27-02-2018 kl. 17:00
Lilletrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Jesper Tvilde (C)

Lis Grete Møller (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard (V)

Sarah Christensen (Ø)

Lars La Cour (Idrætsrådet)

Thomas Meier (Idrætsrådet)

Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd)

Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd)

Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Afbud

Kristian Hegaard (B)

Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Nr.1 - Træffetid

Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Ingen mødt.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Godkendt.

Nr.3 - Valg af formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/3918

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der skal vælges formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget vælger Folkeoplysningsudvalget selv sin formand og næstformand.

 

Af forretningsordenen, godkendt af det tidligere Fritidsforum, fremgår det, at valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer på første ordinære møde efter ny valgperiode. Formand og næstformand vælges for en fireårig periode, der følger byrådets valgperiode.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget og Forretningsorden for Fritidsforum.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

At der vælges formand og næstformand for Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Udvalget valgte Lars La Cour som formand og Ebba Anker Nielsen som næstformand for Folkeoplysningsudvalget.

Nr.4 - Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/4005

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til godkendelse af revideret forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Alle kommuner skal oprette såkaldte § 35 stk. 2-udvalg under lov om folkeoplysning.

 

Af loven fremgår det, at udvalget skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af :

Kommunens folkeoplysningspolitik

Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed

Kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed 

I denne byrådsperiode har Byrådet besluttet at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg, dog således at Folkeoplysningsudvalget forudsættes at have den samme kompetence som det tidligere Fritidsforum.

 

Repræsentationen i udvalget er udvidet fra én til to repræsentanter fra hver af de fire paraplyorganisationer på det folkeoplysende område (Idrætsrådet, Kulturelt Samråd, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd og Aftenskoleforeningen). Endvidere er den politiske repræsentation udvidet fra to til syv.

 

Revideret kommissorium for Folkeoplysningsudvalget er godkendt på møde i Byrådet den 29. januar 2018. Se kommissoriet i bilag 1.

 

Ud over den lovpligtige inddragelse er Folkeoplysningsudvalget i henhold til Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget tildelt:

Kompetencen for afvikling af en årlig konference eller temadag.

Kompetencen for afvikling af kurser for fritidslivets frivillige ledere og trænere.

Mulighed for at afgive anbefalinger overfor udvalget, som det folkeoplysende område hører under. I denne byrådsperiode er det Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget

Ifølge kommissoriet kan udvalget selv fastsætte sin forretningsorden.

 

Forretningsordenen uddyber reglerne for, hvordan udvalget skal udføre sit arbejde, og udgør derfor sammen med Kommissoriet styringsredskab for udvalgets arbejde.

 

Fritidsforum godkendte på møde i august 2013 forretningsorden for Fritidsforum.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til revideret forretningsorden.

 

Administrationen har, som følge af udvalgets ændrede navn, konsekvensrettet navnet fra Fritidsforum til Folkeoplysningsudvalget. Der ud over foreslår administrationen, at det tidligere punkt 11 om evaluering udgår, idet udvalget nu har eksisteret i seks år og kommissoriet er revideret efter evaluering i forrige periode. Til sidst er det tidligere punkt 12 ændret til punkt 11. Se forslag til revideret forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i bilag 2.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

At forslag til revideret forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Forslag til revideret forretningsorden godkendt.

Nr.5 - Mødekalender for Folkeoplysningsudvalget 2018

Sagsnr.: 18/668

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til mødedatoer for ordinære møder i Folkeoplysningsudvalget 2018.

 

Der skal tages stilling til dato for budgetmøde 2018 med formændene for Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Jævnfør Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget afholder Folkeoplysningsudvalget årligt fire ordinære møder samt et budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget.

 

Administrationen har opstillet forslag til mødedatoer for Folkeoplysningsudvalget i 2018 under hensyntagen til de allerede planlagte møder i de politiske udvalg samt diverse råd og komiteer. Desuden er de forsøgt tilrettelagt i forhold til sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forslag til ordinære mødedatoer i 2018

Tirsdag den 24. april kl. 17.00-18.30

Mandag den 17. september kl. 17.00-18.30

Tirsdag den 20. november kl. 17.00-18.30

 

Budgetmøde i 2018

Jævnfør Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget inviteres udvalget til et årligt budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget. Her har Folkeoplysningsudvalget mulighed for at gøre sine interesser gældende over for udvalgsformændene, inden budgettet for det kommende år fastlægges.

