13-03-2019 kl. 17:00
Fritidsfiskerne

Medlemmer

Allan Andersen

Lars Søndergaard

Marianne Weck

Anders Kabel

Frank Leander

Lars La Cour

Bjørn Ølgaard

Bo Hilsted

Werner Larsen

Afbud

Ingen

Nr.1 - Træffetid

Sagsnr.: 19/11175

 

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 19/4591

 

Nr.3 - Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan

Sagsnr.: 18/8141

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal beslutte om der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for Nivå Havn og Strandparks havneanlæg.

Sagsfremstilling og økonomi

Historisk set er der foretaget meget få større vedligeholdelsesarbejder på havneanlægget, senest blev den faste bro S samt N udskiftet på grund af alvorlige svækkelser i konstruktionen. Byrådet besluttede i 2018 at frigive pengene på Nivå Havn og Strandparks beholdningskonto til udskiftning af flydebroerne F og E. Flydebroerne D og A skal også udskiftes, hvortil der stadigvæk udestår at anvise finansiering.

 

På mødet i Driftsbestyrelsen d. 31. oktober 2018 drøftede bestyrelsen forventelige udgifter til vedligehold på havneanlægget. Havnepersonalet har foretaget en visuel gennemgang af anlæggets tilstand. Omkostningerne til at udbedre de synlige mangler løber op i et beløb som ikke kan indeholdes i havnens vedligeholdelsesbudget, hvorfor det anbefales at tilkøbe en vedligeholdelsesplan som skal ligge til grund for den fremtidige sagsbehandling.

 

Udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan kan indeholdes i de 0,78 mio. kr. fra beholdningskontoen som Byrådet d. 29. oktober 2018 besluttede at frigive til finansiering af ekstra udgifter fra og med 2019.

 

En vedligeholdsplan indeholder oplysninger om det eksisterende anlæg, herunder:

 

 • Udpegning af identificerende fejl/mangler, fokusområder.
 • En vurdering af konstruktionens generelle tilstand på en given skala.
 • Forslag til reparation
 • Anslåede samlede udgifter til de identificerede fejl/mangler.
 • Et forslag til hvornår arbejderne bør udføres (normalt delt ud over en 5-årig periode) for ikke at skaden udvikler sig og eller den forventede levetid på konstruktionen.

 

Der er til nærværende sagsfremstilling vedhæftet et eksempel på en 5-årig vedligeholdelsesplan fra Dragør lystbådehavn.

 

 

Vedligeholdelsesplanen for Nivå Havn og Strandpark skal som minimum indeholde følgende undersøgelser:

 

 • Vurdering af levetid samt plan for vedligeholdelse af samtlige træ/jernpæle i havneanlægget.
 • Vurdering af levetid samt plan for vedligeholdelse af servicekaj herunder spunsvæggen foran havekontoret.
 • Udregning af maksimalt tilladeligt tryk/cm2 på asfalten foran havnekontoret (isætning/optagning af både). Begyndende sætningsskade?
 • Vurdering af levetid samt plan for vedligeholdelse af jolleslæbested.
 • Vurdering af levetid samt plan for vedligeholdelse af samtlige faste broer samt en flydepontonbro. Bro K, G, H, X, S, N, C, B.
 • Vurdering af levetid samt plan for vedligeholdelse af den nordlige og den sydlige mole langs indsejlingen.
 • Behov for vedligehold af vanddybden i det indre havnebassin. Reference ”Den Danske Havnelods”.
 • Vurdering af levetid samt plan for vedligeholdelse af el- og vandinstallationer i forbindelse med havneanlægget.

 

Prisindikation for udfærdigelse af vedligeholdelsesplan for Nivå Havn og Strandpark er 200.000 kr.

 

Administrationen anbefaler at Driftsbestyrelsen bemyndiger havneledelsen til at forstå den videre proces, herunder tilbudsindhentning samt valg af entreprenør inden for rammen af 200.000 kr. i henhold til gældende udbudsregler.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur.

 

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Det skal være nemt og sikkert at komme frem

Bygninger og byrum skaber liv

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for Nivå Havn og Strandpark.
 2. at vedligeholdelsesplanen finansieres via de allerede frigivne midler til vedligehold i 2019.
 3. at havneledelsen bemyndiges til at forstå den videre proces, herunder tilbudsindhentning samt valg af entreprenør inden for rammen af 200.000 dkk.

