31-10-2018 kl. 17:00
Vandskiklubben

Medlemmer

Allan Andersen

Lars Søndergaard

Marianne Weck

Anders Kabel

Frank Leander

Lars La Cour

Bjørn Ølgaard

Bo Hilsted

Werner Larsen

Afbud

Ingen

Nr.1 - Træffetid

Sagsnr.: 18/6186

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Ingen mødt.

Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 18/6188

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Godkendt.

 

Fremadrettet skal der på ordinære møder i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark medtages dagsordenspunkt med budgetopfølgning, herunder også restanceopfølgning.

Nr.3 - Forslag til mødekalender 2019

Sagsnr.: 18/6138

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til mødedatoer for ordinære møder i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark 2019.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsordenen for Driftsbestyrelsen for den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark dikterer ingen mødefrekvens. Administrationen foreslår derfor, at der afholdes i alt fire ordinære møder under hensyntagen til de allerede planlagte møder i de politiske udvalg samt diverse råd og komiteer. Desuden er møderne forsøgt tilrettelagt i forhold til sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget.

 

 

 

Forslag til ordinære mødedatoer i 2019

 

Torsdag d. 14. marts kl. 17.00-19.00

 

Tirsdag d. 4. juni kl. 17.00-19.00

 

Onsdag d. 18. september kl. 17.00-19.00

 

Torsdag d. 14. november kl. 17.00-19.00

 

 

Møderne afholdes på skift hos foreningerne på Nivå Havn. Aftales fra gang til gang.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At forslag til mødekalender for 2019 godkendes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Administrationens indstilling godkendt.

Nr.4 - Arbejdsgruppens forslag til alternativ finansiering af Bro D og A

Sagsnr.: 18/8141

 

Beslutningstema

Med reference til sagen om ”Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn” skal der træffes beslutning om den endelige anbefaling om finansiering af broerne D og A, overfor Fritids-og Idrætsudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark behandlede på møde den 18. september 2018 sagen om ”Tilstandsvurdering af broer i Nivå Havn”. Driftsbestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, med det formål at udarbejde et alternativ til takstforhøjelsen på 20 pct. jf. beslutningspunkt 4. I sagen fremgår det, at en takstforhøjelse på 20 pct. vil kunne give en merindtægt på ca. 1,6 mio. kr. svarende til den manglende finansiering.

 

Sagen har været behandlet i Fritids- og Idrætsudvalget d. 8. oktober og Økonomiudvalget d. 22. oktober. Begge udvalg afventer arbejdsgruppens anbefaling før endelig stillingstagen til sagens indstillingspunkt 4.

 

Arbejdsgruppens forslag til alternativ finansiering

Arbejdsgruppen har i samarbejde med administration gennemgået det eksisterende driftsbudget for Nivå Havn og Strandpark. Arbejdsgruppens konklusion er, at det ikke er muligt at indeholde finansieringen af bro D og A i det eksisterende driftsbudget for Nivå Havn og Strandpark.

 

Arbejdsgruppen foreslår, at medfinansieringen sker ved følgende ændring:

 

  • At den nuværende faste takst for vinterleje på land, inkl. nettoprisindeks, fremadrettet følger samme model, som ligges til grund for sommerlejen.

 

Modellen der ligger til grund for beregning af den differentierede sommerleje, er baseret på bådens areal i vandlinjen ganget med kvadratmetertaksten for det pågældende år. Der er fastsat en minimumsgrænse på 20 kvadratmeter for både almindelige pladser og jollepladser

 

Økonomi.

Den nuværende årlige indtægt fra vinterleje for både på land er ca. 200.000 kr. (2018 priser). Hvis vinterlejen beregnes til at udgøre 62 pct. af sommerlejen, vil det give en årlig merindtægt på ca. 300.000 kr. (i 2018 priser). Hvis vinterlejen i stedet beregnes til at udgøre 65 pct. af sommerlejen, vil det give en årlig merindtægt på ca. 325.000 kr. jf. tabel 1 nedenfor.