 

Administrationen foreslår, at mødet afholdes i forsommeren 2018, efter det første budgetseminar er afholdt og inden det andet budgetseminar afholdes i august.

 

Administrationen foreslår, at budgetmødet afholdes torsdag den 24. maj kl. 17.00-18.00

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Kommunikation

Ordinære mødedatoer offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At forslag til mødedatoer for ordinære møder for Folkeoplysningsudvalget i 2018 godkendes.
  2. At der afholdes budgetmøde 2018 med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget den 24. maj kl. 17.00-18.00.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Forslag til mødedatoer for ordinære møder godkendt.

I lyset af planlagt konference om Fremtidens Folkeskoler den 24. maj fremlægger administrationen nyt forslag til dato for budgetmøde på Folkeoplysningsudvalgets møde i april.

Nr.6 - Arrangement for fritidslivet 2018

Sagsnr.: 17/25982

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til arrangement for fritidslivet i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fritidsforum behandlede på møde den 28. november 2017 punkt om arrangementer for fritidslivet i 2018.

 

Fritidsforum besluttede, at tema og tidspunkt for arrangement skulle afvente det nye udvalg på området.

 

I henhold til Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget kan der afholdes to årlige debatmøder mellem Fritidsforum, foreningerne, aftenskolerne, de selvorganiserede og det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under.

 

Der kan desuden afholdes en årlig konference eller temadag, hvor fritidsforum og kommunen inviterer fritidsbrugere og samtlige foreninger.

 

Fritidsforum har tidligere besluttet at afholde et årligt møde, hvor det politiske udvalg deltager. Der ud over har Fritidsforum, besluttet at paraplyorganisationerne, Fritidsforum eller fritidslivet kan afholde op til to møder evt. som fællesmøder med tværgående temaer. Her kan der søges om økonomisk støtte fra den fælles pulje til foreningsarrangementer til afholdelse. 

 

I 2017 blev der gennemført et arrangement ”Bevæg dig livet” med ca. 30 deltagere fra fritidslivet.

 

Arrangement i 2018

Administrationen foreslår, at der i 2018 i lighed med tidligere år afholdes ét fælles arrangement for Fritids- og Idrætsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og fritidslivet.

 

Det kan være et debatmøde, konference eller lignende, fx med henblik på en gensidig drøftelse og belysning af en given problemstilling relateret til fritidslivet i kommunen.

 

Tema

Administrationen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ønsker til tema.

 

Et tema kunne være børne- og ungeidrætten i Fredensborg Kommune. Hvad er status? Hvordan rekrutterer og fastholder vi børn og unge, og hvordan får vi flere med også som ledere?

 

Et andet tema kunne være gadeidrættens vilkår og muligheder i Fredensborg Kommune. Hvordan er gadeidrætsvanerne blandt børn og voksne danskere? Hvordan kan det være at gadeidrætsaktiviteter, som skateboard og parkour, når ud til nogle af de grupper af børn og unge, som traditionelt er mindre tilbøjelige til at dyrke idræt. Får det dem til at også at blive mere foreningsaktive med andre aktiviteter?

 

Tidspunkt

Administrationen foreslår, at arrangementet afholdes en hverdag i maj/juni eller september/oktober 2018 med tidligst start kl. 17. Datoen skal udvælges under hensyntagen til planlagte møder i politiske udvalg, råd og komiteer samt andre planlagte arrangementer med politisk og/eller fritidslivets deltagelse.

 

Økonomi

Administrationen vurderer, at der til afholdelse af arrangementet er behov for at afsætte økonomiske midler til fx kommunikation, forplejning, oplægsholder(e) og/eller ordstyrer.

 

Midler til afholdelse af arrangementer finansieres fra den fælles pulje til foreningsarrangementer. Fællespuljens samlede budget i 2018 er 72.000 kr. Der er reserveret 30.000 kr. til afholdelse af kurser for fritidslivet i 2018. Det bemærkes, at der jævnfør anden sag på denne dagsorden om fejring af frivillige ledere på idrætsområdet, er peget på eventuel delvis finansiering fra denne pulje til fejringen på op til 35.000 kr. Hvis dette godkendes, er der 7.000 kr. tilbage i puljen til fælles arrangement.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At der vælges tema og tidspunkt for arrangement for fritidslivet 2018.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Folkeoplysningsudvalget ønsker at afholde et bredere arrangement, der omfatter mere end idrætsområdet, fx kultur og sundhed. Folkeoplysningsudvalget drøftede temaer. Udvalget bad administrationen om et oplæg på førstkommende møde. Arrangementet afholdes i andet halvår af 2018.