Nr.4 - Anskaffelse af teleskoplæsser

Sagsnr.: 17/11537

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal beslutte, om Nivå Havn og Strandpark skal købe den teleskoplæsser, som de har lejet siden starten af 2018. Hvis Driftsbestyrelsen ønsker at købe den, skal sagen forelægges Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet til endelige godkendelse, da der vil skulle frigives midler her til fra Nivå Havn og Strandparks opsparede midler.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkendte på deres møde d. 1. juni 2017 at anskaffe en teleskoplæsser. I forhold til finansiering skulle sagen endeligt godkendes af Byrådet og Byrådet besluttede i stedet, at der skulle indgås en 1-årig leasingaftale (Byrådsmøde d. 27. november 2017, sag nr. 173).

 

Teleskoplæsseren har nu været leaset i godt et år og der skal tages stilling til, om Nivå Havn og Strandpark skal fortsætte med at lease maskinen, hvilket Driftsbestyrelsen selv har kompetencen til at beslutte eller, om de i stedet skal købe den, hvilket skal endeligt godkendes af Byrådet.

 

Såfremt man vælger ikke at købe teleskoplæsseren, vil den kunne leases på samme vilkår som i 2018.

 

Erfaring ved teleskoplæsser

Teleskoplæsseren har pr. 1. marts været i drift i 410 timer.

 

Teleskoplæsseren er til stor gavn for alle på havnen. Den gør bl.a. havnens personale i stand til at udvise langt større fleksibilitet i opgaveløsningen end tidligere. Maskinen er med til at løse mange forskellige opgaver fx:

 

 • Daglig klargøring. Opretning af parkeringspladser, transport af borde, grills, affald.
 • Søsætning/optagning. Transport af stativer, indsamling/udlægning af klodser.
 • Væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet på havnen.

 

 

Økonomi

Anskaffelsesprisen var tilbage i marts 2018 på 485.000 kr. Udgiften for Nivå Havn og Strandpark ved at leje teleskoplæseren i 12 måneder er 190.800 kr. jf. tabel 1 nedenfor.

 

Tabel 1: Udgift for Nivå Havn og Strandpark for leje af teleskoplæsser i 12 måneder.

Leje af teleskoplæsser

Udgift for 12 måneders leje (kr.)

Leasingafgift pr. måned er 3.000 kr.

36.000

Forsikring for 12. måneder

10.800

Nedskrivning af teleskoplæseren er 12.000 kr. pr. måned

144.000

Samlet udgift ved leje i 12 mdr.

190.800

 

Teleskoplæsseren er som en del af leasingaftalen ”All Risk” forsikret til 10.800 kr. årligt gennem Scantruck Ringsted. Ved køb af teleskoplæsseren vil forsikringen kunne falde ind under Fredensborg Kommunes nuværende forsikring uden merpris.

 

Det som Nivå Havn og Strandpark vil kunne spare årligt ved at købe maskinen i stedet for at leje den, vil være 46.800 kr. jf. tabel 1 (leasingudgiften på de 36.000 kr. årligt og udgiften til forsikring på 10.800 kr.).

 

Da maskinen nedskrives med 12.000 kr. om måneden, vil anskaffelsesprisen være 341.000 kr. efter 12 måneders leje

 

Finansiering

Såfremt Byrådet godkender overførselssagen vedr. regnskab 2018 vil Nivå Havn og Strandpark få overført 303.000 kr. Da der er budgetlagt med ca. 100.000 kr. årligt (106.000 kr. i 2019) på opsparingskontoen, vil der pr. april 2019 være 409.000 kr. på kontoen og dermed tilstrækkeligt til at dække anskaffelsesudgiften på 341.000 kr.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Driftsoverenskomst for Nivå Havn og Strandpark.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark i denne sag.

Indstilling

1. At driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler overfor Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet, at der frigives 341.000 kr. af Nivå Havn og Strandparks opsparede midler til anskaffelse teleskoplæsseren.

Nr.5 - Ansøgning om byggetilladelse NFFF.

Sagsnr.: 19/12405

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal afgive udtalelse i ansøgningen om byggetilladelse til etablering af et overdække på Nivå Fritidsfiskerforenings renseplads i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Fritidsfiskerforening ønsker at udfærdige en ansøgning om byggetilladelse til etablering af et overdække på deres eksisterende renseplads.

 

Inden ansøgningen udfærdiges ønsker foreningen at Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark tilkendegiver deres vurdering af forslaget. Udgifter til ansøgning samt etablering af overdække afholdes af Nivå Fritidsfiskerforening.