 

Tabel 1Merindtægt ved indførelse af ny model med differentieret vinterleje for både på land

År

Merindtægt ved en takst svarende til 62 pct. af sommerlejen

Merindtægt ved en takst svarende til 65 pct. af sommerlejen

2019

300.000

325.000

2020

300.000

325.000

2021

300.000

325.000

I alt

900.000

975.000

 

Arbejdsgruppen anbefaler overfor Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark, at ovenstående model indføres med en procentsats på 62 pct. Der udestår således samlet ca. 0,7 mio. kr. til finansiering af bro D og A (1,6 mio. kr. minus 0,9 mio. kr.).

 

Arbejdsgruppens forslag vil, jf. graf nedenfor, betyde, at taksten for vinterleje på land i Nivå Havn og Strandpark vil ligge på et niveau imellem taksten i Rungsted (den højeste) og taksten i Helsingør (den laveste).

 

 

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

Nye broer i Nivå Havn og Strandpark er med til at skabe liv i byrummet jf. Byrådets arbejdsgrundlag nr. 4 Bygninger og byrum skaber liv.             

FNs verdensmål

Nye broer i Nivå Havn og Strandpark bidrager til en bedre infrastruktur jf. FN’s Verdensmål nr. 9. Industri, innovation og infrastruktur.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Elektroniske bilag

Indstilling

Driftsbestyrelsen skal på baggrund af arbejdsgruppens arbejde, komme med anbefaling til alternativ finansiering af broerne D og A overfor Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Driftsbestyrelsen kan ikke anbefale den fremlagte model overfor Fritid- og Idrætsudvalget. Driftsbestyrelsen kan dermed ikke anvise finansiering af det resterende beløb og anmoder derfor Fritid- og Idrætsudvalget om at anvise forslag til finansiering af disse.

 

 

 

Nr.5 - Ændring af takst for indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 18/21400

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om takst for indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet behandlede på møde d. 29. januar 2018 sag vedr. håndtering af økonomisk tab i forbindelse med regler for tilbagebetaling af indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark.

 

Der er to forskellige ordninger for tilbagebetaling af indskud til bådpladslejere i Nivå havn og Strandpark. Én ordning for indskud indbetalt før 1. april 2016 og én ordning for indskud, der er betalt fra og med 1. april 2016.

 

  • Indskud betalt før 1. april 2016.

For bådpladslejere på denne ordning gælder, at hvis de opsiger deres bådplads, får de refunderet et beløb svarende til den aktuelle indskudstakst. Det betyder f.eks., at en bådpladsejer der i år 2003 indbetalte et indskud på 36.900 kr., fik 48.200 kr. tilbagebetalt, da vedkommende opsagde sin bådplads i 2017. Bådpladslejere, der har indbetalt indskud før 1. april 2016, vil, ind til Byrådet træffer anden beslutning, fortsat få deres indskud reguleret til indskudstaksten på opsigelsestidspunktet.

 

  • Indskud betalt fra og med den 1. april 2016.

Bådpladslejere på denne ordning får alene tilbagebetalt det indskud, som de har indbetalt. Denne ordning medfører ikke et økonomisk tab for kommunen.

 

Byrådet besluttede følgende på mødet d. 29. januar:

 

  1. At det realiserede tab for 2017 på 4,112 mio. kr. skulle finansieres via kassen.
  2. At det fremadrettede økonomiske tab skulle gøres op ultimo hvert år og håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar måned.
  3. At administrationen i samarbejde med driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og via Fritids- og Idrætsudvalget skulle komme med forslag til en ny takstmodel for Nivå Havn og Strandpark gældende fra 2019 

 

Denne sag kommer med forslag til ny takstmodel for indskud for bådplads i Nivå Havn og Strandpark jf. beslutningspunkt 3.

 

Taksten bliver i dag reguleret årligt i forhold til udviklingen i nettoprisindekset. Taksten godkendes af Byrådet i selvstændig sag om borgerrettede takster efter den har været drøftet i driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og i Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Taksten er 48.583 kr. i 2018 for en stor bådplads og 10.809 kr. for en lille bådplads.

 

Forslag til ny takstmodel – fastfrysning til 2018 niveau

Det fremtidige økonomiske tab reduceres ved at fastfryse taksten i 2019 til 2018 niveauet. Det vil sige, at bådpladslejere på ”gammel” ordning, ikke længere vil få fremskrevet deres indskud. Bådpladslejere på ”gammel” ordning vil fortsat få udbetalt mere end de har indskudt, men kommunens forventede økonomiske tab vil ikke stige yderligere efter 2018.

