Nr.5 - Offentliggørelse af regnskaber og tilskudslister

Sagsnr.: 17/5897

 
Signe Buch (Aftenskoleforeningen), Sarah Christensen (Ø), Kristian Hegaard (B), Kirsten Brandt (Kulturelt Samråd)

Beslutningstema

Der orienteres om proces for offentliggørelse af foreningers regnskaber, liste over foreninger, der modtager tilskud eller har fået anvist et lokale eller afslag herpå.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Det tidligere Fritidsforum og Fritids- og Idrætsudvalget blev på møder henholdsvis den 23. marts 2017 og 29. marts 2017 (sag nr. 56) orienteret om ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017.

 

Ud over en skærpet tilsynsforpligtigelse skal kommunerne offentliggøre:

  • Foreningernes tilskudsregnskaber
  • Liste over foreninger, som modtager tilskud eller låner lokaler efter Folkeoplysningsloven
  • Liste over foreninger, der har fået afslag på tilskud eller lån af lokaler efter Folkeoplysningsloven.

Offentliggørelserne vil finde sted på kommunens hjemmeside. Under siden ”Foreninger” oprettes et menupunkt, hvor alle lister kan findes.

 

Tilskudsregnskaber

Første gang regnskaber for folkeoplysende foreninger offentliggøres er for regnskabsåret 2017. Foreningernes regnskab for 2017 indleveres i forbindelse med ansøgningsfristen den 1. oktober 2018 om tilskud gennem Fredensborg Reglerne for 2019.

 

Foreningerne har pligt til at aflægge regnskab for det modtagne tilskud samt dokumentation for, at virksomheden gennemføres i overensstemmelse med reglerne.

 

Foreningerne gøres i brev opmærksom på, at kommunen i henhold til ændret Folkeoplysningslov, skal offentliggøre deres regnskaber for modtaget tilskud. Foreninger gøres endvidere opmærksomme på, at kommunen offentliggør det regnskab, der sendes ind til administrationen i forbindelse med ansøgning om tilskud, uanset om det er et tilskudsregnskab eller foreningens fulde regnskab. Der er således ikke ændret i betingelserne for regnskabsaflæggelse.

 

Samtlige regnskaber administrationen modtager, vil blive samlet i én PDF-fil. De vil ligge i alfabetisk rækkefølge og med en indholdsfortegnelse, således at det er muligt at klikke direkte hen til et regnskab fra indholdsfortegnelsen.

 

Liste over foreninger der modtager tilskud eller får stillet lokaler til rådighed

Liste over foreninger, som modtager tilskud, udarbejdes i forbindelse med fagudvalgets behandling af ”Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne”. Bilaget til sagen offentliggøres på kommunens hjemmeside, som liste over foreninger, der modtager tilskud.  

 

Liste over foreninger, der får stillet lokaler til rådighed, trækkes fra kommunens bookingsystem. og gøres ligeledes tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Oversigten vedrører de godkendte folkeoplysende foreninger, der låner lokaler efter Folkeoplysningsloven,.

 

Liste over foreninger, der har fået afslag på tilskud eller lån af lokaler

Det vedrører de foreninger, der har fået et formelt afslag på tilskud eller lån af lokaler, fordi de ikke opfylder betingelserne for at opnå tilskud efter Folkeoplysningsloven. Der er således ikke tale om afslag på en enkelt tilskudstype eller et enkelt lokale.

 

Ved godkendelse af nye foreninger, og når der søges som tilskud efter loven, afgør kommunen om betingelserne om foreningsdannelse er opfyldt, og om der udøves folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser,

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 29 stk. 3 og § 35a stk. 1-2.

Kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Kommunikation

Foreninger orienteres om offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget (18-21) den 24-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.