Nr.2 - Nivå Havn og Strandpark - valg af model

Sagsnr.: 17/5775

 
Lars Søndergaard, Marianne Weck

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen drøfter og indstiller overfor Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet, hvilket scenarie der skal danne udgangspunkt for visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark samt principper for medfinansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

I maj 2018 blev Økonomiudvalget præsenteret for to modeller for en udviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark. Modellerne var udarbejdet af landskabsarkitekter fra firmaet SLA. Økonomiudvalget besluttede, at udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark skal være fleksibel, ambitiøs og visionær, så den kan rumme den kommende udvikling på søsportsområdet. Den skal også rumme mulighed for en god udnyttelse af områdets nuværende kvaliteter, styrke muligheden for fleksibel brug af havnefaciliteterne hele året og tage højde for fremtidens brugere – de kommende generationer af brugere af havn og strandpark. Økonomiudvalget valgte den ambitiøse af to modeller for at sikre, at en ny fremtidig lokalplan kan rumme udviklingsmulighederne i Nivå Havn og Strandpark. Der var endnu ikke økonomisk overslag for de to modeller. Den ambitiøse model blev valgt, selvom den kan skabe forventninger hos havnens og strandens brugere, som først kan indfries på lang sigt, da der ikke var budget til visionsudviklingsplanen eller overvejelser om finansiering i sagen. 

 

I september 2018 blev første udkast til en visionsudviklingsplan præsenteret for Fritids- og Idrætsudvalget. Visionsudviklingsplanen var opdelt i 5 etaper. Den første etape rummer etablering af rampe for kørestolsbrugere ved strandparken, sammenhængende fodgængerpromenade ved havnekajen og organisering af parkeringspladser (5,2 mio. kr. inkl. Udgift til rådgiver, byggeplads og uforudsigelige omkostninger). Den kan rummes indenfor det afsatte budget til udvikling af havn og strandpark. De øvrige 4 etaper (76,7 mio. kr. inkl. Udgift til rådgiver, byggeplads og uforudsigelige omkostninger) er der ikke afsat budget til. Udvalget besluttede, at der skulle afholdes dialogmøder med foreninger og erhvervsdrivende i Nivå Havn om den konkrete visionsudviklingsplan, inden planen igen blev forelagt for Fritids- og Idrætsudvalget til godkendelse. 

 

Fritids- og Idrætsudvalget besluttede i oktober 2018 en proces for yderligere involvering af foreninger og erhvervsdrivende på Nivå Havn i arbejdet med at kvalificere det første udkast til en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark.

 

I den forbindelse er der afholdt møder med alle foreninger og erhvervsdrivende på havnen, og på baggrund af input fra de mange møder er der udarbejdet to scenarier for ændringer af udkastet til visionsudviklingsplanen. Den 11. december 2018 blev der holdt et fælles arbejdsmøde med foreninger, erhvervsdrivende og formand samt et medlem af Fritids- og Idrætsudvalget. Formålet var i fællesskab at diskutere og kvalificere de to scenarier for ændringer af udkastet til visionsudviklingsplanen.

 

Scenarier

På fællesmødet blev to scenarier præsenteret. I begge scenarier er input fra de tidligere møder indarbejdet. Bilag 1.

 

Fælles for de to scenarier

 • Faciliteter til Pingvinerne sammenbygges med Vandskiklubbens klubhus. Der vil være fælles benyttelse af visse faciliteter som f.eks. sauna. Pingvinernes og Vandskiklubbens broer bliver bevaret.
 • Nivå Bådelaug får mere plads til opbevaring af grej og nye badefaciliteter, der sikrer, at instruktører og kursister har separate bademuligheder.
 • Fritidsfiskere, Ro- og Kajakklub deler i dag et fælles hus, som er i meget dårlig stand. Klubberne bliver omplaceret med nye klubhuse for at skabe plads til flere parkeringspladser. (Op til 15 % svarende til 35 pladser).
 • Der sker en organisering og opmærkning af de eksisterende parkeringsarealer, der ligeledes sikrer lidt flere parkeringspladser.
 • Der etableres en sammenhængende indre promenade med god tilgængelighed og en cykelsti, der sikrer god forbindelse til strandparken.
 • Der etableres et fælles byrum som med belægningen adskiller sig fra andre arealer. Belægningen fungerer som et opmærksomhedspunkt for bilister og den tværgående trafik af gående trafikanter.
 • I strandparken bliver der etableret nye faciliteter, som henvender sig til alle strandgæster. Der etableres en handicaprampe, der gør det muligt at køre ud i vandet. Der etableres en ny badebro med en badeplatform. På grund af sikkerheden for blandt andet surferne er det ikke muligt at placere en egentlig badeanstalt tæt på parkeringspladser.
 • Naturområdet vest for strandparken gøres tilgængeligt ved en solnedgangsplads og mindre boardwalk, der fører ud til en fugleplatform, hvorfra dyrelivet kan studeres.

