Nr.6 - Oplæg til arrangement for fritidslivet 2018

Sagsnr.: 17/25982

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til oplæg til arrangement for fritidslivet i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalget besluttede på sidste møde den 27. februar 2018, at Folkeoplysningsudvalget ønsker at afholde et bredere arrangement, der omfatter mere end idrætsområdet, fx kultur og sundhed. Folkeoplysningsudvalget drøftede temaer. Udvalget bad administrationen om et oplæg på førstkommende møde. Arrangementet afholdes i andet halvår af 2018.

 

Oplæg til arrangement

Der er en stigende erkendelse af og erfaring for, at kunst og kultur kan bidrage til menneskers sundhed. Koblingen mellem kultur og sundhed er ikke så udbredt i Danmark endnu, men det vinder frem også i Danmark. Fx er der afsat satspuljemidler på sundhedsområdet for 2016-2019 til et pilotprojekt om ”Kultur på Recept”.

 

Administrationen foreslår, at der holdes et arrangement for fritidslivet under temaet ”Kultur som sundhedsfremme”. Gode kulturoplevelser giver livsglæde og skaber livskvalitet og fællesskab. Hvordan kan kunst og kultur aktivt anvendes i forebyggelse og sundhedsfremme? Hvad er det særlige, som kunst og kultur kan i forhold til at forbedre sundhed og skabe trivsel?

 

Administrationen foreslår et arrangement, hvor formålet er, at deltagerne får ny inspirerende viden, erfarings- og idéudveksler samt udvikler deres netværk. 

 

Der kan være ved oplæg af fx forskere, kunstnere, kulturinstitutioner, sundhedsfaglige personer, lokale foreninger eller interesseorganisationer, der fortæller om resultater og kommer med idéer til den videre udvikling indenfor kultur som sundhedsfremme.

 

Ud over oplæg foreslår administrationen, at der er mulighed for debat, så deltagerne kan netværke på tværs. Om muligt kunne det være ide med kunstneriske indslag med relation til temaet.

 

Moderator/ordstyrer

Folkeoplysningsudvalget kan drøfte, om der skal være en moderator, som kan stille spørgsmål og sætte en debat i gang. En kendt moderator kan også være med til at tiltrække deltagere, men det koster mere. Administrationen vurderer, at en kendt moderator koster mellem 15.000-22.000 kr. Det kunne være Jacob Rosenkrans, som tidligere har været moderator ved et kultur- og idrætspolitisk debatmøde i Fredensborg, hvor deltagerantallet var højt i forhold til andre arrangementer. Et andet forslag er Clement Kjærsgaard, som var moderator ved konferencen ”Kultur kan give Sundhed” i Ålborg i februar, eller Niels Krause-Kjær, som også tidligere har været moderator indenfor emnet. Administrationen har ikke undersøgt om de nævnte personer eventuelt vil kunne deltage i 2. halvår.

 

Tidspunkt

Arrangementet afholdes i anden halvdel af 2018. Administrationen foreslår, at arrangementet afholdes en hverdag i september/oktober 2018 kl. 17-19 i Rådhuskælderen. Datoen skal udvælges under hensyntagen til planlagte møder i politiske udvalg, råd og komiteer samt andre planlagte arrangementer med politisk og/eller fritidslivets deltagelse. Så snart datoen er fastsat, meldes den ud til udvalget.

 

Invitationer

Invitationer sendes til alle godkendte folkeoplysende foreninger, Byrådet og fagpersonale i kulturinstitutioner i kommunen med krav om tilmelding.

 

Temamødet vil desuden blive annonceret i nyhedsbrev til fritidslivet, via kommunens annonceplads i lokalavisen samt på kommunens hjemmeside.

 

 

Økonomi

Administrationen vurderer, at der til afholdelse af arrangementet er behov for at afsætte økonomiske midler til fx kommunikation, forplejning, oplægsholdere og/eller ordstyrer.

 

Midler til afholdelse af arrangementer finansieres fra den fælles pulje til foreningsarrangementer. Fællespuljens samlede budget i 2018 er 72.000 kr. Der er reserveret 35.000 kr., primært til afholdelse af kurser for fritidslivet i 2018. Puljens restbeløb er således 37.000 kr. Tidligere år har administrationen reserveret 30.000 kr. til afholdelse af et arrangement. De sidste to år er alle midler dog ikke brugt.

 

Videre planlægning

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 3-4 medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget til i samarbejde med administrationen at stå for den videre planlægning.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommissorium for Folkeoplysningsudvalget.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

  1. At oplæg til arrangement for fritidslivet 2018 godkendes.
  2. At udvalget drøfter om der skal være en moderator.
  3. At der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget eller paraplyorganisationerne, der i samarbejde med administrationen arbejder videre med planlægning og gennemførsel af arrangementet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Administrationens indstilling 1-3 vedtaget.

Udvalget besluttede, at der skal være en moderator, og at arbejdsgruppen beslutter hvem.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Ebba Anker Nielsen, Alice Kiander og Lars La Cour. Administrationen indkalder til arbejdsgruppemøde.