 

Kort over placering samt principskitser er vedhæftet sagen.

 

Administrationen bemærker at et tag/overdække kræver en byggetilladelse samt at der på den ønskede placering ikke er et byggefelt. Trods sidstnævnte er der ikke noget til hinder for at sende en byggeansøgning til Fredensborg Kommune.

 

Det er administrationens vurdering at, der i tilfælde af at byggeansøgningen godkendes, ikke er konflikt med Visionudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Konstruktionens udformning gør det nemt at flytte/nedtage, skulle der være anledning hertil.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

1. At Driftsbestyrelsen afgiver udtalelse i sagen.

Nr.6 - Nivå Havn - Slæbested for surfere

Sagsnr.: 19/3539

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal etableres en ny surferrampe ved Nivå Havn og Strandpark, og i så fald hvordan rampen skal finansieres.

Sagsfremstilling og økonomi

Surfertrappen i Nivå Havn og Strandpark skal renoveres og er derfor fjernet. I øjeblikket er surferne henvist til strandpark for at få adgang til Øresund. Dette område skal være afspærret for at sikre, at der ikke sker ulykker mellem badegæster og surfere, derfor er placeringen i strandparken ikke den optimale løsning. Nivå Bådelaug har bedt om tilladelse til en ny surferrampe. Den ønskede rampe er 15 meter lang, 4 meter bred og udført i beton. Rampen ønskes klar til sæsonstart i 2019.

 

 

Referencefoto Århus ny sejlklub

 

Visionsudviklingsplan

Det er vigtigt, at det anlæg der bliver etableret i Nivå Havn og Strandpark, ligger i tråd med de visioner, som der arbejdes med i udviklingsplanen for området. Visionsudviklingsplanen er ikke endeligt godkendt, og placeringen af en rampe til surferne er ikke på plads, så den ansøgte rampe er en midlertidig løsning. Skal der anlægges en ny surferrampe, så skal det sikres, at det er en fleksibel løsning, der kan flyttes og indarbejdes i den endelige visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark.

 

Myndighed

Den ansøgte surferrampe er betydelig længere, bredere og af etandet materiale end den eksisterende, hvorfor den ansøgte surferrampe vil kræve tilladelse til anlæg på søterritoriet. Det er Kystdirektoratet som giver tilladelse til anlæg på søterritoriet.

 

Alternativ løsning

Den eksisterende trappe kan renoveres og genetableres, hvilket ikke kræver en tilladelse. Det er ikke en løsning som surferklubben kan anbefale. Trappen er ca. 1,5 meter bred, hvilket er meget smalt, når man går ned med surfgrej. Det vil være en midlertidig løsning, og den kan være klar til den nye sæson.

 

Økonomi

Overslag

Ny surferrampe inkl. opsætning: kr.150.000

Renovering af eksisterende trappe: kr. 10.000

 

Finansiering

Under forudsætning af, at Byrådet d. 25. marts 2019 godkender overførsel af mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. fra 2018 til 2019 på politikområde 5 – Fritid og Idræt, kan der anvises finansiering heraf.

 

Nivå Bådelaug har oplyst, at de ikke har mulighed for at medvirke til finansieringen.

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Sagen sendes til orientering i driftsbestyrelsen efter behandlingen i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Administrationens vurdering 

En ny surferrampe kan designes til stedet og være fleksibel, så den kan flyttes i forhold til den kommende visionsudviklingsplan. Det kan betyde, at surferne i dele af sæsonen 2019 skal gå ud fra strandparken, da Kystdirektoratet ikke har mulighed for at sige, hvor lang sagsbehandlingstid der må forventes. Administrationen vurderer, at det er en god og fleksibel løsning, der kan indarbejdes i realiseringen af den endelige visionsudviklingsplan.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål     

3. Sundhed og trivsel      

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At udvalget vælger mellem en ny surferrampe eller renovering af trappe.
 2. At finansieringen sker via den forventede overførsel af mindreforbrug fra 2018.

