24-04-2018 kl. 17:00
Stortrommen

Medlemmer

Bo Hilsted (A)

Jesper Tvilde (C)

Lis Grete Møller (F)

Freja Brabæk Kristensen (O)

Thomas Elgaard (V)

Lars La Cour (Idrætsrådet)

Thomas Meier (Idrætsrådet)

Alice Kiander (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

Hanne Larsen (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd)

Ebba Anker Nielsen (Kulturelt Samråd)

Annemari Rommedahl (Aftenskoleforeningen)

Susanne Henriksen (suppleant Aftenskoleforeningen)

Afbud

Kristian Hegaard (B)

Sarah Christensen (Ø)

Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Signe Buch (Aftenskoleforeningen)

Nr.1 - Træffetid

Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Ingen mødt.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Godkendt.

Nr.3 - Folkeoplysningsudvalgets fagområde

Sagsnr.: 18/9991

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Overordnet introduktion til Folkeoplysningsudvalgets fagområde.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen vil på mødet præsentere udvalget for fagområdet. Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen, jævnfør kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

 

Folkeoplysningsudvalget arbejder for at styrke fritidslivet i kommunen. Folkeoplysningsudvalget skal udstikke visioner og komme med forslag til handlinger og indsatser på det folkeoplysende område og fungere som talerør for alle fritidsbrugere i Fredensborg Kommune.

 

 

Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets områder, fx:

 • Lovgrundlag
 • Kommunens folkeoplysende foreninger inden for idræt, kultur, spejder og aftenskoler
 • Øvrige foreninger på fritidsområdet
 • Tilskudsmuligheder og budget
 • Fritidsfaciliteter
 • Regler for lån af lokaler og anlæg
 • Politikker

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

 1. At introduktionen tages til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Introduktionen taget til efterretning.

Nr.4 - Forslag til ny dato for budgetmøde

Sagsnr.: 18/668

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til dato for budgetmøde 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Jævnfør Kommissoriet for Folkeoplysningsudvalget inviteres udvalget til et årligt budgetmøde med formændene for hhv. Fritids- og Idrætsudvalget og Kulturudvalget. Her har Folkeoplysningsudvalget mulighed for at gøre sine interesser gældende over for udvalgsformændene, inden budgettet for det kommende år fastlægges.

 

På sidste møde i Folkeoplysningsudvalget besluttede udvalget: ”I lyset af planlagt konference om Fremtidens Folkeskoler den 24. maj fremlægger administrationen nyt forslag til dato for budgetmøde på Folkeoplysningsudvalgets møde i april”.

 

Administrationen foreslår, at budgetmødet afholdes torsdag den 14. juni 2018 kl. 16.00-17.00.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

 1. At budgetmøde 2018 afholdes torsdag den 14. juni 2018 kl. 16.00-17.00.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Udvalget udtrykte, at de så vidt muligt ønsker længere høringsfrister.

Nr.5 - Offentliggørelse af regnskaber og tilskudslister

Sagsnr.: 17/5897

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Der orienteres om proces for offentliggørelse af foreningers regnskaber, liste over foreninger, der modtager tilskud eller har fået anvist et lokale eller afslag herpå.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Det tidligere Fritidsforum og Fritids- og Idrætsudvalget blev på møder henholdsvis den 23. marts 2017 og 29. marts 2017 (sag nr. 56) orienteret om ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017.

 

Ud over en skærpet tilsynsforpligtigelse skal kommunerne offentliggøre:

 • Foreningernes tilskudsregnskaber
 • Liste over foreninger, som modtager tilskud eller låner lokaler efter Folkeoplysningsloven
 • Liste over foreninger, der har fået afslag på tilskud eller lån af lokaler efter Folkeoplysningsloven.

Offentliggørelserne vil finde sted på kommunens hjemmeside. Under siden ”Foreninger” oprettes et menupunkt, hvor alle lister kan findes.

 

Tilskudsregnskaber

Første gang regnskaber for folkeoplysende foreninger offentliggøres er for regnskabsåret 2017. Foreningernes regnskab for 2017 indleveres i forbindelse med ansøgningsfristen den 1. oktober 2018 om tilskud gennem Fredensborg Reglerne for 2019.

 

Foreningerne har pligt til at aflægge regnskab for det modtagne tilskud samt dokumentation for, at virksomheden gennemføres i overensstemmelse med reglerne.

