Nr.7 - Orientering om afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning

Sagsnr.: 17/1205

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Afstemning samt restfordeling for tilskudsåret 2017 forelægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har nu udarbejdet en endelig opgørelse over udbetalt tilskud for 2017 vedrørende den folkeoplysende voksenundervisning for så vidt angår undervisningstilskud, lokaletilskud og tilskud til lærerenes videreuddannelse.

 

Nedenfor ses opgørelse over budget contra forbrug 2017 (tabel 1)

 

Tabel 1: opgørelse over budget contra forbrug 2017

 

 

Budget 2017

Forbrug pr. 31.12.2017

Rest pr. 31.12.2017

Undervisningstilskud

2.362.000

2.144.751

217.249

Lærerkurser

11.000

11.848

-848

Lokaletilskud ex. moms

 

372.000

 

354.465

 

17.535

Driftstilskud til paraplyorganisationer

 

5.000

 

0,00

 

5.000

I alt

2.750.000

2.511.064

238.936

Der er for budget og tilskudsbeløb foretaget en affrunding.

 

Af ovenstående afstemning ses et mindreforbrug på 238.000 kr., heraf 98.897 kr. anvendt ved restfordelingen 2017. Restmidlerne er fordelt jf. Fredensborg Reglerne for den folkeoplysende voksenundervisning efter følgende prioriteringsrækkefølge:

 

Puljebeløb til den folkeoplysende voksenundervisning (undervisningstilskud)

Tilskud til lærernes videre uddannelse

Lokaletilskud

Uforbrugte midler overføres til foreningsområdet.

 

Til restfordeling 2017 modtog administrationen ansøgninger på i alt 98.897 kr. (se tabel 2)

 

Alle ansøgninger er godkendt og tilskud er udbetalt (jf. bilag 1)

 

Tabel 2 ansøgninger modtaget til restfordeling

Ansøgning

Ansøgningsbeløb kr.

Bevilget og udbetalt kr.

Tilskud til debatskabende aktiviteter

 

58.885

 

58.885

Tilskud til lærerkurser

1.050

1.050

Lokaletilskud (ex. moms)

38.962

38.962

I alt

98.897

98.897

 

Efter behandling af ansøgninger ved restfordeling 2017 tilbagestår 238.000 kr. som jf. ovenstående prioriteringsrækkefælge punkt 4 er overført til foreningsområdet jf. anden sag på denne dagsorden.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Fredensborg Reglerne samt Folkeoplysningsloven.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Aftenskolerne er orienteret om restfordeling 2017.

Indstilling

At afstemning af 2017 tilskud samt restfordeling for tilskudsåret 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-02-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.