Nr.6 - Visionsudviklingsplan - orientering om status

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen orienteres om status og den videre proces for visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark var til politisk behandling i Fritids- og Idrætsudvalget den 6. september, hvor Nivå Bådelaug havde foretræde for udvalget.

Udvalget besluttede, at visionsudviklingsplanen sendes i offentlig høring, når der er afholdt møder med alle klubber og erhvervsdrivende i Nivå Havn og Strandpark og planen har været forelagt for udvalget til til fornyet politisk behandling. Møderne med klubber og erhvervsdrivende skal sikre at planen er kvalificeret inden den sendes i offentlig høring.

 

Etaper i visionsudviklingsplanen

Efter at driftsbestyrelsen blev præsenteret for visionsudviklingsplanen den 7. august 2018 har SLA Landskabsarkitekter opdelt planen i etaper med økonomisk overslag. Det samlede anlægsoverslag, der er udarbejdet på baggrund af erfaringspriser, beløber sig for hele visionsudviklingsplanen til 81,9 mio. kr. inkl. udgifter til byggeplads, uforudsigelige udgifter og rådgiverhonorar. Det skal understreges, at der alene er afsat økonomi til etape nul.

 

Realiseringen af projektet er således afhængig af at der søges midler via fonde. Veje og infrastruktur er normalt vanskeligt at søge midler til via fonde. Fundraising skal ske i samarbejde mellem Fredensborg Kommune og foreningerne. De mange fonde har forskellig fokus, nogle fonde skal søges i samarbejde og andre kan søges af kommunen eller klubberne. 

 

Fritids- og Idrætsudvalget anbefalede at det afsatte budget prioriteres til bedre handicapadgang til strandparken, optimering af den centrale parkeringsplads og faciliteter til nye aktiviteter i havn og strandpark.

Information om visionsudviklingsplanen 

Inddragelse af de eksisterende brugere

De eksisterende brugere - Bådlaug og surfklub, Tursejlerne, Fritidsfiskerne, samt Pingviner, Roklub, Kajakklub, vandskiklub og de erhvervsdrivende inviteres til møder. Formålet er, at brugerne sammen med arkitekterne kvalificerer forslaget til udviklingsplanen forud for den politiske behandling.

Efter den fornyede politiske behandling af forslaget til udviklingsplanen vil borgerne have mulighed for at høre om projektet på forskellig vis. Der bliver infoarrangementer, dialogmøde og en skriftlig høring mm. Information omkring de forskellige arrangementer vil komme på Nivå Havn og Strandparks hjemmeside, Fredensborg Kommunes hjemmeside og Facebook.

 

For at sikre udbredelse af visionsudviklingsplanen til alle brugere og borgere vil der i høringsperioden ske følgende:

Visuelt i havnen

Formidling af Visionsudviklingsplanen til brugerne specifikt og borgerne generelt.

Visionsudviklingsplanen opsættes forskellige steder i havnen, så alle brugere og gæster har mulighed for at se planen og læse lidt om indholdet.

 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet udsendes til alle brugere og naboer til havnen og vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Nyhedsbrevet skal i let forståeligt sprog indeholde:

 • Info og status for projektet
 • Oplysninger om den skriftlige høringsperiode
 • Invitation til at komme til pop-up info (se nedenfor)
 • Invitation til dialogmøde – dato fastsættes på møde i Fritids- og Idrætsudvalget
 • Link til kommunens hjemmeside

 

On location

Pop-up info på dage hvor der er aktivitet i havnen. Her vil det være muligt at komme og se og høre om de visionære planer for udviklingen af Nivå Havn.

 

Folder

Der udarbejdes en folder, der kan udleveres ved pop-up info og som vil være tilgængelig på havnekontoret. Folderen indeholder en kort beskrivelse af projektet og den videre proces.

 

Den videre proces:

 • Visionsudviklingsplanen kvalificeres sammen med klubber og erhvervsdrivende
 • Politisk behandling i Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget
 • Udviklingsplanen sendes i offentlig høring.
 • Dialogmøde med brugere og borgere.
 • Arkitekterne tilretter planen efter input i forbindelse med den offentlige høring.
 • Den tilrettede udviklingsplan godkendes i Fritids- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget.
 • Udarbejdelse af ny lokalplan sættes i gang.
 • Vedtagelse af lokalplan.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-09-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.