 

Foreningerne gøres i brev opmærksom på, at kommunen i henhold til ændret Folkeoplysningslov, skal offentliggøre deres regnskaber for modtaget tilskud. Foreninger gøres endvidere opmærksomme på, at kommunen offentliggør det regnskab, der sendes ind til administrationen i forbindelse med ansøgning om tilskud, uanset om det er et tilskudsregnskab eller foreningens fulde regnskab. Der er således ikke ændret i betingelserne for regnskabsaflæggelse.

 

Samtlige regnskaber administrationen modtager, vil blive samlet i én PDF-fil. De vil ligge i alfabetisk rækkefølge og med en indholdsfortegnelse, således at det er muligt at klikke direkte hen til et regnskab fra indholdsfortegnelsen.

 

Liste over foreninger der modtager tilskud eller får stillet lokaler til rådighed

Liste over foreninger, som modtager tilskud, udarbejdes i forbindelse med fagudvalgets behandling af ”Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne”. Bilaget til sagen offentliggøres på kommunens hjemmeside, som liste over foreninger, der modtager tilskud.  

 

Liste over foreninger, der får stillet lokaler til rådighed, trækkes fra kommunens bookingsystem. og gøres ligeledes tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Oversigten vedrører de godkendte folkeoplysende foreninger, der låner lokaler efter Folkeoplysningsloven,.

 

Liste over foreninger, der har fået afslag på tilskud eller lån af lokaler

Det vedrører de foreninger, der har fået et formelt afslag på tilskud eller lån af lokaler, fordi de ikke opfylder betingelserne for at opnå tilskud efter Folkeoplysningsloven. Der er således ikke tale om afslag på en enkelt tilskudstype eller et enkelt lokale.

 

Ved godkendelse af nye foreninger, og når der søges som tilskud efter loven, afgør kommunen om betingelserne om foreningsdannelse er opfyldt, og om der udøves folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser,

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 29 stk. 3 og § 35a stk. 1-2.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Kommunikation

Foreninger orienteres om offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.6 - Oplæg til arrangement for fritidslivet 2018

Sagsnr.: 17/25982

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til oplæg til arrangement for fritidslivet i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalget besluttede på sidste møde den 27. februar 2018, at Folkeoplysningsudvalget ønsker at afholde et bredere arrangement, der omfatter mere end idrætsområdet, fx kultur og sundhed. Folkeoplysningsudvalget drøftede temaer. Udvalget bad administrationen om et oplæg på førstkommende møde. Arrangementet afholdes i andet halvår af 2018.

 

Oplæg til arrangement

Der er en stigende erkendelse af og erfaring for, at kunst og kultur kan bidrage til menneskers sundhed. Koblingen mellem kultur og sundhed er ikke så udbredt i Danmark endnu, men det vinder frem også i Danmark. Fx er der afsat satspuljemidler på sundhedsområdet for 2016-2019 til et pilotprojekt om ”Kultur på Recept”.

 

Administrationen foreslår, at der holdes et arrangement for fritidslivet under temaet ”Kultur som sundhedsfremme”. Gode kulturoplevelser giver livsglæde og skaber livskvalitet og fællesskab. Hvordan kan kunst og kultur aktivt anvendes i forebyggelse og sundhedsfremme? Hvad er det særlige, som kunst og kultur kan i forhold til at forbedre sundhed og skabe trivsel?

 

Administrationen foreslår et arrangement, hvor formålet er, at deltagerne får ny inspirerende viden, erfarings- og idéudveksler samt udvikler deres netværk. 

 

Der kan være ved oplæg af fx forskere, kunstnere, kulturinstitutioner, sundhedsfaglige personer, lokale foreninger eller interesseorganisationer, der fortæller om resultater og kommer med idéer til den videre udvikling indenfor kultur som sundhedsfremme.

 

Ud over oplæg foreslår administrationen, at der er mulighed for debat, så deltagerne kan netværke på tværs. Om muligt kunne det være ide med kunstneriske indslag med relation til temaet.

 

Moderator/ordstyrer

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte, om der skal være en moderator, som kan stille spørgsmål og sætte en debat i gang. En kendt moderator kan også være med til at tiltrække deltagere, men det koster mere. Administrationen vurderer, at en kendt moderator koster mellem 15.000-22.000 kr. Det kunne være Jacob Rosenkrans, som tidligere har været moderator ved et kultur- og idrætspolitisk debatmøde i Fredensborg, hvor deltagerantallet var højt i forhold til andre arrangementer. Et andet forslag er Clement Kjærsgaard, som var moderator ved konferencen ”Kultur kan give Sundhed” i Ålborg i februar, eller Niels Krause-Kjær, som også tidligere har været moderator indenfor emnet. Administrationen har ikke undersøgt om de nævnte personer eventuelt vil kunne deltage i 2. halvår.

