Nr.6 - Arrangement for fritidslivet 2018

Sagsnr.: 17/25982

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til arrangement for fritidslivet i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fritidsforum behandlede på møde den 28. november 2017 punkt om arrangementer for fritidslivet i 2018.

 

Fritidsforum besluttede, at tema og tidspunkt for arrangement skulle afvente det nye udvalg på området.

 

I henhold til Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget kan der afholdes to årlige debatmøder mellem Fritidsforum, foreningerne, aftenskolerne, de selvorganiserede og det politiske udvalg, som det folkeoplysende område hører under.

 

Der kan desuden afholdes en årlig konference eller temadag, hvor fritidsforum og kommunen inviterer fritidsbrugere og samtlige foreninger.

 

Fritidsforum har tidligere besluttet at afholde et årligt møde, hvor det politiske udvalg deltager. Der ud over har Fritidsforum, besluttet at paraplyorganisationerne, Fritidsforum eller fritidslivet kan afholde op til to møder evt. som fællesmøder med tværgående temaer. Her kan der søges om økonomisk støtte fra den fælles pulje til foreningsarrangementer til afholdelse. 

 

I 2017 blev der gennemført et arrangement ”Bevæg dig livet” med ca. 30 deltagere fra fritidslivet.

 

Arrangement i 2018

Administrationen foreslår, at der i 2018 i lighed med tidligere år afholdes ét fælles arrangement for Fritids- og Idrætsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og fritidslivet.

 

Det kan være et debatmøde, konference eller lignende, fx med henblik på en gensidig drøftelse og belysning af en given problemstilling relateret til fritidslivet i kommunen.

 

Tema

Administrationen foreslår, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ønsker til tema.

 

Et tema kunne være børne- og ungeidrætten i Fredensborg Kommune. Hvad er status? Hvordan rekrutterer og fastholder vi børn og unge, og hvordan får vi flere med også som ledere?

 

Et andet tema kunne være gadeidrættens vilkår og muligheder i Fredensborg Kommune. Hvordan er gadeidrætsvanerne blandt børn og voksne danskere? Hvordan kan det være at gadeidrætsaktiviteter, som skateboard og parkour, når ud til nogle af de grupper af børn og unge, som traditionelt er mindre tilbøjelige til at dyrke idræt. Får det dem til at også at blive mere foreningsaktive med andre aktiviteter?

 

Tidspunkt

Administrationen foreslår, at arrangementet afholdes en hverdag i maj/juni eller september/oktober 2018 med tidligst start kl. 17. Datoen skal udvælges under hensyntagen til planlagte møder i politiske udvalg, råd og komiteer samt andre planlagte arrangementer med politisk og/eller fritidslivets deltagelse.

 

Økonomi

Administrationen vurderer, at der til afholdelse af arrangementet er behov for at afsætte økonomiske midler til fx kommunikation, forplejning, oplægsholder(e) og/eller ordstyrer.

 

Midler til afholdelse af arrangementer finansieres fra den fælles pulje til foreningsarrangementer. Fællespuljens samlede budget i 2018 er 72.000 kr. Der er reserveret 30.000 kr. til afholdelse af kurser for fritidslivet i 2018. Det bemærkes, at der jævnfør anden sag på denne dagsorden om fejring af frivillige ledere på idrætsområdet, er peget på eventuel delvis finansiering fra denne pulje til fejringen på op til 35.000 kr. Hvis dette godkendes, er der 7.000 kr. tilbage i puljen til fælles arrangement.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At der vælges tema og tidspunkt for arrangement for fritidslivet 2018.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Folkeoplysningsudvalget ønsker at afholde et bredere arrangement, der omfatter mere end idrætsområdet, fx kultur og sundhed. Folkeoplysningsudvalget drøftede temaer. Udvalget bad administrationen om et oplæg på førstkommende møde. Arrangementet afholdes i andet halvår af 2018.