 

Scenarie A (Uden landvinding)

Specielt for scenarie A gælder, at udviklingen sker indenfor de eksisterende fysiske rammer for havn og strandpark. Alle foreninger har egne klubhuse og plads til opbevaring af grej i umiddelbar tilknytning til deres aktiviteter. Det er muligt at etablere fælles faciliteter for alle foreninger på første sal af de bygninger, der rummer opbevaring af grej til Nivå Bådelaug. Fællesrummene kan indeholde mødelokale til omkring 100 personer samt faciliteter til gæstesejlere, men der vil ikke være tilstrækkeligt plads til de mange ønsker, foreningerne har til fælles faciliteter som sauna, fitnessrum, værksted m.m.

 

Scenarie B (Med landvinding)

I dette scenarie sker udviklingen med en arealudvidelse mod Øresund. I forbindelse med arealudvidelsen etableres der en ny og forhøjet kystsikring mod Øresund. Med en arealudvidelse bliver der plads til ca. 20 flere parkeringspladser. Der bliver plads til en maritim legeplads, som kan tiltrække folk, der ellers ikke har tilknytning til havnen og strandparken. Det kan også være med til at fastholde gæstesejlere, når der er faciliteter til børn i området. Der er desuden plads til etablering af et stort maritimt fælleshus mod Øresund med plads til over 200 personer. Huset kan rumme de mange ønsker, foreningerne har til fælles tværgående faciliteter.

 

Til mødet den 11. december 2018 var der en overvejende interesse for scenarie B blandt mødedeltagerne.

 

Badeanstalt

På Fritids- og Idrætsudvalget i maj 2017 sag 67 besluttede udvalget, at ønsket om en badeanstalt ved Nivå Strandpark skulle indgå i arbejdet med udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. Der har været arbejdet med at placere en badeanstalt/havbad i den nordlige ende af strandparken, hvor den var placeret på dybt vand og med god tilgængelighed for alle. Et anlæg som rummer mulighed for omklædning, ophold med læ, vipper mv. Dette anlæg blev anslået til 6 mio kr. Installationer som sauna, toilet mv har derimod ikke været med i projektet, da det har vist sig meget dyrt i drift og anlæg.

 

Det har dog vist sig, at placeringen af anlægget i den nordlige ende af strandparken ikke er foreneligt med den surferaktivitet, der er lige nord for høfden. Derfor er der i de to scenarier, som præsenteres i denne sag, arbejdet med en badeplatform, der giver mulighed for leg og ophold, men som ikke er placeret ud på dybt vand og derfor ikke rummer de samme faciliteter med vipper mv.

 

Placering af en badeanstalt/havbad med god tilgængelighed ved den sydlige høfde kræver vejadgang og parkering igennem fredningen. Derfor er der ikke arbejdet med denne placering. 

 

Maritimt fælleshus

Foreningerne ønsker et maritimt fælleshus. I henhold til foreningernes fælles indstilling til Fritids- og Idrætsudvalget (Sag nr.130, 6. december 2018 bilag 8) kan huset indeholde tværgående faciliteter som:

- Træningsfaciliteter

- Køkken (der også kan bruges af gæstesejlere)

- Værksted (der også kan bruges af gæstesejlere)

- Stort lokale til min. 200 personer

- Omklædning og bad (der også kan bruges af gæstesejlere)

 

Foreningerne ønsker ikke et fælles maritimt foreningshus, hvis det er på bekostning af foreningernes egne klubfaciliteter. Ifølge foreningerne er det gode liv og fællesskab i klubberne knyttet til deres aktiviteter ved vandet.

 

Foreningerne ønsker et maritimt fælleshus som supplement til de eksisterende foreningshuse, der kan rumme faciliteter til gæstesejlere samt brugere, der ikke har direkte tilknytning til havn og strandpark. Det kræver en nærmere afklaring af organiseringen og administration af et maritimt fælleshus i forhold til hvem, der varetager den daglige drift.