 

Tidspunkt

Arrangementet afholdes i anden halvdel af 2018. Administrationen foreslår, at arrangementet afholdes en hverdag i september/oktober 2018 kl. 17-19 i Rådhuskælderen. Datoen skal udvælges under hensyntagen til planlagte møder i politiske udvalg, råd og komiteer samt andre planlagte arrangementer med politisk og/eller fritidslivets deltagelse. Så snart datoen er fastsat, meldes den ud til udvalget.

 

Invitationer

Invitationer sendes til alle godkendte folkeoplysende foreninger, Byrådet og fagpersonale i kulturinstitutioner i kommunen med krav om tilmelding.

 

Temamødet vil desuden blive annonceret i nyhedsbrev til fritidslivet, via kommunens annonceplads i lokalavisen samt på kommunens hjemmeside.

 

 

Økonomi

Administrationen vurderer, at der til afholdelse af arrangementet er behov for at afsætte økonomiske midler til fx kommunikation, forplejning, oplægsholdere og/eller ordstyrer.

 

Midler til afholdelse af arrangementer finansieres fra den fælles pulje til foreningsarrangementer. Fællespuljens samlede budget i 2018 er 72.000 kr. Der er reserveret 35.000 kr., primært til afholdelse af kurser for fritidslivet i 2018. Puljens restbeløb er således 37.000 kr. Tidligere år har administrationen reserveret 30.000 kr. til afholdelse af et arrangement. De sidste to år er alle midler dog ikke brugt.

 

Videre planlægning

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 3-4 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget til i samarbejde med administrationen at stå for den videre planlægning.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

 1. At oplæg til arrangement for fritidslivet 2018 godkendes.
 2. At udvalget drøfter om der skal være en moderator.
 3. At der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget eller paraplyorganisationerne, der i samarbejde med administrationen arbejder videre med planlægning og gennemførsel af arrangementet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Administrationens indstilling 1-3 vedtaget.

Udvalget besluttede, at der skal være en moderator, og at arbejdsgruppen beslutter hvem.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ebba Anker Nielsen, Alice Kiander og Lars La Cour. Administrationen indkalder til arbejdsgruppemøde.

Nr.7 - Orientering om afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning

Sagsnr.: 17/1205

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2017 forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har nu udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud for 2017 vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning for så vidt angår undervisningstilskud, lokaletilskud og tilskud til lærerenes videreuddannelse.

 

Nedenfor ses opgørelse over budget contra forbrug 2017 (tabel 1)

 

Tabel 1: opgørelse over budget contra forbrug 2017

 

 

Budget 2017

Forbrug pr. 31.12.2017

Rest pr. 31.12.2017

Undervisningstilskud

2.362.000

2.144.751

217.249

Lærerkurser

11.000

11.848

-848

Lokaletilskud ex. moms

 

372.000

 

354.465

 

17.535

Driftstilskud til paraplyorganisationer

 

5.000

 

0,00

 

5.000

I alt

2.750.000

2.511.064

238.936

Der er for budget og tilskudsbeløb foretaget en affrunding.

 

Af ovenstående afstemning ses et mindreforbrug på 238.000 kr., heraf 98.897 kr. anvendt ved restfordelingen 2017. Restmidlerne er fordelt jf. Fredensborg Reglerne for den folkeoplysende voksenundervisning efter følgende prioriteringsrækkefølge:

 

Puljebeløb til den folkeoplysende voksenundervisning (undervisningstilskud)

Tilskud til lærernes videre uddannelse

Lokaletilskud

Uforbrugte midler overføres til foreningsområdet.

 

Til restfordeling 2017 modtog administrationen ansøgninger på i alt 98.897 kr. (se tabel 2)

 

Alle ansøgninger er godkendt og tilskud er udbetalt (jf. bilag 1)

 

Tabel 2 ansøgninger modtaget til restfordeling

Ansøgning

Ansøgningsbeløb kr.

Bevilget og udbetalt kr.

Tilskud til debatskabende aktiviteter

 

58.885

 

58.885

Tilskud til lærerkurser

1.050

1.050

Lokaletilskud (ex. moms)

38.962

38.962

I alt

98.897

98.897

 

Efter behandling af ansøgninger ved restfordeling 2017 tilbagestår 238.000 kr. som jf. ovenstående prioriteringsrækkefælge punkt 4 er overført til foreningsområdet jf. anden sag på denne dagsorden.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne samt Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Aftenskolerne er orienteret om restfordeling 2017.

