17-09-2018 kl. 17:00
Stortrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Kristian Hegaard (B)

Lis Grete Møller (F)

Thomas Elgaard (V)

Sarah Christensen (Ø)

Lars La Cour (Idrætsrådet) (formand)

Thomas Meier (Idrætsrådet)

Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd)

Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Susanne Henriksen (Suppleant Aftenskoleforeningen)

Afbud

Jesper Tvilde (C)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd)

Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen)

Nr.1 - Træffetid

Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Ingen mødt.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Godkendt.

Nr.3 - Arrangement for kultur- og fritidslivet

Sagsnr.: 17/25982

 
Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til program og tidspunkt for afholdelse af arrangement for Fritidslivet samt reservering af midler til arrangementet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalget vedtog på møde i april 2018, at der i efteråret 2018 holdes et arrangement for fritidslivet under temaet ”Kultur som sundhedsfremme”. Gode kulturoplevelser giver livsglæde og skaber livskvalitet og fællesskab. Hvordan kan kunst og kultur aktivt anvendes i forebyggelse og sundhedsfremme? Hvad er det særlige, som kunst og kultur kan i forhold til at forbedre sundhed og skabe trivsel?

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget.

 

Arbejdsgruppen har efterfølgende mødtes to gange for i samarbejde med administrationen at planlægge program og finde en ledig dato for arrangementet.

 

Program

Arbejdsgruppen foreslår følgende skitse til program:

 

Kl. 17.00-17.05 Velkomst ved Folkeoplysningsudvalget

 

Kl. 17.05-17.30 Teoretisk oplæg om, hvad det er kunst og kultur kan i forhold til at forbedre sundhed og skabe trivsel.

 

Kl. 17.30-17.50 Praksisoplæg med eksempel på best practice, fx hvordan en forening konkret har arbejdet med kunst og kultur som sundhedsfremme.

 

kl. 17.50-18.05 Pause og sandwich (der spises videre på sandwich efter pausen)

 

Kl. 18.05-18.50 Der arbejdes i grupper med ideudvikling.

 

Kl. 18.50-19.00 Ideerne præsenteres og tak for nu!

 

Arrangementet henvender sig især til teater-, musik, kunst- og korforeninger. Men andre kultur-, idræts- og sociale foreninger er også i målgruppen.

 

Der forventes at komme 30-40 personer, hvilket er det antal, der tidligere år er kommet til temamøde for fritidslivet.

 

Dato

På grund af allerede planlagte møder samt kultur- og fritidsarrangementer i efteråret 2018, fx Kulturpris, Kulturkonference og Fritidsreception, er det ikke lykkedes arbejdsgruppen at finde en mulig dato før i december 2018. Arbejdsgruppen bemærker, at mange i målgruppen for arrangementet vil være optaget i december på grund af andre arrangementer og aktiviteter. Arbejdsgruppen vurderer, at der vil være risiko for et lille fremmøde og anbefaler derfor, at arrangementet flyttes til starten af 2019. Arbejdsgruppen arbejder videre med planlægningen, herunder finder dato. Så snart der er fundet en dato, vil udvalget blive orienteret.

 

Økonomi

Da de afsatte midler i 2018 ikke kan overføres til 2019 er der behov for at reservere nye midler fra budget 2019.

 

De afsatte midler i 2018 vil kunne anvendes til andre formål inden for Fritids- og Idrætsudvalgets område og vil således fortsat komme fritidslivet til gode.

 

Arbejdsgruppen anbefaler derfor endvidere, at der reserveres 30.000 kr. i 2019 fra den fælles pulje til foreningsarrangementer til afholdelse af arrangementet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag, pejlemærke: ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd”

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

 1. At skitse til program godkendes.
 2. At arrangementet flyttes til starten af 2019.
 3. At arbejdsgruppen arbejder videre med planlægningen, herunder finder dato.
 4. At der reserveres 30.000 kr. fra den fælles pulje til foreningsarrangementer i 2019 til arrangementet.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Administrationens indstilling 1-4 vedtaget.

 

Nr.4 - Komité til indstilling af prismodtagere

Sagsnr.: 18/22563

 
Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til sammensætningen af komité til indstilling af ”Fritidslederprisen” og ”Foreningsprisen”.

 

Siden behandling i Fritids- og Idrætsudvalget:

Sagen sendes til orientering i Folkeoplysningsudvalget. Priskomiteen indkaldes til møde den 8. oktober kl. 16.15-16.45 umiddelbart inden møde i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget uddeler hvert år to priser ”Fritidslederprisen” og ”Foreningsprisen” efter indstillinger fra foreninger og borgere. Dette sker på den årlige Fritidsreception, som i 2018 afholdes onsdag den 28. november i Rådhuskælderen.

 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på møde i oktober 2016 at nedsætte en komité bestående af medlemmerne i (det tidligere) Fritidsforum. Og at komiteen mødes umiddelbart forud for mødet i Fritids – og Idrætsudvalget for at afgive udtalelse om de indstillede modtagere af Foreningsprisen og Fritidslederprisen inden behandling og beslutning i udvalget.

 

Da Fritidsforum er ændret til Folkeoplysningsudvalget og er væsentligt øget i medlemstal skal udvalget tage stilling til sammensætningen af komiteen i denne byrådsperiode. Administrationen forslår følgende modeller:

 

 1. Hele Folkeoplysningsudvalget udgør komiteen.
 2. Folkeoplysningsudvalget udpeger seks medlemmer, der udgør komiteen, heraf fire brugerrepræsentanter og to politikere.
 3. Folkeoplysningsudvalget udpeger selv hvem og hvor mange medlemmer, der udgør komiteen.