 

Fakta foreningerne/erhvervsdrivende og bebyggelse på Nivå Havn

 

Forening med foreningsfaciliteter på havnen

Medlemstal 31.12.2017

Nivå Bådelaug

669. Hvoraf 221 under 25 år

Nivå Fritidsfiskerforening

118

Nivå Kajakklub

Knap 100 (oplysninger fra hjemmeside)

Nivå Pingvinerne

189

Nivå Roklub

43

Nivå Tursejlere

113

Nivå Vandski klub

94 hvoraf 40 er under 25 år

 

Erhvervsdrivende 

 • 2 restauranter og en café
 • 4 andre erhvervsdrivende.

 

Bebyggelse

 • Der er i alt 22 huse/skure.
 • 15 huse/skure benyttes som foreningslokaler (Fritidsfiskerne har 5 små dobbeltskure), erhverv eller servicebygninger.
 • 7 huse/skure benyttes til opbevaring af grej.

 

Sameksistens

 • Fritidsfiskerne, Roklub og Kajakklub deler et foreningshus, hvor Ro- og Kajakklub også deler klublokale.
 • Vandskiklub og Pingvinerne deler klublokaler.
 • Nivå Bådelaug har klublokale ovenover restaurant Lagunen.
 • Kun Tursejlerne har deres eget foreningshus.

 

Fredning

Området syd for havnen er fredet. Administrationen har været i dialog med Miljøstyrelsen, som er myndighed, for at høre om mulighederne for en eventuel udvidelse af vej og parkeringsanlæg i det fredet område. Ifølge Miljøstyrelsen kan der altid søges om dispensation fra fredningen til anlæg af vej og parkering, men det er i strid med fredningens formål, og jf. Naturbeskyttelsesloven kan der ikke gives dispensation til anlæg, der er i strid med fredningens formål. Hvis fredningsgrænsen skal ændres for at give plads til vej og p-pladser, vil det kræve, at der rejses en ny fredningssag jf. kap. 6 i Naturbeskyttelsesloven. Der er, så vidt administrationen er bekendt, ikke eksempler, hvor fredningsgrænsen er ændret for at opnå mulighed for anlæg, der er i strid med den gældende fredning.

 

Myndighedsbehandling

Realisering af scenarie A eller B vil i begge tilfælde kræve en ny lokalplan for området.

Alle nye tiltag i havn og strandpark vil kræve en dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen jf. Naturbeskyttelsesloven.

Nye anlæg i strandparken vil kræve en dispensation fra Nivå og Usserød Ådals fredning

Nye anlæg i naturområdet vest for strandparken vil kræve en dispensation fra Nivå og Usserød Ådals fredning og naturbeskyttelsesloven.

Handicaprampe i strandparken vil kræve en tilladelse fra Kystdirektoratet og dispensation fra Nivå og Usserød Ådals fredning.

For scenarie B gælder endvidere, at landindvinding og kystbeskyttelse vil kræve en tilladelse fra Kystdirektoratet

Det maritime fælleshus vil kræve en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen samt Nivå og Usserød Ådals fredning, som omfatter strandparken og dele af havnen.

 

Økonomi

De følgende grove økonomiske overslag på scenarie A og B er beregnet ud fra det overslag, der fulgte ”Udkast til udviklingsplan August 2018”, som blev forelagt for Fritids- og Idrætsudvalget i september 2018 (sag nr. 94). Udvalget besluttede, at der skulle være yderligere involvering af foreninger og erhvervsdrivende, og sagen gik derfor ikke videre til Økonomiudvalget.

 

Scenarie A rummer ikke landindvinding og et egentligt fælleshus.

Groft overslag for scenarie A giver en anlægssum på ca. 43 mio. kr. inkl. Udgifter til rådgiver, byggeplads og uforudsigelige udgifter.

 

Scenarie B rummer stort set de samme anlæg, der er indeholdt i ”Udkast til udviklingsplan August 2018”. Dog er boardwalk i naturområdet og havnebadet reduceret i dette scenarie.

Groft overslag for scenarie B giver en anlægssum på ca. 69 mio. kr. inkl. Udgifter til rådgiver, byggeplads og uforudsigelige udgifter.

 

I budgetforliget er der afsat 7,4 mio. kr. frem til 2020 til udvikling af Nivå Havn og Strandpark. I årene frem til 2030 er der afsat 100.000 kr. til øget drift. Der er altså ikke økonomi i det eksisterende budget til de foreslåede scenarier. En realisering af såvel scenarie A som B vil kræve medfinansiering fra fonde og en større egenbetaling.

