Nr.3 - Arrangement for kultur- og fritidslivet

Sagsnr.: 17/25982

 
Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen), Freja Brabæk Kristensen (O), Jesper Tvilde (C), Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til program og tidspunkt for afholdelse af arrangement for Fritidslivet samt reservering af midler til arrangementet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalget vedtog på møde i april 2018, at der i efteråret 2018 holdes et arrangement for fritidslivet under temaet ”Kultur som sundhedsfremme”. Gode kulturoplevelser giver livsglæde og skaber livskvalitet og fællesskab. Hvordan kan kunst og kultur aktivt anvendes i forebyggelse og sundhedsfremme? Hvad er det særlige, som kunst og kultur kan i forhold til at forbedre sundhed og skabe trivsel?

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget.

 

Arbejdsgruppen har efterfølgende mødtes to gange for i samarbejde med administrationen at planlægge program og finde en ledig dato for arrangementet.

 

Program

Arbejdsgruppen foreslår følgende skitse til program:

 

Kl. 17.00-17.05 Velkomst ved Folkeoplysningsudvalget

 

Kl. 17.05-17.30 Teoretisk oplæg om, hvad det er kunst og kultur kan i forhold til at forbedre sundhed og skabe trivsel.

 

Kl. 17.30-17.50 Praksisoplæg med eksempel på best practice, fx hvordan en forening konkret har arbejdet med kunst og kultur som sundhedsfremme.

 

kl. 17.50-18.05 Pause og sandwich (der spises videre på sandwich efter pausen)

 

Kl. 18.05-18.50 Der arbejdes i grupper med ideudvikling.

 

Kl. 18.50-19.00 Ideerne præsenteres og tak for nu!

 

Arrangementet henvender sig især til teater-, musik, kunst- og korforeninger. Men andre kultur-, idræts- og sociale foreninger er også i målgruppen.

 

Der forventes at komme 30-40 personer, hvilket er det antal, der tidligere år er kommet til temamøde for fritidslivet.

 

Dato

På grund af allerede planlagte møder samt kultur- og fritidsarrangementer i efteråret 2018, fx Kulturpris, Kulturkonference og Fritidsreception, er det ikke lykkedes arbejdsgruppen at finde en mulig dato før i december 2018. Arbejdsgruppen bemærker, at mange i målgruppen for arrangementet vil være optaget i december på grund af andre arrangementer og aktiviteter. Arbejdsgruppen vurderer, at der vil være risiko for et lille fremmøde og anbefaler derfor, at arrangementet flyttes til starten af 2019. Arbejdsgruppen arbejder videre med planlægningen, herunder finder dato. Så snart der er fundet en dato, vil udvalget blive orienteret.

 

Økonomi

Da de afsatte midler i 2018 ikke kan overføres til 2019 er der behov for at reservere nye midler fra budget 2019.

 

De afsatte midler i 2018 vil kunne anvendes til andre formål inden for Fritids- og Idrætsudvalgets område og vil således fortsat komme fritidslivet til gode.

 

Arbejdsgruppen anbefaler derfor endvidere, at der reserveres 30.000 kr. i 2019 fra den fælles pulje til foreningsarrangementer til afholdelse af arrangementet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag, pejlemærke: ”Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd”

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At skitse til program godkendes.
  2. At arrangementet flyttes til starten af 2019.
  3. At arbejdsgruppen arbejder videre med planlægningen, herunder finder dato.
  4. At der reserveres 30.000 kr. fra den fælles pulje til foreningsarrangementer i 2019 til arrangementet.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 17-09-2018

Administrationens indstilling 1-4 vedtaget.