Nr.6 - Status for dige nord for Nivå Havn

Sagsnr.: 14/4523

 

Beslutningstema

Orientering om anlægsarbejde i forbindelse med forstærkning af dige nord for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

På møde i november 2016 besluttede Plan- Miljø og Klimaudvalget, at diget nord for Nivå Havn skal forstærkes i en kombination af spunsvæg og jorddige.

 

I november 2017 meddelte Kystdirektoratet tilladelse til en forstærkning af det eksisterende dige. Kystbeskyttelsen udformes som et jorddige, der på en del af strækningen også opbygges med en væg af azobétræ. Azobétræ er valgt, fordi den får en smuk patina, har en levetid på op mod 100 år og er billigere i drift end en løsning opført i fyrretræ, der har langt kortere levetid.Mod havn og havneåbning bygges diget på eksisterende terræn, mens der ind mod søen vil blive udlagt jord og sten i overgangen mellem vandlinje og dige for at beskytte mod mindre bølger.

 

For at sikre vandudskiftningen i søen etableres der et udløbsbygværk igennem diget, som manuelt lukkes ved en højvandssituation.

 

Udbud af anlægsarbejdet

Anlægsopgaven har været i udbud i perioden 10. januar til 23. januar 2018.

 

Fire entreprenører var indbudt til at give tilbud på arbejdet. Økonomiudvalget besluttede i februar at skrive kontrakt med Arkil, der havde afgivet detlaveste bud.

 

Tidsplan

Arbejdet starter langs mod Øresund

 

Medio marts Afrømning og opstart på opbygning af jorddige mod øst

Medio aprilopbrydning af eksisterende gennemløbsværk

Medio aprilEtablering af ny gennemløb

Ultimo aprilOpstart på dige og spunsvæg

Ultimo juniAfsluttende arbejder

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

Sagen tages til orientering.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.