 

Finansiering

Ingen af de to scenarier kan finansieres indenfor det afsatte budget. Administrationen kan ikke anvise finansiering til projekter af denne størrelsesorden.

 

Forslag til principper for medfinansiering

 • Søge midler via fonde
 • Øget indtægt på bådpladsleje f.eks. via takstforhøjelse

 

Denne sag er præsenteret for Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark inden udvalgsmødet. Bemærkninger fra Driftsbestyrelsen vil blive fremlagt på udvalgsmødet.

 

Tidsplan for den kommende proces

2019

Deltagere

Aktivitet

30. januar

Ekstraordinært møde i Driftsbestyrelsen Nivå Havn og Strandpark

Præsentation af denne dagsorden

7. februar

Fritids- og Idrætsudvalget

Valg af model til visionsudviklingsplan

18. februar

Økonomiudvalget

Valg af model til visionsudviklingsplan

25. februar

Byrådet

 

Valg af model til visionsudviklingsplan

18. februar til 5. marts

SLA - landskabsarkitekter

Arbejder på forslag til udviklingsplan

2. april

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Forslag til en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark – udtalelse til FIU

9. april

Fritids- og Idrætsudvalget

Forslag til en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark – indstilling til Økonomiudvalget

23. april

Økonomiudvalget

Forslag til en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark – godkendes til udsendelse i offentlig høring

Maj

Borgerne

Offentlig høring af forslag til en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark

Maj

Borgerne

Dialogmøde med borgerne

19. juni

Fritids- og Idrætsudvalget

Endelig vedtagelse af Visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark - Indstilling til Byrådet

13. august

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Endelig vedtagelse af Visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark - Indstilling til Byrådet

26. august

Økonomiudvalget

Endelig vedtagelse af Visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark - Indstilling til Byrådet

2. september

Byrådet

Endelig vedtagelse af Visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark – Godkendelse

September

SLA

Den endelige tilretning af Visionsudviklingsplanen

September - 

Administrationen

Udarbejdelse af lokalplan for Nivå Havn og Strandpark

 

Bemærkninger fra administrationen

Det er tidligere besluttet, at visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark skal kunne rumme den fremtidige udvikling af aktiviteter indenfor søsportsområdet. Samtidig skal planen kunne rumme faciliteter som tiltrækker borgere, der ikke har relation til vandsport, samt rumme kommende generationer af brugere.

 

Ved valg af scenarie A vil der ske en forbedring af mobiliteten på havnen og en forbedring af faciliteterne for de eksisterende foreninger og erhvervsdrivende på havnen.

 

Ved at vælge scenarie B vil der foruden de forbedringer, der er nævnt under scenarie A også skabes plads til et maritimt fælleshus og maritim legeplads til glæde for nye brugere og gæstesejlere.

 

Der er ikke arbejdet med placering af en egentlig badeanstalt med sauna mv, da erfaringerne fra andre kommuner har vist, at det er meget dyrt i anlæg og drift. Placering af et havbad på dybt vand med mulighed for omklædning, vipper, udspring og plads til ophold er valgt fra pga. tilgængelighed og sikkerhed til søs. 

 

Efter dialog med Miljøstyrelsen er det administrationens vurdering, at det ikke er muligt at opnå tilladelse til vej og parkeringsanlæg i fredningen. Derfor er der ikke arbejdet videre med forslag, der er afhængig af en dispensation eller ændring af fredningsgrænse. 

 

Der arbejdes for at optimere brugen af kommunens lokaler - ”kloge kvadratmeter”. Hvis det besluttes, at der skal etableres et maritimt fælleshus, så skal der være fokus på, at der ikke etableres mere af det, der allerede findes på havnen, men et hus med nye funktioner f.eks. for gæstesejlere, andre brugere og kommende generationer.

 

Realiseringen af visionsudviklingsplanen kan ske over en årrække, hvis det er indeholdt i lokalplanen.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

 

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. at Driftsbestyrelsen drøfter og indstiller overfor Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet, hvilket scenarie der skal danne udgangspunkt for Forslag til Visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark, der skal sendes i offentlig høring.
 2. at Driftsbestyrelsen drøfter og indstiller overfor Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet principper for medfinansiering herunder takstforhøjelse af bådpladsleje i Nivå Havn.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 30-01-2019

Ad 1 Driftsbestyrelsen anbefaler scenarie A og anbefaler at der etableres ekstra parkeringspladser.

Ad 2 Driftsbestyrelsen kunne ikke anbefale medfinansiering i form af takstforhøjelser af bådpladsleje.