Indstilling

At afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling for tilskudsåret 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.8 - Orientering om afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Sagsnr.: 16/29032

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2017 forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har nu udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud for 2017 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde for så vidt angår tilskud til lederuddannelse, lejr, lokaler og grundtilskud. Nedenfor ses en opgørelse over budget contra forbrug 2017 (tabel 1)

 

Tabel 1: opgørelse over budget contra forbrug 2017

 

Budget 2017

Forbrug pr. 31.12.2017 kr.

Rest pr. 31.12.2017 kr.

Medlemstilskud

1.800.000

1.713.200

86.800

Grundtilskud

643.000

629.690

13.310

Træner/instruktørtilskud

2.257.000

2.253.792

3.208

Kursustilskud

246.000

118.371

127.629

Lejrtilskud

244.000

140.100

103.900

Tilskud til nye foreninger

 

16.000

 

7.517

 

8.483

Tilskud – medlemsfremgang

 

47.000

 

18.340

 

28.660

Fritidspuljen

 

 

27.000

Driftstilskud til paraplyorganisationer

 

15.000

 

10.000

 

5.000

Lokaletilskud ex. moms

1.374.000

1.268.192

105.808

I alt

6.642.000

6.159.202

509.798

 

Af ovenstående afstemning ses et mindreforbrug på 509.798 kr. for alle tilskudstyper. Til restfordeling er der tilført yderligere 238.000 kr. fra aftenskoleområdet jf. anden sag på denne dagsorden således, at der i alt er 747.000 kr. til restfordeling (se bilag 1)

 

Restmidlerne er fordelt jf. Fredensborg Reglerne for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter følgende prioriteringsrækkefølge:

 

Tilskud til lederuddannelse

Tilskud til lejr

Tilskud til lokaler

Grundtilskud

Medlemstilskud

Træner/instruktørtilskud.

 

Til restfordeling 2017 modtog administrationen ansøgninger på i alt 685.696 kr.  jf. tabel 2. Alle ansøgninger vedr. tilskud til lederuddannelse, lejr og lokaler er godkendt og tilskud er udbetalt jf. bilag 2.  Af restbeløbet på 86.900 kr. er der anvendt 24.800 kr. til punkt 4 jf. prioriteringsrækkefølgen, hvor der til alle foreninger er udbetalt 200 kr.

 

Tilbage står 62.000 kr. som tilbageføres til fritidspuljen 2018, da fritidspuljen i 2017 blev reduceret med 150.000 kr. til brug ved beregning af 2017 tilskud til foreningsområdet.

 

Tabel 2 Ansøgninger ved restfordeling 2017

 

Ansøgningsbeløb kr.

Bevilget og udbetalt kr.

Lederuddannelse

238.659

238.659

Lejr

143.500

143.500

Lokaler (ex. moms)

278.737

278.737

Grundtilskud

24.800

24.800

I alt

685.696

685.696

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne og Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne er orienteret om restfordeling 2017.

Indstilling

At afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling for tilskudsåret 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.9 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 18/3914

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte aktuelle emner.

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

 

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

 

Folkeoplysningsudvalget kan desuden debattere relevante sager til behandling i øvrige udvalg og råd.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Elektroniske bilag

Dagsordener og referater kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater

 

Indstilling

 1. At aktuelle emner drøftes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Udvalget drøftede sag om rideklubber behandlet på møde i Fritids- og Idrætsudvalget den 18. april. Der blev spurgt til formålet til et afholdt møde i efteråret om heste  indkaldt af Borgmesteren.

Nr.10 - Meddelelser fra administrationen - Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/669

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen afholder i samarbejde med kommunens revisionsselskab to kursusdage om foreningers håndtering af persondata. Det første afholdes den 18. april og det andet den 25. april.

 

Administrationen er godt i gang med lokalefordelingen for sæson 2018/19. Foreninger kan forvente svar omkring 1. maj.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Der er sendt orientering til alle foreninger vedr. konsekvenser for lån af lokaler i tilfælde af lockout.

Orienteringen taget til efterretning.

 

Nr.11 - Sager på vej til Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr.: 18/666

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

17. september:

 

20. november:

Oplæg til kurser + arrangementer for fritidslivet 2019

Ordinære mødedatoer og dato for budgetmøde 2019

 

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.