 

Økonomisk tab opgjort pr. 1. september 2018

Der er pr. 1. september 2018 i alt 285 bådpladslejere tilbage på ”gammel” ordning, hvoraf 235 har en stor bådplads og 50 har en lille bådplads (jf. tabel 1).

 

Tabel 1 Antal bådpladslejere på "gammel" og "ny" ordning opgjort pr. 1. september 2018

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal bådpladser i alt

Antal på "ny" ordning

Antal på "gammel" ordning

Store pladser

312

77

235

Små pladser

73

23

50

I alt

385

100

285

 

I tabel 2 nedenfor fremgår det fremtidige økonomiske tab vedr. bådpladslejere på ”gammel” ordning såfremt fastfrysningen af taksten for 2018 godkendes.

 

Tabel 2 Fremtidigt økonomisk tab i forbindelse med indskud på "gammel" ordning opgjort pr. 1. september 2018

Bådpladser Nivå Havn og Strandpark

Antal bådpaldslejere tilbage på "gammel" ordning

Takst 2018

Fremtidigt økonomisk tab i alt

Store bådpladser

235

-48.583

-11.417.005

Små bådpladser

50

-10.809

-540.450

I alt

285

 

-11.957.455

 

 

Udover det økonomiske tab, jf. tabel 2, er der i 2018 tilbagebetalt 549.678 kr. kr. i indskud på ”gammel” ordning pr. 1. september 2018. Såfremt der er flere på ”gammel” ordning, som opsiger deres bådplads i løbet af 2018, vil det realiserede tab stige, mens det fremtidige tab vil falde tilsvarende. Det realiserede økonomiske tab håndteres bevillingsmæssigt af Byrådet i januar 2019, når den endelige udgift for 2018 er kendt jf. beslutningspunkt 2 i Byrådssagen fra januar 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At taksten for indskud for 2019 og frem fastfryses til 2018 niveauet, som udgør 48.583 kr. for en stor bådplads og 10.809 kr. for en lille bådplads.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet.

Nr.6 - Nivå Havn og Strandpark - Takster 2019

Sagsnr.: 18/22736

 

Beslutningstema

Administrationens forslag til takster vedr. Nivå Havn og Strandpark 2019 drøftes med henblik på anbefaling overfor Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationens forslag til takster i 2019 vedr. Nivå Havn og Strandpark fremgår af bilag 1: ”Takster 2019 Nivå Havn og Strandpark”. Taksten for indskud fremgår ikke af denne oversigt, da taksten for indskud behandles i selvstændig sag på dagsordenen.

 

Taksterne for leje af bådplads er fremskrevet med KL’s pris- og lønskøn vedr. 2018/2019 pr. 1. juni 2018, som er 1,98 pct.

 

Som det fremgår af bilag 1, er enkelte af taksterne ikke fremskrevet, da det er mest hensigtsmæssigt, at taksten er et ”rundt” tal (fx halvdagsbillet for gæster og poletter til servicebygning).

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark besluttede på møde d. 30. maj 2018 at indføre et beboelsesreglement for beboelse på lystbåde i Nivå Havn og Strandpark. Driftsbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at der kan gives tilladelse til beboelse på maksimalt 10 lystfartøjer (fartøjet skal være 29 fod eller derover). De besluttede at anbefale overfor Byrådet, at taksten/serviceafgiften for beboelse på lystfartøjer skal være 4.500 kr. pr. år. Nivå Havn og Strandpark forpligter sig til at levere en særlig service til beboede både jf. beboelsesreglementet.

 

Taksterne vedr. Nivå Havn og Strandpark indgår i en samlet sag om borgerrettede takster for 2019, som behandles af Byrådet d. 26. november 2018. Anbefalingen fra driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og Fritids- og Idrætsudvalgets indgår i sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget i denne sag.

Indstilling

At forslag til takster 2019 i Nivå Havn og Strandpark anbefales overfor Byrådet.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet med følgende ændringer:

 

  1. At taksten ”Gæsteanvendelse af servicekaj inkl. 2 overnatninger samt vand og elforbrug” tages af takstbladet.
  2. At ”Gæstelejemål pr. bådplads pr. døgn inkl. el” erstattes af følgende:

 

 

Gæstepladsleje pr. bådplads pr. døgn inkl. el

Halv takst 15.11. – 14.04.