Nr.7 - Nivå Strandpark - Strandfortov og baderampe for handicappede

Sagsnr.: 19/1763

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal søges om tilladelse til etablering af et strandfortov og baderampe ved Nivå Strandpark, og om et sådan anlæg kan finansieres indenfor budgettet for projektet Udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark. Udvalget skal endvidere tage stilling til om der skal søges midler via fonde til anlæg på strandparken allerede nu inden endelig vedtagelse af udviklingsplanen.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har flere attraktive offentlige strande, men der er ingen strande, hvor der er handicapadgang til vandet. Nivå Strandpark er en af kommunens mest attraktive strande. Stranden er forsynet med en badebro og tidligere har der været etableret en handicapadgang til vandet. Det var imidlertid en driftsmæssig dyr løsning og hen af årene er denne adgang forsvundet.

 

I forbindelse med udarbejdelse af en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark er der planlagt tilgængelighed for alle til strandparken. Udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark er endnu ikke vedtaget. Der er et ønske om at etablere en handicapvenlig adgang allerede nu og derfor er det vigtigt, at etableringen af denne adgang til vandet er fleksibel, så den eventuel kan flyttes til et andet sted på strandparken efter en vedtaget udviklingsplan for området. I det foreliggende udkast til en udviklingsplan for strandparken er der flere anlæg, som kan udføres uafhængigt af anlæg havnen. For at realisere disse anlæg skal der søges midler via fonde.

 

Forslag til teknisk løsning

Ved Nivå Strandvej 2 er det planen at etablere to handicap parkeringspladser. Herfra er der adgang til stranden og toiletbygningen via en eksisterende flisesti (kræver renovering). Fra flisestien etableres et strandfortov i form af et trædæk i en bredde á 1,50 meter, som sikrer at to kørestole kan passere hinanden. Trædækket følger terrænet ned til en platform ved den eksisterende badebro. Fra denne platform kan man dels komme niveaufrit ud på badebroen og dels komme ned i vandet på en baderampe, som følger havbunden. Baderampen følger parallelt med badebroen og ender i en platform i vandet. Baderampen forsynes med et rækværk så tilgængeligheden øges. Strandfortovet og baderampen er forankret i underlaget.

 

 

Tilladelser og myndigheder

 • Hele området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelseslinje. Der skal søges om dispensation hos Kystdirektoratet.
 • En baderampe i vandet er at sidestille med et slæbested. Det er Kystdirektoratet, der skal give tilladelse til dette.
 • Strandparken er omfattet af Nivå og Usserød Ådals fredning og Fredningsnævnet skal give dispensation til etableringen af anlæg indenfor fredningen.

 

 

Økonomi

Overslagspriser er hentet fra en leverandør af badebroer og Nordsjællands Park og Vej (NSPV).

 

Opgave

Leverandør

Beløb i 1.000 kr.

Levering og montering af et trædæk på land og rampe i vandet samt to platforme

Ekstern leverandør

397

Levering og montering af rækværk langs rampen i vandet

Ekstern leverandør

30

Etablering af handicapparkeringspladser

NSPV

40

Genetablering af flisesti fra parkeringspladsen til toiletbygningen

NSPV

40

I alt

 

507

 

Finansiering

Det foreslås, at strandfortov og baderampe indgår som en del af udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Den endelige placering er fleksibel, hvilket betyder baderampen evt. kan flyttes til en ny placering.

 

 

Udviklingsplan Nivå Havn og Strandpark

Beløb i 1.000 kr.

Rest budget 2018

1.140

Budget 2019

2.600

Baderampe

-420

Rest budget 2019

3.233

 

Administrationens vurdering

Det er ikke muligt at nå frem til en permanent placering af et strandfortov og baderampe, før visionsudviklingsplanen er vedtaget. Administrationen vurderer, at en midlertidig løsning for en badefortov og baderampe er en god og fleksibel løsning, der kan indbygges i realiseringen af den endelige visionsudviklingsplan.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven og Kystbeskyttelsesloven.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål      

3. Sundhed og trivsel      

Byrådets arbejdsgrundlag

2. Livskvalitet i hverdagen

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. at der søges om tilladelse til strandfortov og baderampe hos de relevante myndigheder

2. at strandfortov og baderampe finansieres via Projektet Udvikling af Nivå Havn og Strandpark

3. at muligheden for søgning af midler via fonde til anlæg i strandpark og naturområde igangsattes uafhængigt af at visionsudviklingsplanen ikke er endelig vedtaget.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-02-2019

Ad 1 – 3 Godkendt.

