Nr.8 - Orientering om afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling vedrørende det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Sagsnr.: 16/29032

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2017 forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har nu udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud for 2017 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde for så vidt angår tilskud til lederuddannelse, lejr, lokaler og grundtilskud. Nedenfor ses en opgørelse over budget contra forbrug 2017 (tabel 1)

 

Tabel 1: opgørelse over budget contra forbrug 2017

 

Budget 2017

Forbrug pr. 31.12.2017 kr.

Rest pr. 31.12.2017 kr.

Medlemstilskud

1.800.000

1.713.200

86.800

Grundtilskud

643.000

629.690

13.310

Træner/instruktørtilskud

2.257.000

2.253.792

3.208

Kursustilskud

246.000

118.371

127.629

Lejrtilskud

244.000

140.100

103.900

Tilskud til nye foreninger

 

16.000

 

7.517

 

8.483

Tilskud – medlemsfremgang

 

47.000

 

18.340

 

28.660

Fritidspuljen

 

 

27.000

Driftstilskud til paraplyorganisationer

 

15.000

 

10.000

 

5.000

Lokaletilskud ex. moms

1.374.000

1.268.192

105.808

I alt

6.642.000

6.159.202

509.798

 

Af ovenstående afstemning ses et mindreforbrug på 509.798 kr. for alle tilskudstyper. Til restfordeling er der tilført yderligere 238.000 kr. fra aftenskoleområdet jf. anden sag på denne dagsorden således, at der i alt er 747.000 kr. til restfordeling (se bilag 1)

 

Restmidlerne er fordelt jf. Fredensborg Reglerne for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter følgende prioriteringsrækkefølge:

 

Tilskud til lederuddannelse

Tilskud til lejr

Tilskud til lokaler

Grundtilskud

Medlemstilskud

Træner/instruktørtilskud.

 

Til restfordeling 2017 modtog administrationen ansøgninger på i alt 685.696 kr.  jf. tabel 2. Alle ansøgninger vedr. tilskud til lederuddannelse, lejr og lokaler er godkendt og tilskud er udbetalt jf. bilag 2.  Af restbeløbet på 86.900 kr. er der anvendt 24.800 kr. til punkt 4 jf. prioriteringsrækkefølgen, hvor der til alle foreninger er udbetalt 200 kr.

 

Tilbage står 62.000 kr. som tilbageføres til fritidspuljen 2018, da fritidspuljen i 2017 blev reduceret med 150.000 kr. til brug ved beregning af 2017 tilskud til foreningsområdet.

 

Tabel 2 Ansøgninger ved restfordeling 2017

 

Ansøgningsbeløb kr.

Bevilget og udbetalt kr.

Lederuddannelse

238.659

238.659

Lejr

143.500

143.500

Lokaler (ex. moms)

278.737

278.737

Grundtilskud

24.800

24.800

I alt

685.696

685.696

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne og Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Foreningerne er orienteret om restfordeling 2017.

Indstilling

At afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling for tilskudsåret 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.