Nr.7 - Fejring af frivillige ledere på idrætsområdet

Sagsnr.: 18/2263

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag fra udvalgsformanden om fejring af frivillige ledere på idrætsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget Bo Hilsted (A) har bedt om at få et punkt på dagsordenen om fejring af frivillige ledere på idrætsområdet.

 

Bo Hilsted foreslår, at der afholdes et årligt arrangement om efteråret, hvor kommunen fejrer alle de frivillige ledere fra idrætsområdet i forlængelse af fritidsreceptionen, hvor uddeling af årets fritidsleder- og foreningspris sker.

 

Arrangementet kan afholdes som et aftenarrangement med spisning og underholdning. Formålet er at anderkende den indsats, de frivillige ledere på idrætsområdet har ydet gennem året.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at der skal afsættes midler til fejringen indenfor udvalgets samlede ramme udover den ramme, der i dag er afsat i budgettet til uddeling af årets fritidsleder- og foreningspris.

 

Der blev brugt ca. 65.000 kr. til afholdelse af Fritidsreceptionen i 2017 til præmier, medaljer og let forplejning.

 

Hvis der alene er tale om et aftenarrangement med spisning og underholdning med ca. 80-100 frivillige ledere fra kommunens foreninger på fritidsområdet (ca. 80 foreninger), vurderer administrationen, at der er behov for at afsætte yderligere 60.000 - 80.000 kr. til arrangementet. Dette svarer ca. til kuvertprisen ved Kulturkonferencen 2017, hvor 50-60 gæster deltog. Her blev der forbrugt ca. 70.000 kr. for forplejning fra Jacob Ernst Food, danseindslag og diverse.

 

Administrationen kan pege på finansiering til arrangementet fra Fritidspuljen, delvist fra den fælles pulje til foreningsarrangementer og/eller delvist fra midler til fritidsreceptionen, hvis de to arrangementer samtænkes.

 

Fællespuljens samlede budget i 2018 er 72.000 kr. Midler til arrangementer og kurser for fritidslivet finansieres herfra. Administrationen vurderer, at såfremt denne pulje prioriteres anvendt til delvis finansiering af arrangementet, kan der reserveres op til 35.000 kr. fra puljen. De resterende 45.000 kr. kan finansieres fra Fritidspuljen.

 

Såfremt dette skal gentages en gang årligt, anbefales det, at der afsættes særlig finansiering til arrangementet ved at omprioritere inden for rammen.

 

Administrationen anbefaler, at forslaget sendes til udtalelses i Folkeoplysningsudvalget.

 

Siden behandling i Fritids- og Idrætsudvalget

På baggrund af beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget fremlægges sagen til videre drøftelse i Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalgets bemærkninger vil blive forelagt Fritids- og Idrætsudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kultur- og Idrætspolitik og Folkeoplysningspolitik.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At sagen oversendes til videre drøftelse i Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Folkeoplysningsudvalget anbefaler ikke, at der afsættes midler til fejring af de frivillige som beskrevet i dagsordenen.

 

Hvis det skal ske, ser de hellere et arrangement i lighed med Helsingør Kommune, hvor der afsættes økonomi til en festlig fejring af alle foreningsfrivillige og ikke kun én leder pr. forening.

 

Anbefalingen vil blive fremlagt på budgetmødet med de to udvalgsformænd.

Nr.8 - Nye og ophørte frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler i 2017 - oversigt

Sagsnr.: 18/3919

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der orienteres om nye og ophørte frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Nye foreninger og aftenskoler i 2017

Administrationen godkender, jævnfør delegationsplanen, frivillige folkeoplysende foreninger og folkeoplysende aftenskoler i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Folkeoplysningsudvalget orienteres en gang årligt om nye og ophørte foreninger og aftenskoler.

 

I 2017 har administrationen godkendt tre frivillige folkeoplysende foreninger og en aftenskole. Alle foreningerne og aftenskolen lever op til Folkeoplysningslovens krav til den frie folkeoplysende virksomhed.

 

Tabel 1 viser en oversigt over de godkendte foreninger og aftenskoler i 2017 samt deres overordnede formål, jævnfør vedtægter.

