Nr.3 - Driftsbestyrelsens sammensætning samt valg af næstformand

Sagsnr.: 18/6144

 

Beslutningstema

Præsentation af nyt medlem af Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark 2018-2022 samt valg af næstformand.

 

Driftsbestyrelsen skal derudover drøfte mulighederne for at vælge suppleanter ind i bestyrelsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Tursejlernes siddende repræsentant har af personlige årsager valgt, at træde ud af Driftsbestyrelsen. Tursejlerne har derfor udpeget Werner Larsen (plads E031) som repræsentant.

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark sammensætning:

Repræsentant for Byrådet: Formand, Bo Hilsted (A) og Lars Søndergaard (V).

Repræsentanter fra foreningerne; Nivå Bådelaug, Bjørn Ølgaard. Nivå Tursejlere, Werner Larsen. Nivå Fritidsfiskerforening, Allan Andersen.

Repræsentanter fra havnes øvrige foreninger, Nivå Roklub, Anders Kabel. Nivå Pingvinerne, Marianne Weck.

Repræsentanten fra paraplyorganisationerne i Folkeoplysningsudvalget er Lars Bo La Cour og repræsentanten fra de erhvervsdrivende på havnen er Frank Lenander.

 

Af ovenstående repræsentanter skal Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, i henhold til vedtægterne, selv vælge sin næstformand, der fungerer i formandens fravær. Beslutningen træffes efter almindeligt stemmeflertal.

 

Flere medlemmer af Driftsbestyrelsen ønsker valg af suppleanter. Administrationen oplyser at det kræver en vedtægtsændring.

Indstilling

  1. At der vælges en næstformand for Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.
  2. At Driftsbestyrelsen drøfter evt. valg af suppleanter til bestyrelsen

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-09-2018

  1. Bjørn Ølgaard, Nivå Bådelaug, blev enstemmigt valg til næstformand for Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

 

  1. Driftsbestyrelsen drøftede muligheden for at gøre brug suppleanter. Bestyrelsen var enige om, at der fortsat ikke skal vælges suppleanter. I stedet anmoder driftsbestyrelsen om, at der indføjes en bestemmelse i vedtægterne, der gør det muligt at indkalde en stedfortræder for et medlem, der anmoder herom på grund af længerevarende sygdom eller lignende forfaldsgrund. Anmodningen stiles til Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, der tager stilling til om anmodningen kan efterkommes. Anmodningen skal være driftsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødedatoen.

 

Vedtægtsændringen forventes medtaget som selvstændig sag på mødet d. 31. oktober 2018.