Nr.4 - Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/4005

 
Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Kristian Hegaard (B)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til godkendelse af revideret forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Alle kommuner skal oprette såkaldte § 35 stk. 2-udvalg under lov om folkeoplysning.

 

Af loven fremgår det, at udvalget skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af :

Kommunens folkeoplysningspolitik

Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed

Kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed 

I denne byrådsperiode har Byrådet besluttet at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg, dog således at Folkeoplysningsudvalget forudsættes at have den samme kompetence som det tidligere Fritidsforum.

 

Repræsentationen i udvalget er udvidet fra én til to repræsentanter fra hver af de fire paraplyorganisationer på det folkeoplysende område (Idrætsrådet, Kulturelt Samråd, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd og Aftenskoleforeningen). Endvidere er den politiske repræsentation udvidet fra to til syv.

 

Revideret kommissorium for Folkeoplysningsudvalget er godkendt på møde i Byrådet den 29. januar 2018. Se kommissoriet i bilag 1.

 

Ud over den lovpligtige inddragelse er Folkeoplysningsudvalget i henhold til Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget tildelt:

Kompetencen for afvikling af en årlig konference eller temadag.

Kompetencen for afvikling af kurser for fritidslivets frivillige ledere og trænere.

Mulighed for at afgive anbefalinger overfor udvalget, som det folkeoplysende område hører under. I denne byrådsperiode er det Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget

Ifølge kommissoriet kan udvalget selv fastsætte sin forretningsorden.

 

Forretningsordenen uddyber reglerne for, hvordan udvalget skal udføre sit arbejde, og udgør derfor sammen med Kommissoriet styringsredskab for udvalgets arbejde.

 

Fritidsforum godkendte på møde i august 2013 forretningsorden for Fritidsforum.

 

Administrationen har udarbejdet forslag til revideret forretningsorden.

 

Administrationen har, som følge af udvalgets ændrede navn, konsekvensrettet navnet fra Fritidsforum til Folkeoplysningsudvalget. Der ud over foreslår administrationen, at det tidligere punkt 11 om evaluering udgår, idet udvalget nu har eksisteret i seks år og kommissoriet er revideret efter evaluering i forrige periode. Til sidst er det tidligere punkt 12 ændret til punkt 11. Se forslag til revideret forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget i bilag 2.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

At forslag til revideret forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 27-02-2018

Forslag til revideret forretningsorden godkendt.