 

Nr.8 - Orientering fra formanden og øvrige medlemmer

Sagsnr.: 19/11178

 

Beslutningstema

Formanden og øvrige medlemmer afgiver meddelelser til Driftsbestyrelsen.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Nr.9 - Havneledelsen orienterer

Sagsnr.: 19/11177

 

Beslutningstema

Havneledelsen orienterer om verserende sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Nivå Havn og Strandparks drift følger et fastlagt årshjul. Sager der jf. Driftsoverenskomsten skal forelægges Driftsbestyrelsen behandles og der orienteres om væsentlige forhold.

 

?         Der er observeret forringet vanddybde i indsejlingen. Ved daglig vande er vanddybden flere steder reduceret til 2.2 m. Mandag d. 4. marts er der udlagt markeringer for at angive den bedste rute. Dog bør der vises behørig forsigtighed. Søfartsstyrelsen er orienteret om forholdene. Uddybning er planlagt til primo april.

 

?         Den fælles søsætning er i år planlagt til d. 20. april samt d. 4. maj. Datoerne er fastsat tilbage i september måned. Det gøres af hensyn til planlægningen, da Nivå Havn og Strandpark gør brug af eksterne vognmænd.

 

?         De affaldsstativer som er placeret på broerne nedtages og erstattes af små mobile miljøhuse.

 

?         Information angående udbuds- eller tilbudsindhentning på flydebroer og bådstativer udsendes via mail, så snart administrationen har afklaret væsentlige forhold.

 

?         Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste står igen i år for de badendes sikkerhed i strandparken. Perioden strækker sig fra lørdag 29. juni 2019 til søndag 11. august 2019, begge dage inkl. Udgiften hertil afholdes igen i år af Nordsjællands Park og Vej. Hvad gør vi hvis sommeren 2019 bliver som den forrige. Mulighed for tilkøb af flere dage? Evt. weekenderne i uge 23-25. Det er vigtigt, at der skiltes med hvilke dage livredningen er tilstede og i hvilke tidsrum.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning

Nr.10 - Nivå Havn og Strandpark - Regnskab 2017 og Regnskab 2018

Sagsnr.: 18/6731

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark orienteres om driftsregnskab 2017 og driftsregnskab 2018 for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af regnskab 2017, var der i 2017 et restbudget på 250.233 kr. Dette restbudget blev overført til 2018 og placeret på kontoen ”opsparing til større udviklingstiltag”. Da der på opsparingskontoen allerede stod 104.000 kr. i 2018 (oprindeligt budget), udgjorde beløbet på kontoen 354.000 kr. i 2018.

 

Som det fremgår af regnskab 2018, er der i 2018 et restbudget på 303.537 kr. Dette beløb overføres til 2019. Da der er budgetlagt med 106.000 kr. på opsparingskontoen, vil beløbet på kontoen herefter være 409.000 kr.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

1. At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark tager orienteringen om regnskab 2017 og 2018 til efterretning.

Nr.12 - Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2019

Sagsnr.: 19/12170

 

Beslutningstema

Orientering om Nivå Havn og Strandparks driftsbudget og driftsforbrug pr. ultimo februar 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af bilaget, er budget og forbrug vedr. Nivå Havn og Nivå Strandpark opgjort både hver for sig (tabel 1 og 2) og samlet (tabel 3).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Nr.13 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 19/4601

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark kan drøfte aktuelle emner.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen kan drøfte og komme med holdninger og udtalelser til emner, der grundet deres pludselige aktualitet ikke fremgår af dagsordenen.

 

 

Drøftelser og holdninger vil indgå i det videre arbejde med emnerne.

 

 

Driftsbestyrelsen kan desuden debattere relevante sager til behandling i øvrige udvalg og råd.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

1. At aktuelle emner drøftes.

Nr.14 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen

Sagsnr.: 16/32855

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

De nedenstående punkter er alle sager som forventes at skulle behandles på et møde i Driftsbestyrelsen. Punkterne afspejler ønsker fra medlemmer af bestyrelsen samt fra havneadministrationen.

 

Proces- og tidsplan og økonomi for udskiftning af broerne F og E.

 

Proces- og tidsplan for indkøb af stativer.

 

12 t Søjlekran, vaskepladser og vogn til mobile bådstativer.

 

Vedtægtsændringer

 

Serviceaftale med NSPV

 

Forladte/misligholdte både som henligger i Nivå Havn og Strandpark. Både af vraglignende karakter.

 

Renovering af B-broen

 

Orientering om høringssvar til visionsudviklingsplanen.

 

Revidering af ordensregler, regler for leje af bådplads i Nivå Havn.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Nr.15 - Eventuelt

Sagsnr.: 19/4593