for alle børn i Fredensborg Kommune. Nivå Basketball Klub ønsker at give alle børn i Fredensborg Kommune mulighed for at dygtiggøre sig i basketball sammen med andre børn. Foreningen ønsker at markere sig stærkt i lokalområderne i Nivå, især med tæt samarbejde med fritidshjemmene, skoler, andre institutioner, boligsociale indsatser og Hørsholm Basketball Klub. Endvidere er det afgørende for Nivå Basketball Klub at være rummelige, dyrke sociale aktiviteter og dermed tilbyde sine medlemmer mere end ”bare” at spille basketball.

 

Tabel 2 viser foreningernes medlemstal enten på godkendelsestidspunktet eller ved ansøgning om tilskud gennem Fredensborg Reglerne. Desuden er angivet, om foreningerne har søgt tilskud gennem Fredensborg Reglerne. Det er ikke alle foreninger, der har søgt om tilskud. Det kan fx skyldes, at de ikke er startet på aktiviteter, eller kun ønsker at låne lokaler.

 

Tabel 2: Antal medlemmer over og under 25 år samt aktiviteter.

Forening

U 25

O 25

Aktivitet

Har søgt tilskud

Fredensborg Fitness Forening

17

20

Konditionstræning og styrketræning

Nej

Sletten Havkajakklub

0

34

Havkajak

Ja

KulturStationen

0

162

Arrangementer og udstillinger

Ja

Nivå Basketball Klub*

0

5

Basketball

Nej 

*har fået tilskud fra Fritidspuljen.

 

Ophørte foreninger 2018

 

I 2018 er der registrerede én ophørt forening:

 

 • Karlebo Sogns Jagtforening

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

Taget til efterretning.

Nr.8 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 19/4726

 
Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd), Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte aktuelle emner.

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer kan berette om nyt fra eget foreningsarbejde, drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

 

Folkeoplysningsudvalget kan desuden debattere dagsordenspunkter, der har været behandlet på udvalgsmøder i Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget eller andre udvalg og råd.

 

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget

Elektroniske bilag

Dagsordener og referater kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater

 

Indstilling

1. At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede:

 • Rengøring og omklædningsfaciliteter på fritidsfaciliteter.
 • Rekruttering af trænere.

 

Nr.9 - Sager på vej til Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 19/4722

 
Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd), Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Maj

 • Budgetmøde om Budget 2020-2023

 

Juni

 • Evaluering arrangement for fritidslivet

 

September

 

November

 • Oplæg til kurser + arrangementer for fritidslivet 2020

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

Taget til efterretning.

Nr.10 - Meddelelser fra administrationen - Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 19/4719

 
Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd), Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Thomas Meier Sørensen (Idrætsrådet)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Orientering om lån af lokaler for den kommende sæsonfordeling 2019/2020:

 • Der er åbent for ansøgninger til sæsonfordeling 2019/2020 fra 19. februar til 19. marts.
 • Ansøgere kan forvente svar på ansøgninger inden den 1. maj.
 • I ansøgningsperioden holder administrationen to workshops, den 25. februar og den 11. marts, hvor foreninger kan få hjælp til at ansøge.

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2019

Taget til efterretning.