 

Takster i kr. i 2019

Både op til 29 fod (9 m)

160

Både over 29 fod (9 m) og op til 36 fod (11 m)

180

Både over 36 fod (11 m)

220

 

Nr.7 - Nivå Havn og Strandpark - orientering om status oktober 2018

Sagsnr.: 17/5775

 

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen orienteres om status og den videre proces for visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet i oktober 2018 godkendte Fritids- og Idrætsudvalget, administrationens forslag til ny proces for kvalificering af visionsudviklingsplan og endelig vedtagelse.

 

Efter dialog med foreningerne er tidsplanen ændret efter udvalgsmødet. Det sikre mere tid til at foreningerne/erhvervsdrivende sammen med administrationen kan gennemgå visionsudviklingsplanen før den sendes til politisk behandling.

 

Godkendt proces for kvalificering af visionsudviklingsplan og endelig vedtagelse

 

Step

Kalender

Emne

0

8. oktober

 

Proces godkendes i Fritids- og Idrætsudvalget.

1

Ultimo Oktober

 

Møder med foreninger og erhvervsdrivende. To dage der aftales med foreningerne og de erhvervsdrivende

2

Primo november

SLA visualisere forslag til ændringer på baggrund af de bilaterale møder

3

11. december 2018

 

Fælles arbejdsmøde med repræsentanter fra alle foreninger og erhvervsdrivende, formand og næstformand for Fritids- og Idrætsudvalget

4

Januar 2019

SLA reviderer visionsudviklingsplanen

5

Februar 2019

Forslag til en visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark forelægges for Fritids- og Idrætsudvalget.

6

Marts 2019

Visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark er i offentlig høring

7

Medio marts 2019

Dialogmøde med brugere og borgere

8

April 2019

Bemærkninger til visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark fremlægges til politisk behandling i Fritids- og Idrætsudvalget for endelig vedtagelse

9

Maj 2019

SLA redigerer planen for sidste gang

10

Juni 2019-juni 2020

Arbejde med ny lokalplan

 

Step 1

Der er afholdt i alt 7 møder med foreninger og erhvervsdrivende den 22. og 23. oktober.

Det var gode og konstruktive møde i en god og positiv stemning. Følgende emner blev drøftet.

 

Hvilke eksisterende forhold er afgørende vigtige for foreningen?

Hvilke elementer i udviklingsplanen er en forbedring af de eksisterende forhold for jer?

Hvad ser foreningen som en udfordrende udvikling?

Hvilke muligheder ser foreningen i udviklingsplanen?

  • Hvad forstår foreningen ved et fælles klubhus?

Hvad skal et fælles klubhus indeholde?

Hvilke muligheder ligger der i et fælles klubhus?

Vil et fælles klubhus kunne erstatte jeres eksisterende klubhus? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Hvordan kan et fælles klubhus berige det tværgående foreningsliv på havnen?

Målet for visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark er blandt andet at

styrke/skabe et bredt ejerskab til faciliteterne og livet i havnen for flest muligt

sikre bedst mulig udnyttelse af de eksisterende faciliteter

skabe mulighed for nye fælles faciliteter og

tiltrække nye grupper af borgere og fastholde sejlergæster.

De mange møder tog udgangspunkt i disse mål. 

 

Step 2

På baggrund af de mange input fra møderne arbejder SLA landskabsarkitekter med forslag til ændringer til det første udkast til visionsudviklingsplanen

 

Step 3

Alle foreninger og erhvervsdrivende er inviteret til et fælles arbejdsmøde den 11. december, hvor visionsudviklingsplanen med forslag til ændringer bliver præsenteret. Formålet er, at få bemærkningerne fra de mange møder fremlagt for alle havnens brugere. Foreninger og erhvervsdrivende skal i fællesskab og i samarbejde med kommunen og rådgivere arbejde sig frem til løsninger, der tilgodeser så mange som muligt. Der forventes at være modstridende interesseområder, så foreninger og erhvervsdrivende vil være nødt til at forholde sig til hinandens behov og også gøre plads til aktiviteter for borgere, der på eget initiativ besøger havnen og strandparken.