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at priskomiteen blev nedsat på baggrund af drøftelse i Fritidsforum, idet brugerrepræsentanterne ønskede mulighed for at få indflydelse på uddeling af priser. Hele Fritidsforum udgjorde komiteen.

Administrationen bemærker, at der de sidste to år har været ca. fem indstillinger fra foreninger og borgere til hver pris.

 

Det tidligere Fritidsforum bestod af seks deltagere, heraf fire brugerrepræsentanter. I denne byrådsperiode består Folkeoplysningsudvalget af 15 medlemmer, heraf syv byrådspolitikere og otte brugerrepræsentanter.

 

Administrationen anbefaler model 1, da hele Fritidsforum tidligere udgjorde komiteen.

 

Administrationen anbefaler, at komiteen fortsat mødes umiddelbart forud for mødet i Fritids- og Idrætsudvalget for at afgive udtalelse om de indstillede modtagere af Foreningsprisen og Fritidslederprisen inden behandlingen og beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

 

Byrådets Arbejdsplan 2018-2021:

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Ingen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At model 1 vedtages, således at hele Folkeoplysningsudvalget udgør komiteen.
 2. At komiteen mødes umiddelbart forud for mødet i Fritids– og Idrætsudvalget for at afgive udtalelse om de indstillede modtagere af Foreningsprisen og Fritidslederprisen inden behandling og beslutning i udvalget.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-09-2018

Udvalget besluttede model 1.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Sagen blev forelagt Folkeoplysningsudvalget til orientering. Folkeoplysningsudvalget anbefaler model 2 i stedet for model 1 og anmoder Fritids- og Idrætsudvalget om at behandle sagen igen.

 

Såfremt Fritids- og Idrætsudvalget godkender model 2, udpeger Folkeoplysningsudvalget én fra hver paraplyorganisation, formanden for Fritids- og Idrætsudvalget samt en politisk udvalgt repræsentant som medlemmer af komiteen.

 

Komiteen ønsker at mødes kl. 16.

Nr.5 - Mødekalender for Folkeoplysningsudvalget 2019

Sagsnr.: 18/23995

 
Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til mødedatoer for ordinære møder i Folkeoplysningsudvalget 2019.

 

Der skal tages stilling til dato for budgetmøde 2019 med formændene for Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Jævnfør Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget afholder Folkeoplysningsudvalget årligt fire ordinære møder samt et budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget.

 

Administrationen har opstillet forslag til mødedatoer for Folkeoplysningsudvalget i 2019 under hensyntagen til de allerede planlagte møder i de politiske udvalg samt diverse råd og komiteer. Byrådet har godkendt den politiske mødekalder 2019. Desuden er de forsøgt tilrettelagt i forhold til sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag til ordinære mødedatoer i 2019

Tirsdag den 19. februar kl. 17.00-18.30

Tirsdag den 18. juni kl. 17.00-18.30

Mandag den 16. september kl. 17.00-18.30

Tirsdag den 19. november kl. 17.00-18.30

 

Budgetmøde i 2019

Jævnfør Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget inviteres udvalget til et årligt budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget. Her har Folkeoplysningsudvalget mulighed for at gøre sine interesser gældende over for udvalgsformændene, inden budgettet for det kommende år fastlægges.

 

Administrationen foreslår, at mødet afholdes i forsommeren 2019, efter det første budgetseminar er afholdt og inden det andet budgetseminar afholdes i august.

 

Administrationen foreslår, at budgetmødet afholdes onsdag den 22. maj kl. 17.00-18.00.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Ingen.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

 1. At forslag til mødedatoer for ordinære møder for Folkeoplysningsudvalget i 2019 godkendes.
 2. At der afholdes budgetmøde 2019 med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget den 22. maj kl. 17.00-18.00.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Forslag til mødedatoer for ordinære møder 2019 godkendt.

Forslag til dato for budgetmøde 2019 godkendt.

Nr.6 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 18/3914

 
Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte aktuelle emner.

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer kan berette om nyt fra eget foreningsarbejde, drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

 

Folkeoplysningsudvalget kan desuden debattere dagsordenspunkter, der har været behandlet på udvalgsmøder i Fritids- og Idrætsudvalget, Kulturudvalget eller andre udvalg og råd.

 

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget

 

Elektroniske bilag

Dagsordener og referater kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater

Indstilling

 1. At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Udvalget drøftede aktuelle emner, herunder budgetforlig 2019-2022.

Nr.7 - Meddelelser fra administrationen - Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/669

 
Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er oprettet en ny bylivspulje, hvis formål er at fremme liv og kulturaktiviteterne i bymidterne. Der er løbende ansøgningsfrist.

 

Ansøgningsfrist for ansøgning om tilskud 2019 efter Fredensborg Reglerne er den 1. oktober.

 

Indstillinger til fritidsleder- og foreningsprisen 2018 samt sportspræstationer indsendessenestden 30. september 2018.

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.8 - Sager på vej til Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/666

 
Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

20. november:

 • Oplæg til kurser + arrangementer for fritidslivet 2019 (beslutning)

 

Første møde 2019

 • Nye og ophørte foreninger og aftenskoler i 2018 (orientering)
 • Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (udtalelse)
 • Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (udtalelse)
 • Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 (udtalelse)

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.