 

Tabel 1. Godkendte foreninger og aftenskoler 2017 samt overordnet formål

Forening

Formål, jf. vedtægt 

Nordsjællands Rollespillere

 

Nordsjællands Rollespilleres formål er at dyrke rollespil og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede og fremme kendskabet til rollespil og fremstilling af rollespils materialer til brug i spillet.

 

Foreningen har endvidere som  formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, endvidere at udvikle børn og unge til hele, kreative og sociale individer, at give børn og unge en forståelse for andre mennesker og kulturer gennem styrkelse af empati, refleksion og indlevelse.

 

Semerkand Ungdom Fredensborg

 

Foreningen Semerkand Ungdom har til formål at forberede de unge til at tage et medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

 

Foreningens delmål er at få de unge væk fra gader og stræder, hvor de af mangel på viden om samfundets diverse tilbud, såsom uddannelse og arbejdsmuligheder har marginaliseret sig mere og mere. Herunder forebyggelse af kriminalitet og misbrugsproblemer.

 

Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do (kampsport)

Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i Moo Duk Kwan Tang Soo Do. Klubben er medlem af Dansk Tang Soo Do Moo Duk Kwan Forbund.

 

 

Aftenskole

 

AOF Nordsjælland

Foreningen skal gennem sin virksomhed i overensstemmelse med

arbejderbevægelsens idégrundlag virke for at udbrede viden og forståelse for værdier

af samfundsmæssig og kulturel karakter, herunder om det internationale samarbejdes

betydning. Foreningen skal på samme grundlag medvirke til en udbredelse af

demokratiet i samfundet og stimulere til interessen for aktiv medvirken i samfundets

organisation.

 

 

Tabel 2 viser foreningernes medlemstal enten på godkendelsestidspunktet eller ved ansøgning om tilskud gennem Fredensborg Reglerne. Desuden er angivet, om foreningen har fået tilskud gennem Fredensborg Reglerne for 2017 eller 2018. Det er ikke alle foreninger, der har søgt om tilskud. Det kan fx skyldes, at de ikke er startet på aktiviteter, eller kun ønsker at låne lokaler.

 

Tabel 2: Antal medlemmer over og under 25 år samt aktiviteter.

Forening

U 25 år

O 25 år

Aktiviteter

Tilskud

Nordsjællands Rollespillere

 

4

3

Rollespil og fremstilling af rollespilsrekvisitter

Ja, Fritidspuljen

Semerkand Ungdom Fredensborg

 

36

11

Foredrag, "Mor & barn" aktiviteter, kulturweekend

Ja, grund- og medlemstilskud

Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do

3

5

Kampsport:

Moo Duk Kwan Tang Soo Do

Nej

 

 

 

 

 

Aftenskole

 

 

 

 

AOF Nordsjælland

 

 

Tilbud om undervisning i medfør af den til enhver tid

gældende lov om lokal folkeoplysning samt anden undervisning, kulturelle tilbud mv. inden for et geografisk område dækkende kommunerne Furesø, Rudersdal, Hørsholm

Allerød, Gribskov og Hillerød.

 

Ja

 

Ophørte foreninger 2017

I 2017 er der registrerede én ophørt forening:

Kokkedal Idrætsklub, gymnastikafdeling 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.9 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 18/3914

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte aktuelle emner.

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

 

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

 

Folkeoplysningsudvalget kan desuden debattere relevante sager til behandling i øvrige udvalg og råd.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Elektroniske bilag

Dagsordener og referater kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater

Indstilling

At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Der blev spurgt til rygter, om der er planer for at nedlægge Baunebjerghallen på Humlebæk Skole. Dette kan ikke bekræftes fra administrationens side.

Nr.10 - Sager på vej til Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/666

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Andet møde:

Restfordeling 2017 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)

Restfordeling 2017 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)

Oplæg til ny praksis for fordeling af lokaletilskud (udtalelse)

Tredje møde:

 

Fjerde møde:

Oplæg til kurser + arrangementer for fritidslivet 2019

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Orienteringen taget til efterretning. Listen suppleres med sager om arrangement for fritidslivet og oplæg om folkeoplysningsområdet.

Nr.11 - Meddelelser fra administrationen - Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/669

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Administrationen orienterede om, at det er nu og frem til 15. marts, at der skal søges om lån af lokaler for sæsonen 2018/19.

 

Orienteringen taget til efterretning.