Nr.7 - Strandene langs den Danske Riviera

Sagsnr.: 18/6808

 

Beslutningstema

Sagen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Driftsbestyrelsen bedes orientere sig de vedhæftede bilag. Sagen er tidligere behandlet og afsluttet i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, hvorfor den er vedhæftet denne sag som et bilag.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for så vidt angår planforhold. Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark orienteres.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ved gennemgang af sagen gjorde havnefogeden opmærksom på følgende opmærksomhedpunkter:

  • Strandparken har ringe vanddybde, da der ikke er foretaget sandsugning/kørsel siden 2012.
  • Badebroen ender på en sandbanke og den tidligere etablerede tilkørselsrampe til badebroen er tilsandet og ikke længe fremkommelig/eksisterende. Forøges vanddybden ikke, skal badebroen fjernes, så der ikke sker ulykker.
  • Det er nødvendigt at klarlægge administrationens indstilling/hensigt med strandparken. Strandene langs den Danske Riviera zoneinddeler strandparken som Fredensborg Kommunes eneste ”Bystrand”. Hvilke krav stiller det til vanddybde, tilgængelighed, vedligehold med flere. Driftsbestyrelsen efterspørger hensigtserklæring for Strandparken for at kunne arbejde videre på Serviceaftalen for Nivå Strandpark. Aftalen er indgået med Nordsjællands Park og Vej.