 

Processen designes så de forskellige interessenters ønsker bliver drøftet ud fra de definerede mål under step 1. Det skal sikres, at der er fokus på mål om helhed og tværgående interesser, der rækker ud over den enkelte forening samt de nuværende brugere af havn og strand. Formålet er, at få foreninger og erhvervsliv til at koble sig til de fælles mål, se de tværgående synergier og række ud efter nye brugere og kunder.

 

Til fællesmødet inviteres to medlemmer fra de enkelte foreninger, en fra hver af de erhvervsdrivende samt formand og næstformand for Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Step 4

SLA landskabsarkitekter udarbejder et nyt og revideret forslag til en visionsudviklingsplan.

Formålet er en revideret visionsudviklingsplan med økonomi og etapeplan, som foreninger og erhvervsdrivende har været med til at kvalificere.

 

Step 5

Forslag til en visionsudviklingsplan forelægges til politisk behandling.

 

Step 6-10

Høring, dialogmøde, endelig vedtagelse af visionsudviklingsplanen og igangsættelse af arbejde med ny lokalplan.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

8. Bæredygtighed og miljø – vejen frem

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.8 - Havnefogeden orienterer

Sagsnr.: 18/6191

 

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (18. september 2018 - 31. oktober 2018 )

 

Generel oprydning, vedligehold af bygninger, pladser og arealer.

Gennemgang af restancelister, herunder nedbringelse af borgere med restance.

Bygningssyn.

Udskiftning af brodæk med råd.

Algebekæmpelse.

Udskiftning af pladsnumre samt fortøjningsøjer.

Planlægning af vintersæson og fælles optagning.

Oprydning ved Stenhuset samt hos fritidsfiskerne.

Jack Willumsen er ansat som havneassistent i en fuldtidsstilling.

 

 

Igangværende opgaver:

 

Omfattende renovering af eksisterende elinstallation. Der er desværre mange af havnens installationer, som skal udskiftes. Hovedårsagen er alder samt vandindtrængning.

”Kirkegården”.

Generel oprydning, vedligehold af bygninger, pladser og arealer.

Affaldssortering samt rokering af affaldsstation.

Udlægning af stativer.

Registrering af både på land/i vandet samt opkrævning af vinterleje.

Udbud/indkøb af stativer til vinteren 2019/2020.

Udbud/indkøb af flydebroer.

 

 

 

Kommende opgaver:

 

Aflæsning samt opkrævning af el.

Markering af fortøjningspæle med pladsbredde på broerne A-E-F-D-H-G-K-S.

Flydende tankanlæg

Informationstavler/skilte

 

 

Status/orientering/drøftelse:

 

Dykkereftersyn af samtlige flydebroer iværksat efter at A-broen havde flyttet sig ca. 1,5 meter mod nord. Rapporten er vedlagt som bilag.

På baggrund af rapporten er der iværksat øjeblikkelig udbedring af udvalgte forankringer. Udgiften indeholdes i nuværende driftsbudget. Beløbet forventes at andrage maksimalt 100.000 kr.

 

Udbedring af skader på bro-B.

 

 

Gæstesejlere 2018 i tal:

Nedenstående er et udtræk fra Beas-automaten i perioden fra 15/4-2018 – 16-10-2018

 

 

Antal

Beløb

Autocamper *

24

2.400,00

Båd < 29 fod (9 m.) *

463

74.080,00

Båd > 29 fod(9 m.) *

700

126.000,00

Frokostbillet

6

300,00

Gæster Servicekaj *

5

1.600,00

Pensionist *

162

15.390,00

Subtotal

1291

219.770,00

 

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.9 - Aktuelle emner til debat

Sagsnr.: 18/6325

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Ingen aktuelle sager under dette punkt.

Nr.10 - Sager på vej til Driftsbestyrelsen

Sagsnr.: 18/6568

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Proces- og tidsplan for udskiftning af broerne F og E.

 

Proces- og tidsplan for indkøb af stativer.

 

Vedtægtsændringer

 

Serviceaftale med NSPV

 

Restanceliste

 

Forladte/misligholdte både som henligger i Nivå Havn og Strandpark

 

Renovering af B-broen

 

Status på visionudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark

 

Revidering af ordensregler, regler for leje af bådplads i Nivå Havn.

Retsgrundlag

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.11 - Eventuelt

Sagsnr.: 18/7368

 

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Driftsbestyrelsen ønsker et juletraktement.